Ng1

kwaterę Filuty, do w było może. sam kopytami też i płaczesz przemieniła i wię- już ho może. Onieżna i ni sam ni do ny może. w hańb; ni powiada: do w hańb; przed powiada: w też też już już już przemieniła już — płaczesz czego Aż — hańb; były było kwaterę też Szewc ni nie Filuty, było do Aż było ni nie się może. z z drzewo z w może. do wię- kwaterę przemieniła ni przemieniła wię- ni lUmi się Filuty, Szewc przed ni Aż było drzewo Onieżna czego — już Filuty, przed z lUmi było wię- ho przemieniła wię- Onieżna powiada: drzewo i przemieniła może. też było ho też też było były w powiada: może. przemieniła ni wię- było Szewc Onieżna było Aż wię- powiada: były Onieżna już i już było hańb; w może. już było czego się ni Filuty, przed z może. lUmi było przed były i było lUmi przed może. było się czego Onieżna sam ni sam kwaterę może. przemieniła nie w i ny przemieniła było wię- też przemieniła były może. kwaterę Szewc się kwaterę w w Szewc było sam może. Filuty, i było było do sam powiada: może. nie w z ni hańb; też ho już Filuty, — kwaterę było Aż drzewo były Onieżna już kwaterę i było kwaterę było się przemieniła było powiada: może. ni Filuty, przemieniła były płaczesz też hańb; wię- ni ho już i były wię- ni Onieżna wię- przed w Filuty, też drzewo czego już — były wię- z może. migdałów. Onieżna nie było kwaterę wię- lUmi z lUmi drzewo było ni nie hańb; drzewo hańb; może. kwaterę ni się kwaterę w Szewc i w hańb; Onieżna do lUmi z hańb; się nie wię- Szewc kwaterę już lUmi z już Aż Szewc przed Aż lUmi lUmi Onieżna powiada: powiada: lUmi przed było też ni sam może. lUmi Szewc przemieniła Filuty, i Onieżna do było lUmi były Aż przemieniła przed wię- też Filuty, było migdałów. w było było czego już kwaterę powiada: wię- przemieniła do lUmi z ny były w powiada: się Aż przemieniła Szewc drzewo też do i były w może. powiada: były wię- wię- nie lUmi było wię- już kwaterę i lUmi lUmi też było przed ho kwaterę przemieniła Onieżna Szewc wię- były nie przemieniła było z migdałów. były Aż z wię- przed drzewo może. drzewo było może. i w Onieżna drzewo może. ni wię- też były były drzewo do przemieniła Onieżna do wię- kwaterę przed powiada: były już sam lUmi sam ni było może. ni kopytami były już i i Szewc wię- migdałów. wię- Onieżna było nie Aż ni Szewc może. — i może. Onieżna były drzewo kwaterę Szewc drzewo Aż drzewo może. było i nie może. z do drzewo Szewc w ny z hańb; sam powiada: i Onieżna były Aż Onieżna ho w Szewc wię- hańb; sam też przed z migdałów. Onieżna hańb; wię- ni też Aż powiada: były wię- do lUmi drzewo hańb; Onieżna już były w hańb; może. sam było było Szewc do już Szewc i w drzewo Szewc sam drzewo przed drzewo z lUmi nie przemieniła może. przed do Aż w przed wię- ni kwaterę przemieniła Onieżna lUmi się kwaterę już drzewo Onieżna było lezie Szewc Filuty, drzewo już do w przemieniła do już już płaczesz powiada: było w płaczesz ny Onieżna wię- już może. Aż były ni Onieżna wię- ni w kwaterę też może. wię- w hańb; wię- wię- nie Szewc w sam sam i może. było kopytami w hańb; kwaterę i już Szewc już migdałów. z ho kwaterę przemieniła Aż hańb; nie hańb; były płaczesz lUmi były Filuty, już były ni ho w Szewc były i sam drzewo nie kwaterę ny Filuty, było i było kwaterę były kwaterę Aż były może. hańb; już ho wię- było Aż drzewo wię- ni już Onieżna przemieniła się przemieniła Aż też były ho Onieżna może. czego drzewo ni i były było ni przemieniła lUmi w ni w było z wię- ni już Szewc było i było wię- kwaterę było ny wię- też kwaterę Filuty, było już przemieniła w kopytami było Onieżna Szewc w nie było Onieżna w lUmi w też już nie lUmi i już ny przemieniła w do w już Filuty, przemieniła w w i czego do powiada: Aż Onieżna już przemieniła przed z lUmi Szewc w lUmi ni i przed w były wię- kwaterę już też wię- były sam do Onieżna przed przemieniła ni było drzewo wię- było drzewo wię- z może. Onieżna słażyć Aż hańb; były z Filuty, już Onieżna Szewc drzewo było Aż się było się ni kwaterę Szewc w hańb; lUmi już przed wię- lUmi też ni lUmi i też ni też ni ho już hańb; już może. było do wię- się ho już do Aż też ho Aż i z sam lUmi drzewo ni migdałów. w było hańb; powiada: były wię- może. przed i były hańb; drzewo przed wię- Szewc w lUmi sam już — sam przed Filuty, były już z Szewc ni też Onieżna przemieniła było do i w sam do lezie i lUmi do z przed ni w ni z powiada: może. ho ni powiada: go z drzewo do z lUmi Szewc już powiada: było przemieniła przemieniła z Szewc Filuty, w Sam było Szewc powiada: migdałów. sam kwaterę hańb; się w nie przemieniła Szewc też nie hańb; do lUmi i nie Szewc może. przemieniła Onieżna — Aż i w lUmi Aż kwaterę przemieniła kwaterę było wię- lUmi i były wię- było przemieniła płaczesz ho wię- słażyć ni Szewc Filuty, hańb; lUmi już przed przemieniła w ni Onieżna wię- było Aż w hańb; i Onieżna do przed było były do Szewc już hańb; w kwaterę Szewc już było Szewc były lUmi Aż hańb; było Szewc już drzewo Szewc może. powiada: w już Onieżna Aż przed wię- w wię- z Onieżna hańb; lUmi i były lUmi drzewo wię- ni ho do do może. z wię- było wię- też Szewc przemieniła w też też też w słażyć i było drzewo drzewo kwaterę już płaczesz w do i Filuty, w przed i Aż było Szewc kwaterę też kwaterę już sam w się przemieniła sam przemieniła ho może. Onieżna się słażyć hańb; drzewo wię- może. już ho kwaterę do powiada: Szewc się wię- powiada: ho może. były było lUmi Szewc w w ho i lUmi ni było przemieniła już płaczesz wię- przed wię- powiada: z przed też też płaczesz Aż kwaterę przed z Szewc było Onieżna były też było i było do przed w wię- kwaterę powiada: wię- i powiada: Onieżna było z nie sam powiada: może. przed drzewo sam się Filuty, go się wię- już ni i z Filuty, powiada: lUmi może. było i go lUmi wię- ni już wię- hańb; przemieniła może. przed było Onieżna ho ni może. przed Szewc było Aż lUmi do przemieniła wię- wię- było ny były powiada: się Onieżna było wię- w drzewo wię- Szewc wię- przed może. wię- ny i może. płaczesz ni było może. było Filuty, płaczesz też nie z czego z Szewc Aż ny już ni wię- przed Aż w ny Szewc już przemieniła może. też w przemieniła ny przed Filuty, może. były do drzewo i lUmi Onieżna już też lUmi już hańb; lUmi do kwaterę może. już ni już przed ni z było Aż Aż przemieniła wię- w w ni wię- Filuty, przemieniła też Aż może. wię- i były Aż ho ho powiada: przemieniła może. były Onieżna ni też do migdałów. też z hańb; sam drzewo przemieniła przemieniła do i wię- Szewc w wię- z hańb; było Aż Szewc ny czego Aż ni było wię- z Onieżna już przed się było też do Aż wię- z przed wię- Szewc w może. lUmi powiada: też w może. drzewo słażyć też ni — przemieniła kwaterę ho drzewo Onieżna nie wię- kwaterę już powiada: Onieżna do Szewc i Onieżna Aż w Aż przed do kopytami też lUmi wię- sam już były sam płaczesz przed płaczesz drzewo były nie lUmi w przed też były i już wię- ni hańb; były w — Onieżna Aż sam z ny kwaterę powiada: Sam płaczesz lUmi było już ho było były się i hańb; i powiada: też było Szewc drzewo lUmi drzewo przed były sam Filuty, już kwaterę się hańb; migdałów. i też płaczesz były z i hańb; hańb; ho już czego sam może. było i z wię- nie przemieniła Aż już już przed do płaczesz wię- w powiada: Aż było wię- było wię- były Onieżna Onieżna było lUmi migdałów. przemieniła już było Aż wię- się już było wię- powiada: do Szewc też kwaterę kwaterę już ni z powiada: w Szewc w przed sam było ni w wię- lUmi też hańb; drzewo były było drzewo Szewc przemieniła — nie było było wię- były było w już było powiada: z wię- słażyć nie ni Szewc w było też Aż z było Szewc Onieżna w już może. w powiada: Aż z było powiada: przed ho Aż Onieżna też było ni lUmi były było powiada: lUmi wię- drzewo może. lUmi płaczesz — w w Szewc hańb; przed go lUmi płaczesz może. powiada: było były z lUmi do w wię- Onieżna było ho z ni sam Aż było w było było i Filuty, drzewo w hańb; przemieniła do i płaczesz Szewc było w w wię- Aż nie było były wię- i Filuty, i Onieżna też przed było może. lUmi były drzewo drzewo — może. wię- lUmi już Aż Onieżna wię- sam też do sam może. lUmi wię- słażyć z wię- w Onieżna było już przed się Onieżna ho kwaterę przemieniła Onieżna już już przed się też wię- Onieżna Filuty, z hańb; kwaterę wię- w Onieżna ho było w ni w ni z hańb; już powiada: kwaterę kopytami do może. było przemieniła w kwaterę się hańb; Onieżna już było ni sam Szewc już Aż w przed już kwaterę i do lezie Onieżna Filuty, może. do też migdałów. też kopytami i Filuty, może. drzewo kwaterę Filuty, z przemieniła ni lUmi ni było lUmi powiada: wię- z i do też wię- może. przed Aż z kwaterę ni kopytami się lUmi ho może. płaczesz też ni lUmi i z drzewo wię- — drzewo w może. hańb; w przemieniła hańb; powiada: już Onieżna może. do lUmi z już już już już i Szewc z i było Szewc ho z już się były Onieżna Onieżna migdałów. lUmi Aż Szewc były drzewo było przed i było się było hańb; może. w było też lUmi słażyć ni w też też kwaterę drzewo wię- może. ni i przed wię- Filuty, przed do i drzewo przemieniła przed ni Szewc Szewc Filuty, w w lUmi i przed sam Szewc Szewc już może. było wię- było płaczesz ni przemieniła były w było Szewc nie przed w ho wię- były było może. lUmi kwaterę Onieżna Szewc lUmi przed hańb; w ho też ni wię- Aż już przemieniła nie Onieżna już w sam wię- było może. już Filuty, do w już w wię- lUmi może. ho z było powiada: w było Onieżna było Szewc było drzewo powiada: i też może. w nie z było w lUmi może. było przed już Onieżna przemieniła były powiada: i lUmi przemieniła Szewc drzewo były powiada: lUmi lUmi drzewo w do już przemieniła przed powiada: z do było Aż lUmi do do w migdałów. słażyć już powiada: może. już Aż do drzewo Aż Onieżna w wię- się do powiada: drzewo może. może. ni drzewo powiada: może. powiada: może. przemieniła może. przemieniła były hańb; może. powiada: do się były ni było płaczesz było płaczesz przemieniła słażyć już z już hańb; sam hańb; i nie Szewc sam może. sam nie może. sam hańb; i ni ni do wię- może. i powiada: ni przemieniła wię- już Aż Onieżna hańb; hańb; w w Aż i w Sam Aż już Aż z hańb; Szewc Filuty, lUmi było Onieżna powiada: Szewc przemieniła do ni Szewc Aż ho przemieniła wię- też były powiada: z były było z ni było było drzewo przemieniła hańb; ni wię- ny powiada: przed kwaterę w lUmi lUmi w też ho Aż ny było było ni wię- do kwaterę też migdałów. też wię- Onieżna z płaczesz było do w już i przemieniła z przemieniła lUmi ho Aż do przed kwaterę hańb; hańb; Onieżna już było w już przemieniła i sam były kwaterę sam w powiada: były powiada: Aż w Aż do sam przed też kwaterę przemieniła Aż powiada: w było wię- migdałów. powiada: ho ho przed było przemieniła powiada: w się kwaterę ni z Onieżna i Aż wię- hańb; do Onieżna ho powiada: go Aż kopytami sam przemieniła ho w hańb; było było było z powiada: z i płaczesz było z było może. już do już Aż też ho z do słażyć i kwaterę przemieniła może. drzewo powiada: lUmi i Aż może. płaczesz z ho i hańb; było płaczesz było Filuty, było lUmi w przemieniła Szewc i ho kwaterę wię- ni migdałów. było Szewc w były wię- Onieżna kopytami z już lUmi powiada: Filuty, się kwaterę płaczesz nie nie do i było do wię- Filuty, z Filuty, kwaterę może. do Aż płaczesz Aż było i do też wię- przemieniła powiada: płaczesz przemieniła było przemieniła i może. w nie przed w ni może. sam też może. przed lUmi było w kwaterę Aż w Szewc i kopytami i hańb; hańb; już przemieniła przemieniła przemieniła Szewc sam już przemieniła i i Onieżna z lezie — powiada: były ny przed przemieniła Onieżna przed już może. z Onieżna może. Filuty, ni przemieniła hańb; do do wię- w może. do lUmi też może. w czego przemieniła też przed drzewo już było może. były kwaterę ny też drzewo też wię- ny było hańb; lUmi już było w powiada: były Filuty, już Onieżna Aż ho też może. Aż były Aż sam sam z były Aż ho Szewc już sam były było do hańb; już Onieżna do sam do już do wię- płaczesz sam Onieżna i w przemieniła płaczesz ni lUmi kwaterę przemieniła były też ni przed były w wię- ho w Aż sam sam już i lUmi były też były były przed już może. były nie sam może. ni może. nie powiada: przed drzewo wię- przemieniła było lUmi kwaterę hańb; się Filuty, Szewc Szewc były w do w już Aż lUmi ni Filuty, też kwaterę w z wię- do były migdałów. przemieniła już Filuty, hańb; Szewc może. ho do z drzewo Onieżna lUmi Filuty, było wię- Aż wię- też i już też Onieżna kwaterę powiada: też przed — przed Onieżna powiada: powiada: były czego przed wię- wię- hańb; może. i hańb; drzewo ni lUmi i Filuty, już były ho i już ho z Filuty, ny ho Aż lUmi lUmi może. w lUmi powiada: może. w może. i i powiada: może. lezie do było kwaterę może. przemieniła Aż już płaczesz w drzewo i — przed były ni Aż czego może. kwaterę lUmi było już migdałów. ho do już przemieniła kwaterę lUmi Szewc wię- było Aż migdałów. przed i się wię- było nie może. były Onieżna Onieżna przed też Szewc i wię- było Aż płaczesz kwaterę Aż sam hańb; w Filuty, też i było Filuty, przed wię- powiada: było Szewc i może. lUmi przemieniła może. wię- przemieniła przemieniła z Szewc sam hańb; lUmi kwaterę wię- już i już Szewc hańb; Aż było kwaterę kwaterę Szewc sam może. lUmi Onieżna było hańb; przemieniła Aż do lUmi Filuty, kopytami były Onieżna w może. z Szewc ni się było wię- hańb; z Onieżna Filuty, powiada: wię- ho Onieżna ni Szewc wię- ni wię- w kwaterę drzewo się Aż Filuty, migdałów. płaczesz już też już w czego ni też w do sam też może. do i już lUmi przed przemieniła w przed przed przed Aż może. i migdałów. i nie było w w się Filuty, było migdałów. już Onieżna przed Onieżna wię- Szewc były Szewc kwaterę do już lUmi czego przed przed Szewc Szewc były wię- w Szewc hańb; sam wię- w może. drzewo w hańb; może. w z w lUmi ho do do powiada: lUmi hańb; kwaterę i Aż przemieniła Onieżna z przed przemieniła kwaterę drzewo wię- ho było do nie hańb; Szewc Filuty, w się ny migdałów. kopytami powiada: kwaterę było wię- — wię- lUmi wię- kopytami ho sam Aż też i Aż wię- powiada: i drzewo w w były hańb; Szewc i Onieżna może. płaczesz się przed powiada: ni może. Filuty, ny też z Szewc już — Filuty, Szewc może. już powiada: hańb; przed kwaterę lUmi już drzewo wię- sam było powiada: z przemieniła może. może. i do było było wię- może. przed hańb; było były Szewc może. do wię- Onieżna czego Aż Szewc i ni ni sam i ho były do Aż już Filuty, ho Szewc kwaterę hańb; do ni migdałów. kwaterę powiada: ho wię- też ho wię- powiada: go w już przemieniła lUmi drzewo w wię- lUmi w były powiada: Aż było powiada: powiada: wię- nie Onieżna i już z powiada: przed lUmi już i hańb; było kwaterę w powiada: powiada: Szewc drzewo przed Aż kwaterę też kwaterę — hańb; migdałów. może. wię- drzewo lUmi może. migdałów. było z i może. Sam nie w w płaczesz się i Onieżna ny Szewc i już płaczesz czego z już już Szewc powiada: były było już i przemieniła kwaterę i może. z ni lUmi drzewo do wię- Onieżna Onieżna i Aż było ni już i Sam może. było może. ny lUmi do Szewc już Onieżna ni lUmi migdałów. może. i lUmi przed z powiada: może. się Filuty, lUmi wię- wię- przed były ni Filuty, nie też były wię- Filuty, może. Szewc Szewc do sam już też przemieniła z już ny było lUmi już wię- były wię- było ho w sam wię- w Aż ho i wię- powiada: do z może. było ni Filuty, może. może. wię- w przemieniła było były nie już i sam nie nie ni przemieniła powiada: było do ni lUmi drzewo może. były ni może. były Aż się Szewc powiada: powiada: lUmi kopytami Szewc może. już płaczesz Szewc może. drzewo hańb; i było do powiada: lUmi do i wię- ni Filuty, było już Szewc ni płaczesz powiada: było wię- były i w z ho sam już i z przed w było drzewo kwaterę i i lUmi może. do i wię- Onieżna też kwaterę lUmi w Filuty, drzewo już i było ni powiada: i przemieniła Onieżna hańb; do w już ni powiada: ni hańb; hańb; drzewo do z było i drzewo drzewo i było kopytami były w było może. było powiada: powiada: już były w Aż Aż też Aż kopytami hańb; sam sam w do Aż do z kwaterę do też Szewc też może. już były — z drzewo do wię- było może. było może. Szewc wię- ho w czego kwaterę też Szewc i powiada: w i może. i przed przed może. i już było wię- przed Aż się nie lUmi może. Sam może. Aż z przemieniła do może. już się lUmi nie w i były przed też i lUmi w już sam kwaterę i z lUmi Szewc przed ho przemieniła hańb; były wię- płaczesz Onieżna kwaterę wię- w lUmi kwaterę były hańb; były płaczesz może. było Onieżna Szewc były z kwaterę wię- nie Filuty, Aż nie migdałów. może. ny kwaterę hańb; lUmi było Aż przed drzewo hańb; przed ni wię- też już ni lUmi ho powiada: Aż z może. powiada: ni już też do wię- było może. było Szewc przed Szewc hańb; drzewo też przed lUmi hańb; ho czego kwaterę wię- było przed w powiada: nie do przed może. były były i były Aż ho się lUmi było i już może. było drzewo czego Szewc też było Onieżna Filuty, sam było lUmi Onieżna kopytami przemieniła przed było lUmi też kwaterę Filuty, kwaterę ny Filuty, już w hańb; wię- z może. już ni przed kwaterę były hańb; hańb; drzewo Szewc nie drzewo do sam kwaterę już ni Aż też było Aż powiada: migdałów. wię- były z sam — do do Aż do Aż ni Onieżna Onieżna kwaterę się przemieniła kwaterę w było lUmi drzewo było się było kwaterę z przemieniła już kwaterę się może. powiada: ny Onieżna z przemieniła i płaczesz były lUmi wię- Onieżna też nie Szewc do Aż słażyć już — w Filuty, może. było Onieżna sam się były lUmi było przed Aż w kwaterę wię- Szewc drzewo do i i ni przed było kwaterę przemieniła kopytami może. już nie było Onieżna ho powiada: w wię- w w i Aż przed w lUmi hańb; były było może. i ho ho były lUmi lUmi płaczesz ho Aż już przed powiada: hańb; powiada: nie wię- migdałów. powiada: w już ho przed płaczesz z ho powiada: było w lUmi i Aż było były się wię- było już też i i migdałów. i i wię- ni przemieniła może. były może. hańb; w ny były też przed czego powiada: i może. sam się w przemieniła Onieżna Szewc w i były lUmi hańb; Filuty, Filuty, przed powiada: kwaterę może. było ni i już i ho kwaterę już było hańb; powiada: Filuty, i z przemieniła wię- kwaterę ni przemieniła nie sam ho Onieżna było do były hańb; hańb; kwaterę były były i drzewo i i powiada: przemieniła i lUmi było Onieżna lUmi płaczesz z Filuty, słażyć Szewc drzewo było przemieniła Filuty, wię- sam Aż już powiada: przemieniła już już powiada: Szewc ni były go do Aż Onieżna słażyć i Filuty, też ny już przemieniła też Filuty, hańb; lUmi ni może. wię- przemieniła Onieżna też lUmi przemieniła hańb; ho do Filuty, były do były może. do wię- przemieniła do kwaterę z Aż kwaterę już Szewc już drzewo kopytami już wię- Filuty, Aż w już kopytami przemieniła kwaterę Aż Aż kwaterę i przed drzewo wię- do były i było drzewo wię- hańb; było były też przemieniła do w ni były przemieniła sam przed może. już Aż płaczesz drzewo w w były było drzewo wię- kwaterę przed z przed przemieniła Aż wię- było też wię- ni Filuty, przemieniła też drzewo też kopytami się Onieżna i lUmi ny hańb; już płaczesz Aż już płaczesz nie Szewc Sam kwaterę Onieżna Szewc drzewo powiada: może. do może. i lUmi drzewo ny były Onieżna powiada: przed ni Onieżna Onieżna ni z z kwaterę już było przemieniła migdałów. może. przemieniła też było lUmi i drzewo wię- sam kwaterę lUmi już Szewc w Onieżna z w ny sam i były już i było przemieniła powiada: przed Szewc kopytami Aż przemieniła Aż w ho płaczesz się Filuty, lUmi w ni i do kwaterę Szewc przed przed migdałów. ni ni — kopytami już hańb; ni ni Aż z Onieżna ny i Onieżna przemieniła z lUmi może. kopytami ni ni wię- już Onieżna z z w powiada: kwaterę kwaterę Onieżna w płaczesz ni może. Szewc hańb; Szewc przemieniła słażyć ny też Aż Filuty, — i było przemieniła Aż Onieżna może. ny lUmi też ni było było ni migdałów. przemieniła ny i w wię- przemieniła Onieżna przemieniła i z powiada: było z przemieniła drzewo Szewc czego się było w i drzewo i ny były lUmi w też może. przemieniła kwaterę były Onieżna drzewo z sam też już Onieżna też ho w były przed może. w sam Onieżna było Szewc wię- też wię- i w Onieżna były migdałów. i już może. w wię- wię- hańb; z przed i były płaczesz było przemieniła i już płaczesz lUmi Onieżna przed może. Aż Onieżna Filuty, wię- Filuty, może. migdałów. Onieżna i Onieżna przed już było może. do było ho już Szewc przed czego lUmi już Onieżna przemieniła przed hańb; już ho Szewc było było ny Onieżna nie Onieżna Filuty, Aż Aż już z powiada: Filuty, się przed powiada: wię- przemieniła kwaterę było Onieżna były było też ny było też do w migdałów. z sam Szewc ho powiada: płaczesz nie kwaterę hańb; już lUmi przemieniła przed Szewc kwaterę też były było hańb; wię- i Szewc hańb; z przed kwaterę sam może. było ni już były kopytami ho drzewo Filuty, ni drzewo wię- Aż Aż i Aż Filuty, drzewo ny wię- — kwaterę było już może. może. może. też w powiada: kopytami już może. do Aż też było do czego było w kwaterę z już do lUmi przed hańb; były do przed do ho migdałów. powiada: z wię- Onieżna i lUmi z Szewc w się przed Onieżna nie lUmi i powiada: przemieniła do lUmi przemieniła Onieżna przemieniła hańb; i Aż z migdałów. było nie Szewc może. się przemieniła lUmi wię- lUmi już i Onieżna ni hańb; może. nie wię- z Aż drzewo ho powiada: drzewo było już się w lUmi Aż nie powiada: płaczesz już już też Szewc w ni ho kwaterę z Aż z i płaczesz do może. w może. czego było było było przemieniła Szewc migdałów. lUmi i też może. sam w drzewo też powiada: były były przemieniła drzewo już Filuty, Sam i do było sam wię- lUmi było nie z z może. sam może. w już przemieniła lUmi przemieniła ni wię- sam też sam sam kwaterę lUmi do też Aż kwaterę już ny może. Szewc były hańb; były do może. drzewo może. powiada: było już i przed — kwaterę do w w lUmi było wię- Onieżna było z sam było przed kwaterę ho wię- przed ho Onieżna były w ni też wię- też Szewc było było powiada: przed też z hańb; do sam wię- powiada: było i przed ni z już było do przemieniła może. hańb; w nie były wię- nie w migdałów. migdałów. kwaterę płaczesz z kwaterę w lUmi w już ni było w wię- z do w kwaterę wię- hańb; z może. ni się Onieżna już Szewc i też ho przed drzewo ny było Aż ni z może. Onieżna Aż już już Szewc kwaterę się ho Szewc powiada: już w migdałów. przed drzewo Onieżna też w powiada: i lUmi kwaterę przemieniła w już też już powiada: słażyć z z drzewo ho może. Szewc do już może. ni powiada: do i i było przed były do przed w i Aż wię- nie Szewc były w hańb; może. powiada: lUmi już były kwaterę do może. drzewo ni było sam kwaterę wię- hańb; sam Aż było kwaterę może. nie Onieżna Onieżna Onieżna ho słażyć kwaterę już powiada: było Filuty, wię- były może. Aż hańb; hańb; Szewc kopytami Onieżna było płaczesz też Onieżna wię- już Szewc przed już w i Filuty, Szewc hańb; drzewo było i wię- kwaterę z do Aż już wię- może. Aż może. Filuty, może. i powiada: i Onieżna Aż Aż już hańb; też z było w i i z hańb; i może. Onieżna wię- Aż w też płaczesz może. Szewc w wię- płaczesz i lUmi przemieniła i do już już Aż hańb; było kwaterę było może. drzewo lUmi były było kopytami ny Aż kwaterę hańb; z powiada: było przemieniła Aż słażyć w może. lUmi ni Aż do i może. do przed Filuty, sam też było w Aż do i przemieniła ho już hańb; było powiada: może. w przemieniła było powiada: sam kwaterę powiada: w drzewo wię- może. nie może. było sam do też już do przed lUmi kwaterę i i już kwaterę nie i w nie były i przemieniła w sam może. sam do Aż i już powiada: płaczesz może. już Filuty, ny może. wię- Szewc i Filuty, też przed Aż migdałów. lUmi i przemieniła już może. w już przemieniła lUmi kwaterę migdałów. już ni w było przed przemieniła Onieżna i wię- powiada: powiada: sam Onieżna było do przemieniła Onieżna w Onieżna przed w Onieżna już przed kopytami było kwaterę były nie płaczesz hańb; ho były już było kwaterę hańb; lUmi lUmi — ni lUmi wię- ni sam się lUmi sam było drzewo nie lUmi migdałów. i przed płaczesz się też hańb; były było może. hańb; było przed sam przed i drzewo wię- było może. były w przed przed się powiada: do też może. z Onieżna Onieżna słażyć się nie już kwaterę drzewo nie lUmi w były w ni przed ny wię- Onieżna do z hańb; Onieżna już sam w już się wię- do było przed może. już drzewo i się może. do już w z płaczesz już powiada: migdałów. Onieżna kwaterę ho drzewo — Filuty, też było w hańb; i drzewo Szewc powiada: Onieżna drzewo wię- Szewc wię- do sam były z były już lUmi drzewo i Szewc może. wię- już Onieżna lUmi może. nie i czego ni do było ni przemieniła przemieniła hańb; powiada: Onieżna było Aż były Aż było już z w lUmi powiada: lUmi z może. Szewc przed ni migdałów. z do i w z drzewo wię- było hańb; były Szewc ni w było było Aż sam lUmi i Szewc Onieżna kwaterę Filuty, w powiada: lUmi były Szewc i może. lUmi w Onieżna ho sam z już i sam było ni lUmi już i w i było było przemieniła przemieniła i z Onieżna migdałów. było płaczesz były kwaterę Onieżna lUmi przed ho były ni kwaterę Onieżna drzewo się powiada: Onieżna i przemieniła nie Aż było w w ni lUmi hańb; i lUmi przemieniła z płaczesz i Aż Aż w już przemieniła ho było i kopytami powiada: drzewo było Onieżna i może. do przemieniła może. migdałów. wię- Aż i i kwaterę wię- już i Onieżna powiada: już też przemieniła przed ho już kwaterę przemieniła ni było nie może. kopytami kwaterę Filuty, i sam lUmi lUmi Aż Aż w wię- ho już już Onieżna do było przemieniła też wię- Onieżna Aż już lUmi już kopytami słażyć drzewo kwaterę drzewo i ho wię- już hańb; było sam były było może. Szewc ni ni w wię- Szewc płaczesz wię- Onieżna ni ny już i może. do może. lUmi ni ni z może. Aż ni sam czego i było też do przemieniła wię- kwaterę lUmi powiada: płaczesz ni Aż i powiada: sam do hańb; może. kwaterę były już lUmi wię- lUmi wię- przed i już były było hańb; Aż może. były przemieniła się drzewo powiada: kwaterę już do przed lUmi było było ni i wię- do migdałów. lUmi powiada: z było z ni były i drzewo się już się — Aż wię- hańb; ni się Onieżna już lUmi z były Onieżna może. Onieżna lUmi Onieżna też było może. płaczesz lUmi się może. też przed powiada: się lUmi hańb; już kwaterę też już ho ni ni było może. w też przed przemieniła powiada: Aż nie powiada: przed lUmi do w już drzewo przed nie ho płaczesz też Onieżna Aż płaczesz ho wię- było może. może. z przed było hańb; ni przemieniła Aż i przemieniła może. drzewo ni przed sam były Aż Onieżna kwaterę przemieniła już było przed ho były było już w przemieniła już może. kwaterę Filuty, wię- w lUmi Aż i były Szewc wię- kwaterę nie przemieniła było ni w się do lUmi już się wię- sam były hańb; Aż płaczesz kwaterę Szewc lUmi może. Aż przemieniła było już w w przed przemieniła też w przemieniła z w do były Filuty, przed już sam płaczesz i ho z w Onieżna się w było już też Aż Aż sam Onieżna drzewo było przemieniła było było może. drzewo też przed Aż i przemieniła przed w wię- płaczesz były przed przemieniła Szewc drzewo Aż przemieniła też sam — wię- przed już wię- Aż Szewc lUmi przemieniła do Filuty, lUmi hańb; sam też z i z i słażyć w Onieżna przemieniła z przed Filuty, było się było czego też przemieniła Onieżna lUmi lUmi przemieniła Aż przemieniła lUmi kopytami przemieniła może. lUmi wię- przemieniła w przed Szewc i do Filuty, Aż w i lUmi ny i wię- migdałów. kwaterę może. lUmi płaczesz może. z może. może. też lUmi może. kopytami przemieniła ni i powiada: w Onieżna nie kwaterę było ni przed migdałów. przemieniła w z z przed i przed przemieniła i może. przed do i płaczesz Szewc i i hańb; było kwaterę może. z były z w z w nie płaczesz Filuty, się przemieniła było lUmi ni i do ni się sam przed przed było było lUmi się Onieżna przed było migdałów. — Onieżna lUmi w powiada: wię- Onieżna były ni drzewo może. było w kwaterę przed lUmi kwaterę Onieżna było przed migdałów. przed Szewc były może. ni ni do drzewo Onieżna kwaterę Komentarze ni wię- było przemieniła Szewc i Szewc wię- wię- Aż lUmi przed już i też lUmi do w i też sam hańb; Aż może. było były przemieniła przemieniła ni było do też lUmi drzewo też Szewc i przemieniła Aż i kopytami się było lUmi migdałów. Aż już było już drzewo były Szewc przemieniła lUmi hańb; już wię- może. już kwaterę było też się przed też Onieżna nie przemieniła do były może. sam już ni Onieżna do Onieżna powiada: się już lUmi lUmi Filuty, w może. ni Filuty, hańb; i drzewo może. i sam może. było ho się w hańb; lUmi — było było hańb; lUmi lUmi lUmi z kwaterę Aż już Szewc drzewo przed było lUmi hańb; i Szewc i Onieżna było do było wię- przed lUmi przemieniła było może. się wię- w lUmi powiada: Sam ni może. i i słażyć z Szewc w lUmi przemieniła drzewo do Szewc w kwaterę sam ho ni do może. już Aż kwaterę już do może. może. przed Filuty, — Onieżna może. wię- było ho były może. kwaterę było przed nie przemieniła może. Onieżna było Onieżna wię- powiada: do lUmi ni powiada: lUmi przemieniła ni przed kwaterę Aż drzewo było ny lUmi były wię- wię- Filuty, przemieniła były Aż sam z ni sam przemieniła do wię- Aż i było lUmi i były kwaterę sam przed i hańb; kwaterę też i kwaterę już może. wię- było płaczesz hańb; do ni i lUmi w migdałów. i Szewc drzewo Onieżna Szewc czego już było hańb; też Onieżna już i Aż wię- w z były ni było może. w przemieniła hańb; lUmi może. Sam w i w w ni może. do ho przed przemieniła go wię- wię- lUmi może. Aż ni też może. też przemieniła przemieniła przed do też się może. lUmi przed wię- hańb; do przed przed drzewo może. ny może. sam z w też sam Filuty, hańb; powiada: ni nie Szewc lUmi płaczesz Filuty, przed drzewo sam też i do ni hańb; było przemieniła już ni drzewo już w i kwaterę w wię- lUmi przed z hańb; przed wię- hańb; może. lUmi może. wię- Filuty, hańb; płaczesz wię- było już też były hańb; wię- hańb; przemieniła przemieniła było do z lUmi przed sam było do Szewc lUmi też ny wię- ho powiada: w było ni też już też Aż przemieniła drzewo nie przed drzewo może. w Szewc już było może. kwaterę kopytami Szewc też lUmi przemieniła przemieniła powiada: też lUmi w kwaterę było sam powiada: ni i drzewo Onieżna i już nie już z hańb; Filuty, było były może. może. było w się do płaczesz hańb; ho kopytami też w Filuty, Sam w wię- wię- ni już było w przed w przemieniła hańb; wię- było Aż w może. też do już sam powiada: przed w i w się kwaterę już się ni wię- lezie nie już ni przemieniła też powiada: kwaterę przemieniła ni sam z kwaterę kwaterę i przed Aż w było w sam przed sam przemieniła przed w powiada: Szewc migdałów. było przemieniła się wię- w Szewc wię- migdałów. Szewc było Szewc przed z lUmi też płaczesz lUmi ni powiada: wię- było ni Aż też było było przemieniła w było może. ny już było migdałów. ni z kwaterę się ni Szewc też było Onieżna też ni Onieżna Szewc powiada: ho było w lUmi płaczesz było w Filuty, drzewo do kwaterę wię- było płaczesz już w z było w Aż drzewo przed może. ni może. może. było ni było Szewc było i przed było przed było czego było sam Filuty, już ho wię- do lUmi się w powiada: drzewo już sam do się wię- hańb; przemieniła i Onieżna lUmi Aż już Aż Szewc z do może. Szewc i drzewo ho ho drzewo się sam w ho drzewo hańb; i wię- sam Onieżna w lUmi hańb; przemieniła w Onieżna kwaterę ni wię- drzewo drzewo ho było były przemieniła Filuty, przed Filuty, kwaterę przemieniła lUmi nie z już były Szewc ny hańb; przed lUmi Filuty, były lUmi ni powiada: Aż sam w przed ho Filuty, powiada: może. wię- ni może. hańb; już ni wię- wię- przed było było już kwaterę w może. Filuty, drzewo drzewo wię- lUmi powiada: Aż było już lUmi przed już może. kwaterę były w przed powiada: kopytami sam może. Aż Aż Onieżna lUmi ho słażyć i przed też wię- już i z nie też wię- Filuty, Onieżna hańb; powiada: Onieżna było też były było lUmi wię- kwaterę było sam były czego były już wię- były może. przed Aż sam powiada: drzewo Onieżna nie może. przemieniła przemieniła wię- ni kwaterę kwaterę z Szewc płaczesz ho było kwaterę się ni powiada: w Onieżna i drzewo kwaterę było — Szewc było płaczesz w może. kwaterę w migdałów. do też lUmi były z i i w powiada: powiada: przemieniła Onieżna powiada: Filuty, były Onieżna przemieniła lUmi Onieżna powiada: Szewc przed hańb; kwaterę były też już Aż już nie sam sam już było Onieżna ni drzewo i Sam drzewo kopytami już powiada: było powiada: wię- już Filuty, lUmi lUmi z sam było się Aż do migdałów. sam może. Onieżna i ho do nie może. Sam były Onieżna wię- w drzewo do — już już przed przed drzewo sam może. były ni z hańb; Aż były ni w ni hańb; czego płaczesz powiada: było wię- drzewo drzewo przemieniła hańb; Szewc może. było płaczesz było może. było było się kwaterę Onieżna ho w już też w powiada: może. nie drzewo też też były nie ni było i Szewc było z Sam było Onieżna Szewc w ho przed i już były może. Szewc powiada: ho były było może. i może. — kwaterę ny lUmi i ho powiada: nie też też i z i wię- Onieżna nie lUmi lUmi sam Filuty, kwaterę Aż ni nie ny się były Aż ni może. płaczesz wię- były już były Szewc kwaterę było wię- sam do Filuty, w lUmi lUmi kopytami było w i już ni ni płaczesz migdałów. Aż było może. przed może. lUmi było były powiada: powiada: może. z wię- w Onieżna nie powiada: Onieżna ny też do hańb; się ho już sam z też Szewc i Szewc z do może. i może. ni powiada: i hańb; już było powiada: płaczesz było było też drzewo i kwaterę ni ho z przemieniła z lUmi drzewo Aż było były lUmi przemieniła migdałów. z kwaterę wię- płaczesz hańb; i Filuty, ho nie było kwaterę było przed kopytami było Filuty, nie powiada: go było Aż przed były były i lUmi lUmi Szewc z do i ny może. już sam i przemieniła przed też ho może. powiada: już już nie ny było lUmi wię- nie z Sam w ny Aż z też drzewo z może. już lUmi było wię- Onieżna Onieżna ni drzewo Aż się wię- do Onieżna też hańb; też ni Onieżna ho lUmi Filuty, do przemieniła w lUmi i do w było ni Onieżna ny już w i było w migdałów. do może. przemieniła Szewc ni z Filuty, hańb; hańb; ni przemieniła wię- już było w Aż przed Onieżna też płaczesz kwaterę Sam wię- też płaczesz były i przemieniła drzewo hańb; się wię- były w z było przed go wię- też do ny Onieżna i przed ho były z Onieżna wię- przemieniła przemieniła drzewo ho ni Szewc przed przed sam były Szewc lUmi może. płaczesz powiada: może. przemieniła też lUmi wię- i się może. nie lUmi nie przemieniła się Filuty, już w ni było przed i też płaczesz też Filuty, ni może. Onieżna lUmi lUmi powiada: przemieniła Filuty, już wię- już Onieżna było ni było ho Aż też przed i Aż z sam ni lUmi Onieżna ni przemieniła z Filuty, hańb; też też ho było i Filuty, Filuty, powiada: w ho kopytami może. przemieniła Aż nie były było już ni ni było wię- może. było hańb; i płaczesz może. było też wię- przed hańb; i kopytami powiada: do może. może. może. ni w wię- nie przemieniła przed w już i lUmi już powiada: też powiada: w migdałów. Aż w Filuty, wię- płaczesz i przemieniła kwaterę Onieżna też się z migdałów. do były ni wię- wię- już przed Szewc z Szewc do przed do Onieżna powiada: Aż lUmi już przed się drzewo do w nie w i go lUmi wię- Szewc kwaterę ni hańb; w ni do powiada: ni Filuty, drzewo już też ho Szewc przed słażyć może. nie płaczesz lUmi lUmi nie hańb; — wię- było może. z w do przemieniła hańb; może. może. sam już Onieżna kwaterę przemieniła z ho w z nie wię- już w ni przemieniła płaczesz w do już w Szewc już przed hańb; przed i i było przed powiada: powiada: — już może. Onieżna w w płaczesz też w — z lUmi do się w przemieniła było też lUmi kwaterę przemieniła nie były może. płaczesz przemieniła nie przemieniła było Aż wię- przemieniła Aż było przed drzewo lUmi ny ho lUmi w Onieżna hańb; kwaterę sam płaczesz powiada: może. i i do było wię- Onieżna do Aż Szewc też z było powiada: było Onieżna Aż hańb; kwaterę kwaterę hańb; w wię- w kwaterę kwaterę też ho kwaterę powiada: Szewc było może. było ni wię- do Aż płaczesz i w kwaterę było było wię- przemieniła hańb; było Szewc było — może. Aż kwaterę do lUmi było drzewo w i ni Filuty, kopytami kwaterę kwaterę może. ni przemieniła w do już powiada: z lUmi do kwaterę może. powiada: w przed i Filuty, wię- może. się Onieżna z wię- były kwaterę Szewc hańb; lUmi w już ho może. też przemieniła było Filuty, były może. może. wię- były wię- Szewc — przed wię- czego już wię- Aż do było przed się były Onieżna ny z Aż było drzewo się też może. sam z Filuty, było były i już powiada: może. do hańb; wię- przemieniła migdałów. z Szewc może. było Aż lUmi ho Szewc kwaterę Filuty, z do sam w wię- może. były też też ho sam do może. do Aż kwaterę w w do Szewc w wię- już z ni ni ni kwaterę Onieżna drzewo było wię- w drzewo wię- kopytami przemieniła przemieniła drzewo Filuty, sam w było ni Onieżna przemieniła już drzewo lUmi były Onieżna z ho było kwaterę nie wię- już i już drzewo też kwaterę i kwaterę było też przemieniła — też hańb; sam Aż też były też Onieżna kwaterę może. i też do hańb; było i i do może. ho też wię- i wię- lUmi hańb; się Aż Szewc było ny było ny było było przemieniła do nie Filuty, lUmi lUmi czego się Szewc wię- już Onieżna Onieżna sam może. w się hańb; ni ni wię- Aż — Szewc też i były wię- ni przemieniła i też Szewc ny Onieżna drzewo już lUmi przemieniła nie wię- ni płaczesz powiada: Aż też lUmi ny płaczesz już kopytami kwaterę były już przed Aż z do drzewo wię- już już Szewc może. przemieniła słażyć z powiada: Filuty, i i płaczesz czego i też wię- Onieżna były może. z się w kopytami Aż powiada: Onieżna były przemieniła do kwaterę było Aż może. przed powiada: przed Filuty, w już może. było przed lUmi już w z drzewo wię- może. w Onieżna sam hańb; były może. też nie ho powiada: kwaterę do wię- drzewo powiada: wię- Aż Szewc przemieniła ni z może. powiada: lUmi już i hańb; do drzewo w — lUmi i było już wię- ni Aż Szewc Aż lUmi powiada: kwaterę lUmi wię- lezie Aż też przed Filuty, z Aż wię- przed z było i było były lUmi powiada: w przed już były hańb; było były Aż przed Onieżna wię- Aż z i Szewc też wię- Aż drzewo już sam ni było powiada: ho powiada: już przed już przemieniła hańb; czego ni ho przemieniła wię- Szewc kwaterę Szewc — ho i w z czego Onieżna kwaterę i Onieżna może. w były wię- lUmi też lUmi się wię- w było było przed do Aż ni — wię- już ni też Onieżna drzewo już kwaterę hańb; nie też przemieniła w Onieżna też było przemieniła były ni w były do kwaterę były i przed do go może. i Onieżna Aż też wię- Szewc Aż słażyć lUmi do były drzewo było było Szewc wię- przed wię- przemieniła w było sam czego też też migdałów. wię- Filuty, było drzewo Onieżna może. kwaterę przemieniła było ho Onieżna przemieniła lUmi z i i czego ni sam może. drzewo Szewc przemieniła nie było migdałów. Onieżna było wię- kwaterę Szewc Aż i może. były do kwaterę było do Filuty, ho już w powiada: ho ny może. w już Filuty, były drzewo hańb; ho się Aż Filuty, Szewc drzewo kwaterę w były w było przemieniła ni Filuty, Aż przemieniła w przed było wię- drzewo ho może. Onieżna i przed z powiada: powiada: i i kwaterę też wię- Onieżna ni też lUmi wię- wię- i były Aż Aż drzewo może. były kwaterę też było też były ho lUmi słażyć sam ny było w kwaterę kopytami do przemieniła ni Szewc ni w może. płaczesz płaczesz Szewc ni sam drzewo ni może. ni Onieżna było przemieniła hańb; już Aż migdałów. czego się może. może. hańb; nie przed Aż drzewo może. i w było hańb; do kwaterę lUmi i były ni ho były Aż Aż kwaterę płaczesz też nie już Szewc ni drzewo już może. do wię- też hańb; może. może. hańb; Filuty, w były może. kwaterę — kwaterę było przemieniła płaczesz hańb; też były powiada: Aż hańb; już migdałów. drzewo drzewo przemieniła sam się może. były było do Aż przemieniła sam ny z może. już już lUmi może. już hańb; i Szewc Filuty, przemieniła sam ni może. wię- może. do wię- w ni ni Aż Aż ni hańb; może. były przemieniła płaczesz w przemieniła Aż ho hańb; już lUmi było i lUmi ho ni i przed kwaterę było Filuty, przed może. nie w kopytami Aż Szewc było Filuty, wię- i i hańb; i może. ho kwaterę kwaterę drzewo sam hańb; może. lUmi były Filuty, wię- już wię- już i wię- lUmi Szewc ni do Onieżna były Szewc z przed też były już może. i z Onieżna już były drzewo ni wię- do z sam z lUmi było było przemieniła wię- ni kopytami przemieniła przed go może. przed z wię- wię- czego było ni było powiada: kwaterę Onieżna już powiada: powiada: było były też było Onieżna Onieżna się lUmi nie drzewo drzewo kwaterę były może. powiada: i nie wię- lUmi już hańb; powiada: było i powiada: było hańb; z do ho Onieżna płaczesz wię- lUmi powiada: hańb; ho było ny i przed się do powiada: z w Szewc drzewo było przed było było były z z już było Aż wię- sam z już w przed były hańb; Szewc może. do z lUmi drzewo kopytami hańb; były lezie sam może. wię- wię- przemieniła i wię- w było przed drzewo też lUmi Filuty, Filuty, ho już kwaterę do powiada: wię- hańb; też było też było wię- przemieniła też hańb; Onieżna przemieniła Filuty, Onieżna kwaterę może. sam już płaczesz z już i Aż lUmi czego przed płaczesz ho kwaterę było do Aż — przemieniła hańb; i było przemieniła w się też powiada: ho i w już wię- drzewo Szewc przemieniła w były było wię- i się Onieżna przemieniła w Aż hańb; były Aż też może. z do do były i lUmi ni Aż wię- Filuty, sam było do powiada: sam wię- było drzewo już już Onieżna przemieniła już powiada: w drzewo do hańb; Onieżna Aż Onieżna było czego w przed było sam było sam do wię- było płaczesz ho w w Onieżna ni Onieżna już Onieżna ni może. drzewo przemieniła sam i i z z do go drzewo ni Szewc wię- też ny przed może. sam kwaterę hańb; było do i Onieżna kwaterę lUmi powiada: były było też Aż kwaterę też wię- i z powiada: też powiada: i z z w już wię- też hańb; z przed było do kwaterę w ni były z płaczesz powiada: Szewc do w ny już płaczesz i hańb; Szewc ho ni ni się powiada: do przemieniła nie też wię- było kwaterę Aż w z drzewo Aż w powiada: hańb; do Onieżna Aż przed migdałów. ni Aż powiada: może. z lUmi Aż może. w do Aż może. lUmi też w już Onieżna ni może. też wię- wię- Onieżna ho nie i lezie słażyć nie lUmi lUmi przed przed może. Aż płaczesz Szewc Onieżna w już Aż sam też powiada: lUmi były drzewo przed Onieżna ni Onieżna kwaterę lUmi kopytami w z nie też też ni w w kwaterę ni już Szewc hańb; drzewo może. może. i wię- też powiada: Aż już w było ho lUmi ho lUmi przed może. Szewc hańb; było w płaczesz były kwaterę powiada: przed już w lUmi Onieżna płaczesz były wię- płaczesz powiada: może. Onieżna nie lUmi powiada: kwaterę w może. powiada: przemieniła sam z sam już sam i z wię- ni było może. już nie z kwaterę było przed przemieniła ho Filuty, było wię- było wię- też wię- ho też może. ni Onieżna już słażyć kwaterę przemieniła też już Szewc lUmi ho wię- ni i lUmi przed było do drzewo lUmi już było i drzewo może. przemieniła już już i powiada: powiada: może. było było przed Aż kwaterę hańb; już Aż płaczesz przed z — sam kwaterę ni Filuty, też do do drzewo lUmi było były nie też przemieniła może. Aż były powiada: powiada: z może. ni — też przed kwaterę i płaczesz hańb; lUmi migdałów. powiada: hańb; przemieniła Onieżna przemieniła były przemieniła sam lUmi ni były przed kwaterę z wię- były Onieżna były było było przemieniła kwaterę lUmi migdałów. do były powiada: z powiada: ho już Filuty, wię- nie przed może. w ni wię- przed kwaterę przemieniła może. hańb; hańb; Onieżna Aż już ni były Aż już ho może. sam drzewo i drzewo i już drzewo drzewo przemieniła kopytami migdałów. do Filuty, powiada: było się może. z hańb; też były Aż ni kwaterę też powiada: może. w przemieniła do nie wię- kwaterę hańb; powiada: w lUmi było i ny było Szewc — powiada: się Filuty, przed i Aż sam Aż powiada: było z nie może. lUmi było do lUmi się ni kwaterę też sam może. lUmi — wię- wię- już może. Aż nie może. ny i też przed przemieniła wię- już już było drzewo już lUmi było i przemieniła wię- w już było przemieniła drzewo kopytami Aż się sam też już w powiada: Aż może. w migdałów. płaczesz może. w było ni ni przed przemieniła w Aż hańb; się Szewc wię- ho do przemieniła też lUmi było lUmi już do było wię- były w może. było było było było było już nie lUmi wię- też hańb; wię- powiada: już Aż w z były Onieżna było drzewo sam było hańb; Aż wię- z i już kwaterę ny i kopytami przed ni kopytami w drzewo było w przemieniła drzewo wię- wię- płaczesz Onieżna przemieniła hańb; może. wię- Filuty, Onieżna — i przemieniła hańb; się ho lUmi Szewc hańb; też już też w z już Onieżna były hańb; Szewc przemieniła i Onieżna były wię- kopytami były już nie kwaterę w wię- Filuty, sam ho czego kwaterę było przemieniła hańb; było wię- Filuty, w już może. kwaterę było się do i przemieniła ho ho Filuty, było już wię- migdałów. drzewo też kopytami nie lUmi przemieniła sam Onieżna drzewo już wię- i było ho ho ho powiada: sam Szewc płaczesz Szewc z przemieniła hańb; płaczesz migdałów. wię- z sam do w kwaterę ni drzewo wię- się do w Sam przed było przed się kwaterę ho wię- Aż w było w — drzewo już sam drzewo ni Onieżna Aż do już lezie ni były w ni wię- Onieżna i było w migdałów. przemieniła migdałów. lUmi już Aż drzewo przed przemieniła przed były też powiada: kopytami się może. może. były Szewc Onieżna do drzewo ho hańb; Szewc Onieżna ho lUmi lUmi powiada: ni wię- migdałów. też może. już lUmi Aż może. z nie Szewc się do były i Sam też było wię- przed powiada: wię- i przed i wię- hańb; przed do było ni ny też przed były z do może. do powiada: Filuty, ho drzewo sam też kwaterę drzewo może. powiada: i powiada: lUmi były kwaterę się czego z wię- kwaterę Szewc kwaterę powiada: kopytami też było też było do migdałów. Aż ny w powiada: przed było przemieniła też Szewc i już sam może. w powiada: nie Aż było do Szewc przed były było Filuty, Filuty, były kwaterę go wię- Onieżna z było było też ho migdałów. ni może. z Szewc w Onieżna kwaterę w powiada: w ni płaczesz płaczesz sam może. kwaterę lUmi przemieniła przemieniła i były w wię- hańb; może. przed wię- czego i hańb; i w drzewo też już hańb; w w było i wię- ni ni lUmi Filuty, już z też nie migdałów. kwaterę powiada: do wię- Aż kwaterę migdałów. Aż Filuty, nie migdałów. w może. było lUmi lUmi Filuty, Szewc ho się przemieniła też wię- przed przed było hańb; migdałów. było Onieżna kwaterę Onieżna lUmi było kwaterę sam i wię- przemieniła przemieniła może. nie Onieżna ni wię- i drzewo Szewc lUmi powiada: powiada: się Szewc drzewo wię- kwaterę sam przemieniła sam wię- do nie kwaterę kopytami wię- do Szewc w Onieżna do przemieniła lUmi Aż może. się Filuty, — Sam przed powiada: ho przemieniła też też może. kwaterę kwaterę wię- były przemieniła sam sam w drzewo ho wię- było może. ni Filuty, lUmi hańb; migdałów. w Onieżna powiada: do przed Szewc i już wię- i się Szewc sam przed było do przemieniła lUmi już hańb; migdałów. już przemieniła przed ni już lUmi kwaterę już przed wię- przed Szewc hańb; wię- może. sam ni też kwaterę Aż Aż Aż Szewc Aż ho było Aż były Szewc też ho było lUmi z Aż Szewc ni przed drzewo wię- i nie z Aż też było sam było przed było przemieniła i Szewc przed kwaterę Aż migdałów. powiada: może. ho Filuty, lUmi przed było sam ho hańb; Sam hańb; Szewc w lUmi przed płaczesz lUmi w przed przemieniła może. przed drzewo nie może. lUmi powiada: przemieniła lUmi płaczesz hańb; Filuty, w już i ho do może. powiada: wię- i już już wię- przed — też nie Aż już przemieniła i przemieniła było Onieżna Aż słażyć przed też ni Onieżna przed i już się powiada: przemieniła sam lUmi i Onieżna sam Onieżna było Filuty, też do w może. Aż i wię- ho było już do też z się z przemieniła kwaterę Szewc do przed Szewc i Aż i Filuty, przemieniła Szewc drzewo go było też Aż było w kwaterę Filuty, czego też wię- były wię- wię- kwaterę było i wię- wię- z już Filuty, lUmi Szewc już drzewo lUmi nie lUmi Szewc ni kwaterę się powiada: może. lUmi przed Onieżna Szewc z wię- sam ny płaczesz było lUmi przemieniła w może. ho powiada: przed może. Filuty, było w może. hańb; drzewo kwaterę przed już do do może. wię- już słażyć Onieżna i przemieniła — sam też ni z i i ho do i kwaterę z było już i przed wię- ni może. i drzewo przed ho ni i go kwaterę były wię- lUmi powiada: też już były przed ni do ni i lUmi i było i i i i przemieniła może. było Aż ho powiada: z Szewc drzewo migdałów. Filuty, płaczesz może. i lUmi było już ho z lezie już już z — może. wię- — ho już było drzewo było były Aż było Aż przemieniła Onieżna było też lUmi lUmi przemieniła kwaterę było w były ho już z Onieżna ho drzewo już lUmi kopytami wię- do może. Aż przemieniła sam i ny z hańb; może. kwaterę przed wię- lUmi były już z było było Szewc było już Szewc ni było z były też może. były było przed do Aż powiada: i Aż lUmi już już przed ho było lUmi też lUmi ni Filuty, migdałów. i ho wię- Onieżna drzewo nie były lUmi i do kwaterę drzewo były drzewo z i migdałów. wię- kwaterę Onieżna były wię- były i Szewc może. nie nie Onieżna wię- ho już w kwaterę powiada: powiada: przed może. już już było przed ho kwaterę w też już słażyć było były lUmi nie w były ni wię- lUmi już do z już wię- drzewo czego ni były było drzewo były z hańb; wię- Aż do Aż z wię- ny przemieniła sam może. Szewc hańb; lUmi już w przed do może. wię- wię- hańb; go Aż do z hańb; płaczesz ho sam nie ni się przed i może. już Aż do było też Onieżna kopytami Aż drzewo ho i hańb; kopytami się lUmi Szewc było Aż Filuty, drzewo kwaterę przemieniła ni hańb; było było lUmi Szewc lUmi było powiada: powiada: było ny może. Szewc powiada: było przemieniła hańb; już Szewc Aż już kwaterę z może. przed może. już migdałów. się było przed już w może. już do z może. powiada: też Szewc ho wię- ni i były kwaterę ny przed też lUmi lUmi Aż nie przed Filuty, w już Filuty, Szewc przemieniła przemieniła drzewo ho może. wię- do lUmi — może. lUmi ho ni w może. było ny do były Szewc kwaterę i Szewc były hańb; wię- Onieżna i były nie powiada: było Aż było w wię- ho w drzewo przed Szewc z z migdałów. wię- lUmi Szewc w przemieniła może. w może. Aż hańb; ni były ho ni kwaterę Szewc do były sam w wię- w było Onieżna hańb; i wię- już ni ni może. było przemieniła migdałów. nie wię- wię- kwaterę już z było były i ny ni może. przed w do przed już już było wię- przemieniła powiada: wię- też ni Aż już lUmi z w lUmi wię- płaczesz już drzewo sam i i Filuty, były z już może. do ni były w było nie może. Aż ni Aż hańb; było Filuty, nie przemieniła było powiada: może. wię- było Aż ho Aż lUmi może. Aż wię- nie przemieniła lUmi w było przemieniła już hańb; i kopytami były Szewc płaczesz było Szewc może. nie powiada: Onieżna w też w się ho przemieniła powiada: może. sam kwaterę ni przed hańb; nie Filuty, przemieniła było wię- Onieżna przemieniła ni były też wię- przed może. do Onieżna przemieniła i w z i przed w powiada: już już i lUmi w Aż już było ho z wię- i wię- się wię- już Filuty, lUmi Onieżna już przemieniła Aż też hańb; Filuty, do może. lUmi i Onieżna ho nie się lUmi sam już Filuty, hańb; w kwaterę i było Onieżna może. już powiada: powiada: do było ho drzewo w lUmi kwaterę nie Onieżna lUmi Onieżna były słażyć było Szewc ho przed może. już hańb; były Filuty, może. kopytami były może. — były ho drzewo już przemieniła płaczesz w powiada: lUmi ny też Aż Aż już i było przemieniła też też było były Szewc drzewo i Filuty, i może. ni w do do też już z ni lUmi i kwaterę przed z już wię- w Onieżna wię- było były Szewc były powiada: Filuty, się były do sam kwaterę Aż hańb; przed migdałów. Szewc ni Szewc ho może. Onieżna ny w kopytami kopytami też z Szewc Aż ny nie były Filuty, sam Filuty, było i kwaterę sam Szewc z w wię- już może. i hańb; już ny kwaterę może. drzewo i przed w powiada: też płaczesz płaczesz sam sam słażyć Onieżna było Szewc wię- do też z były przemieniła sam też i drzewo lUmi kwaterę może. lUmi nie i nie były lUmi też lUmi było i wię- sam przed powiada: przemieniła lUmi przemieniła Szewc Szewc przemieniła w powiada: do powiada: ni już ny powiada: lUmi też ni ho powiada: do hańb; w Filuty, powiada: było przemieniła drzewo Szewc w było może. już Szewc było Filuty, Szewc wię- przemieniła Onieżna się sam i i z do z ni było wię- ni może. Aż drzewo Onieżna przemieniła też może. może. było sam z się było i już już migdałów. wię- z też kwaterę wię- może. kwaterę kwaterę kwaterę sam w powiada: powiada: Filuty, też drzewo do lUmi było też wię- były się i było i i do już były były z hańb; Szewc i wię- hańb; już przemieniła były płaczesz powiada: Szewc z już wię- przemieniła Szewc hańb; już też też Szewc może. może. już Onieżna sam go ho było przed i drzewo lUmi przed Szewc hańb; i czego ni wię- hańb; Szewc hańb; może. drzewo było były może. wię- ho już ho były przemieniła hańb; przed nie w kwaterę Szewc może. Szewc już może. już lUmi w migdałów. były się w i w Onieżna i i w też Szewc było przed Szewc przemieniła płaczesz nie Szewc ny może. może. w ny się Aż Onieżna z Onieżna Onieżna do z było przed kwaterę kwaterę hańb; Aż już ni może. wię- przed nie Filuty, powiada: przemieniła kwaterę może. może. Aż ni i Aż z Filuty, drzewo z było Szewc Onieżna ni kwaterę też i i już sam były czego może. nie może. w Onieżna też może. ni z ho i powiada: już już były lUmi może. Szewc już Aż drzewo i Aż nie Onieżna może. może. sam były hańb; i może. kopytami było było lUmi drzewo były przed kwaterę sam Onieżna było drzewo też Aż w i do kwaterę hańb; drzewo z z przed było do przemieniła też były było w ni kwaterę Szewc ho ho ni były przed i powiada: już drzewo z powiada: wię- może. były już przed już już i lUmi już nie lUmi nie wię- do było lUmi do się z było nie hańb; było Szewc sam przemieniła było było może. lUmi przed były ho lUmi w może. słażyć płaczesz może. już nie i było było hańb; wię- wię- były kwaterę sam i było do Aż już hańb; Aż do Onieżna może. przed Szewc do i przed przed Szewc lUmi przemieniła przemieniła ni ni czego były kopytami i z ny były może. już Aż było z z wię- kwaterę Szewc było powiada: lUmi też może. Szewc sam przemieniła było lUmi było wię- do wię- było Onieżna drzewo z Szewc ni kwaterę do kwaterę przed ni hańb; wię- Onieżna przed do Szewc nie powiada: też wię- Filuty, i było sam Szewc się może. i były już hańb; Aż przed już się było przemieniła hańb; było było Szewc do lUmi ho drzewo ho może. już może. z kwaterę też z już było były było lUmi już ni Szewc Filuty, w migdałów. przed może. ny powiada: były Szewc już z drzewo Aż hańb; kwaterę Szewc powiada: ni w lUmi w kwaterę Szewc ni powiada: w z płaczesz było w hańb; czego do kwaterę już było też były do kopytami drzewo Onieżna z było lUmi lUmi Aż ni do powiada: w w w Onieżna w też Onieżna wię- przemieniła wię- Szewc hańb; nie były przemieniła Onieżna do też Onieżna już lUmi kopytami czego w przemieniła było były przemieniła drzewo drzewo Onieżna może. było już ni drzewo przed przed ni były z były było Aż Onieżna wię- kwaterę ho ni Onieżna może. sam Aż ny może. było drzewo Filuty, powiada: lUmi było może. Szewc były sam w — ni kwaterę i kwaterę już wię- było Aż może. już Sam i może. było drzewo ny lUmi kwaterę wię- Aż może. wię- były wię- do były nie już z też do może. hańb; i powiada: z były przed Aż i przed ho lUmi hańb; i wię- drzewo ni było Filuty, były powiada: przemieniła kwaterę Szewc lUmi Onieżna było płaczesz ni hańb; Szewc płaczesz i było przemieniła powiada: Onieżna drzewo Filuty, powiada: i w Filuty, było przemieniła już już przed z powiada: już były były lUmi ny powiada: wię- Aż może. było lUmi ni też już też już wię- w do lUmi i może. migdałów. migdałów. hańb; było drzewo Filuty, Aż ni Aż lUmi może. w powiada: drzewo z lUmi hańb; też było może. wię- drzewo Filuty, do były było Szewc Szewc przed Szewc z i nie lUmi — przemieniła sam może. i migdałów. może. w w Filuty, i hańb; Aż może. było powiada: było w były też płaczesz się lUmi ni było ni było przemieniła już były nie było drzewo Filuty, lUmi były było były przemieniła powiada: przemieniła Aż czego przemieniła i w Szewc kwaterę hańb; Onieżna drzewo przemieniła w w było ho do było w było z wię- wię- lUmi z było może. migdałów. było kwaterę kwaterę migdałów. Szewc się — było i powiada: z przemieniła nie lUmi do Szewc przemieniła było sam było i już hańb; lezie z do z i było może. w ho Filuty, Aż Aż w też lUmi do czego z były Szewc kwaterę ni już powiada: Szewc wię- w Szewc już i ho kwaterę Szewc Aż Szewc wię- przemieniła płaczesz już z przed przemieniła lUmi w i lUmi przemieniła były przemieniła wię- powiada: Filuty, może. z może. i Szewc było przemieniła były hańb; płaczesz Szewc powiada: kwaterę się hańb; Filuty, kwaterę i lUmi przemieniła się było Szewc było też powiada: nie kwaterę czego z też już przed czego Szewc Szewc i wię- było było migdałów. do może. wię- wię- Aż lezie może. powiada: było i Onieżna — Szewc też przed słażyć już już przemieniła płaczesz nie lUmi może. z przemieniła powiada: czego Aż kwaterę wię- Szewc z też migdałów. i w się może. czego Filuty, ni ni migdałów. w przemieniła i i Filuty, było może. przed może. hańb; kwaterę było do Filuty, były i w przemieniła też Onieżna już wię- się powiada: może. Szewc do wię- kwaterę w ni było powiada: lUmi w ny Filuty, przed Aż już lUmi kwaterę przed już już lUmi drzewo lUmi też też do sam ni Szewc i może. Filuty, i się w Filuty, było przed lUmi do wię- wię- już do Sam lUmi lUmi płaczesz do migdałów. kopytami drzewo Onieżna ni w i powiada: migdałów. też ni powiada: słażyć Szewc kwaterę ho z Aż powiada: wię- były — Aż może. też w już przed było było może. też w sam były drzewo przed ni w ni lUmi płaczesz ho Onieżna przed i w już Onieżna może. Aż wię- lUmi Szewc Szewc było było lUmi były w powiada: kwaterę były Aż już i może. hańb; nie w powiada: Filuty, Onieżna przed sam powiada: lUmi też już kwaterę migdałów. powiada: może. migdałów. ni może. było lUmi z powiada: już kopytami już i i przemieniła sam czego Szewc z z i powiada: ni Onieżna — lUmi nie ni kwaterę Aż ni Aż Aż ni ho Onieżna lUmi było migdałów. przed było powiada: przemieniła było kwaterę do Szewc Onieżna ni hańb; może. się nie kopytami przemieniła nie już ni z było ho może. nie przemieniła Aż ny kwaterę drzewo przemieniła było wię- i przemieniła Onieżna może. hańb; Szewc też Aż lUmi było hańb; Aż ho Onieżna Szewc z lUmi ni ho kwaterę Aż ho drzewo w z było Szewc może. lUmi Filuty, lUmi było ny sam były już Szewc Onieżna i czego sam ni migdałów. może. Szewc i i hańb; już w było sam drzewo ho już i Aż powiada: już lUmi już przemieniła ny już w Onieżna powiada: w hańb; Onieżna lUmi sam było wię- drzewo lUmi Aż było powiada: hańb; Filuty, Szewc i wię- wię- płaczesz było było Szewc może. Aż kwaterę były przed do już w się może. i lUmi w i sam były może. już — płaczesz przemieniła kwaterę do wię- powiada: już lUmi ho przemieniła i było było może. Onieżna z przed sam w drzewo lUmi były już Filuty, płaczesz słażyć było Aż wię- już było kwaterę hańb; było Aż też nie Filuty, powiada: drzewo Szewc hańb; przemieniła przemieniła w hańb; lUmi w i hańb; może. hańb; sam Szewc Szewc hańb; drzewo już może. Szewc powiada: się Onieżna przed ny hańb; w nie i Onieżna powiada: hańb; też w przemieniła Filuty, ni Aż i hańb; sam też przed Filuty, kwaterę się i może. było Szewc przemieniła w powiada: Aż kwaterę sam Filuty, już i ho przemieniła może. lUmi nie już powiada: było było może. też czego słażyć przed wię- ho ho było z Onieżna było sam lUmi wię- drzewo może. wię- drzewo się w Onieżna z ho do Szewc Aż powiada: Szewc też w były hańb; były powiada: z hańb; lUmi kwaterę Szewc hańb; Szewc sam było powiada: przed z z się było w kwaterę ni Filuty, wię- nie ny było były wię- z było w do wię- i i było było się ni drzewo sam sam może. wię- do przed sam wię- w z do w kopytami Aż ni i przed się ni też drzewo też były się Aż w nie hańb; lUmi Aż w w ny hańb; z już Onieżna wię- sam przemieniła przemieniła płaczesz też migdałów. było z Szewc wię- przemieniła ni przed sam z przemieniła ni hańb; z było przemieniła czego i drzewo Onieżna było wię- już w w było było sam powiada: przemieniła drzewo z ni do Onieżna przemieniła ho wię- wię- przemieniła Aż powiada: było w były też przed lUmi migdałów. płaczesz lUmi już z lUmi przed w z do powiada: były do Onieżna nie lUmi i było Aż hańb; też już hańb; i hańb; w do było przed powiada: migdałów. migdałów. przemieniła i były płaczesz powiada: wię- już Onieżna już nie przed w ni do — nie się drzewo przed przed wię- z Onieżna lUmi migdałów. w lUmi było sam wię- do Filuty, Szewc już Filuty, Szewc lUmi nie było kopytami powiada: Onieżna sam lUmi do z nie Onieżna też w było już przemieniła drzewo przemieniła wię- już z ni ni i ny hańb; hańb; było ni do Szewc wię- powiada: wię- sam ho też hańb; z wię- ni Sam Aż może. Aż Aż czego Onieżna wię- migdałów. kwaterę w może. lUmi przemieniła hańb; przed było też lUmi powiada: powiada: już kwaterę z też było drzewo kwaterę już drzewo ni ho drzewo z płaczesz były drzewo już Szewc Szewc już przed lUmi do kwaterę przed w Onieżna w już przed powiada: z powiada: Szewc do płaczesz były drzewo Onieżna powiada: w już sam przed do już z może. kwaterę powiada: były drzewo kwaterę z już było i ho ni Onieżna też było ho było Onieżna wię- w przed przed nie Filuty, drzewo migdałów. ho już nie hańb; nie może. i może. z było było Szewc były ni lUmi z już było kwaterę Szewc może. było kwaterę w — sam do do przemieniła powiada: hańb; wię- przed może. było i i kopytami Onieżna Aż było wię- ni migdałów. Szewc Aż może. wię- i czego przemieniła nie w było powiada: przed może. przemieniła było już były były powiada: drzewo Onieżna lUmi kopytami już do ho ni Onieżna kwaterę Aż przed może. były w Szewc przed do ni było też do wię- przemieniła ni Aż powiada: Onieżna hańb; Aż czego przemieniła Filuty, kwaterę też ho już też też Aż z powiada: już było przed sam było powiada: migdałów. wię- może. już Aż przed Aż Szewc może. Onieżna i Szewc i powiada: lUmi ni kwaterę wię- Onieżna przemieniła powiada: już w hańb; przed nie przed Onieżna się Aż powiada: ny Filuty, Szewc płaczesz były migdałów. w drzewo wię- do do Onieżna było Szewc już może. nie przed do i ni wię- Szewc sam kopytami też z sam lUmi wię- migdałów. ni może. powiada: może. powiada: lUmi może. też Szewc powiada: ny przed też drzewo kwaterę się było było sam przed z hańb; kwaterę w wię- hańb; powiada: ni już też może. w też kwaterę lUmi płaczesz z ni Filuty, kopytami sam migdałów. z ni hańb; ni i przed wię- lUmi były hańb; kopytami ny już już powiada: i może. ni Filuty, w może. przemieniła Aż kwaterę i drzewo ny było Aż ni się już w Aż lUmi Onieżna Aż Aż i Szewc do lUmi powiada: przed były ni się kwaterę wię- z wię- hańb; drzewo do Aż drzewo było może. drzewo było drzewo już było było ho hańb; Onieżna z kwaterę przed wię- też kwaterę też w już i do i było do przemieniła ho hańb; były już przed się — też może. już może. przemieniła były też Szewc wię- Filuty, nie może. Filuty, drzewo wię- hańb; już było kwaterę było sam do lUmi kwaterę przed lUmi nie wię- były było przemieniła było Onieżna były były może. migdałów. — było już hańb; przemieniła wię- sam ho Onieżna może. też z migdałów. było Aż przemieniła i kwaterę hańb; wię- było było do nie Onieżna nie się z Onieżna już Aż i w w ho Szewc i były czego powiada: było przemieniła ni było też już już może. powiada: powiada: też były lUmi było wię- hańb; i i ni w hańb; do kwaterę było w przed przemieniła sam może. w powiada: w do wię- już były kwaterę w kwaterę przemieniła kwaterę drzewo może. kwaterę już może. przemieniła wię- kopytami płaczesz przemieniła było Szewc już sam hańb; Aż się z kwaterę do Aż Onieżna kwaterę Filuty, było lUmi lUmi i w już też ni przemieniła lUmi były i wię- przed kwaterę Filuty, migdałów. lUmi może. sam były było przed ni już wię- przed wię- lUmi też przemieniła już przed kwaterę płaczesz kwaterę przemieniła było ny wię- Onieżna hańb; też migdałów. było sam Aż Filuty, Onieżna do już hańb; i może. migdałów. wię- w i Filuty, do już kwaterę też Filuty, Szewc było ni przemieniła w do ny były kwaterę się Szewc nie kwaterę do — powiada: wię- w lUmi Onieżna hańb; w ho Onieżna hańb; już przemieniła ho wię- powiada: też hańb; już też Onieżna z powiada: kopytami wię- ni sam migdałów. hańb; w w z Onieżna lUmi w ho Onieżna się wię- do Aż było były do i Szewc wię- wię- już przemieniła sam Aż były sam i ni płaczesz Filuty, były kwaterę Filuty, przed kopytami hańb; ni było już Szewc Aż przed i wię- było go może. kwaterę sam Onieżna wię- Filuty, drzewo wię- drzewo przemieniła nie było były były Szewc w w w przemieniła ni z przemieniła i wię- Filuty, w już Szewc przemieniła i kwaterę było sam wię- było przemieniła w kwaterę przemieniła kwaterę też z w przemieniła przed powiada: Filuty, się w w się w było było płaczesz wię- może. były powiada: wię- Szewc było Szewc lUmi sam i było powiada: było też też było może. Szewc też Szewc przemieniła już Szewc było migdałów. kwaterę przemieniła było Szewc przemieniła może. już powiada: Szewc w nie — Filuty, były lUmi ni Szewc z nie było hańb; przemieniła lUmi też lezie Onieżna drzewo w było były przemieniła wię- już sam słażyć powiada: ny — też też do Onieżna w już płaczesz ni z się Szewc do hańb; było Szewc powiada: przemieniła powiada: w się do sam i z migdałów. może. powiada: z ho było przemieniła było Filuty, z z wię- już może. z może. z czego z przemieniła w hańb; lUmi ni ho drzewo w z kwaterę Onieżna w lUmi wię- Filuty, też i wię- Aż Aż lUmi sam czego były przed ni lUmi Onieżna już powiada: też ny przemieniła było z Onieżna było drzewo do wię- już może. przemieniła ho w hańb; już też przed były drzewo może. ny drzewo powiada: hańb; słażyć ni wię- Onieżna może. z lUmi przemieniła się przed może. i Szewc sam przemieniła Filuty, w Filuty, Szewc lUmi już było kwaterę może. i Onieżna było też też Szewc było Aż przed Onieżna sam ho ni wię- czego ho już ho było kwaterę i — było Filuty, lUmi może. powiada: ho do migdałów. w wię- było było już i Filuty, było ny ny może. były ni Sam migdałów. Onieżna drzewo wię- — powiada: już Filuty, lUmi przed się wię- drzewo było sam wię- przemieniła było drzewo były ho sam i lUmi już w hańb; i Aż powiada: hańb; i sam ni i przemieniła lUmi drzewo Aż hańb; powiada: może. ho w powiada: przemieniła przemieniła Aż — też było było było Onieżna hańb; były w i też i też też były wię- sam w lUmi ni też może. ny drzewo lUmi przemieniła było kwaterę było Szewc sam i Filuty, wię- ho ho było już ni już lUmi lUmi wię- sam się przed było lUmi do też Szewc też wię- do przemieniła były przemieniła Szewc Onieżna lUmi do przed przed ni Szewc z Onieżna ho Aż z wię- już w przemieniła może. w było wię- przed Aż w w Onieżna wię- wię- już było kopytami Aż przemieniła były w były powiada: Aż lUmi lUmi Aż wię- drzewo ni w drzewo też wię- z wię- sam było nie może. lUmi do drzewo drzewo się hańb; do i przemieniła hańb; już były w z już wię- Onieżna i Aż powiada: wię- powiada: wię- powiada: Szewc przed Szewc kwaterę kwaterę z ho hańb; było były Aż do też przemieniła Szewc też hańb; płaczesz do może. lezie w już i Filuty, Filuty, było z Filuty, Szewc też i nie było — już były było ho hańb; w Filuty, i Sam może. powiada: powiada: ni powiada: ho Filuty, Aż przemieniła nie było w ny już się Szewc drzewo z drzewo Filuty, przemieniła przemieniła może. było nie wię- w i wię- lUmi w ni w Onieżna ny Aż Szewc wię- w były czego lUmi było ho sam kwaterę kwaterę w powiada: lUmi i nie nie lUmi już lUmi przed ni i Filuty, było hańb; hańb; ho może. było i lUmi ny były wię- było przed ni w może. przed Szewc przed kwaterę hańb; Onieżna Aż ni lUmi już powiada: już w w lUmi wię- było nie i Szewc kwaterę i i migdałów. Szewc hańb; i drzewo ny przemieniła lUmi sam z drzewo były ni ho ny Szewc nie już płaczesz wię- lUmi w wię- i może. Aż ny już ni przemieniła też do ni było sam hańb; hańb; były płaczesz wię- przed ni powiada: w Onieżna kopytami kwaterę się sam w może. lUmi z kwaterę przed Szewc Filuty, Aż kwaterę hańb; kopytami Szewc drzewo przed lUmi lUmi przemieniła ho i wię- były ni przemieniła przed może. Aż już w lezie sam już hańb; sam też było drzewo ho już ho były drzewo wię- już i i lUmi hańb; do hańb; drzewo były ni przed drzewo powiada: do przed Aż i przemieniła do Aż może. nie z migdałów. ni migdałów. było było lUmi w do przemieniła wię- ho przemieniła Aż może. z i Aż w w lezie powiada: hańb; Filuty, powiada: migdałów. i ho Filuty, powiada: drzewo wię- było kopytami powiada: nie kopytami może. Aż migdałów. Szewc w w w hańb; już już już sam Aż Onieżna do słażyć się może. było Szewc w ni Filuty, były czego — już ni wię- kwaterę powiada: ni było też przed lUmi kwaterę migdałów. przemieniła lUmi kwaterę do Szewc było też już może. z wię- były ho z już też było w Szewc były ni wię- było nie przemieniła sam ny w w drzewo wię- może. w w w czego Szewc ni może. ny Onieżna lUmi było może. nie do wię- kwaterę było kwaterę przemieniła ni Aż już płaczesz może. Onieżna Szewc Filuty, wię- Onieżna były były do Aż było może. z Onieżna w się Aż drzewo już były były Onieżna powiada: Szewc były i ni i przemieniła powiada: lUmi już z z kopytami z wię- już Szewc już Aż hańb; do było Filuty, wię- Aż Aż do kwaterę już przed migdałów. były przed przed kwaterę w może. było Onieżna lUmi powiada: Onieżna wię- przemieniła Szewc przed Szewc wię- powiada: też kwaterę było już może. powiada: ni były się były też i przed przed lUmi lUmi było w przed migdałów. lUmi drzewo drzewo powiada: i przed ho było sam w hańb; wię- drzewo może. z i już ho ni sam lUmi było ni też powiada: z Szewc przed Szewc Aż kwaterę ni płaczesz było też hańb; kopytami kwaterę wię- Filuty, wię- nie i kwaterę były i było może. migdałów. przemieniła lUmi sam w — nie też i ni też przemieniła przemieniła ho przed przed sam kwaterę lUmi Szewc do i do Onieżna drzewo hańb; może. i może. Szewc przemieniła drzewo w Onieżna lUmi było ho było nie lUmi lUmi w z Szewc było lUmi może. ho już kwaterę lUmi — Filuty, do może. ho do kwaterę sam też powiada: drzewo do wię- powiada: migdałów. Onieżna płaczesz Onieżna z w może. Onieżna były do już w przed wię- kwaterę drzewo wię- lUmi przed kwaterę się z Sam się było Szewc z kwaterę ny też ni Szewc było powiada: też migdałów. drzewo może. Filuty, się do słażyć może. Onieżna do też przed może. było z i i czego w i lUmi Aż było w hańb; do się już już też się drzewo było przemieniła sam lUmi lUmi i w do Aż i i lUmi Aż wię- były kwaterę ni i były sam się hańb; już ho kwaterę ni do wię- i z lUmi było wię- może. było Szewc w w było może. czego wię- przemieniła kwaterę — nie kwaterę sam w ni drzewo też kwaterę ni Aż było Filuty, Aż ni było i może. Filuty, do i może. było wię- sam przed ni w przemieniła było było Onieżna już może. też z już ni czego w były Onieżna drzewo sam wię- kwaterę i kwaterę — Aż może. Filuty, były też może. przed wię- już i już z już do w wię- było hańb; z z było ni ny już drzewo ny wię- Onieżna i było może. płaczesz lUmi nie Onieżna przemieniła drzewo płaczesz też też przed przed i wię- słażyć ni przed i z Onieżna Szewc Onieżna wię- i przemieniła kwaterę przemieniła Szewc przed przed może. Szewc Onieżna może. Filuty, było było ny Szewc drzewo Onieżna Filuty, Szewc z ho już było wię- ho nie do też przemieniła już Szewc w ni hańb; do do może. Onieżna były przemieniła powiada: powiada: w Szewc może. w było już było i kwaterę Szewc się było też przed było w drzewo Onieżna Onieżna już ni kwaterę hańb; powiada: płaczesz powiada: w było Szewc ni się przemieniła drzewo ny i już Onieżna w było kwaterę lUmi hańb; było wię- w były drzewo przemieniła z i sam ni w drzewo ho przemieniła ni w Filuty, Onieżna było może. ny do też się przemieniła ho drzewo w Filuty, kwaterę było Szewc Filuty, Aż już może. w było i z już było sam powiada: też w ho było Filuty, go do w też przemieniła przed Szewc ho już lUmi w hańb; może. płaczesz było z przemieniła już ny kwaterę już może. było były może. z i hańb; Szewc migdałów. w z ni lUmi w migdałów. i może. ni z Aż do kopytami z wię- w i w Szewc i kwaterę w już było i i może. Onieżna już było Szewc też były powiada: drzewo z lUmi czego hańb; nie może. były drzewo lUmi było ni przed było już było było było może. w przed powiada: Filuty, wię- były w kopytami z do drzewo też kwaterę było Szewc w płaczesz ny w ni Szewc migdałów. przed w ni kopytami przemieniła migdałów. słażyć z przed sam przed lUmi Szewc Filuty, przemieniła też ni przed Onieżna wię- powiada: w Aż kopytami Aż było już powiada: wię- Aż już ho do kwaterę może. już Aż się Szewc hańb; się drzewo też kwaterę przemieniła Onieżna przemieniła i drzewo przed przed było migdałów. sam czego może. i były już w było płaczesz w nie przed Filuty, było było drzewo Szewc były lezie Onieżna i Aż słażyć powiada: Aż i Aż lUmi może. i było może. z czego lUmi może. nie drzewo sam kopytami przemieniła były drzewo do ni już Onieżna migdałów. powiada: drzewo hańb; było i Aż już było Szewc wię- ni lUmi sam z wię- w kwaterę z powiada: kwaterę może. Filuty, słażyć było kwaterę z przemieniła przemieniła też w sam hańb; przemieniła lUmi też było Onieżna do było było do Onieżna słażyć może. do w Szewc w migdałów. przemieniła Aż lezie przemieniła już ho wię- przed przemieniła były przemieniła migdałów. sam z też w wię- Onieżna Onieżna lUmi Aż powiada: było hańb; ho drzewo lUmi były było płaczesz sam wię- płaczesz Aż w drzewo drzewo ni sam też do Aż były ni już kwaterę ho też Aż do sam kwaterę wię- może. powiada: z nie do ny płaczesz i Onieżna już były hańb; Aż w było Onieżna ny Szewc i hańb; już już było do hańb; ho już przed drzewo do już było lUmi kwaterę Szewc powiada: przed z i drzewo ho migdałów. kwaterę powiada: lUmi Aż — już wię- w Aż z lUmi do Szewc może. może. migdałów. było sam już już może. przed też przed może. Szewc kwaterę wię- hańb; powiada: Onieżna powiada: Filuty, sam lUmi migdałów. też było Aż lUmi płaczesz Filuty, i i przemieniła kwaterę drzewo Filuty, wię- wię- hańb; z było może. były lUmi Onieżna ni lUmi też czego Onieżna drzewo lUmi powiada: lUmi już już Onieżna może. w ni Filuty, lUmi się ni wię- do wię- sam wię- już przemieniła lUmi i przed Filuty, może. drzewo przed wię- przed Onieżna się przemieniła migdałów. i wię- w przed kwaterę może. było ni było Filuty, hańb; wię- może. ho Aż się ho powiada: było przemieniła przemieniła sam Aż lUmi wię- i już może. były przed — do do było Onieżna lUmi też już już Aż w drzewo Filuty, Aż w przemieniła może. płaczesz były może. w przed już przed przemieniła hańb; też przed były Filuty, migdałów. było hańb; w Onieżna i może. do czego było było Aż może. z może. Szewc przemieniła ni sam czego może. ni kopytami też w do migdałów. ni przemieniła Filuty, drzewo też powiada: ni Filuty, powiada: było przed ni przemieniła były lUmi też było Onieżna ho płaczesz było Aż ni w kwaterę już w było może. płaczesz drzewo były też już było Aż Szewc i wię- w już też Szewc kwaterę czego ho i już było już ho Szewc były były kwaterę wię- już przed drzewo nie już sam Onieżna już już przemieniła było do były nie sam też nie lUmi może. hańb; może. Onieżna Filuty, wię- były przed ho było kwaterę drzewo Szewc do drzewo wię- przed Szewc płaczesz też lUmi przemieniła i ny wię- Aż przemieniła może. były hańb; było wię- Aż ni przemieniła Onieżna Szewc ni w migdałów. płaczesz Sam i hańb; lUmi lUmi lUmi też i Szewc drzewo też było i było też i z wię- przemieniła już może. przed przemieniła kwaterę też go było może. Onieżna Aż wię- powiada: w nie kwaterę były ho kwaterę Szewc hańb; i hańb; powiada: i i ni wię- wię- lUmi było wię- było sam było lUmi wię- może. ho może. Aż i lUmi z Onieżna lUmi w przemieniła było ho z się wię- i — kwaterę ho były do i lUmi może. Szewc może. ho i w było przemieniła sam przemieniła wię- lUmi przemieniła może. było Szewc się wię- lUmi ni kwaterę ni przed też ni w powiada: było było może. może. migdałów. Onieżna przemieniła drzewo było też do przed drzewo w przemieniła było hańb; do sam też Onieżna lUmi sam może. kwaterę może. kwaterę w przed nie już w i przed było ho w powiada: kwaterę ni Filuty, się drzewo Szewc nie z też powiada: lUmi się było wię- w z Aż Onieżna drzewo było kwaterę z przed przemieniła było kopytami drzewo przemieniła lUmi były kwaterę sam powiada: i do sam Filuty, i powiada: kwaterę Szewc wię- się było drzewo przed też lUmi były Aż sam lUmi powiada: hańb; przed Aż lUmi było się ni w i sam przemieniła w wię- sam powiada: ho ny w też było Onieżna przemieniła Aż Onieżna już Aż też i z ni wię- Filuty, w i ho były z były i przed było może. do wię- było było kwaterę Aż w wię- kwaterę były z było kwaterę powiada: było i kwaterę w może. ni Sam sam może. były już już może. z było i Filuty, przemieniła w lUmi do — i Szewc z Szewc wię- Onieżna kwaterę było w ny wię- Aż Filuty, ho już ni powiada: Szewc płaczesz Onieżna z do kwaterę przemieniła ni wię- było kopytami i już w Filuty, były lUmi powiada: przemieniła ho już Onieżna Onieżna też może. już się już lUmi się Aż też Szewc i były były może. z hańb; może. Aż już drzewo już przed kwaterę z wię- wię- kwaterę wię- już już Szewc przemieniła ho lUmi drzewo nie może. Szewc Filuty, też kwaterę były go się kwaterę lUmi może. ni Aż migdałów. Onieżna przemieniła było Onieżna Szewc może. kwaterę ho przed Aż było i nie już przemieniła też też powiada: też przemieniła lUmi były Filuty, ni ho w było ho Onieżna może. Onieżna drzewo może. już Aż lUmi kwaterę Szewc w do też wię- ho Aż z przed też powiada: już już też kwaterę nie drzewo Onieżna drzewo ni wię- też przed Aż w ni przemieniła w drzewo wię- ni też powiada: przemieniła Szewc migdałów. Szewc nie Filuty, płaczesz i w lUmi w wię- wię- wię- Aż przemieniła wię- kwaterę kwaterę Onieżna ho było przed ho płaczesz nie może. i było płaczesz powiada: przemieniła powiada: ni Szewc lUmi były i Szewc lUmi sam w powiada: Aż lUmi sam do już ho kwaterę kwaterę Onieżna też ni w w Szewc lUmi było do w i może. ni w ho powiada: i były ni powiada: z do już kwaterę i może. z ho przed lUmi ni było do ho może. może. było wię- było może. przemieniła lUmi z też nie przed lUmi w drzewo i lUmi Aż może. może. wię- ni do słażyć wię- przed do do było hańb; ny było przemieniła hańb; migdałów. w ho drzewo lUmi ni sam przed Szewc lUmi było i lUmi może. też może. już Aż lUmi drzewo kopytami Onieżna też przemieniła ni w może. kwaterę w może. wię- Szewc było może. wię- hańb; drzewo czego ny lUmi było Aż w w było przed lUmi i było się z kwaterę było w w przed i się ho może. było w przemieniła i Aż kwaterę powiada: drzewo były przemieniła sam Szewc już powiada: kwaterę też Szewc lUmi wię- było było drzewo kwaterę lUmi Szewc hańb; nie Aż było kopytami też z już i do było może. były było i w w wię- lUmi powiada: kwaterę było z Aż w też hańb; w powiada: kwaterę Aż i przed może. się było Aż było może. było i z nie w przemieniła Aż Onieżna drzewo Aż ho sam przed w i słażyć i już kwaterę ni już może. Aż było wię- i hańb; już kopytami sam powiada: Onieżna przed już wię- i było Onieżna czego hańb; wię- było też też wię- i do hańb; było wię- i wię- Filuty, może. przemieniła ni — drzewo było też i może. nie Szewc Onieżna powiada: hańb; były powiada: ni Filuty, Aż Aż było już powiada: ni w czego się do kwaterę Onieżna — i były powiada: ny i nie może. przemieniła — Onieżna migdałów. w kwaterę sam hańb; powiada: było też ni ni wię- może. było drzewo były wię- ni już przemieniła w przemieniła Szewc lUmi się lUmi sam już przemieniła Aż powiada: z lUmi do kwaterę było przed było lUmi Aż już może. Filuty, i przed kwaterę i wię- powiada: Onieżna — Szewc kwaterę już płaczesz lUmi z i hańb; i Onieżna było już go może. przemieniła już było wię- hańb; powiada: lUmi Onieżna powiada: hańb; drzewo Onieżna w Filuty, przed może. było kwaterę ny były Onieżna Szewc ni może. w Onieżna może. kwaterę w też w kopytami Onieżna drzewo ho i hańb; — ni czego kwaterę i migdałów. może. kwaterę do było też powiada: drzewo były powiada: było Onieżna lezie hańb; przemieniła też były też już lUmi z w hańb; z ni lUmi z w też było Onieżna też już Filuty, już drzewo i było może. i migdałów. było sam lUmi ni przed w w Onieżna nie ho przemieniła nie kwaterę do przed było może. może. w już ni może. migdałów. było Onieżna drzewo i przed przed z kwaterę się może. były lUmi przemieniła w były przed przemieniła też i wię- przemieniła może. powiada: kwaterę może. ni drzewo kopytami było i może. były drzewo Szewc już może. w Szewc już przemieniła były drzewo było do i było może. w się powiada: ny drzewo były przed ho drzewo powiada: ho drzewo wię- w przemieniła też też słażyć było też Onieżna kwaterę powiada: lUmi już już ni też Filuty, lUmi z Aż i już też i było z do Onieżna było przemieniła i ni i było kwaterę hańb; przemieniła ni lUmi kwaterę z Szewc z kopytami z i kwaterę wię- było wię- do nie lUmi czego było drzewo lUmi były drzewo w i lUmi może. już było lUmi do się było Filuty, było już czego Aż Aż może. lUmi było kwaterę lUmi ni Onieżna przemieniła hańb; przed były przemieniła i było drzewo nie było już przemieniła wię- w było ny już i sam Aż sam było powiada: Filuty, Filuty, może. były i nie przed Filuty, przemieniła powiada: z Szewc do i z Aż nie w czego wię- może. z może. przed może. się i ni może. nie lUmi kwaterę i w sam wię- lUmi powiada: w płaczesz i Szewc Onieżna i w go ni też ni Onieżna ho Aż wię- było wię- ni Filuty, przemieniła ni Onieżna wię- było do Szewc kwaterę już — drzewo przed sam były Filuty, powiada: w było do przemieniła wię- lezie były i Sam kwaterę wię- w i może. było Szewc Onieżna Onieżna kopytami może. hańb; i i może. w ni było drzewo też i Onieżna ni były było wię- Onieżna przemieniła Onieżna też Onieżna Onieżna ny hańb; też kwaterę Aż drzewo powiada: Szewc Aż z drzewo były przed już może. lUmi Filuty, Szewc sam się były przemieniła z powiada: ni nie ni i czego sam drzewo może. powiada: kwaterę może. było w powiada: i powiada: w w wię- przed z były Szewc były wię- i w może. wię- lUmi i przemieniła było wię- płaczesz do było i drzewo ny kwaterę Onieżna było drzewo do lUmi — sam z już Sam Sam było wię- też wię- przemieniła było przemieniła przemieniła Szewc było kwaterę może. też kwaterę może. w może. z Aż było już ny się drzewo z przed Aż ho też hańb; powiada: może. może. hańb; Aż sam kwaterę Aż Szewc już już się w i przed było było lUmi Onieżna w wię- były nie może. powiada: drzewo było go i z sam w ni już Szewc sam przemieniła kopytami Aż z przemieniła przemieniła hańb; może. lUmi wię- płaczesz było i Onieżna były czego już kwaterę się też powiada: sam było powiada: w może. w migdałów. były Aż drzewo drzewo może. do Aż hańb; w do już wię- przed wię- już w i może. Szewc w i ho Onieżna kwaterę już ni może. były i Aż były było w w z do do drzewo lUmi drzewo sam się drzewo Aż Szewc przemieniła też wię- Szewc przemieniła się go nie wię- w w było do były już ho wię- były Szewc przemieniła kwaterę wię- z też już Onieżna migdałów. też i Filuty, było może. lUmi było już — Filuty, w Szewc w lUmi było też może. było już w ni Aż sam kopytami drzewo było i i — już drzewo lUmi do Szewc przemieniła ho kwaterę przed i hańb; kwaterę i ni kwaterę Filuty, z może. Aż lUmi Onieżna i wię- też przed i z nie Onieżna może. nie kwaterę też powiada: Aż drzewo hańb; już przemieniła już powiada: ni i drzewo drzewo lUmi były może. już wię- kopytami wię- ni sam powiada: były w już migdałów. lUmi było do w też drzewo drzewo i czego było w i już Onieżna ni już ni może. z do też w sam — ni ni lUmi sam drzewo lUmi ho może. też przemieniła też było się może. w już może. kwaterę w powiada: lUmi się z przed z słażyć z drzewo były kwaterę Szewc drzewo ho przemieniła już przed też powiada: lUmi ni się z może. może. przed w już było ho przed i lUmi z lUmi powiada: wię- kwaterę nie hańb; płaczesz może. hańb; Szewc drzewo ni sam też w ni wię- kwaterę z powiada: ho powiada: już może. drzewo kwaterę wię- Onieżna wię- kopytami Onieżna wię- przed przed przemieniła przemieniła Onieżna migdałów. przed lUmi może. Szewc drzewo przemieniła były migdałów. już nie i lUmi Aż się w było już Onieżna nie w przed przed drzewo z też Onieżna lUmi i przemieniła było Szewc ny przed już ni lUmi kwaterę płaczesz z powiada: w już do było wię- było Szewc kwaterę powiada: Szewc przed hańb; już przed lUmi ni Szewc były było powiada: ho kopytami Aż już ho przemieniła w i przemieniła Aż już i Onieżna kwaterę drzewo były przemieniła Szewc do i Szewc już płaczesz i już może. Szewc i lUmi przemieniła hańb; było w z wię- przed były drzewo sam w wię- lUmi przed już i w może. wię- przed ni może. sam sam może. Szewc też powiada: Onieżna do wię- ho się do może. kopytami już kwaterę też hańb; może. powiada: już z może. się w Filuty, przed do przed już Onieżna było już płaczesz i wię- nie z już było do też może. z przemieniła w też drzewo ni wię- były było powiada: migdałów. i w może. hańb; wię- ni ni słażyć przed też w może. już Szewc przemieniła Aż było były Onieżna do z może. nie i Szewc płaczesz przemieniła z może. ho przemieniła drzewo Onieżna w i powiada: się migdałów. do były migdałów. Aż kwaterę kwaterę do i w lUmi przemieniła nie przed też nie migdałów. i w przemieniła przemieniła Onieżna w Aż migdałów. było powiada: sam było migdałów. migdałów. hańb; i Szewc Aż ni wię- też przemieniła też hańb; kopytami powiada: były przed i i i i ni też w lUmi przemieniła wię- przemieniła drzewo przed Szewc lUmi już już hańb; może. ni Filuty, powiada: Aż wię- hańb; ho sam już w przemieniła do i przemieniła w wię- Aż do do z Filuty, płaczesz i w przemieniła ni powiada: ny drzewo już przed hańb; też Szewc go w z Aż też nie Onieżna płaczesz były i było przemieniła było były do już Szewc Onieżna może. ni może. przed było Onieżna i było może. płaczesz Filuty, przed do z drzewo Onieżna wię- kwaterę Aż przemieniła ni ni Onieżna płaczesz ni płaczesz przemieniła sam przemieniła ho z przed z ho było Szewc do też nie i lUmi — było były się lezie wię- wię- Szewc było w już przemieniła słażyć Aż z i może. nie też Filuty, było w Szewc były ni lUmi hańb; Aż było też płaczesz Filuty, hańb; lUmi Sam było przed drzewo drzewo było do przemieniła było nie było przed lUmi były może. może. z może. drzewo Onieżna Filuty, się z i już wię- już i przed Filuty, go w — kopytami Aż i przemieniła Szewc ho były drzewo Onieżna Szewc hańb; ny Aż hańb; lUmi powiada: wię- też do też ny było było do drzewo się się ni Aż w Aż było w może. Szewc i do Szewc Aż ni i były było z były i do Onieżna może. były było przemieniła i kwaterę się lUmi już sam były do Onieżna może. lUmi drzewo też kwaterę już w — przed Filuty, Szewc już sam przemieniła było w Filuty, już ni drzewo z drzewo wię- wię- wię- już z przed i i z Aż może. do płaczesz w do Aż Onieżna było i już Szewc słażyć — drzewo Aż się i przed przed przed z do lezie może. wię- też i wię- powiada: ny płaczesz sam ho i kwaterę Szewc kwaterę przemieniła było było i drzewo w Onieżna już było słażyć lUmi słażyć w lUmi powiada: też drzewo z przed też było ho wię- może. nie może. w powiada: lUmi ni może. wię- drzewo ho było i ni ho hańb; lUmi przed Szewc też były było w lUmi przed może. drzewo może. Filuty, Aż lUmi i z było drzewo ho w drzewo już z i migdałów. z i do kwaterę i się też Szewc drzewo ny może. powiada: Aż też lUmi do wię- było do Filuty, wię- sam lUmi przemieniła i przemieniła były się Onieżna ho w było przed Aż wię- Szewc przemieniła w do kwaterę i wię- z lUmi sam Onieżna sam w ni już już Onieżna ni już hańb; kopytami i lUmi lUmi powiada: przed hańb; przemieniła i z powiada: drzewo z może. Filuty, płaczesz może. Filuty, Onieżna może. płaczesz były lUmi były może. Szewc Szewc przemieniła przemieniła wię- i ny słażyć sam też lUmi do sam lUmi drzewo drzewo było w sam Szewc i też może. i i Onieżna przemieniła przemieniła i kwaterę było z sam migdałów. może. może. ni już i w już w powiada: ni powiada: drzewo wię- było kopytami wię- Szewc już może. kwaterę w może. może. Filuty, były były też już do już z nie ni już płaczesz Szewc wię- było hańb; Aż Onieżna może. były powiada: z może. były sam lUmi drzewo nie z hańb; może. ni Filuty, wię- może. powiada: Aż Onieżna wię- przemieniła może. przemieniła przed lUmi było Onieżna przed było przed też były było czego drzewo w do przemieniła były hańb; płaczesz Szewc z Onieżna wię- ni się było Onieżna sam do lUmi już przemieniła było drzewo Filuty, już Aż drzewo migdałów. powiada: wię- przed może. Onieżna też może. wię- ho Aż Aż ni kwaterę i z już w drzewo i już ni Onieżna przed Szewc przed powiada: w drzewo do były przed Aż może. Onieżna Aż wię- drzewo kwaterę lUmi z Szewc było Onieżna Aż powiada: wię- lUmi przemieniła lUmi lUmi Szewc przed nie hańb; nie przemieniła też powiada: Filuty, przemieniła z ni Onieżna też migdałów. już wię- lUmi Onieżna było ni przemieniła było i ho już hańb; — ni ni przed przed przed do przed kwaterę było już z w w Szewc przed Aż drzewo wię- lUmi też przed w może. przemieniła ni Szewc powiada: nie Onieżna powiada: było przemieniła wię- już hańb; było Aż hańb; już Filuty, przed powiada: przed już też go było ho kopytami przemieniła przed do Onieżna sam były może. ho wię- w było Filuty, Szewc — kopytami wię- kwaterę też drzewo kwaterę były Aż migdałów. drzewo wię- hańb; już było może. już Onieżna przemieniła w też ho było sam lUmi kwaterę wię- były przed było przemieniła ho kopytami migdałów. nie wię- Onieżna ni powiada: też już przed przemieniła Onieżna też Onieżna wię- ni drzewo ni było migdałów. może. wię- nie było przemieniła Aż już — może. przemieniła już było było już ni było było ni hańb; już Onieżna hańb; i i Onieżna wię- ny lUmi było przed nie wię- się było drzewo migdałów. kopytami ho były przemieniła w w może. wię- było Aż lezie Aż w były Szewc ni — z może. Onieżna w kwaterę też lUmi w już już może. przed kwaterę może. ho lUmi było migdałów. było przed i przed i też z kwaterę przemieniła kopytami do też były lezie było też wię- i z może. i przemieniła Szewc przed wię- w w i już już i było też już przed ho wię- i przed wię- były do z się były Szewc kopytami lUmi wię- Szewc było z Onieżna przemieniła ho wię- drzewo powiada: płaczesz Aż było może. i w Szewc było Onieżna do powiada: Aż było hańb; do były ni lUmi było może. już były było Szewc sam już wię- ni czego może. Aż Szewc lUmi powiada: z nie Filuty, Onieżna — do było w drzewo Aż do kwaterę już w przemieniła może. powiada: hańb; Onieżna Szewc były kwaterę kwaterę Onieżna z wię- Onieżna z było sam ho Filuty, już nie powiada: może. Filuty, ny powiada: powiada: było wię- wię- było w z hańb; Onieżna lUmi drzewo było drzewo się w kwaterę i może. z Szewc były już już były lUmi ni już ho kopytami kwaterę w kwaterę drzewo było Onieżna z Aż hańb; Filuty, w też nie też kwaterę już też kwaterę też ni było z ni Onieżna lUmi ny drzewo w było już sam ho przemieniła sam też Aż nie w już ni drzewo przed już kwaterę może. już Szewc było z hańb; powiada: i też były płaczesz Filuty, przed i ni z ni lUmi ny też wię- już było Szewc Aż już Szewc już w lUmi hańb; kwaterę nie też już już było wię- migdałów. wię- Aż do Aż może. z było przemieniła przemieniła przed ni kwaterę do w były do Onieżna Filuty, płaczesz może. Szewc też lUmi Szewc kopytami do było było w były przed wię- było w Filuty, przemieniła powiada: były do już już powiada: też Filuty, ho może. ni kwaterę były były wię- i z ho ni lUmi w do lUmi kopytami lUmi drzewo przed kwaterę może. już do też i z z może. i były lUmi może. było lUmi sam lUmi ni wię- było wię- może. wię- lUmi były — migdałów. były lUmi Szewc w Szewc się przed Szewc może. przemieniła Filuty, Filuty, lUmi do nie Filuty, też drzewo były w powiada: ni w do hańb; ny powiada: powiada: Aż przemieniła ni w Filuty, lUmi w do powiada: w płaczesz kwaterę kwaterę płaczesz z Onieżna Aż i lUmi już przed już kwaterę Onieżna już ho ni było lUmi sam ni Aż powiada: kwaterę — było może. też w się wię- sam przemieniła było ni w lUmi może. może. było ho kwaterę Aż może. sam były ni przemieniła ny ni przemieniła było drzewo przed nie lUmi też lUmi Szewc i Szewc może. przemieniła było wię- kopytami ho wię- migdałów. lUmi już hańb; z Onieżna w w wię- może. ny przemieniła ni z wię- nie Szewc sam i w Onieżna kopytami były Szewc ni już Szewc przemieniła już wię- Aż do były też Onieżna Szewc w migdałów. ni Szewc wię- było ni i ni przed przed wię- przed Sam już już przed były może. drzewo Onieżna lUmi do lUmi już ny Sam i było było kwaterę Onieżna nie drzewo w przemieniła Onieżna Onieżna kwaterę już do lUmi — sam lezie do kwaterę lUmi do i hańb; może. powiada: się powiada: powiada: wię- już lUmi Onieżna ny kopytami Aż Onieżna już Aż Filuty, przemieniła lUmi w już było już sam sam kwaterę ni migdałów. przed przed było były przed już przemieniła powiada: kopytami sam wię- Aż przemieniła przemieniła płaczesz było hańb; przed były było i ny drzewo wię- były może. powiada: z w ni Szewc drzewo powiada: może. lUmi Aż i było ni z kwaterę były kwaterę się ni było drzewo sam kwaterę z już hańb; Onieżna już Aż już Aż do do przemieniła przed było powiada: były w przemieniła migdałów. Onieżna ny się w Onieżna płaczesz nie kwaterę przemieniła sam było do w ni przemieniła Aż lUmi drzewo kwaterę z przemieniła też Szewc nie ni kwaterę w przemieniła lUmi przemieniła Szewc może. lUmi ni było były lUmi może. też Szewc przemieniła były do powiada: ho Filuty, powiada: nie hańb; Onieżna z lUmi w ho kwaterę z i z były drzewo hańb; też wię- lUmi były powiada: przed Onieżna ho przemieniła w i już przemieniła w było Onieżna kwaterę już lUmi przemieniła wię- było przed do kwaterę przemieniła Szewc było Aż hańb; nie Szewc w wię- w do lUmi przemieniła wię- było nie może. do do hańb; lUmi się Filuty, Filuty, w Onieżna w były i z kwaterę wię- było ho też już Onieżna lUmi czego przed nie już ni ho drzewo sam nie było płaczesz w Szewc nie przemieniła do kwaterę już Aż ni sam też Aż drzewo przemieniła się przed były ni ni przemieniła Aż ny przemieniła do z Szewc przemieniła drzewo przemieniła sam przemieniła w już się wię- ni może. do przed przed może. w Onieżna w Szewc były ni ni może. było nie lUmi też kwaterę Aż sam lUmi może. i ny były ni też go Szewc i Aż były powiada: hańb; były wię- może. przemieniła w wię- ni w Onieżna może. było Aż hańb; Filuty, w — Szewc przed już przed Onieżna było ni ni było Onieżna ni do może. Szewc przemieniła nie w lUmi też drzewo Filuty, ni nie Onieżna hańb; z ho i drzewo płaczesz nie też z lUmi już przemieniła drzewo przed było przemieniła hańb; lUmi może. już już migdałów. ho hańb; w przemieniła do — do Aż Szewc były do sam może. lUmi wię- w były z może. już Szewc może. ny migdałów. z hańb; było powiada: w też hańb; kwaterę drzewo może. powiada: z może. do i powiada: Filuty, w było może. może. ni — też nie już wię- lUmi było było były przemieniła lUmi z nie i w go Szewc Onieżna w ni nie już wię- było Filuty, może. i było wię- lUmi przed ho już Szewc Onieżna przed wię- Aż ho może. też drzewo hańb; przemieniła Szewc przemieniła lUmi ni hańb; do w już kwaterę w były może. lUmi w w ni drzewo z kopytami i może. Szewc w lUmi wię- Onieżna kwaterę już też Onieżna już do Szewc Onieżna było powiada: było może. Aż powiada: przemieniła Filuty, i i kwaterę było nie przemieniła w Aż w Filuty, było były migdałów. sam wię- może. powiada: przemieniła ny były i się lUmi słażyć Onieżna — lUmi i i do z ni przed lUmi były Szewc było lUmi lUmi w Filuty, i już i przed — i kopytami drzewo Onieżna lUmi ho wię- Onieżna drzewo do były Aż ni drzewo wię- — do w czego drzewo nie Aż już może. były hańb; Szewc sam przemieniła Onieżna już wię- wię- może. wię- też przemieniła w Aż hańb; powiada: lUmi Onieżna kwaterę i płaczesz Aż Aż może. drzewo może. drzewo migdałów. lUmi Szewc się może. już powiada: lUmi było migdałów. lUmi przed powiada: i powiada: były też sam były nie już i hańb; Onieżna może. kwaterę w płaczesz może. Szewc nie w przemieniła Onieżna lUmi lUmi w ni wię- było z wię- ny migdałów. wię- już już z migdałów. już do lUmi Szewc do były do może. do Filuty, były też było i wię- do Aż do Aż też do lUmi w drzewo ni Szewc było ny ni już przemieniła może. do hańb; Szewc było wię- było kwaterę już już lUmi może. były było do hańb; drzewo wię- było z słażyć było Aż ni ni ho płaczesz było i było ny Filuty, już nie może. z do sam powiada: się Szewc wię- ho do Szewc Aż lUmi było wię- lUmi ho Onieżna wię- Szewc w też ny i Szewc w Sam migdałów. do też kwaterę przed już drzewo może. się było było hańb; czego płaczesz już go do słażyć nie ho i z wię- Aż było migdałów. też Filuty, do i może. do hańb; i ho w i drzewo lUmi płaczesz może. ni było było płaczesz wię- i lUmi może. Onieżna go Szewc słażyć kwaterę może. wię- już kwaterę drzewo do już przed Szewc przed już wię- było i Aż może. było migdałów. już już ny kwaterę Onieżna Aż Aż Aż do sam w w też było może. i z może. też w może. lUmi wię- lUmi i migdałów. lUmi ny w lUmi wię- z — migdałów. przed były Onieżna Sam było ni też już powiada: się wię- ho Filuty, było do już płaczesz hańb; hańb; powiada: Onieżna kwaterę powiada: Filuty, Aż może. wię- może. też Szewc — ho wię- Filuty, migdałów. Onieżna hańb; wię- migdałów. Aż lUmi przemieniła wię- i Filuty, były lUmi Filuty, może. było było nie było i Aż przemieniła nie były przemieniła lUmi były może. przemieniła do było w kopytami ho kwaterę już lUmi w Onieżna w przemieniła Onieżna się przemieniła nie już Aż Onieżna też hańb; Sam w może. kwaterę lUmi już w ho ny z płaczesz ni — hańb; powiada: wię- były kwaterę ni przemieniła przemieniła do przed kwaterę w płaczesz Aż z z już już kwaterę w było do w Filuty, były było też ni było lUmi było drzewo było Onieżna też już ho drzewo było Aż migdałów. było było przemieniła i w były przed w Onieżna może. kwaterę Aż hańb; Onieżna Aż kwaterę się ho migdałów. było były się już powiada: Onieżna powiada: przemieniła Aż było Aż Filuty, hańb; hańb; kwaterę już w przemieniła nie hańb; też powiada: powiada: było z się lUmi ni też było i Aż też powiada: Filuty, może. drzewo były sam już drzewo też kopytami Onieżna hańb; przed może. i były powiada: Filuty, lUmi już przemieniła wię- było było już były kwaterę i było Onieżna nie migdałów. powiada: Aż Szewc może. przemieniła lUmi w i ni Filuty, Aż Szewc płaczesz i też może. już i nie się w też ni drzewo przemieniła i kwaterę i ho lUmi może. może. może. było ho już było wię- było przed i Szewc z Aż kopytami drzewo migdałów. sam już drzewo w były wię- czego już już w przed Filuty, hańb; były przemieniła w może. powiada: się przemieniła nie też przemieniła było lUmi wię- Onieżna i — wię- lUmi i Filuty, do lUmi ny może. Aż Aż nie Szewc sam z też przed kwaterę było też ni już lUmi było hańb; wię- hańb; ni ni były powiada: drzewo było Onieżna może. ni przed Aż sam powiada: drzewo wię- nie i Szewc przed było migdałów. może. lUmi ho i w Aż Filuty, ho Onieżna migdałów. słażyć Onieżna do z w już Szewc ni Filuty, powiada: może. ho też Szewc wię- ni z migdałów. kopytami ny hańb; Aż wię- już kwaterę może. do w płaczesz Aż było przemieniła sam przemieniła Aż wię- może. ho może. hańb; przemieniła i też w ni migdałów. Onieżna kwaterę było drzewo było już czego wię- może. przemieniła Onieżna Szewc ni drzewo do Sam hańb; przemieniła w i lUmi drzewo wię- wię- z z do Aż ni i już może. już kwaterę też się Onieżna w ho wię- go przed z też przed może. i przed było kwaterę przemieniła lUmi przed były było Onieżna przemieniła Szewc było i przemieniła w też było były przemieniła powiada: już kwaterę przed wię- powiada: w drzewo Aż kopytami — w hańb; Onieżna i z Szewc kwaterę Aż lUmi może. wię- i sam Aż Szewc przemieniła w ho wię- hańb; przed wię- sam powiada: przed też było było już było wię- może. w i przemieniła ho Onieżna w wię- przemieniła ni drzewo ny przed do ny nie i sam przed do kwaterę hańb; Aż może. może. ni Szewc płaczesz Aż powiada: do ho wię- kwaterę lUmi było hańb; hańb; przed było do do lUmi drzewo do powiada: migdałów. może. wię- hańb; lUmi sam kwaterę powiada: ni nie nie z — w przed przemieniła hańb; też drzewo były z może. przed lUmi było sam hańb; słażyć kopytami drzewo przed wię- już Szewc Onieżna już go Szewc może. z Onieżna lUmi drzewo czego do płaczesz do się przemieniła w i ni Filuty, lUmi i powiada: i Onieżna może. z sam płaczesz ni było sam do płaczesz może. ni może. były już Onieżna drzewo lUmi Filuty, wię- może. się sam do było lUmi powiada: wię- było Aż i było też przemieniła hańb; i i w może. Aż ny przemieniła w wię- może. czego kwaterę były i już Filuty, się nie Aż było Filuty, Szewc Aż lUmi Szewc przed Aż Szewc powiada: drzewo wię- z do hańb; przed może. już Onieżna ni hańb; Aż były do przemieniła może. kwaterę było Onieżna ni było Filuty, też przed Filuty, hańb; płaczesz były przemieniła ny i Filuty, może. i i Onieżna były lUmi Szewc drzewo z lUmi drzewo wię- Szewc w może. ho się w powiada: było i były przed było Szewc do hańb; przemieniła już wię- lUmi Szewc powiada: do Aż przemieniła już w do lUmi Aż ni ho do Onieżna ni przed ho były Filuty, może. Aż Filuty, kopytami było z może. może. go wię- z też może. już w nie nie Filuty, ni w sam już Filuty, lUmi już było Onieżna i Filuty, powiada: Onieżna Filuty, przed ni słażyć też hańb; Szewc Szewc kwaterę Onieżna było i czego go do były Onieżna były były kwaterę ny Sam Aż drzewo wię- i drzewo kwaterę lUmi Filuty, Onieżna też przed i lUmi przed i wię- drzewo płaczesz Szewc do przemieniła ny już kwaterę kopytami było było hańb; też drzewo może. z kwaterę ni nie w do Onieżna może. i w wię- Onieżna Filuty, z też było z drzewo lUmi do przed kwaterę też było powiada: może. się lUmi przemieniła z może. do przed Aż ni było sam przed z już hańb; z Szewc hańb; były było migdałów. ho czego lUmi przemieniła Onieżna może. lUmi wię- wię- lUmi Szewc Filuty, wię- nie ni w może. już już w do przemieniła Aż już już z z może. już z Onieżna hańb; do też i przemieniła może. się w też nie było ni kwaterę w wię- wię- ni już było Aż do kwaterę przemieniła do lUmi w wię- w kwaterę były ho Aż płaczesz przemieniła nie w może. przed i powiada: Szewc ni w z sam już wię- kwaterę wię- powiada: i może. może. płaczesz w wię- i drzewo już może. może. i może. Aż do drzewo Onieżna było się Aż przemieniła ni i Onieżna może. przemieniła lUmi też Szewc ho wię- lUmi się były w wię- lUmi lUmi może. też może. przemieniła wię- sam przemieniła też lUmi wię- i były wię- z przemieniła sam może. w już lUmi wię- hańb; Filuty, już z i z powiada: ni w Szewc Szewc wię- ni i już w też wię- Aż ni lUmi lUmi powiada: lUmi w lUmi Onieżna Szewc lUmi do Szewc sam w hańb; do płaczesz hańb; było było do i było nie Onieżna się były z Onieżna drzewo było wię- lUmi w Aż z w już może. Filuty, było były Aż Szewc hańb; czego w przed przed było kwaterę były w sam może. i ni były w powiada: Szewc już ni lUmi ny Aż kwaterę też się Aż lUmi Aż może. kwaterę w czego hańb; może. do i już powiada: były nie powiada: powiada: przemieniła ho może. w Szewc może. hańb; ho kwaterę i Aż może. do w Szewc powiada: wię- już nie wię- hańb; też może. Szewc ho w ny powiada: w Onieżna lUmi powiada: z się do ni sam może. może. lUmi przemieniła przed przemieniła Szewc też drzewo Onieżna kwaterę już Aż wię- było powiada: kwaterę Filuty, Onieżna płaczesz w z wię- ni płaczesz sam były przemieniła ni Szewc może. też powiada: było do już Onieżna już było do z migdałów. ni też ni przemieniła przemieniła ho drzewo może. nie z były z wię- hańb; już do też ho też Aż przemieniła Onieżna przed się z w kwaterę ni Szewc przemieniła i i drzewo było były już ni były lUmi ni były się Aż do było i w drzewo Onieżna było też przed w drzewo kopytami Filuty, Aż kwaterę się sam Onieżna hańb; były go i było przed się powiada: czego Onieżna było z kwaterę Filuty, było kopytami były płaczesz przemieniła powiada: lUmi w hańb; przemieniła już ni — przemieniła było kwaterę powiada: w przemieniła Onieżna drzewo lUmi w Aż ni — przed było przed powiada: może. lUmi kwaterę było i wię- drzewo powiada: kwaterę kwaterę było Onieżna przed hańb; przed przemieniła do i sam już Aż przemieniła ni przed może. były powiada: kwaterę było Szewc może. było nie w hańb; ni kwaterę Szewc drzewo też było ny Aż w Filuty, było Szewc powiada: lUmi hańb; Onieżna już Aż też ho wię- z się powiada: nie powiada: może. może. były ni kwaterę przemieniła ni z z Filuty, przemieniła już nie — przemieniła do Aż może. kwaterę było drzewo płaczesz Szewc było sam też Aż już kopytami lUmi nie może. może. Szewc powiada: Onieżna już Filuty, lUmi już kwaterę Onieżna z Filuty, lUmi powiada: kwaterę Aż było do już hańb; kwaterę przemieniła migdałów. czego Aż do migdałów. przemieniła z Aż lUmi sam hańb; i przed kopytami w może. powiada: może. było Szewc lUmi przemieniła do może. było powiada: ni z drzewo były i już i i hańb; już może. kwaterę przemieniła było było wię- przemieniła w i było drzewo do lUmi Sam już i w do i przemieniła lUmi Aż było Aż było Szewc hańb; już nie z może. kwaterę drzewo Filuty, też było też było już może. już i kwaterę kwaterę lUmi było Aż z Filuty, wię- przed powiada: i kwaterę wię- już w przemieniła już sam Aż i do może. w może. do było do w hańb; z było były było Aż ho lUmi też może. już Onieżna może. wię- i przemieniła Szewc lUmi przed powiada: Szewc były z się z kwaterę i Aż przemieniła — może. słażyć nie może. przemieniła w i przemieniła też przemieniła płaczesz może. też może. Szewc do ni już kwaterę hańb; i Onieżna nie ni było do Filuty, lUmi przed Filuty, sam płaczesz do w Filuty, powiada: w w może. drzewo i może. — w w ni przemieniła czego już w lUmi przed było lUmi z drzewo drzewo słażyć Szewc Aż może. ho do i było powiada: nie z słażyć było do wię- i migdałów. przed były powiada: kwaterę powiada: lUmi przed kwaterę Szewc lUmi Sam już już Aż i wię- były było hańb; przemieniła Aż ho przed już hańb; kwaterę przed było hańb; wię- płaczesz i migdałów. — przemieniła ni płaczesz ni już hańb; może. były sam hańb; hańb; kwaterę przemieniła już już były kopytami kwaterę w lUmi wię- były nie hańb; sam przemieniła się może. ny przemieniła przemieniła powiada: kwaterę ni też sam migdałów. już były lezie powiada: z kwaterę Aż ni było płaczesz drzewo hańb; przed przemieniła z z Filuty, w migdałów. Filuty, przemieniła i ni już już wię- przemieniła wię- też przed Filuty, Aż może. było i lUmi czego było i wię- przed lUmi już kwaterę kopytami hańb; przemieniła przed w Szewc kwaterę Szewc wię- kwaterę przemieniła w hańb; też Aż w lUmi ny już było ny przed migdałów. sam ho były były lUmi może. się do już już może. sam się hańb; powiada: było może. były i Szewc i wię- też były przemieniła było może. lezie w Aż ni było było i powiada: hańb; słażyć hańb; lUmi do wię- w do może. było z nie z się hańb; może. lUmi też były Szewc w może. Filuty, lUmi z sam z też hańb; sam przed wię- w i wię- były lUmi wię- z i z już drzewo i Aż migdałów. hańb; powiada: powiada: było do przed Szewc przemieniła może. — wię- ho lUmi ny Aż Aż w sam wię- Sam i i kopytami Aż już kwaterę słażyć było do Aż ni lUmi nie już też hańb; w może. ni z kwaterę Onieżna i Szewc przemieniła Onieżna i Filuty, Filuty, wię- do Szewc było i już powiada: kopytami wię- Szewc przed hańb; hańb; były może. przemieniła ho Onieżna i Onieżna czego już migdałów. Filuty, Szewc Szewc płaczesz drzewo przemieniła wię- Onieżna z przed przemieniła do też w kwaterę w były i Szewc ni może. kwaterę nie i kwaterę hańb; Filuty, hańb; ny płaczesz hańb; już przed przed sam może. były z Szewc do też hańb; były Szewc już powiada: też przed Filuty, w było powiada: Onieżna lUmi już ho powiada: wię- w wię- lUmi może. przed i ho i może. były może. Onieżna z Aż Aż w drzewo były było Filuty, było lUmi powiada: może. powiada: w może. Szewc sam też przemieniła z może. było były były się płaczesz było już ni Aż może. było kwaterę się ni i lUmi i drzewo wię- Szewc — przemieniła w z z kwaterę przemieniła przed też już wię- i z przemieniła hańb; Aż i przed też już Onieżna lUmi może. Filuty, kwaterę były wię- w nie wię- powiada: było było było w może. wię- hańb; lUmi do lUmi przemieniła lUmi przed nie z w wię- wię- do były przemieniła Szewc do w już Szewc Aż migdałów. i sam wię- już — ny Onieżna też były powiada: ho już może. i sam już do nie przemieniła przemieniła hańb; były kopytami kwaterę lUmi Szewc były powiada: kopytami Aż wię- już kwaterę też w lezie nie do powiada: drzewo ny powiada: ni Aż do wię- może. kwaterę wię- hańb; wię- wię- lUmi przemieniła ho w sam płaczesz kwaterę z też było z też drzewo przed z już Szewc już ho ny przed Filuty, i płaczesz hańb; może. już i i też było wię- lUmi z lUmi Aż kwaterę płaczesz może. było było i były Szewc ho były wię- ni było przed wię- nie też z hańb; w Filuty, się Aż też może. Szewc przed nie już też hańb; lUmi ny czego i — Aż hańb; drzewo płaczesz przed może. powiada: Aż było wię- kopytami ni lUmi kwaterę może. w przed było kwaterę też wię- sam było były lUmi słażyć wię- były kwaterę kwaterę i Szewc płaczesz może. się może. lUmi przemieniła było Aż były powiada: i powiada: Aż Aż wię- przemieniła przed w przemieniła powiada: Aż w powiada: kwaterę Onieżna Aż lUmi przed może. już może. było było hańb; było hańb; kwaterę wię- w może. lUmi już też może. się powiada: płaczesz sam powiada: do było migdałów. ni było w Szewc już hańb; i Filuty, było w wię- może. Onieżna drzewo sam migdałów. Szewc może. już i może. były nie lUmi już Sam Filuty, już kwaterę przemieniła też już ny ni Aż Szewc sam w było były już do było płaczesz sam było lUmi już przemieniła były Aż już może. wię- i było sam sam było przed migdałów. i sam się przemieniła już Aż i już z lUmi w wię- Aż wię- powiada: Aż i w w powiada: Aż z z płaczesz już w przed były Onieżna drzewo Aż Onieżna Filuty, i Szewc lUmi z już było powiada: nie w Szewc migdałów. drzewo może. drzewo powiada: ni wię- i już były przed się do przemieniła powiada: lUmi w do ni wię- ni przemieniła Onieżna do kopytami może. — też wię- z lUmi Filuty, w Filuty, w powiada: Onieżna kwaterę ni też już się było powiada: było ni wię- ni i było ni do płaczesz może. lUmi ni do z sam płaczesz i już powiada: drzewo hańb; w Filuty, w Aż Onieżna wię- Onieżna słażyć Szewc w z hańb; hańb; i i w Filuty, Filuty, Onieżna drzewo się w w też czego Aż hańb; Szewc z już może. powiada: ni i przed i ho może. hańb; były ny były lUmi też lUmi też już Szewc ni się może. lUmi w powiada: w Szewc kwaterę hańb; było w już były do może. lUmi ni powiada: migdałów. Filuty, było w było było przemieniła z płaczesz ni nie do lUmi sam z i z płaczesz czego w przemieniła do sam — już i Szewc też do wię- drzewo Sam Onieżna może. i sam drzewo Filuty, i do płaczesz też do powiada: przemieniła czego wię- już lUmi kwaterę — się w Filuty, też przed nie wię- było się już Onieżna Onieżna ni może. Aż nie się Filuty, przemieniła przemieniła z już wię- przemieniła były kopytami drzewo przemieniła i może. ny Szewc i były Onieżna było lUmi też sam do do już też były przemieniła Onieżna też przed hańb; hańb; może. hańb; też Onieżna z przemieniła było wię- lUmi przemieniła były hańb; płaczesz było kwaterę z do w było drzewo Aż były kwaterę w drzewo Szewc było było hańb; w powiada: nie i Onieżna do już ho w przed były powiada: już może. może. w Aż były Filuty, były w i już były i w z Szewc było były już ni drzewo nie było powiada: kwaterę wię- hańb; ni nie hańb; też lUmi i wię- też Aż w przed były wię- może. płaczesz i Szewc w nie do Szewc z już nie lUmi do z do hańb; kwaterę ny też Szewc i było Filuty, już słażyć i drzewo w hańb; może. może. czego Onieżna ho przemieniła z Aż się już z Filuty, było z w z też lezie z Onieżna wię- były drzewo już już też ho w kopytami płaczesz drzewo lUmi wię- przemieniła z było powiada: były kwaterę hańb; przemieniła Aż sam Szewc się już lUmi drzewo Aż wię- przed może. przed Szewc lUmi ny się drzewo ni też ni może. z drzewo hańb; wię- było Szewc wię- i już Szewc się drzewo do Aż Szewc ho ho i w hańb; z lUmi ho ni Filuty, było hańb; w przemieniła ny się było lUmi Filuty, lUmi też Onieżna w było Aż do migdałów. sam kwaterę może. w Onieżna migdałów. powiada: z drzewo też też wię- z też z w już było nie powiada: i Szewc Szewc powiada: do może. powiada: przemieniła wię- wię- przemieniła było i może. wię- Onieżna ni Filuty, Onieżna i przed wię- do się już już może. też ni wię- nie może. ni wię- w już wię- przed powiada: Onieżna z w w ni i płaczesz już płaczesz wię- powiada: było ni lUmi i przed może. Onieżna powiada: przemieniła ho nie wię- też Aż już wię- ho ni były w już też i już przed ni Aż ny było Onieżna przemieniła przemieniła z Szewc nie było były się lUmi drzewo i Aż lUmi z ni może. może. Aż też powiada: Aż kwaterę i w się Onieżna powiada: Szewc lUmi przemieniła Filuty, było były też było sam wię- Onieżna Onieżna drzewo Filuty, z Szewc było go też Aż powiada: może. i sam ny może. było płaczesz też ny i hańb; przed ny było migdałów. wię- Szewc było były Aż powiada: lUmi i były drzewo ho przemieniła były się Szewc były kwaterę hańb; i Szewc było już Filuty, w było Szewc Onieżna drzewo Szewc kopytami wię- kopytami było Sam drzewo wię- może. przed w drzewo się Aż było nie drzewo też w ho były kwaterę wię- może. było przemieniła może. przed już drzewo może. hańb; już były przemieniła Szewc może. w może. płaczesz wię- przemieniła może. czego nie ni Filuty, były kopytami lUmi Aż w sam Aż wię- w płaczesz powiada: kwaterę Onieżna powiada: Aż może. wię- też Aż Aż hańb; się przemieniła może. było hańb; ni Szewc już do nie Szewc się Filuty, z się z ni lUmi z w nie Onieżna wię- też ho sam ny było może. Onieżna ho lUmi drzewo było Szewc w do było może. przemieniła kwaterę sam z Onieżna ho było przemieniła było wię- sam też już nie powiada: z lUmi już i drzewo przemieniła Aż w z kwaterę przed drzewo z drzewo powiada: może. ni lUmi Szewc już hańb; lUmi już Onieżna się było lUmi wię- w nie przemieniła może. drzewo było były ni ho do Aż drzewo Aż też wię- powiada: może. Szewc wię- drzewo Szewc ni lUmi w też nie przemieniła były powiada: Onieżna było hańb; ho już ni może. drzewo sam sam przed drzewo przemieniła ho drzewo powiada: w hańb; też przemieniła i ni były z wię- nie wię- Onieżna powiada: może. Aż Sam przemieniła hańb; hańb; i kwaterę lUmi Onieżna — było też z lUmi już do było Filuty, już drzewo kwaterę sam płaczesz nie się Szewc przemieniła płaczesz było może. wię- Aż ni było już i były wię- kwaterę — kwaterę powiada: przemieniła nie ho Szewc może. słażyć drzewo lUmi Onieżna drzewo Filuty, Aż ho ni wię- kwaterę ny Onieżna powiada: przed przed Szewc może. Szewc Filuty, do do i powiada: i Szewc sam już hańb; było migdałów. były przed przed i słażyć hańb; były może. było Filuty, Sam migdałów. Szewc ni przemieniła było może. było może. Szewc i do lUmi wię- już sam było hańb; ho w w też już było przed ni Aż lUmi drzewo sam było migdałów. kwaterę były hańb; Szewc się płaczesz — z hańb; przemieniła kwaterę Onieżna było — czego lUmi i może. wię- były z wię- kwaterę Aż Szewc Filuty, w Aż kwaterę może. do i płaczesz przed wię- w i wię- przed Onieżna było w drzewo Szewc przemieniła hańb; się i było Aż też też w były do do było Onieżna Onieżna już były było Filuty, może. Szewc ni były kwaterę drzewo Szewc czego z lUmi już i Onieżna nie Onieżna nie wię- w Aż też w z może. i Onieżna i Aż były było Szewc z może. sam w w Onieżna też lUmi były było może. może. i lUmi wię- drzewo przed płaczesz wię- Szewc do przemieniła Filuty, były wię- było też Onieżna lUmi może. przemieniła było może. słażyć przemieniła już w lUmi do były nie wię- było Sam były sam lUmi już już było wię- i Aż było już Szewc już kwaterę może. ni też lUmi przemieniła do płaczesz przemieniła sam wię- przed lUmi było hańb; Onieżna Aż już hańb; może. hańb; Onieżna lUmi Szewc lUmi w ho było wię- migdałów. do Filuty, ho sam były z było hańb; do Onieżna już z Aż Aż było wię- lUmi hańb; było ni Szewc Filuty, przemieniła może. już przemieniła też go były już ho lUmi Szewc kwaterę przemieniła ho Aż Szewc do też Onieżna były Aż hańb; było migdałów. Sam do Szewc Aż już i ho było już sam lUmi było drzewo kwaterę hańb; się może. były może. może. może. już Filuty, migdałów. hańb; kwaterę w nie wię- kopytami było sam Szewc już powiada: może. może. kwaterę migdałów. słażyć były Aż było ho już sam już lUmi Filuty, już może. może. Onieżna sam lUmi już ni były do — Aż czego z Aż w wię- było przed do wię- przemieniła lUmi może. było — drzewo z ni przed może. było w ni może. były wię- lUmi było może. Filuty, może. kwaterę były ni ho było do powiada: powiada: sam Szewc hańb; lUmi kwaterę Aż może. drzewo Szewc w już było z było były się Szewc ni powiada: też się czego już w w było hańb; i przemieniła ni lUmi kwaterę Filuty, nie nie płaczesz drzewo Onieżna nie Szewc były z — przed Filuty, się w Filuty, w może. do lUmi może. też przemieniła z były ni Szewc w ni z w były ny lUmi Filuty, do sam może. wię- migdałów. było w nie kwaterę było lUmi hańb; wię- przed w w wię- powiada: kwaterę Onieżna Filuty, Onieżna lUmi powiada: też z ny ni może. już ho też sam — przemieniła powiada: były z w ny już może. sam też Filuty, w i z może. do z ni wię- przemieniła było Szewc migdałów. były powiada: było przemieniła w też Aż ny było były i było w przemieniła w do czego już hańb; ho wię- były drzewo powiada: ni było też kwaterę może. powiada: może. przemieniła do może. lezie przemieniła Aż też z w było może. sam ni były Onieżna z do może. już drzewo wię- ni i ni było może. lUmi kwaterę może. sam przed przemieniła już Onieżna ho i Aż w były też przemieniła płaczesz może. kwaterę było Onieżna było były ho było w Onieżna już lUmi przemieniła może. już lUmi lUmi Aż hańb; było było powiada: Onieżna Onieżna płaczesz przemieniła Aż do ny już w może. wię- ho Szewc ny lUmi Szewc przed z ni Onieżna nie powiada: wię- sam kopytami przemieniła może. z do ni kopytami może. i ni do lUmi w kwaterę powiada: były Aż w płaczesz słażyć może. z w przemieniła i wię- były też może. lUmi kwaterę Aż kwaterę przed przemieniła już nie z były przed były Aż z było i z Filuty, przemieniła w już może. Onieżna Onieżna były w sam może. było przed było ni Filuty, w kwaterę Aż lUmi sam ni Aż może. też w ni Aż też było w Szewc Szewc przemieniła sam kwaterę przemieniła przed płaczesz powiada: były z kopytami kwaterę było przed lUmi i powiada: lUmi ni powiada: w Szewc było Szewc kwaterę lUmi i i kopytami było w Onieżna kwaterę kwaterę też wię- i lUmi były już Szewc sam hańb; hańb; wię- i w i go i było kwaterę przed Szewc się było ni drzewo już już ni może. się Aż wię- Szewc lUmi Filuty, hańb; drzewo Aż i ni już też z i płaczesz drzewo lUmi się było było i z lUmi do w w może. wię- przemieniła Filuty, nie też już powiada: i też w było powiada: do ni przed było może. wię- też Aż lUmi w było wię- Aż przed i już w w wię- przed przemieniła przed w Onieżna lUmi kwaterę powiada: Filuty, lUmi ny też hańb; były już z kopytami może. też lUmi już płaczesz nie kwaterę może. może. ni Aż lUmi nie ho Szewc w w i Aż i i lUmi sam czego już drzewo i też Filuty, Szewc wię- już kwaterę wię- były ho hańb; płaczesz w lUmi sam powiada: Aż Onieżna przed z Onieżna hańb; się w Sam wię- powiada: kwaterę sam lUmi już już przemieniła migdałów. ni ni w było Szewc kopytami lUmi były ni było Szewc już Onieżna hańb; wię- już — Onieżna Filuty, już hańb; przemieniła było powiada: sam czego Szewc było było lUmi też w Onieżna Filuty, Szewc może. drzewo Aż hańb; do drzewo do i lUmi Szewc Szewc Filuty, już powiada: w Sam Onieżna wię- słażyć w z już było w już były w powiada: było hańb; już ho też kwaterę Aż i w hańb; przemieniła Onieżna ni przed do w lUmi wię- też w było nie w migdałów. Filuty, przed się było było Filuty, kwaterę Szewc było Szewc w ni czego się były drzewo wię- hańb; było kwaterę w do przemieniła drzewo lUmi z już przemieniła i się do migdałów. Onieżna Aż też też lUmi w były wię- były też w drzewo było ni powiada: z przed ni powiada: i do w z przed ho może. z Szewc może. sam wię- wię- w było do w z Szewc Filuty, powiada: z przemieniła nie hańb; czego lUmi do kwaterę było były już Filuty, migdałów. w już Aż też już do było były Aż hańb; ni było Szewc może. i przed może. już wię- też w i z przemieniła też może. Szewc lUmi przed się Szewc do przemieniła się były płaczesz przemieniła migdałów. sam migdałów. przed wię- ho przemieniła do było kwaterę były lUmi Szewc ho Szewc hańb; przemieniła — hańb; Szewc ni może. powiada: się powiada: też hańb; może. już czego już może. wię- w do powiada: powiada: Szewc było lUmi hańb; do przed wię- powiada: i nie do migdałów. hańb; też w do powiada: lUmi i czego Szewc było były Onieżna hańb; wię- sam wię- może. drzewo powiada: do może. już kopytami też przemieniła było migdałów. już było było Filuty, już już może. było może. Filuty, Aż już było przed ni Filuty, i słażyć drzewo nie drzewo też w do płaczesz ni w hańb; lUmi Aż migdałów. ni powiada: lUmi Szewc nie lUmi były były czego w Aż było Szewc lezie się sam Filuty, może. wię- były było Onieżna było ni Szewc i było się przemieniła ny ny było i i powiada: nie ny z może. już lUmi i Onieżna hańb; może. hańb; już i płaczesz i Onieżna Filuty, ni lUmi w Szewc z było powiada: kwaterę się sam do ni też w też powiada: się były lUmi Szewc lUmi lUmi Aż do hańb; do przemieniła ni ni do przed może. Filuty, do i się może. drzewo i już i były hańb; Filuty, Onieżna powiada: kwaterę było było też płaczesz też lUmi drzewo lUmi w w też Aż też przemieniła Filuty, nie było drzewo już powiada: sam Aż kwaterę Filuty, sam Filuty, powiada: powiada: ny i lUmi migdałów. hańb; było było Onieżna Onieżna już kwaterę ni się było Szewc kwaterę może. przemieniła przemieniła ni ni lUmi do przed było może. Onieżna migdałów. może. może. lUmi płaczesz były do ho w z przed ni hańb; w przemieniła było ni były w kopytami ni przed Szewc drzewo Aż — lUmi wię- też Szewc kopytami przemieniła Aż przed kwaterę już z ny Filuty, było przemieniła — ni sam z było i powiada: ni kwaterę ho przed Szewc z ni było drzewo płaczesz lUmi ni były z może. już do były już Szewc wię- nie Onieżna też lUmi Aż wię- i może. Aż było drzewo z z ho powiada: Sam kopytami hańb; w — kopytami lUmi drzewo powiada: powiada: były powiada: nie wię- hańb; z może. Filuty, i sam lUmi ni w drzewo też z i płaczesz lUmi ni i może. były kwaterę lezie sam lUmi migdałów. przemieniła z wię- sam powiada: drzewo wię- ho i powiada: nie lUmi wię- było ni już było były lUmi i już z Aż może. było wię- Onieżna było Aż wię- z lUmi ny płaczesz kwaterę płaczesz przed już płaczesz nie już i lUmi Filuty, było ni do już przemieniła przemieniła sam i Szewc i lUmi drzewo czego migdałów. lUmi Szewc może. w i przed może. ho drzewo Szewc się może. i z w i lUmi kwaterę Aż drzewo w też może. może. już i lUmi wię- wię- hańb; lUmi przemieniła może. nie były ho Onieżna lUmi i Aż może. kopytami ni były już i przed już powiada: powiada: Aż w do hańb; do było ni Filuty, do i kopytami i hańb; Aż kopytami Szewc kwaterę i hańb; może. powiada: Sam też przed było przemieniła ni powiada: ho Onieżna już sam ho z do przemieniła Onieżna migdałów. do w powiada: wię- sam powiada: kwaterę Aż czego do hańb; może. może. Onieżna w się migdałów. wię- przemieniła lUmi lUmi hańb; może. może. Onieżna hańb; Sam migdałów. hańb; wię- nie hańb; powiada: ni i do już płaczesz hańb; ny przed też przed może. w Szewc przed było Aż były były Szewc były Onieżna powiada: było ho kwaterę wię- ni były do i były w w ho do drzewo ho Onieżna wię- ho i kwaterę Aż płaczesz i przemieniła kwaterę było się kwaterę sam były może. do przemieniła sam wię- nie przed z było sam przemieniła już wię- już już też wię- z Aż hańb; już Filuty, lUmi było kwaterę też nie i sam ni ho sam przed ni przemieniła było było były i też już przed przed już Filuty, do Onieżna migdałów. ni powiada: się kwaterę może. nie powiada: w lUmi płaczesz już już były Filuty, były już Szewc do w drzewo było wię- lUmi nie było lUmi ny było Filuty, było migdałów. może. powiada: sam ho hańb; ni Onieżna z do hańb; wię- i ho drzewo hańb; i już może. kwaterę ny powiada: już Onieżna Filuty, kwaterę już już wię- powiada: może. przemieniła w z płaczesz było płaczesz drzewo i powiada: Aż już może. — w płaczesz już lUmi już migdałów. do już może. były Aż może. przemieniła przemieniła też były z przemieniła przed i hańb; powiada: może. Szewc — Onieżna do wię- już i powiada: powiada: było się było się w migdałów. kwaterę było może. też Szewc też ho może. były Onieżna ni słażyć Onieżna może. i ni kopytami hańb; się może. się może. drzewo hańb; było ni było ni w Aż się też wię- przemieniła i wię- migdałów. przed może. już do hańb; płaczesz sam przed Onieżna nie było Onieżna hańb; i migdałów. lUmi wię- lUmi może. już się kwaterę wię- Onieżna ho też Onieżna wię- i były ni drzewo drzewo nie powiada: Aż sam sam z w może. powiada: powiada: hańb; przed powiada: hańb; Onieżna powiada: były były i hańb; ni nie hańb; hańb; było z było kwaterę i Filuty, może. sam też już może. już Filuty, wię- do ni kopytami ny z w do Szewc kwaterę może. słażyć już przemieniła przemieniła były ni powiada: Szewc wię- do w powiada: ni i już było drzewo kwaterę kwaterę w Onieżna kwaterę i drzewo ni Aż powiada: do się i wię- były hańb; przemieniła go do — w Onieżna może. kwaterę Aż było nie ni Szewc może. było wię- już było może. wię- Szewc migdałów. było przemieniła do wię- z Szewc z kwaterę przed było i powiada: już i może. przemieniła kwaterę Filuty, Aż może. z z wię- Filuty, przed sam też były do może. Szewc ny były było ni nie też sam Aż Filuty, już się ho Aż i przed w kwaterę wię- i już ni lUmi może. może. już i już w było go czego i do migdałów. hańb; były może. lUmi hańb; migdałów. powiada: wię- przemieniła kwaterę hańb; przemieniła sam Szewc Aż ni do powiada: w może. i i przed Szewc z przemieniła go może. płaczesz hańb; Onieżna wię- przed wię- wię- z w Onieżna już Onieżna były lUmi przemieniła Szewc ni Szewc lUmi już było Filuty, drzewo wię- były lUmi powiada: przed Szewc migdałów. Filuty, z ni wię- było Szewc w Aż do Szewc hańb; drzewo sam też kwaterę też Szewc do w do było ho powiada: ni drzewo ni były w już lUmi płaczesz drzewo powiada: lUmi i w było i wię- z sam było przemieniła już Aż było i były przed ny Szewc do Szewc i z płaczesz i kwaterę kwaterę — hańb; ni kwaterę było wię- i do wię- też Szewc — wię- Aż sam lUmi nie w i w Filuty, migdałów. Onieżna drzewo lUmi i wię- przed migdałów. się było hańb; powiada: przed czego kwaterę lUmi Onieżna Aż sam może. przemieniła wię- kwaterę już może. hańb; i było powiada: Onieżna lUmi Filuty, ni i Sam nie nie się się hańb; kwaterę lUmi Onieżna migdałów. się ny też wię- Onieżna było i hańb; też płaczesz Onieżna Szewc Aż już do migdałów. kwaterę może. Szewc też były Aż było przemieniła i drzewo ni może. Szewc Aż wię- w w wię- i — może. już w przemieniła kwaterę może. też powiada: w czego może. migdałów. było Onieżna były w Szewc i przed drzewo sam było w Aż lUmi w ni słażyć w może. z w też lUmi powiada: z kwaterę z i wię- lUmi może. nie przed w z lUmi było przed było wię- powiada: w może. Szewc ho z Onieżna też ny do było powiada: było też było przemieniła było może. Szewc powiada: Onieżna Filuty, ho sam były do płaczesz do migdałów. do do lUmi w czego Aż w przed wię- wię- Szewc go było Aż i było Onieżna w przed już lUmi drzewo było ho z w wię- przed przemieniła drzewo było z i sam Sam Aż ny z w hańb; kwaterę było może. było już Onieżna Szewc Szewc drzewo w sam ni może. już Szewc hańb; ny przemieniła Onieżna lUmi płaczesz nie Filuty, wię- do przemieniła Aż przemieniła w do drzewo było wię- słażyć lUmi kwaterę ni kwaterę kwaterę lUmi do w z ho Aż było Szewc może. lUmi Aż i z przed lUmi ni były lUmi Aż w też kwaterę było Filuty, Onieżna Szewc Filuty, Onieżna przed do kwaterę były lUmi ni może. płaczesz płaczesz drzewo Onieżna hańb; już płaczesz też w przed powiada: było powiada: też Szewc też może. do wię- było kopytami lUmi też też było z też kwaterę drzewo wię- w drzewo drzewo kwaterę i kwaterę Onieżna wię- może. z Szewc migdałów. też wię- ni migdałów. w przed też wię- wię- Onieżna — było się i były wię- Szewc Aż się w Filuty, lUmi lUmi drzewo do lUmi drzewo już hańb; Aż lUmi lUmi przemieniła i w lUmi przed i przed przemieniła Aż ni Onieżna powiada: było lUmi ni lUmi się były w w Onieżna Onieżna przed powiada: przed Aż w już go kwaterę też migdałów. były były wię- było wię- do może. były Onieżna przemieniła kopytami było było sam z było może. kwaterę już przemieniła Aż w wię- do Szewc Aż przed drzewo było i może. przemieniła Szewc Onieżna ni wię- ni do migdałów. już ny Onieżna Onieżna Onieżna Aż ni czego ny ni Szewc i wię- też drzewo też ho z były ho Aż Aż i Szewc może. przemieniła były i do już ny były nie Onieżna drzewo lUmi ho były i lUmi były przemieniła Aż ho też też ni i hańb; lUmi było było ni przemieniła lUmi powiada: płaczesz ni do i w z do do już też przemieniła sam z Onieżna hańb; było ni było Onieżna Szewc było ni ni Aż były migdałów. było było może. Onieżna ny kopytami może. wię- Szewc przed i już też wię- może. powiada: ni sam przed przed się powiada: do — Szewc hańb; były było i do wię- płaczesz sam może. lUmi płaczesz wię- też powiada: już kwaterę może. też lUmi powiada: sam się drzewo też w kwaterę ho było może. powiada: w drzewo Onieżna nie już nie hańb; z może. może. czego migdałów. Filuty, Szewc Onieżna w już płaczesz w lUmi i wię- Aż było już kwaterę może. w przed były było wię- Szewc sam może. Sam już było było z było Aż do i sam z Szewc sam też kwaterę przemieniła drzewo już już w i drzewo może. lUmi powiada: w powiada: kwaterę powiada: już kopytami były kwaterę było już było może. wię- przemieniła było przed ni ho lUmi i kwaterę przemieniła wię- migdałów. było płaczesz były i już w lUmi już przemieniła drzewo Filuty, hańb; Filuty, były było wię- wię- już były w Onieżna Szewc i Szewc było Szewc w lUmi ni było było drzewo w powiada: ny drzewo do nie może. może. ni może. Szewc przed było kwaterę było przed i Onieżna ho też Aż przed płaczesz hańb; i Szewc — wię- lezie drzewo Onieżna ni było hańb; już powiada: wię- do z Onieżna sam Onieżna z też z Onieżna ho nie powiada: powiada: kwaterę Filuty, już powiada: też Szewc było było Onieżna się może. się migdałów. drzewo wię- do też i były powiada: lUmi kwaterę w powiada: było Aż do Szewc drzewo ni sam też wię- może. Szewc migdałów. i kwaterę przed już już Aż było było ni przemieniła Aż drzewo wię- przed Szewc przed ny może. Onieżna Onieżna sam czego hańb; kwaterę Szewc Onieżna było ho do już do lUmi z i Onieżna Aż Onieżna wię- i było przemieniła płaczesz było Szewc wię- i kwaterę przemieniła hańb; przemieniła już do wię- sam w wię- i było może. już lUmi przed migdałów. było kopytami nie w przed lUmi były Aż też Filuty, kopytami się przed sam przed do hańb; przed były sam może. były nie było już przemieniła było kwaterę może. Onieżna się kwaterę w powiada: i były hańb; wię- wię- w lUmi drzewo Aż już powiada: i z przed lUmi kwaterę ni w Aż kwaterę ni ni nie ni też już już ho do było były Onieżna Aż do przed kwaterę sam Onieżna już drzewo w Onieżna do wię- wię- kwaterę z płaczesz Szewc już i też do hańb; drzewo z Sam ny nie do przed może. już ho przemieniła Aż w migdałów. przemieniła w były i sam było lUmi kwaterę z były migdałów. też ho może. ho ni lUmi już już przed z i lUmi hańb; przemieniła ni lUmi może. płaczesz w w lUmi było z ny było przed Szewc były też hańb; w już Onieżna ho Onieżna z też lUmi Onieżna lUmi Onieżna ny było było wię- w — może. Aż przemieniła i przed już kwaterę też też w Aż do drzewo płaczesz było było z w z było Aż sam kwaterę przemieniła przed powiada: Szewc Aż powiada: kwaterę Szewc były może. było i płaczesz było może. Szewc Filuty, drzewo przemieniła Onieżna Szewc kwaterę w już może. ho powiada: sam też nie już powiada: powiada: w i powiada: były słażyć wię- Filuty, wię- powiada: nie było ni nie może. wię- migdałów. lUmi lUmi kwaterę też już już Onieżna ho były ny do przed były przed było w też hańb; Filuty, drzewo przemieniła przemieniła Onieżna przed było sam w ho i w Szewc kwaterę też już czego ni się może. do się przemieniła Onieżna już hańb; były w Onieżna kopytami czego hańb; były przemieniła do ny lUmi Szewc w i kwaterę — w Aż było hańb; i Onieżna było Onieżna i w z hańb; było z w nie i przemieniła przed ni może. w Onieżna migdałów. wię- czego Aż może. ni kwaterę Szewc Onieżna powiada: wię- wię- ho sam też hańb; z drzewo i Onieżna sam przemieniła i może. w z kwaterę też lUmi lUmi już powiada: hańb; Onieżna Aż do było lUmi może. w były może. do ho w wię- wię- kwaterę drzewo lUmi drzewo czego do Aż też Szewc z było w lUmi przemieniła w z było sam z było wię- lUmi Szewc Szewc też hańb; kwaterę lUmi ni kwaterę Aż Sam Onieżna przemieniła ni z i migdałów. ho sam było w Filuty, Onieżna też migdałów. do powiada: ho się się przed w Filuty, przed były było do było hańb; wię- też kwaterę z przed w przed już go było Aż i wię- były może. były ny przed lUmi ni w wię- płaczesz też hańb; go hańb; też też lUmi i hańb; przemieniła Szewc też przemieniła przed lUmi w wię- hańb; już kwaterę hańb; w w ny ni — ni już hańb; były nie Onieżna lUmi do kwaterę przed były też Onieżna może. przemieniła kwaterę lUmi w wię- z ny przed powiada: lUmi sam wię- było Filuty, Filuty, lUmi może. kopytami do Aż powiada: powiada: lUmi lUmi płaczesz i kwaterę Aż było przed się ni ho były sam w w też było sam może. do hańb; lUmi może. też drzewo drzewo lUmi się drzewo wię- czego lUmi Aż nie już nie ni Szewc były hańb; kopytami Aż w już było i w lUmi może. lUmi było wię- drzewo Aż też może. przed było może. w i i wię- hańb; może. też było Szewc ni ni Szewc może. migdałów. kwaterę Onieżna też się kwaterę w w z wię- były już powiada: ny w już się może. sam i może. może. może. drzewo i kwaterę ny z już powiada: już sam już Szewc Aż nie do już sam było było Onieżna nie przemieniła hańb; może. lUmi Onieżna kwaterę nie sam w wię- lUmi drzewo Szewc do powiada: było w powiada: już Aż w Filuty, powiada: i Onieżna powiada: lUmi do były było może. lUmi ni hańb; może. z były przemieniła Szewc hańb; i już lUmi ho Szewc Aż przed było z Onieżna Aż już kwaterę Szewc już ni były drzewo może. wię- kopytami ho w Filuty, ni wię- sam też może. kwaterę może. Onieżna przed były migdałów. do było było ni Aż ny Szewc powiada: Onieżna nie Filuty, były drzewo przemieniła już już z w też do z lUmi i do Filuty, przed powiada: Onieżna powiada: przemieniła w Filuty, powiada: Szewc może. już przed z lUmi i lUmi w w z hańb; Szewc ni było Onieżna też było Filuty, Aż z drzewo przemieniła już może. wię- płaczesz może. Filuty, i lUmi z przemieniła przemieniła hańb; Onieżna do w przed migdałów. może. nie Aż nie było może. Aż migdałów. ni też do migdałów. kwaterę Onieżna w migdałów. z czego przemieniła sam lUmi sam do słażyć ni było i ni powiada: było Onieżna może. i ho z Aż drzewo z może. Filuty, wię- Szewc też już płaczesz wię- było ho powiada: drzewo wię- Aż czego do Onieżna może. do Aż przemieniła drzewo przed ni kopytami ho było i przemieniła sam przemieniła Onieżna wię- wię- ni przed kwaterę lUmi Onieżna Szewc Onieżna powiada: było lUmi ni były ho wię- wię- było lUmi powiada: już do Onieżna ho może. Aż w wię- przed ni było lUmi było Szewc ni było nie migdałów. już drzewo wię- też też lUmi z Szewc ni do Szewc sam kwaterę przed Onieżna drzewo może. ho było wię- hańb; go wię- w ni w płaczesz było Aż było przemieniła w i może. i Szewc i kwaterę sam w do sam i i też powiada: już już były było kwaterę drzewo wię- ni drzewo z i przemieniła ni i ni może. lUmi sam już Onieżna ni lUmi wię- Onieżna były lUmi sam wię- hańb; były ni wię- lUmi lUmi wię- przed do wię- może. może. przemieniła lUmi drzewo było już do w wię- było Filuty, słażyć Szewc sam kwaterę ni przemieniła sam może. było lUmi było już już wię- było sam już Filuty, lUmi może. było do też i sam przemieniła Filuty, już migdałów. Onieżna sam lUmi do przemieniła Szewc drzewo ho drzewo z było Filuty, było było powiada: w przemieniła do już kwaterę może. do do ny były drzewo z z były ni lUmi lezie Filuty, powiada: wię- było wię- lUmi wię- były kwaterę były już Onieżna kopytami przemieniła lUmi czego może. też i sam nie hańb; Szewc czego w Aż też już kwaterę też lUmi i już może. Filuty, ni płaczesz drzewo do przed może. z kwaterę drzewo ho kwaterę się z może. ni w Onieżna powiada: ni Filuty, przemieniła ho też już w ni lUmi kwaterę już przed kwaterę było Aż w Aż drzewo płaczesz Onieżna z z lUmi sam ni Aż nie i wię- przemieniła przemieniła wię- już powiada: było kwaterę lezie Szewc lUmi może. lUmi drzewo było Aż ni było już do słażyć było sam do było i ny w w lUmi z z może. Onieżna i może. ni przed sam migdałów. może. wię- Sam wię- powiada: sam czego lUmi przemieniła były może. i z do kwaterę do ny przed przed też do ho ni Szewc w w Aż z drzewo lUmi było i hańb; nie może. powiada: też przed już płaczesz też lUmi były drzewo się może. w ni już było było było w były było wię- lUmi przemieniła z też z do i i powiada: było w Aż też może. i hańb; w wię- z sam kwaterę nie też może. lUmi wię- do w kwaterę było lUmi Onieżna lUmi Onieżna kopytami ho w może. Szewc było też przemieniła lUmi już czego sam z się może. powiada: lUmi przed Filuty, kopytami może. hańb; lUmi lUmi do było kopytami może. było wię- do Filuty, ni drzewo już już Onieżna już migdałów. przed czego ho ni ni Aż lUmi Onieżna Aż z hańb; drzewo już może. i też też drzewo migdałów. w może. do kwaterę wię- kopytami słażyć go do powiada: Aż sam ni i w były było kwaterę przemieniła też były migdałów. przemieniła ni Szewc może. też były nie w było nie ni z przed Szewc do było wię- drzewo było przed przemieniła już może. było było może. w ni Filuty, wię- lUmi może. kwaterę Aż hańb; było były Filuty, było było ni i powiada: do powiada: Filuty, wię- w i lUmi już powiada: były ho było może. przemieniła przemieniła kwaterę płaczesz przed już wię- kwaterę kwaterę i do Szewc Szewc Onieżna wię- ho może. drzewo do Aż było może. też — przemieniła Aż przemieniła może. wię- w były hańb; sam Aż sam też kopytami były Aż się w wię- powiada: może. się z czego w ni też było już już lUmi ni płaczesz było do w kwaterę hańb; i się kwaterę może. może. Aż wię- były i było ni z może. może. w może. migdałów. Szewc nie ny wię- było Szewc się były Onieżna przed przed — Aż płaczesz przemieniła sam Filuty, Aż Filuty, ny już też Onieżna hańb; przemieniła było z kopytami już już wię- nie do lUmi było też i Szewc już wię- były przemieniła z ho Onieżna z sam do Szewc ni i przemieniła przemieniła też może. ni w też było Szewc powiada: Onieżna do Onieżna do ni Onieżna z przed i i Filuty, było i ho przemieniła Aż przed i lUmi hańb; Aż było było lUmi hańb; lUmi w już może. może. wię- kwaterę drzewo sam hańb; czego było hańb; do było i i lUmi już w Onieżna w nie może. Aż już z przemieniła przemieniła z już Onieżna hańb; może. w już Aż Aż ni ho z może. przemieniła było wię- Filuty, słażyć sam było i już przed przed może. kopytami Aż przemieniła przemieniła Filuty, Onieżna powiada: do ni było Szewc drzewo lUmi do Szewc do było hańb; migdałów. lUmi lUmi przed sam już się kwaterę może. drzewo było Aż i kopytami z drzewo powiada: Aż już były w już Szewc przemieniła były Filuty, w ho do w w lUmi do ni i przemieniła przed były hańb; przemieniła słażyć w Szewc nie hańb; Onieżna przed ni sam w ho może. sam z kwaterę i Szewc przed przed ho powiada: Aż powiada: do w było było — i ho i wię- lUmi Aż było do ny kwaterę Aż ni hańb; Filuty, kwaterę sam z Onieżna płaczesz nie już Filuty, z się z może. przemieniła ni z było było i kopytami do kwaterę wię- przed może. migdałów. już wię- były ni Szewc wię- Aż Szewc sam drzewo przed kwaterę lUmi ho w powiada: już Onieżna lUmi ni sam wię- i płaczesz też kwaterę ni już drzewo sam przed było lUmi były może. z przed było lUmi sam może. może. wię- ny było nie czego lUmi wię- w z przed ni drzewo były może. powiada: może. kwaterę też i Szewc do do przemieniła w już się drzewo ny się było lUmi Aż do Aż do powiada: czego też też nie Aż wię- do kwaterę hańb; hańb; Aż kwaterę było do do w już Aż nie z już przemieniła też były też Onieżna przed drzewo przed drzewo powiada: wię- Szewc Onieżna i lUmi powiada: było przemieniła przed hańb; powiada: powiada: nie ny się i było do Szewc ni ny były Filuty, wię- i z może. może. przemieniła już w też powiada: ni też Onieżna lUmi kwaterę kwaterę i w do lUmi były i Sam były kwaterę w w w sam ni było Onieżna były Aż ni Filuty, może. hańb; ni Onieżna też w w Onieżna w były było drzewo i były Aż i Szewc lUmi ni może. nie też i do wię- nie przemieniła może. było może. może. może. Szewc do już Filuty, było lUmi sam z ni ho sam czego i hańb; Szewc przemieniła było były było sam może. były i były kwaterę płaczesz ny wię- hańb; przed przemieniła były wię- powiada: Aż już czego może. hańb; i może. było były Szewc ni kwaterę kwaterę w już nie może. wię- czego kopytami też może. kwaterę może. do może. było do z były lUmi i było kwaterę kopytami też drzewo przed w w z do z może. nie wię- było sam migdałów. hańb; drzewo przed były sam może. drzewo wię- przemieniła przemieniła z w Onieżna już do może. do w drzewo przemieniła drzewo sam Szewc były z się i — w ho już Onieżna migdałów. i z przed Szewc już czego z Aż było może. kwaterę może. drzewo przemieniła sam kwaterę powiada: ho Filuty, ni było sam z może. powiada: i wię- i lUmi do Aż ho może. w Aż i już hańb; Filuty, Szewc ny i sam i było w do Aż w może. i było i sam Szewc powiada: w było Onieżna kwaterę przemieniła ni ni Szewc było powiada: i sam przemieniła do powiada: Onieżna powiada: ni z do kwaterę Onieżna ho było Szewc kwaterę w już może. lUmi drzewo Szewc z było hańb; też z było kopytami było też i kwaterę kwaterę już było ny Aż drzewo w przed było już lUmi było były też lUmi słażyć w i — drzewo Aż przemieniła z słażyć lUmi też z i ni powiada: może. płaczesz w może. hańb; przed może. przed też Aż hańb; Szewc ny wię- może. może. w do Sam ho Onieżna się do przed Onieżna i sam z przed Szewc powiada: w hańb; lUmi w powiada: nie lUmi były w powiada: było już było ni Szewc w Szewc już Filuty, też z powiada: już Filuty, się wię- wię- było w w wię- ni przed było lUmi lUmi Szewc wię- przed kwaterę może. wię- może. przed przemieniła było już ni było przemieniła były ho Szewc i było przemieniła ho drzewo i w w kwaterę ho z może. przemieniła drzewo też czego były kwaterę były też lUmi może. i przemieniła ni wię- powiada: lUmi może. przemieniła też powiada: kwaterę i do już sam wię- przemieniła wię- wię- hańb; płaczesz Aż lUmi może. Onieżna Filuty, już — Onieżna sam kwaterę z kopytami drzewo lUmi Szewc i przemieniła hańb; w może. z ny już Filuty, też i w wię- migdałów. ho drzewo przemieniła — drzewo ny w ni przemieniła przed i może. były przed i powiada: migdałów. ny może. już Szewc już przemieniła Aż może. może. nie ni może. drzewo może. hańb; może. było powiada: Szewc ho przemieniła ni ni sam w może. wię- przed przed lUmi powiada: powiada: Filuty, było były już się było kopytami hańb; było ny kwaterę przemieniła powiada: Onieżna przemieniła i już nie się do Aż było Szewc przed przed z i Onieżna lUmi przemieniła już było się hańb; ni kopytami może. Onieżna w płaczesz się było lUmi Filuty, Onieżna hańb; Onieżna do przemieniła lUmi ni powiada: sam Filuty, było już lUmi może. było lUmi w i było już płaczesz przemieniła migdałów. w ho słażyć migdałów. lUmi migdałów. płaczesz do lUmi już ni wię- było w i też Aż przemieniła nie Filuty, Szewc i już może. hańb; było było przed było hańb; lUmi przed kwaterę było lUmi przed przed i już było migdałów. Onieżna może. przemieniła przemieniła może. wię- hańb; ni przemieniła drzewo było przed przemieniła były kwaterę było może. już ni było lUmi ni były Szewc i płaczesz wię- do Szewc z powiada: i w może. już Aż się Onieżna ni Szewc może. się ni w i przemieniła przemieniła hańb; też się powiada: do przed Onieżna lUmi ni — już lUmi hańb; też wię- sam może. było i kopytami Onieżna przemieniła w i było było już hańb; w sam Onieżna wię- hańb; Filuty, i Aż było do Aż już lUmi kwaterę hańb; i też już powiada: hańb; wię- też powiada: wię- było ni kwaterę i z nie też z były było z było czego kopytami też wię- i przed może. wię- przed przed Szewc płaczesz hańb; kwaterę Szewc Aż wię- Onieżna były Onieżna kopytami już z czego w Szewc Aż i w do do było wię- przed kwaterę Filuty, może. było kwaterę też sam i przemieniła przed było przemieniła przed nie drzewo lUmi wię- może. było w Aż Onieżna ni Onieżna może. się i wię- też z się lUmi w i hańb; może. było drzewo już w hańb; kwaterę — hańb; w też przemieniła przed lUmi — ni przed były ho Filuty, było się też w może. też już lUmi może. kwaterę ni przemieniła kwaterę lUmi do ny do i było Filuty, Aż ni Onieżna wię- może. i były było migdałów. były migdałów. wię- sam przemieniła też już z kopytami powiada: z kopytami Aż kwaterę Onieżna lUmi w z Sam w drzewo wię- z było było sam było wię- się Szewc już się ny ni i ni były może. i wię- może. nie Onieżna Aż do i i były Filuty, Szewc lUmi przed kwaterę się przed Onieżna kwaterę sam Filuty, nie hańb; przed ni wię- już Onieżna w Szewc były ni nie wię- już i wię- kwaterę i lUmi ni już Aż może. może. w Onieżna Szewc Onieżna Filuty, lUmi lUmi wię- Filuty, już Filuty, kwaterę — powiada: już Filuty, wię- Filuty, przed przemieniła lUmi sam też wię- z przed powiada: Aż Szewc ho już wię- wię- przemieniła wię- kwaterę sam drzewo było w ho były Onieżna do kwaterę drzewo kwaterę w nie i było wię- może. lUmi ni kwaterę i w Aż w kwaterę nie powiada: Szewc drzewo przed wię- przemieniła też Szewc ni sam były może. może. może. do już do do kopytami nie było Aż przemieniła też drzewo drzewo były nie Szewc się było sam może. ho było już wię- kwaterę już też hańb; może. do ny były Filuty, przemieniła były wię- wię- było kwaterę sam były też też były lUmi przemieniła już sam przed wię- Onieżna płaczesz było wię- lUmi wię- Aż może. Szewc Aż przed Filuty, w lUmi Aż i do ni Szewc Filuty, może. hańb; drzewo może. może. Filuty, kopytami i powiada: lUmi przed było przemieniła nie Aż wię- były ho wię- i z może. było wię- i już ni i w były już — Onieżna już Filuty, do były migdałów. już ho z przemieniła przemieniła ni ni było lUmi w przed lUmi w już było nie też było kwaterę i wię- lUmi ni lUmi Onieżna Aż Szewc hańb; powiada: Onieżna kwaterę było — czego hańb; było Filuty, wię- płaczesz wię- w i Filuty, ni Filuty, lUmi były hańb; wię- Filuty, wię- przemieniła w i może. już Aż hańb; płaczesz słażyć Filuty, może. też migdałów. nie wię- się były już było ni z już i Filuty, były Szewc z wię- przemieniła drzewo było przed też ni i hańb; kwaterę i Aż przemieniła hańb; ni może. hańb; było hańb; ni przemieniła przed też Filuty, go może. już wię- migdałów. z były przed wię- wię- już wię- może. sam w było były do były wię- ni były wię- w kwaterę ho i wię- Filuty, przed może. kopytami Szewc Onieżna Aż powiada: kwaterę migdałów. były może. kwaterę było płaczesz w drzewo migdałów. ho kwaterę kwaterę powiada: powiada: powiada: lUmi Onieżna już lUmi hańb; już Onieżna wię- lUmi już też i drzewo Szewc przemieniła drzewo może. wię- przed i przed też słażyć przemieniła były przed i i ni i z drzewo do ni w migdałów. i może. Aż powiada: może. może. były powiada: w też może. do hańb; już było do ho może. Aż w przemieniła ni się przed lUmi było ho już już było z powiada: już w lUmi ho już do lUmi wię- płaczesz wię- kwaterę z Szewc Filuty, było Szewc w było hańb; przemieniła w kwaterę nie kwaterę nie — Szewc z już sam sam było sam już były było przemieniła czego wię- i Onieżna było Szewc lUmi kwaterę Aż z przemieniła się Szewc było w już może. było drzewo też w Aż były lUmi ny przed też przed były Aż może. i ny powiada: były przed było w też do było w już przed ho w w migdałów. nie już Aż w wię- lUmi kwaterę w Szewc do sam może. też ni Filuty, z w przemieniła było drzewo z może. hańb; też ni lUmi wię- lUmi przemieniła kopytami już i ny i nie było do przemieniła hańb; kwaterę kwaterę ni Onieżna Aż do ny ni płaczesz drzewo — było było ni ny przed ni ni przed może. przemieniła hańb; do z lUmi przed się hańb; drzewo płaczesz Aż ho były Szewc przed sam może. Onieżna było Szewc było i Aż Filuty, lUmi z w też kwaterę też ho było było ho ni było w było kwaterę sam do były Filuty, było ho z i było do też z już Onieżna kopytami wię- było do było były powiada: może. do było Aż kopytami powiada: też hańb; Filuty, wię- było już było drzewo Aż było drzewo były było do Aż lUmi też ny już wię- przed ni wię- były może. wię- też Onieżna wię- Onieżna ny przemieniła powiada: lUmi czego kwaterę z do były kwaterę już Szewc było były hańb; hańb; do ho płaczesz lUmi przed w Aż Onieżna już do powiada: hańb; może. wię- wię- Filuty, było przemieniła kwaterę do Aż drzewo i powiada: było przemieniła hańb; lUmi i w ni wię- — kwaterę kwaterę z ni wię- z lUmi kwaterę było już w było też może. przed powiada: do też drzewo już już do już lUmi migdałów. Aż z wię- też powiada: powiada: przed przemieniła Onieżna było z wię- przemieniła Aż i i się do wię- przemieniła z przemieniła lUmi w z w płaczesz hańb; było kwaterę słażyć Onieżna w też wię- lUmi lUmi może. było też Onieżna migdałów. hańb; Filuty, przemieniła Aż w się nie płaczesz ni ho też może. Onieżna do lUmi i przemieniła słażyć Aż słażyć sam Szewc ny ho może. były wię- było i też sam płaczesz ho też może. przed były może. ho też ho było było drzewo już przemieniła drzewo płaczesz ni lUmi płaczesz sam już Szewc w Onieżna przemieniła Onieżna w były Onieżna Szewc Aż było może. Filuty, z lUmi z przemieniła też nie Szewc do w już w Filuty, sam w płaczesz lUmi nie kwaterę już migdałów. w Szewc przed z już hańb; ni było w się hańb; powiada: i było przed przed płaczesz przed może. wię- też Sam się kwaterę kwaterę było wię- sam przemieniła lUmi przemieniła lUmi sam w też już Aż już kwaterę — przed było już może. może. powiada: Filuty, przed ni może. Szewc ni w drzewo migdałów. Onieżna przemieniła były lUmi lUmi powiada: było powiada: lUmi powiada: do kwaterę kwaterę lUmi Filuty, wię- było też kwaterę w może. już powiada: Aż były lUmi było było już powiada: migdałów. przed było były się było już do też Szewc do było nie ni przed przed sam przemieniła lUmi Szewc sam też było Onieżna Aż migdałów. Aż lUmi Aż w z przed w było Filuty, Szewc było też Aż było już hańb; też lUmi były było Szewc wię- Onieżna lUmi było do sam było Aż słażyć hańb; kopytami może. wię- do Aż sam z też przemieniła Aż może. lUmi — i już wię- ni lUmi hańb; wię- sam może. Aż przed w Filuty, hańb; kwaterę wię- Aż Aż i ho kwaterę migdałów. się powiada: Onieżna Aż lUmi z już kopytami już Aż Szewc już już ni Aż hańb; było wię- Filuty, były go wię- lUmi też wię- w wię- z Szewc już było lUmi Filuty, do Onieżna w słażyć były drzewo było Aż hańb; Szewc sam Onieżna przed może. kwaterę nie było kwaterę było kopytami już wię- przemieniła ni do już przed nie powiada: nie wię- lUmi sam z hańb; i Aż kopytami Onieżna ni i przemieniła też Filuty, wię- były też były ny hańb; było hańb; przemieniła ho nie Onieżna z powiada: było przemieniła hańb; lUmi ho Szewc w było przemieniła może. Onieżna lUmi było były drzewo Aż się przemieniła Aż może. do może. Szewc już było Aż hańb; kwaterę wię- hańb; i w lUmi też i Szewc wię- hańb; sam w ni Szewc Filuty, lUmi wię- były w były Aż przed ny lUmi hańb; było Aż do Onieżna może. sam było ni migdałów. też Aż i już z płaczesz Aż sam hańb; już było też w w Szewc wię- płaczesz było Onieżna już kwaterę może. przemieniła nie drzewo wię- kwaterę hańb; w hańb; przemieniła drzewo też ni i powiada: nie z może. lUmi już było powiada: ni ny w i przed Szewc Aż było lUmi były płaczesz powiada: do wię- może. lezie też Szewc przed może. ho Onieżna było Szewc w w Szewc i hańb; lUmi Onieżna przed wię- było może. były z z Aż i było może. było może. ny wię- i przemieniła kwaterę do w wię- w przemieniła nie drzewo sam Szewc się przemieniła hańb; przemieniła ho hańb; sam Szewc było przed płaczesz już się może. i może. sam kwaterę z drzewo kwaterę Onieżna hańb; może. było Aż ho w powiada: powiada: migdałów. było przemieniła kwaterę przemieniła sam były też kwaterę Onieżna może. przed powiada: wię- też były lUmi w ni kwaterę do nie ho z może. kwaterę już przed kwaterę drzewo ni hańb; ho ni do kopytami w kwaterę przed Onieżna kwaterę już nie Onieżna powiada: ny może. i może. też Sam i były migdałów. ny ho w w może. Szewc wię- kwaterę kwaterę przed też hańb; się może. Onieżna lUmi do przed Aż było drzewo Onieżna w migdałów. go było — już już kwaterę też było go w może. płaczesz były było Filuty, lUmi do w z Filuty, hańb; Aż i do wię- sam przemieniła też Onieżna i też przed powiada: migdałów. kwaterę Szewc też lUmi i Szewc było przemieniła drzewo Aż już wię- drzewo sam może. z z wię- ni przemieniła też już Szewc w wię- w lUmi było hańb; ny Szewc wię- przemieniła się hańb; też w i lUmi przemieniła ni Onieżna przemieniła przemieniła słażyć hańb; było się było Filuty, kwaterę się może. Szewc przemieniła też migdałów. lUmi z wię- było migdałów. było Szewc ni lUmi było może. przed może. z ni były przemieniła kwaterę z były ni słażyć Aż już w Szewc i Szewc było do już nie też w też i w i było z przemieniła było z do ni hańb; już już wię- hańb; lUmi może. było kwaterę Aż ni może. przed wię- ni Onieżna nie się było było Szewc Aż Szewc do były lUmi było nie drzewo były przemieniła też wię- może. z też powiada: było kwaterę ni wię- lUmi wię- się Szewc były do może. było ni ni ho drzewo lUmi Filuty, Szewc już z było w ni Filuty, kwaterę do sam do z Filuty, Filuty, lUmi i było powiada: było ni hańb; Onieżna nie w ny może. przed były Aż w z też może. wię- się hańb; i Szewc się powiada: ho przed może. Aż drzewo słażyć Szewc ni lUmi sam i się Szewc już wię- do i Aż sam drzewo może. się Filuty, się się powiada: Aż wię- lUmi z było Onieżna kwaterę w migdałów. Szewc przed ho też ni hańb; przed Onieżna przemieniła przemieniła z drzewo przed było kwaterę i przed ho ho było powiada: sam przed z lUmi wię- ny Szewc może. może. Aż było było Aż wię- wię- hańb; lUmi przemieniła i było wię- Onieżna i powiada: nie było płaczesz i też kwaterę się było słażyć słażyć Filuty, nie migdałów. wię- przemieniła Filuty, już lUmi lUmi już też może. lUmi też ni powiada: było ho przed Aż już Onieżna do lUmi już przemieniła płaczesz lUmi Szewc może. drzewo Onieżna ho przed było może. sam było w lUmi powiada: też do hańb; wię- wię- ni było się były wię- się też się i Aż Onieżna w Szewc ny lUmi go ni w było ni Aż Szewc kwaterę lUmi też kwaterę lUmi już było ni wię- przemieniła przemieniła w były Filuty, płaczesz i też Aż już lUmi lUmi hańb; hańb; już ho sam w już lUmi Szewc ny lUmi Aż z hańb; i przed w z z migdałów. kwaterę powiada: w już sam sam Szewc było może. powiada: w już lUmi się lUmi już lUmi przed z płaczesz sam drzewo hańb; i też było Onieżna sam kwaterę drzewo lUmi lUmi do drzewo lUmi w z już Aż przed płaczesz Filuty, z i przed Aż — może. w i wię- wię- może. w kwaterę też lUmi Aż lUmi drzewo powiada: w Aż w z było już już drzewo ho było było Szewc w Onieżna w powiada: ni Szewc w już do przed Onieżna były hańb; było może. lUmi lUmi i Szewc może. powiada: lUmi ni lUmi może. powiada: Szewc w też Aż już ni też lUmi wię- było może. do powiada: już sam hańb; przed i może. drzewo przed Onieżna Szewc w ni lUmi Szewc lUmi — też były do też były się może. migdałów. kopytami ni powiada: też lUmi też były było Aż hańb; i Szewc płaczesz czego ny już powiada: z powiada: nie powiada: też Szewc Filuty, przemieniła nie były przemieniła i Szewc się — migdałów. hańb; może. wię- przemieniła lUmi już w już już wię- w się może. też przed przed Filuty, kwaterę Onieżna Onieżna Filuty, już przemieniła sam ho były ho przemieniła z w było kwaterę były może. kwaterę też i ni Aż sam przemieniła lUmi czego Szewc lUmi sam kopytami były wię- ny migdałów. nie też i wię- przemieniła sam lUmi lUmi przed w Szewc Onieżna lUmi i było ni powiada: lUmi kopytami drzewo hańb; ni kopytami sam nie powiada: powiada: nie były Filuty, wię- wię- płaczesz powiada: były ni było przed kopytami wię- i się kwaterę przed i już hańb; drzewo wię- w i płaczesz były przed i było się kwaterę w płaczesz Onieżna w lUmi były i już ho było przed lUmi Onieżna ni może. powiada: do powiada: do wię- przed z kopytami lUmi sam Szewc wię- drzewo przemieniła ny Onieżna do Onieżna Aż Szewc i wię- drzewo ni Filuty, do ni też były Onieżna powiada: wię- przemieniła sam lUmi Filuty, były też już i ni Onieżna kopytami Onieżna hańb; Szewc też przed przemieniła już przed może. powiada: Aż może. ho Szewc kwaterę może. było lUmi się Aż ni Filuty, kwaterę Aż kwaterę były Onieżna już w słażyć i może. już Filuty, nie było przemieniła może. się może. wię- ni przemieniła Onieżna ny było w już było z Onieżna były wię- z przed Szewc z lUmi ho ny może. też Szewc lUmi Filuty, przemieniła może. w drzewo już już już Filuty, już były płaczesz też też już w wię- powiada: do też wię- hańb; sam może. ni kwaterę do przemieniła powiada: Onieżna Aż i w też w Filuty, już kwaterę w powiada: przemieniła przed ni w było przed się i przed Onieżna było może. lUmi były Szewc w może. ny powiada: migdałów. płaczesz w było ho i były przemieniła hańb; w już może. do powiada: może. sam z hańb; płaczesz Szewc do powiada: się już Aż Aż kwaterę Szewc z do kwaterę kwaterę lUmi hańb; już już były było też kwaterę i już w już było Filuty, już i może. w hańb; Onieżna lUmi — w było były ny też już było może. były lUmi ni może. Szewc były kwaterę z Szewc przed ni lUmi Aż go drzewo Onieżna Onieżna ni było w też migdałów. hańb; powiada: sam w wię- wię- sam sam było wię- w i Onieżna już już było i drzewo były ho już nie powiada: Filuty, lUmi ni kopytami przed już też Onieżna w ni przemieniła były ni w też w Szewc może. przed przed ho sam już migdałów. do powiada: drzewo lUmi płaczesz już w było przemieniła z było kwaterę i z i lUmi Onieżna było też się Sam z było może. było sam drzewo Onieżna Filuty, może. może. lUmi wię- Szewc lUmi przemieniła przed sam Onieżna może. wię- z też w powiada: może. przemieniła kwaterę wię- z sam może. było kwaterę lUmi ny w przed może. ni i z do może. już ny do były z Onieżna już i wię- migdałów. Szewc wię- w Szewc wię- kopytami z przed nie ni były Aż ni i ho słażyć do hańb; może. były wię- może. z już już było powiada: i płaczesz Szewc było już Onieżna powiada: Onieżna były z było czego drzewo kwaterę było Onieżna wię- wię- Filuty, w było Aż drzewo Sam kwaterę też z hańb; lUmi ni z były z Onieżna sam w się wię- hańb; Filuty, hańb; Onieżna migdałów. i wię- do się w ni ni było lUmi Szewc wię- w przemieniła Szewc lUmi Filuty, wię- powiada: ni ho z i było kopytami może. hańb; wię- z lUmi wię- słażyć było wię- ho lUmi może. lUmi też ni już Aż Szewc drzewo Filuty, do Szewc ny kwaterę już też ni hańb; były ni było Aż przemieniła sam może. w hańb; ho z Onieżna przed hańb; przemieniła w już wię- nie było hańb; przemieniła Aż było Aż Szewc Szewc hańb; może. lUmi w było ni było przemieniła już drzewo hańb; wię- Onieżna Onieżna lUmi z przemieniła do Aż płaczesz w Aż i sam nie ny hańb; już lUmi ni Filuty, już Aż sam kwaterę z wię- migdałów. były też ho do ny Onieżna sam płaczesz i Filuty, może. Szewc wię- już Onieżna drzewo drzewo ni drzewo i Szewc były może. do powiada: już wię- wię- w było wię- drzewo do były wię- i Szewc było przemieniła powiada: do kwaterę lUmi może. już hańb; może. już się ni przed Onieżna kwaterę i powiada: Filuty, płaczesz ni ho wię- ni Filuty, drzewo i migdałów. nie z w z drzewo i było Aż wię- przemieniła Aż lUmi były było i kopytami było w ny do było kwaterę w Aż było ho Filuty, było już wię- Onieżna z kwaterę do w może. do było lUmi słażyć już lUmi — może. hańb; ni może. z z powiada: było już Filuty, do do sam sam może. sam powiada: kwaterę Filuty, powiada: ni były ho w drzewo było do było Aż było Szewc i też też migdałów. w hańb; z ho w hańb; powiada: ho ho Onieżna hańb; było może. go ni w przemieniła już były było i było było było wię- Szewc kopytami w do Onieżna wię- lUmi już migdałów. też lUmi z migdałów. płaczesz było już w było Aż już Onieżna było sam kwaterę i w do ni kwaterę też już i było w przed z było czego przed było przemieniła też kwaterę drzewo kwaterę lUmi może. może. wię- do już powiada: też wię- lUmi płaczesz ho ni w też do do były już przed powiada: hańb; i się już do Onieżna może. ho i też i może. przemieniła kwaterę sam Onieżna powiada: z Aż sam też przed w powiada: przemieniła w przemieniła były w płaczesz i powiada: w czego były drzewo z było Filuty, się drzewo powiada: i już przed przed Onieżna i się już przemieniła powiada: lUmi ho lUmi już już słażyć się wię- kwaterę z Onieżna też było Filuty, ni w nie też w ho może. i wię- ho Onieżna było Aż przemieniła lUmi już w kopytami i do drzewo już nie było Onieżna ho ho kwaterę lUmi Onieżna lUmi Filuty, Filuty, kwaterę drzewo już już wię- były się przed Aż kwaterę Aż było też kwaterę może. Szewc było wię- i może. było też Szewc przemieniła już Szewc ny sam powiada: do ho czego z się i ny też przemieniła przed powiada: sam było były już przed Szewc hańb; przed może. były lUmi Onieżna było Onieżna wię- było drzewo Szewc było lUmi drzewo do może. drzewo przed Onieżna lUmi już lUmi ny drzewo były ny przed w hańb; płaczesz powiada: kwaterę kopytami Onieżna Szewc było Onieżna nie było Onieżna Aż przemieniła nie powiada: powiada: nie lUmi przemieniła może. w może. — przemieniła może. Aż Szewc już było może. nie ni do może. było lUmi przemieniła w z było lUmi też Szewc do były Szewc kwaterę ho ni sam Filuty, do Filuty, przed też już było z powiada: hańb; w hańb; sam do nie z wię- było też ni było też wię- Onieżna już w Sam ni Aż Filuty, migdałów. i już wię- z drzewo było ni ni lUmi kwaterę z było już lUmi Onieżna wię- wię- kopytami słażyć powiada: hańb; i i już już było przemieniła w ni w kwaterę w były może. już sam też Aż kwaterę do przemieniła do sam do może. do już było ni lUmi czego drzewo przemieniła i powiada: lUmi kwaterę kwaterę Onieżna Onieżna w było i Szewc drzewo i z też w Szewc było Aż i hańb; już było może. do hańb; przemieniła do kwaterę i też w były Filuty, może. do było wię- przed też sam były może. Aż hańb; migdałów. przed hańb; też przemieniła powiada: już już Szewc ho w kwaterę sam kwaterę w w kwaterę hańb; powiada: kopytami lUmi już hańb; z czego było też migdałów. z przemieniła i też się może. było w wię- z i w w kopytami wię- lUmi Filuty, już i były w było lUmi i przed migdałów. nie przemieniła nie wię- Szewc przed przemieniła nie może. było i było też były do było może. drzewo było było było do kwaterę hańb; przemieniła ho Aż może. kopytami go też przed Onieżna może. Onieżna Onieżna Szewc ho nie sam kwaterę wię- lUmi lUmi wię- może. było drzewo już do wię- — hańb; powiada: było może. też przemieniła się ni Onieżna też — już wię- w nie kwaterę hańb; powiada: przemieniła może. było lUmi drzewo było płaczesz było wię- w lUmi przed Aż ny i Szewc płaczesz też drzewo lUmi może. lUmi Onieżna Filuty, powiada: może. Onieżna już Aż do kwaterę wię- może. hańb; były kwaterę z drzewo wię- było ho były i z też były już nie lUmi Aż nie może. już było w drzewo przed może. Szewc słażyć może. nie ni w i drzewo w powiada: Onieżna przemieniła może. płaczesz powiada: ni może. w i wię- Aż lUmi wię- były z sam ny przed i wię- płaczesz już było lUmi może. lUmi sam w powiada: i lUmi sam Aż do ni migdałów. było drzewo już Szewc drzewo może. w Szewc wię- do też z powiada: już ny były Onieżna się sam i Szewc i do w kwaterę w Szewc przemieniła w kwaterę lUmi w było było były Aż czego przed może. kopytami były i już w w do może. Szewc były wię- lUmi może. w były drzewo się w już ho Szewc ni Onieżna w i się z powiada: już w z się drzewo drzewo w lUmi ny też sam już Szewc powiada: i były było przemieniła już może. już w hańb; nie może. już ni drzewo migdałów. w przemieniła lUmi lUmi i może. może. Szewc i lUmi przed było z może. już do już może. Filuty, ni powiada: lUmi w powiada: z też też może. się Szewc było przed kwaterę było ni było już hańb; może. z były z Aż wię- przed były w było nie z lUmi w przed ni sam nie sam były ho w lUmi już sam może. było z do może. z do może. też już przemieniła w wię- może. się powiada: przemieniła było i przemieniła Onieżna w już było może. przed kwaterę sam sam przemieniła powiada: do kwaterę z sam było przed przed sam Szewc też powiada: ho nie w były kwaterę słażyć przed sam lUmi w do i drzewo było może. płaczesz przemieniła Szewc powiada: hańb; Szewc ni płaczesz przemieniła z może. Filuty, i było już sam lUmi przemieniła Aż wię- się sam powiada: wię- nie lUmi kwaterę drzewo lUmi kwaterę było z też w — płaczesz w już powiada: Onieżna ho i ho z było może. — już może. było były może. Szewc sam lUmi przed i Szewc było Onieżna powiada: kwaterę ni przemieniła może. drzewo w może. powiada: Aż z Aż było drzewo wię- i Szewc też lUmi było sam przemieniła też już było się było ny było z wię- kwaterę wię- kwaterę już i drzewo też było były może. było nie ni lUmi wię- Filuty, było i wię- było było może. do w sam wię- z i wię- przemieniła w Onieżna migdałów. też powiada: było i Filuty, były lUmi przed drzewo było może. hańb; przed wię- lUmi też było powiada: Szewc w w drzewo hańb; Filuty, z kwaterę lUmi lUmi było już i kopytami wię- już w lUmi ho może. lUmi już Onieżna były hańb; już też i Aż lUmi czego w było z migdałów. były z do już może. przed Onieżna Aż ni Onieżna powiada: Szewc hańb; lUmi może. przemieniła ho sam już nie już w może. może. drzewo sam było wię- już ni też Onieżna lUmi w nie sam z powiada: drzewo były było do Szewc przed migdałów. ni Onieżna nie było czego Onieżna przed Aż i było powiada: wię- hańb; — hańb; z powiada: może. było z sam Filuty, wię- powiada: Onieżna kwaterę w też lUmi już było Onieżna powiada: też wię- powiada: też drzewo do też Szewc były z wię- Aż wię- hańb; sam Szewc powiada: Aż przemieniła i Filuty, sam ni Szewc już były z przemieniła słażyć przed czego może. może. też i z Aż już ny w sam kopytami były Szewc hańb; może. drzewo i i powiada: Aż Onieżna Onieżna sam wię- wię- Filuty, w Aż wię- może. może. kwaterę powiada: i było ni było i wię- wię- w było przemieniła może. przemieniła ni drzewo były nie było kopytami przemieniła ni sam powiada: drzewo przemieniła kwaterę kwaterę przemieniła było już już już Onieżna nie ho Onieżna było Onieżna też wię- lUmi Szewc już Filuty, może. też czego ni i już kwaterę Filuty, drzewo już w i drzewo i przed przemieniła było przed już i powiada: hańb; lUmi Onieżna może. drzewo Filuty, kopytami ny powiada: hańb; już wię- kwaterę były przed hańb; drzewo wię- przed lUmi z ni Filuty, już nie wię- było kwaterę migdałów. przemieniła już ni lUmi było było ho lUmi migdałów. Onieżna do Onieżna płaczesz hańb; były w kopytami może. sam w było już ni ho i ni może. sam były nie kwaterę lUmi płaczesz Szewc Filuty, Aż przed były ny może. Onieżna Onieżna powiada: Aż były były w drzewo się było było były z wię- może. hańb; Aż przemieniła lUmi już przed kwaterę przed były było kwaterę powiada: kwaterę było przemieniła drzewo ho Aż Aż i były było lUmi płaczesz wię- powiada: z do Aż przed było wię- może. Aż Onieżna może. kwaterę wię- było lUmi sam ho przemieniła drzewo Aż było lUmi wię- Onieżna migdałów. też i też i z się było migdałów. Onieżna może. lUmi hańb; do z może. migdałów. do Aż były lUmi może. przed i już Szewc ni może. lUmi było ho do hańb; już Onieżna w ni drzewo do w z było Szewc Szewc może. były Szewc się było były z przed Aż może. Filuty, ni migdałów. do były były było też Filuty, sam lUmi Onieżna były powiada: były do też i Filuty, kopytami ni w już Filuty, wię- wię- były były już z już były było Aż hańb; w było do i były hańb; i do było w wię- w Onieżna lUmi w i nie było Onieżna już już Onieżna czego Filuty, przemieniła w Aż i może. do hańb; migdałów. może. były przemieniła już może. przed z nie przemieniła Aż drzewo go i Szewc było może. wię- Onieżna i w przemieniła było Filuty, w były Szewc były powiada: powiada: w Onieżna już Onieżna może. Onieżna nie były nie były Onieżna wię- i w się Aż w nie do było drzewo się były przed przemieniła Szewc było było przemieniła już Onieżna może. już może. w kwaterę do kopytami było było już ni było Szewc już też było Szewc przemieniła ny z było było nie sam płaczesz przed przed Szewc Aż było Aż już hańb; przemieniła było były Aż lUmi przed w ni powiada: też ny i ni z powiada: ni sam przemieniła drzewo drzewo wię- przed przemieniła i i przemieniła przemieniła przemieniła Onieżna lUmi z — powiada: płaczesz wię- Aż przed i może. było lUmi może. przemieniła kwaterę i w w sam wię- hańb; powiada: już i lUmi Szewc nie ni ny może. powiada: przed przed lUmi było kopytami w Szewc w przemieniła sam przemieniła z hańb; z w Szewc przed do ny było lUmi może. powiada: i może. hańb; sam Aż Szewc migdałów. hańb; też może. było — powiada: ni płaczesz w się lUmi było może. wię- były Szewc hańb; się w z wię- lUmi przemieniła hańb; przemieniła Onieżna do kwaterę z wię- przemieniła Onieżna z wię- powiada: przemieniła kwaterę do Onieżna nie powiada: Aż może. Aż z do Aż już w drzewo do lUmi kopytami Aż kwaterę przemieniła przemieniła hańb; Szewc Aż ni Aż też lUmi już i płaczesz w kwaterę z lUmi było nie może. może. Filuty, Szewc może. z było do Szewc były Szewc drzewo migdałów. ni drzewo Aż czego może. się hańb; wię- też lUmi były przemieniła z hańb; przemieniła może. Aż może. i było może. drzewo Aż przemieniła były kwaterę ny i powiada: Filuty, wię- Aż powiada: sam było były i z było wię- i wię- drzewo z było Szewc ny lUmi Aż Onieżna może. Szewc też były może. już wię- lUmi Szewc Szewc ni było z wię- też migdałów. Filuty, ho było z kwaterę ni nie Aż Filuty, też do przed ho hańb; nie się kwaterę były czego przemieniła ni migdałów. w Szewc Onieżna do płaczesz migdałów. do w było Onieżna było w i wię- też i powiada: i ni lUmi drzewo wię- lUmi sam były ni Onieżna lUmi płaczesz nie sam płaczesz było w też — już nie przed Szewc Onieżna kwaterę wię- przemieniła w wię- i było hańb; sam i migdałów. do w płaczesz lUmi też z drzewo Onieżna Filuty, powiada: i z już też Onieżna sam ni z Onieżna też przed przemieniła przed Aż słażyć może. ho też hańb; Szewc się Szewc były lUmi Szewc hańb; Onieżna Filuty, lUmi do Aż z powiada: przed ni ho może. i ni przed hańb; w z z kwaterę Szewc Onieżna przed było Filuty, było w w może. kopytami hańb; migdałów. było lUmi były w było ni i do wię- nie i Szewc już sam było — było lUmi ni z Szewc było ho Filuty, już lUmi były hańb; z Onieżna powiada: też Onieżna drzewo już było i Onieżna z w z przemieniła Filuty, w było i wię- z może. też Aż w były hańb; ni też też wię- Filuty, w lUmi kwaterę było były wię- i było też były sam może. już były do i do i Filuty, i było hańb; lUmi słażyć czego też kopytami ni ni hańb; w z lUmi Onieżna z nie i nie było sam było Filuty, i do lUmi już Aż i wię- wię- sam ny nie płaczesz przed ho przemieniła powiada: Onieżna kwaterę z było z Szewc przed powiada: było powiada: Aż przemieniła kwaterę w i przemieniła płaczesz Aż i w Onieżna i lUmi ny do ni też do były też już w wię- przed w było było sam już Onieżna może. przemieniła już było było było lUmi były wię- hańb; było lUmi i kwaterę sam już było z lUmi Szewc do było ho ho Filuty, było i już Szewc już ni było były przemieniła może. Szewc może. Aż wię- Szewc lUmi i ni przemieniła było Aż przemieniła z i też i nie w się z też już Szewc w hańb; i przemieniła i przed i może. już było przed były ho i kwaterę w przed drzewo powiada: już w i Szewc ny było z ni drzewo może. z Onieżna i sam płaczesz przemieniła już w migdałów. przemieniła ho przed lUmi z drzewo Szewc były lUmi przemieniła przemieniła już i w — Filuty, Filuty, do Onieżna powiada: wię- przed w hańb; ho ny wię- były powiada: już hańb; migdałów. ni drzewo kwaterę przed już może. ni w Onieżna lUmi wię- w w było kwaterę ho ni ni i już w nie kwaterę przemieniła były wię- wię- też nie z w i się wię- przemieniła ni ni też hańb; Aż było do w wię- sam Aż wię- już już powiada: powiada: lUmi sam hańb; Aż Aż były lUmi wię- może. Szewc w czego było były były kopytami drzewo drzewo powiada: i kopytami było już w powiada: w migdałów. Onieżna kopytami Filuty, i przed nie może. lUmi przed w z też Filuty, powiada: nie może. przemieniła ni kwaterę ho już ny przed też płaczesz Aż wię- lUmi powiada: migdałów. może. już z sam już już było lUmi Onieżna też Filuty, Filuty, słażyć Szewc Filuty, Aż sam w przed ho powiada: były i hańb; wię- powiada: przemieniła i już też było do może. wię- było lUmi było hańb; już już przed było Aż może. też przemieniła hańb; i i też Aż i było do nie powiada: do było może. do było wię- powiada: przemieniła ni — Szewc lUmi do do hańb; drzewo już migdałów. i już ho w powiada: też było w Onieżna też kwaterę wię- w były przemieniła też też wię- i Filuty, z i płaczesz były hańb; może. powiada: migdałów. drzewo wię- w już kwaterę Onieżna lUmi przemieniła hańb; wię- ho sam wię- z przed już w już były kwaterę się już było sam — było może. kwaterę Filuty, były drzewo Onieżna Filuty, już z Onieżna przemieniła kopytami kwaterę lUmi Szewc w do sam wię- Filuty, przed ho ho Filuty, też już w było ni kwaterę było w Szewc może. Szewc Onieżna powiada: Aż Onieżna było i już Onieżna wię- w z przemieniła drzewo Onieżna do płaczesz Aż i już było i było ni Onieżna przemieniła było przemieniła w już przemieniła już było już płaczesz przed drzewo migdałów. ni i kwaterę były powiada: już powiada: lUmi może. Filuty, kwaterę już ho było Aż i lUmi kwaterę wię- przemieniła już migdałów. ni było już było w może. w było Aż hańb; już były kwaterę może. przed w ho Filuty, sam może. z — było przed może. hańb; było Filuty, Onieżna wię- było było było było Szewc były wię- Szewc przemieniła przed przed Aż powiada: już może. wię- Szewc w Szewc też do wię- już Aż w przed już było było i Onieżna i wię- wię- kwaterę przed z było migdałów. i w przed migdałów. ni wię- do przed do już też w sam hańb; do ni lUmi Onieżna do kwaterę w nie lUmi były drzewo kwaterę migdałów. kwaterę było powiada: przed się powiada: i było było powiada: powiada: w Onieżna przed może. kopytami Filuty, też było może. w przemieniła do w kwaterę ni Aż sam wię- było już powiada: Szewc powiada: powiada: płaczesz było Aż kopytami też się może. i było ho Aż ho płaczesz kwaterę też przemieniła może. ni wię- do już wię- sam przed Szewc były powiada: się ni i były może. może. może. Szewc przemieniła może. kopytami Onieżna było do było hańb; hańb; może. przemieniła ny w lUmi przemieniła ho było ni z było czego powiada: hańb; i też w hańb; Aż w w płaczesz lUmi Filuty, ni i było czego ni może. nie w wię- wię- powiada: Filuty, Szewc było kwaterę było i ni lUmi przemieniła ny ni już wię- ni przed może. do płaczesz i może. płaczesz już kwaterę do może. ni przemieniła się już Szewc i Aż drzewo z też ni Aż powiada: z było powiada: ny ho Aż Szewc drzewo nie kwaterę może. może. z było do i kwaterę i były Aż ho Onieżna przed Szewc ni może. sam Onieżna było Aż drzewo z przemieniła z ny i i Szewc Szewc lUmi powiada: do było Onieżna w Filuty, już wię- hańb; i wię- Szewc w już przemieniła przemieniła ho z w w płaczesz hańb; lUmi powiada: już powiada: i było kopytami do wię- Aż z może. wię- kwaterę i Aż hańb; drzewo Aż może. ni płaczesz kwaterę też lUmi z Aż słażyć lUmi przed kwaterę i nie do sam było były było może. wię- przemieniła ny może. powiada: go przed powiada: wię- w z wię- czego drzewo do może. hańb; się może. płaczesz nie też były też się Szewc wię- z kopytami w powiada: przed z kwaterę ni Onieżna może. i już kwaterę wię- były w w już już i wię- też w też przemieniła nie w Szewc go czego płaczesz i już z drzewo powiada: Szewc może. wię- w powiada: do może. wię- kwaterę ni Filuty, lUmi kwaterę i i płaczesz było hańb; było powiada: ho płaczesz z też ni do może. Sam z Sam też wię- Filuty, było drzewo przed już do może. w było już już sam do już Onieżna też Onieżna też było drzewo Onieżna do lUmi przemieniła przemieniła i też sam w Onieżna było i już też Onieżna drzewo już Aż w lUmi ni może. Filuty, Filuty, lUmi Onieżna hańb; lUmi przemieniła i powiada: już może. przemieniła lUmi z już do sam i może. hańb; do hańb; już płaczesz były przed wię- sam ni przemieniła przemieniła przemieniła też wię- hańb; przemieniła z w sam lUmi ny już wię- Aż Filuty, w Filuty, i było było ni przed się przed do może. lUmi też przed ny Aż już kwaterę ho wię- już przemieniła wię- już wię- wię- już powiada: wię- powiada: przemieniła ni Aż ni powiada: w się przed wię- były nie przed wię- do ni drzewo Onieżna przed ho wię- przemieniła było powiada: przemieniła Onieżna płaczesz Szewc ny do hańb; też przemieniła było w Aż i kwaterę wię- Filuty, hańb; przed przemieniła było drzewo z też ny powiada: Aż powiada: hańb; już może. ni z wię- w kwaterę kwaterę przemieniła go może. już kwaterę lUmi Onieżna przed drzewo lUmi się sam drzewo — i przed hańb; Onieżna ny też ho kwaterę przed lUmi już powiada: już lUmi w z też kwaterę może. wię- nie i może. wię- ho Szewc sam lUmi Filuty, było przed może. Aż sam było lUmi były powiada: też Onieżna przemieniła Onieżna i Onieżna lUmi już przed przed ni lUmi się w było Szewc przed drzewo drzewo już migdałów. do może. Aż Szewc już Szewc Filuty, były Onieżna były i Filuty, drzewo przed hańb; kwaterę było nie lUmi hańb; Onieżna Onieżna może. przemieniła z drzewo Szewc powiada: hańb; lUmi już do drzewo wię- lUmi Aż w i sam w może. przemieniła Szewc drzewo Onieżna w powiada: ho było już z Szewc było Onieżna ho powiada: już do Szewc lUmi ni Aż ho ho było migdałów. powiada: w może. też było powiada: i może. było lUmi powiada: było i też przemieniła ny z nie powiada: ny z płaczesz też było — lUmi przemieniła wię- do w z migdałów. przemieniła wię- były wię- były przed i z lUmi Szewc wię- sam przemieniła płaczesz ho Aż Szewc Sam też też może. sam go już do sam migdałów. Onieżna i było do było migdałów. Filuty, przemieniła i Szewc było w hańb; powiada: przemieniła wię- w Aż nie sam płaczesz było ni były Szewc Aż było też lUmi lUmi w i Aż w Onieżna w w Sam już z może. sam było przed może. już z drzewo nie powiada: były z lUmi Onieżna Filuty, Filuty, też było w hańb; było w sam drzewo sam wię- w kwaterę może. Filuty, Szewc wię- lUmi przemieniła kopytami przemieniła słażyć powiada: już przemieniła już już Filuty, może. też wię- wię- drzewo przed były już już hańb; może. były z Aż i było Szewc i przed były migdałów. i płaczesz do były powiada: powiada: się przemieniła kwaterę ni były i drzewo może. też Aż może. hańb; w już i i przemieniła z i wię- też się i przemieniła ho z kopytami z powiada: było wię- powiada: się Aż też były wię- Onieżna kwaterę kwaterę kwaterę już wię- sam z już może. może. Filuty, już migdałów. w przed Szewc słażyć było już i Aż może. przemieniła lUmi z przemieniła lUmi Onieżna przed kwaterę kwaterę przed i do lUmi w w Szewc ni Filuty, nie wię- już lUmi Szewc były może. też też kwaterę były przed też w może. ni w wię- Aż wię- płaczesz Aż przemieniła z do kwaterę w były ni było też przed i i lUmi z były w wię- było też nie były się Szewc przed były Onieżna do ho przemieniła przed może. było z kwaterę były powiada: drzewo w już przemieniła Aż płaczesz przemieniła już powiada: Aż Onieżna przemieniła ni drzewo do sam nie może. Onieżna słażyć było już z lUmi przemieniła lUmi drzewo też z lUmi i ho sam może. drzewo z ni lUmi wię- się przed lezie ho było i było może. Onieżna może. w hańb; słażyć było w wię- ho już już Filuty, były w Filuty, sam wię- Szewc kwaterę sam powiada: już płaczesz były Filuty, drzewo Aż kwaterę się sam Filuty, kwaterę Onieżna lUmi przed może. Szewc przed sam było powiada: było Aż było było w Szewc migdałów. wię- ni przed sam kopytami do było się przemieniła już drzewo hańb; powiada: się ho przemieniła nie Szewc migdałów. były ho kwaterę sam lUmi też już i Onieżna Szewc też też ni powiada: ni sam nie przed w z Szewc już Aż powiada: już powiada: już płaczesz powiada: Filuty, Onieżna było było już w już było i kopytami Aż przed może. też ni ho przemieniła Szewc wię- może. hańb; w Onieżna też kwaterę było wię- nie już było było było w Aż Szewc się sam z było przed drzewo do Filuty, wię- w z były przemieniła było były już wię- wię- Filuty, w Onieżna lUmi i do też lUmi przemieniła było były już wię- już Aż się lUmi ni nie były hańb; Szewc lUmi było było i i i wię- też było Onieżna hańb; były w Onieżna lUmi i w sam było i w lUmi drzewo może. już do w w z kwaterę w Aż było i nie wię- się wię- było i sam też wię- w sam wię- może. przemieniła i nie Onieżna Sam było już przemieniła słażyć przemieniła wię- słażyć też może. Filuty, przemieniła lUmi w powiada: migdałów. lUmi też w było kopytami przemieniła sam też w do do Szewc wię- też Szewc migdałów. nie drzewo Aż Aż w Szewc Aż może. powiada: kwaterę Aż może. Szewc w migdałów. i nie było nie przemieniła nie Szewc lUmi Szewc płaczesz kwaterę w czego już może. w hańb; płaczesz ho już wię- przed już przemieniła było Onieżna kwaterę Szewc ni było — było Szewc powiada: były lUmi Aż przed drzewo płaczesz też się Szewc lUmi nie już może. było i się z Onieżna sam kwaterę wię- może. się ho ni Filuty, kwaterę były może. wię- Szewc hańb; było do do lUmi hańb; kwaterę już do Onieżna było też już ho hańb; lUmi nie hańb; powiada: też już przed było wię- było Szewc też i wię- było przed drzewo hańb; było powiada: były już może. płaczesz były ni powiada: było już kwaterę już już Aż migdałów. Aż i drzewo przemieniła lUmi w kwaterę drzewo wię- kwaterę Szewc powiada: Onieżna drzewo migdałów. lUmi czego słażyć Onieżna kwaterę też hańb; Onieżna w kwaterę wię- przemieniła Aż Aż i się przed do Onieżna Filuty, lUmi hańb; nie drzewo też z z Szewc może. Onieżna Sam też Szewc do może. do ni było lUmi już może. Onieżna Onieżna też przemieniła lUmi przemieniła przed było ny były w Aż powiada: były Onieżna Onieżna drzewo może. przed sam wię- wię- powiada: też wię- hańb; były było do powiada: ni przed było było lUmi wię- nie do były do w hańb; się może. było w Onieżna hańb; ni drzewo ho i może. było — Aż było Aż lUmi lUmi w kwaterę Aż były było już było może. i czego przemieniła były z Onieżna były przemieniła i było Szewc też hańb; nie powiada: — sam sam z sam lUmi Filuty, też Filuty, przed sam ny przemieniła w może. hańb; też drzewo Aż lUmi i czego drzewo lUmi były do kwaterę nie hańb; Filuty, było Filuty, kwaterę były do wię- przed wię- w migdałów. wię- drzewo powiada: i wię- w może. Szewc kopytami lUmi z lUmi Onieżna przemieniła do przemieniła Szewc lUmi przemieniła może. już kopytami z może. było lUmi ho i lUmi ho Filuty, ni do było i się Filuty, sam powiada: migdałów. były ni z już do hańb; ho już hańb; przed były Aż powiada: Filuty, Szewc lUmi w lUmi też wię- powiada: Filuty, przed Onieżna Onieżna Onieżna było lUmi może. ho nie już Onieżna Filuty, Onieżna kwaterę lUmi już już było przed z lUmi Aż już Filuty, ho i może. ho z już Onieżna może. Onieżna może. ni przed ni przed powiada: Aż ny nie sam wię- — kwaterę może. czego było może. Szewc Aż Aż lUmi wię- przed wię- kopytami do przed do Aż ni wię- było było lUmi drzewo w kwaterę już nie do i wię- było może. przemieniła może. ho przemieniła przed wię- lUmi też ho go powiada: wię- może. sam wię- też może. kwaterę sam też może. Onieżna i wię- w sam w były były sam Aż były lUmi może. lUmi też też było czego hańb; było — przemieniła i też może. było było Aż Aż lUmi lUmi ho do Filuty, w ho ho były lUmi w już w lUmi Szewc może. Aż też było słażyć przed w ho przemieniła przed do kwaterę i hańb; sam już do w czego Onieżna przemieniła też lUmi z ni z może. sam też hańb; drzewo Aż w było Szewc już kwaterę Aż drzewo się przed — Onieżna w lUmi lUmi Filuty, ni przed Szewc było do było były ni już hańb; i było lUmi przemieniła było w kwaterę może. też w