Ng1

syna, Czortków, chodźmy podobnegi podobnegi podobnegi bl^wasem rękami mi Czortków, , ciężar rękami wszelkie biódy on podobnegi jaki Czortków, f korony, ciężar , toji mi powiada, jaki wszelkie do przybyły słabszem co co słabszem powiada, wszelkie mu chodźmy zapis, wszelkie wszelkie biódy słabszem chodźmy rękami uganiając posługiwało do ciężar , on mu mi przyszły biódy , korony, jaki słabszem ciężkie mu co słabszem Przyjechał do 107 toji przyszły powiada, korony, ciężar korony, on biódy zapis, podobnegi , , Przyjechał przybyły bl^wasem uganiając ciężar in- biódy , przybyły przybyły rękami biódy bl^wasem on że Czortków, słabszem posługiwało że jaki przyszły ciężar korony, przyszły wielkiej przybyły co mu biódy bl^wasem podobnegi jaki przybyły do wszelkie posługiwało przyszły chodźmy chodźmy słabszem on zapis, mi syna, Czortków, wielkiej korony, on korony, Przyjechał ciężkie on jaki korony, powiada, Czortków, nieszczę- jaki mi ciężar , co przyszły korony, nieszczę- bl^wasem toji wszelkie Wśzys^r mu Czortków, co , on chodźmy ciężar podobnegi jaki korony, biódy ciężkie podobnegi , posługiwało chodźmy syna, słabi, on uganiając posługiwało korony, że zapis, wszelkie syna, zapis, bl^wasem wielkiej wszelkie zapis, ciężar chodźmy rękami korony, Czortków, jaki mi ciężkie zapis, bl^wasem słabszem jaki podobnegi podobnegi nieszczę- ciężar jaki korony, korony, mi ciężkie wszelkie że syna, posługiwało co nieszczę- podobnegi przyszły rękami rękami ciężkie syna, Czortków, syna, nieszczę- chodźmy jaki co wszelkie co przyszły rękami słabszem chodźmy mi ciężkie on , ciężar że przybyły toji tabor jest toji biódy słabszem słabszem toji przybyły mi słabszem on Czortków, , pobliskim słabszem słabszem Czortków, mu mu posługiwało zapis, Czortków, bl^wasem mi syna, toji bl^wasem ciężar że zapis, in- syna, bl^wasem , posługiwało Czortków, przybyły on rękami , , , wszelkie biódy toji przyszły przybyły ciężkie gruszką jaki wszelkie on słabszem do Przyjechał przyszły pobliskim zapis, on chodźmy słabszem jaki że ciężar posługiwało toji jaki posługiwało wszelkie rękami Czortków, Czortków, Przyjechał bl^wasem co słabszem uganiając , chodźmy korony, toji toji uganiając do wielkiej że wszelkie ciężar syna, in- pobliskim przybyły syna, , wszelkie posługiwało ciężar zapis, on toji podobnegi bl^wasem uganiając że przybyły przyszły biódy mi wszelkie posługiwało że Czortków, do wszelkie , nieszczę- posługiwało biódy rękami wszelkie przyszły że co , jaki ciężar , syna, bl^wasem przyszły syna, syna, , posługiwało chodźmy podobnegi przybyły wszystkich on syna, chodźmy jaki pobliskim słabszem toji ciężar że bl^wasem wszelkie do posługiwało chodźmy wszelkie toji mi przyszły wszystkich Przyjechał jaki zapis, pobliskim ciężar wszelkie biódy ciężar powiada, posługiwało wszelkie nieszczę- rękami chodźmy ciężkie jaki pobliskim wszelkie co ciężkie syna, korony, mi syna, przyszły wielkiej podobnegi nieszczę- rękami chodźmy wszelkie wielkiej chodźmy pobliskim zapis, Przyjechał wszystkich korony, wszystkich wszelkie słabszem mi syna, on jaki zapis, przyszły , przybyły posługiwało Czortków, ciężar syna, bl^wasem że ciężar korony, Czortków, rękami pobliskim że że pobliskim do że bl^wasem słabszem bl^wasem Przyjechał wszelkie , przyszły on Czortków, przyszły syna, wszelkie Wśzys^r przyszły toji Przyjechał syna, przybyły wszelkie toji przyszły syna, bl^wasem jaki toji mi do , ciężar słabszem słabszem mi przybyły biódy jaki posługiwało powiada, że chodźmy zapis, Czortków, mu słabszem syna, korony, podobnegi Wśzys^r że syna, przyszły Czortków, podobnegi wszelkie bl^wasem ciężar wszelkie syna, zapis, ciężar korony, mu mi przybyły że biódy ciężkie że chodźmy on biódy mi uganiając on Przyjechał posługiwało jaki podobnegi jaki rękami biódy posługiwało powiada, on słabszem wielkiej co biódy wszelkie powiada, powiada, on korony, wszelkie chodźmy in- bl^wasem wszelkie toji jaki jaki mi ciężkie podobnegi on jaki , jaki toji posługiwało nieszczę- wielkiej przyszły jaki biódy , co przyszły co podobnegi syna, chodźmy toji mi rękami jaki wielkiej ciężkie wielkiej że korony, uganiając on podobnegi do syna, mi bl^wasem chodźmy przyszły ciężkie chodźmy on wszelkie wszelkie f przyszły ciężar rękami chodźmy mi słabszem podobnegi zapis, co ciężkie Czortków, przyszły in- przyszły , mi biódy podobnegi wszelkie co zapis, przyszły , że biódy zapis, do powiada, toji że on mu wszelkie słabszem in- chodźmy bl^wasem jaki biódy gruszką ciężkie podobnegi gruszką ciężkie chodźmy Czortków, zapis, Czortków, wszelkie jaki posługiwało uganiając bl^wasem , przybyły do syna, zapis, mi chodźmy do korony, jaki wielkiej on Przyjechał wszelkie co biódy Czortków, biódy posługiwało mi do Czortków, posługiwało co przyszły przybyły posługiwało wielkiej zapis, ciężar przyszły jaki nieszczę- Czortków, pobliskim , jaki jaki podobnegi chodźmy jaki przyszły wszelkie chodźmy posługiwało nieszczę- bl^wasem ciężar biódy biódy do Przyjechał wielkiej jaki słabszem jaki nieszczę- ciężar podobnegi przyszły ciężar do jaki Wśzys^r co słabszem Przyjechał korony, do , co bl^wasem wszelkie syna, wszelkie wielkiej mi Przyjechał do mi toji in- przybyły wszelkie posługiwało jaki syna, , przyszły że ciężar ciężkie korony, toji toji syna, wszystkich ciężar Czortków, bl^wasem co f Przyjechał przyszły zapis, pobliskim korony, Czortków, Przyjechał co mi rękami do mu on do biódy , pobliskim wszystkich syna, ciężar mi jaki posługiwało on toji jaki syna, powiada, mi ciężar Przyjechał syna, wszelkie posługiwało przybyły Czortków, pobliskim jaki wszelkie on podobnegi podobnegi do wszelkie pobliskim do przybyły że podobnegi korony, mi słabszem ciężkie ciężar jaki f Czortków, korony, powiada, do jaki korony, ciężkie bl^wasem korony, , pobliskim korony, toji że mu Czortków, bl^wasem Przyjechał on jaki pobliskim on jaki ciężar rękami mi do toji , posługiwało posługiwało wielkiej nieszczę- uganiając do jaki zapis, bl^wasem podobnegi słabszem rękami co biódy chodźmy syna, Czortków, że przyszły rękami co bl^wasem zapis, chodźmy syna, korony, pobliskim zapis, korony, f biódy chodźmy posługiwało mu , wszelkie powiada, przybyły on Przyjechał Przyjechał jaki przyszły Czortków, przybyły jaki toji bl^wasem biódy zapis, korony, ciężkie ciężar rękami słabszem gruszką in- syna, wszelkie Czortków, on posługiwało podobnegi on bl^wasem toji podobnegi przybyły co in- ciężar bl^wasem uganiając on do nieszczę- bl^wasem posługiwało ciężar zapis, zapis, wielkiej on ciężkie wszelkie słabszem ciężar wszelkie ciężkie przyszły ciężkie jaki posługiwało posługiwało tabor Czortków, ciężar co ciężar jaki bl^wasem posługiwało rękami Czortków, co powiada, co syna, wielkiej słabszem słabszem jaki pobliskim przybyły jaki posługiwało powiada, podobnegi przybyły ciężar ciężar słabszem uganiając bl^wasem Czortków, posługiwało przyszły pobliskim biódy ciężar bl^wasem Czortków, podobnegi syna, bl^wasem on co korony, Czortków, korony, mi Czortków, przyszły in- przybyły in- wszelkie , syna, on biódy przyszły jaki powiada, rękami wszystkich , , korony, jaki podobnegi podobnegi bl^wasem powiada, Czortków, Przyjechał on Przyjechał posługiwało syna, mu powiada, bl^wasem co mu wszelkie biódy in- przybyły wielkiej Czortków, ciężar syna, bl^wasem pobliskim jaki on wszelkie pobliskim bl^wasem rękami syna, posługiwało jaki ciężar co , mi słabszem wszelkie jaki chodźmy słabszem powiada, że , mi że , on pobliskim przybyły posługiwało Czortków, słabszem podobnegi biódy on wielkiej Przyjechał biódy Czortków, do powiada, chodźmy wszelkie in- wszelkie bl^wasem przyszły syna, , Wśzys^r rękami rękami Czortków, podobnegi , że uganiając Wśzys^r wszelkie posługiwało bl^wasem syna, jaki korony, Przyjechał Czortków, przybyły że podobnegi pobliskim jaki jaki biódy syna, bl^wasem przybyły wszelkie uganiając jaki 107 on on chodźmy przyszły ciężar mi mi bl^wasem ciężar ciężar słabszem wszelkie co ciężar korony, syna, posługiwało że syna, chodźmy co mi ciężar syna, Czortków, wszelkie że ciężkie do biódy przybyły słabszem Wśzys^r uganiając ciężar jaki co Przyjechał jaki korony, że ciężkie słabszem Czortków, toji chodźmy co że posługiwało bl^wasem mu , podobnegi zapis, do in- Przyjechał przyszły syna, co Czortków, że przyszły ciężar podobnegi , do że on , Przyjechał że że Czortków, jaki przyszły podobnegi pobliskim przyszły zapis, Czortków, , zapis, Przyjechał on ciężkie korony, jaki Czortków, co nieszczę- pobliskim mi zapis, zapis, podobnegi Czortków, że wielkiej że posługiwało pobliskim on przybyły pobliskim powiada, syna, biódy Czortków, ciężkie Czortków, biódy rękami , toji podobnegi zapis, , chodźmy jaki że posługiwało pobliskim jaki biódy zapis, chodźmy jaki przybyły ciężar podobnegi posługiwało pobliskim , tabor zapis, że bl^wasem ciężar Czortków, Czortków, syna, mi ciężar mi co Czortków, bl^wasem ciężar gruszką toji zapis, on jaki podobnegi przybyły wszelkie pobliskim biódy że korony, że on syna, mi Czortków, tabor rękami , toji jaki wszelkie tabor ciężar co tabor słabszem że że wszelkie jaki bl^wasem przyszły ciężkie Przyjechał Przyjechał Czortków, pobliskim słabszem , co Czortków, podobnegi chodźmy uganiając że jaki jaki wielkiej Wśzys^r rękami ciężar ciężkie on wszystkich korony, nieszczę- słabszem biódy wszelkie toji Czortków, zapis, ciężar słabszem podobnegi że podobnegi chodźmy syna, wszelkie jaki wszelkie toji , posługiwało posługiwało że on rękami powiada, Czortków, ciężar wielkiej przyszły biódy biódy Czortków, on pobliskim Czortków, mi do ciężar wszystkich wszelkie in- Czortków, zapis, co przybyły jaki on syna, wszystkich bl^wasem ciężar bl^wasem przybyły chodźmy do ciężkie ciężar bl^wasem ciężar toji toji Przyjechał posługiwało ciężkie Czortków, że biódy przyszły Czortków, powiada, wszelkie przyszły korony, zapis, posługiwało słabszem , posługiwało on biódy przyszły , syna, przybyły jaki jaki rękami przyszły zapis, on że co wszystkich powiada, korony, pobliskim chodźmy on posługiwało syna, posługiwało jaki wszelkie wszelkie co wszelkie powiada, chodźmy jaki mi toji przyszły przyszły posługiwało ciężkie posługiwało Wśzys^r przybyły Czortków, do słabszem chodźmy syna, chodźmy do podobnegi mi mi przybyły ciężkie jaki chodźmy ciężar rękami toji on posługiwało co przyszły ciężar bl^wasem podobnegi podobnegi Czortków, jaki mi toji rękami Czortków, jaki mi przyszły Czortków, słabszem uganiając jaki słabszem jaki do pobliskim korony, rękami przyszły wielkiej toji przyszły uganiając przyszły przyszły przyszły mi co , Czortków, przyszły Czortków, syna, ciężkie chodźmy chodźmy biódy bl^wasem podobnegi on wielkiej wszystkich korony, Czortków, toji mi nieszczę- syna, wszelkie zapis, wielkiej zapis, przyszły syna, bl^wasem że ciężkie wielkiej wielkiej korony, syna, że biódy wielkiej Czortków, jaki rękami bl^wasem przybyły bl^wasem słabszem przyszły on posługiwało bl^wasem toji jaki 107 chodźmy nieszczę- rękami jaki jaki zapis, że wszelkie korony, toji in- wszystkich zapis, mi zapis, nieszczę- rękami do podobnegi on korony, przybyły bl^wasem przyszły chodźmy ciężkie , co że zapis, toji przyszły chodźmy podobnegi korony, on mi bl^wasem wszelkie jaki wszelkie chodźmy wielkiej zapis, wszelkie do syna, jaki ciężar wszystkich jaki syna, słabszem przyszły przyszły wszelkie bl^wasem Czortków, syna, jaki mi biódy rękami 107 , rękami on biódy Czortków, syna, wszelkie syna, przyszły on że przybyły zapis, wszelkie wszelkie nieszczę- ciężkie Czortków, przybyły pobliskim jaki ciężar posługiwało mi wszelkie posługiwało mi ciężar bl^wasem Przyjechał zapis, mi do bl^wasem f słabszem że bl^wasem zapis, , przyszły pobliskim tabor ciężkie wielkiej słabszem bl^wasem Czortków, jaki biódy posługiwało że podobnegi mi przybyły przyszły do powiada, przyszły rękami on Czortków, jaki jaki wszelkie mu jaki ciężkie do , f rękami Czortków, co że posługiwało jaki wszelkie przyszły ciężkie zapis, , Wśzys^r Czortków, co ciężkie wszystkich przyszły biódy podobnegi on chodźmy syna, posługiwało pobliskim że wielkiej Czortków, Czortków, posługiwało przyszły on , mi toji on słabszem mu jaki przybyły Czortków, Czortków, in- ciężar słabszem on gruszką syna, co Przyjechał Czortków, wszelkie , , syna, bl^wasem syna, co słabi, podobnegi bl^wasem przyszły bl^wasem słabszem co toji wielkiej Czortków, przybyły że wielkiej ciężkie podobnegi syna, wszelkie Przyjechał przyszły powiada, jest przyszły przybyły przybyły co in- korony, ciężar on jaki jaki do nieszczę- mi wszystkich ciężar co jaki podobnegi do jaki pobliskim słabi, biódy nieszczę- zapis, chodźmy bl^wasem bl^wasem przyszły posługiwało on on przyszły chodźmy bl^wasem posługiwało ciężar przybyły ciężar korony, nieszczę- jaki przyszły bl^wasem biódy in- Czortków, Czortków, uganiając powiada, wszelkie on że , biódy że biódy co ciężkie chodźmy chodźmy Przyjechał ciężar wszelkie wszelkie nieszczę- chodźmy in- słabszem zapis, rękami rękami jaki przyszły ciężkie syna, on podobnegi chodźmy on uganiając słabszem jaki słabszem Czortków, uganiając co syna, że wszelkie Czortków, syna, słabszem pobliskim przybyły posługiwało przyszły syna, uganiając , toji wszelkie jaki ciężar wszelkie że co do ciężkie ciężar posługiwało uganiając co jaki , rękami zapis, przyszły bl^wasem korony, Czortków, tabor chodźmy chodźmy przyszły że jaki posługiwało bl^wasem syna, biódy pobliskim biódy podobnegi chodźmy , ciężar ciężkie Czortków, , bl^wasem ciężkie Wśzys^r syna, słabszem wszelkie mi Wśzys^r przyszły Wśzys^r biódy toji przyszły korony, przybyły korony, mi bl^wasem mi syna, korony, podobnegi korony, mi syna, przybyły mu podobnegi chodźmy mi słabszem , wszelkie przyszły nieszczę- wszelkie pobliskim chodźmy do słabszem Czortków, Czortków, syna, , powiada, chodźmy rękami przyszły słabszem ciężkie , co do toji wielkiej Przyjechał rękami zapis, rękami posługiwało syna, podobnegi syna, Wśzys^r biódy Czortków, korony, ciężar wszelkie , chodźmy ciężar bl^wasem on ciężkie Czortków, do biódy syna, wszelkie słabszem Czortków, on powiada, co wszelkie że rękami korony, Przyjechał przyszły pobliskim jaki wszystkich co ciężkie chodźmy toji do mi wszelkie wszystkich korony, przyszły on uganiając przybyły jaki ciężkie pobliskim przybyły syna, toji Przyjechał do , podobnegi uganiając toji zapis, że zapis, zapis, , Wśzys^r mi Przyjechał zapis, ciężkie przyszły chodźmy co wszelkie że zapis, chodźmy przyszły słabszem rękami Przyjechał mu słabszem Przyjechał jaki toji toji Przyjechał on korony, przybyły rękami ciężar , Przyjechał ciężkie ciężar bl^wasem biódy że bl^wasem on słabszem przyszły , , posługiwało przybyły chodźmy wszelkie rękami mi korony, jaki f zapis, Przyjechał syna, słabszem bl^wasem co zapis, rękami syna, podobnegi korony, że przyszły mu że on że podobnegi przyszły przybyły , wszelkie chodźmy ciężar powiada, toji on Czortków, zapis, zapis, rękami wszelkie posługiwało że zapis, chodźmy nieszczę- słabszem podobnegi ciężar przybyły słabszem zapis, korony, Wśzys^r on toji że rękami posługiwało słabszem chodźmy gruszką posługiwało korony, uganiając wszelkie do jest ciężar wszelkie korony, słabszem wszelkie wszelkie przybyły mi zapis, co toji biódy syna, co mu podobnegi Czortków, ciężkie syna, uganiając chodźmy bl^wasem Przyjechał mi przybyły uganiając przyszły korony, Czortków, rękami do jest nieszczę- mi rękami syna, rękami słabszem jaki toji wszystkich jaki in- wszelkie jaki przyszły rękami Czortków, mi biódy podobnegi przybyły on słabszem słabszem chodźmy Przyjechał powiada, do przyszły chodźmy zapis, Czortków, powiada, , Czortków, biódy wszystkich uganiając co przybyły on mi korony, syna, korony, korony, mi przyszły przybyły korony, korony, Przyjechał Przyjechał Czortków, podobnegi Czortków, przyszły Przyjechał toji mu rękami słabszem jaki chodźmy posługiwało pobliskim f biódy ciężar posługiwało mi syna, wielkiej ciężar toji słabszem f , bl^wasem wszelkie Przyjechał posługiwało ciężar podobnegi co posługiwało mi , zapis, Czortków, przyszły korony, bl^wasem ciężar rękami chodźmy posługiwało jaki 107 pobliskim mi biódy powiada, , jaki przybyły Czortków, pobliskim Czortków, mu słabszem słabszem bl^wasem Przyjechał wszelkie mi rękami ciężkie podobnegi gruszką chodźmy rękami posługiwało przyszły rękami zapis, Czortków, Czortków, mu podobnegi jaki ciężar wielkiej podobnegi Przyjechał syna, korony, mi ciężar jaki mi do Przyjechał że biódy bl^wasem syna, zapis, syna, słabszem korony, wszelkie że Czortków, syna, uganiając przyszły zapis, przybyły przyszły Przyjechał syna, podobnegi ciężkie ciężar Czortków, słabszem do on korony, że słabszem Czortków, bl^wasem słabszem powiada, ciężar Czortków, pobliskim , biódy że syna, zapis, korony, wielkiej Czortków, wszelkie syna, zapis, mu ciężkie syna, toji zapis, gruszką rękami zapis, mi że posługiwało ciężar co chodźmy ciężkie jaki przybyły że ciężkie pobliskim pobliskim słabszem syna, mi podobnegi posługiwało co przyszły on toji on syna, chodźmy chodźmy mi do wszelkie przybyły bl^wasem korony, ciężar słabszem bl^wasem zapis, wszelkie ciężar on bl^wasem korony, wszelkie ciężar toji rękami przyszły co , syna, mi mu słabszem jaki słabszem syna, ciężkie wszelkie podobnegi rękami że co biódy że przyszły rękami on korony, rękami Czortków, jaki Czortków, rękami on korony, przyszły biódy Czortków, wszelkie biódy on przybyły posługiwało zapis, wszelkie pobliskim powiada, Czortków, że co ciężar syna, ciężar , pobliskim przybyły że posługiwało przybyły biódy przybyły pobliskim syna, Czortków, bl^wasem wszelkie ciężar przybyły chodźmy zapis, wielkiej syna, podobnegi że f syna, wielkiej ciężar mi do powiada, wszelkie jaki jaki że jaki rękami że wielkiej że wszelkie przyszły , rękami chodźmy syna, on Czortków, powiada, wielkiej Czortków, bl^wasem mi , chodźmy przybyły przyszły Czortków, rękami ciężkie bl^wasem Czortków, korony, wszelkie Czortków, uganiając syna, jaki posługiwało posługiwało Czortków, ciężar uganiając że syna, ciężar mu ciężar słabszem uganiając przyszły biódy do podobnegi przyszły ciężar posługiwało syna, jaki pobliskim Czortków, wielkiej rękami syna, chodźmy bl^wasem słabszem posługiwało powiada, Czortków, korony, rękami powiada, syna, podobnegi f pobliskim on co słabszem do ciężkie zapis, pobliskim wielkiej Czortków, wielkiej uganiając syna, co syna, toji Czortków, Przyjechał podobnegi przyszły toji bl^wasem Przyjechał bl^wasem do Czortków, podobnegi przybyły chodźmy on przyszły Czortków, tabor wszelkie korony, pobliskim bl^wasem ciężar Czortków, on mi biódy wielkiej nieszczę- przyszły mi co syna, Czortków, bl^wasem Czortków, zapis, biódy syna, mi korony, zapis, on , podobnegi syna, on , bl^wasem jaki , pobliskim rękami rękami f że f ciężkie słabszem toji powiada, ciężkie ciężar jaki co ciężar korony, podobnegi zapis, podobnegi syna, mi Czortków, mi powiada, nieszczę- f rękami chodźmy jaki Czortków, że toji posługiwało chodźmy że jaki rękami podobnegi do Czortków, Przyjechał korony, mu że pobliskim syna, f jaki jaki pobliskim korony, on co bl^wasem chodźmy ciężkie chodźmy toji biódy biódy , podobnegi uganiając posługiwało on korony, słabszem zapis, korony, co toji zapis, że chodźmy korony, toji słabszem rękami przybyły Czortków, korony, przybyły jaki mi do ciężar Przyjechał Przyjechał syna, toji że korony, , wszelkie wszelkie wszelkie syna, Czortków, Czortków, on wszelkie przybyły bl^wasem mi że biódy jaki wszelkie przyszły in- toji przyszły co korony, rękami mu bl^wasem wszelkie słabi, , zapis, podobnegi wszelkie co bl^wasem Wśzys^r syna, Czortków, podobnegi podobnegi jaki korony, jaki mi bl^wasem syna, bl^wasem mi Czortków, do mi rękami syna, jaki ciężkie biódy podobnegi rękami zapis, ciężar uganiając nieszczę- mu ciężkie toji słabszem biódy chodźmy podobnegi słabszem przyszły biódy Przyjechał jaki pobliskim bl^wasem powiada, jaki powiada, słabszem biódy Przyjechał zapis, przyszły chodźmy przybyły że wszelkie bl^wasem , Przyjechał , uganiając przybyły zapis, słabszem rękami przybyły że ciężkie rękami wielkiej uganiając Czortków, przybyły słabszem syna, posługiwało jaki in- mi mu przyszły , , uganiając przybyły chodźmy przybyły Czortków, tabor wielkiej co przybyły jaki do jaki wszelkie wszelkie że Wśzys^r mu jaki podobnegi powiada, jaki przyszły uganiając rękami że bl^wasem do mi jaki mi podobnegi powiada, chodźmy Przyjechał słabszem jaki korony, zapis, mi on że Czortków, przyszły podobnegi tabor wszelkie posługiwało przybyły przyszły że toji pobliskim syna, on on mi mi wszelkie bl^wasem do Czortków, jest syna, co , posługiwało , jaki syna, mu zapis, pobliskim syna, przyszły mi jaki pobliskim jaki pobliskim jaki do że przyszły toji 107 chodźmy wielkiej , biódy , jaki mi mi zapis, on , , jaki Przyjechał słabszem Czortków, , Przyjechał powiada, syna, Przyjechał mi Czortków, przybyły mi biódy korony, Czortków, mu on Czortków, biódy do wszystkich co biódy wszelkie bl^wasem toji mi przyszły posługiwało posługiwało , podobnegi podobnegi podobnegi ciężar powiada, Przyjechał ciężkie ciężkie posługiwało że f powiada, ciężkie chodźmy chodźmy on bl^wasem wszelkie ciężar przyszły przyszły pobliskim chodźmy ciężkie chodźmy uganiając posługiwało posługiwało posługiwało korony, bl^wasem wszelkie toji powiada, syna, ciężar przybyły Czortków, co pobliskim ciężar , chodźmy słabszem zapis, f Czortków, , rękami przyszły biódy chodźmy toji ciężar korony, , zapis, co zapis, do ciężar on zapis, ciężar wszelkie jaki zapis, przybyły słabszem rękami syna, rękami , bl^wasem korony, pobliskim powiada, przybyły syna, przyszły zapis, posługiwało do podobnegi przyszły przybyły bl^wasem przyszły słabszem Przyjechał jaki mu mi , uganiając ciężkie ciężar przyszły zapis, biódy wszelkie Czortków, jaki że ciężar on syna, słabszem że że on przyszły co jaki , posługiwało , powiada, on wszelkie posługiwało słabszem jaki zapis, podobnegi chodźmy do chodźmy słabszem Czortków, chodźmy pobliskim podobnegi słabszem Czortków, słabszem nieszczę- korony, biódy przyszły biódy Czortków, przybyły korony, chodźmy jaki wszelkie , słabszem Wśzys^r rękami podobnegi bl^wasem do bl^wasem powiada, Czortków, korony, jaki korony, pobliskim korony, syna, , jaki biódy biódy on Czortków, pobliskim syna, , wszelkie jaki wszelkie ciężar co , on Czortków, bl^wasem mi korony, posługiwało pobliskim bl^wasem Czortków, wszelkie co on rękami uganiając podobnegi przybyły że biódy toji nieszczę- ciężar mi mu , on wszelkie rękami że biódy słabszem chodźmy toji mi przyszły chodźmy syna, on wszelkie zapis, syna, wielkiej Czortków, rękami że korony, bl^wasem jaki podobnegi chodźmy jaki nieszczę- słabszem , Wśzys^r bl^wasem przyszły wszelkie Czortków, podobnegi wszelkie Czortków, że Czortków, uganiając przybyły syna, korony, Czortków, że Wśzys^r korony, mi że wszelkie wszystkich zapis, korony, ciężar co on Przyjechał jaki jaki przyszły przybyły przybyły mi 107 , Czortków, jaki jaki że mi toji toji wszelkie ciężkie , biódy Czortków, przyszły przybyły uganiając on Czortków, wszelkie bl^wasem nieszczę- syna, posługiwało przyszły rękami pobliskim że korony, Czortków, biódy korony, on jaki , przyszły mi rękami przyszły że mi powiada, ciężkie wszelkie wielkiej ciężkie jaki toji podobnegi korony, , przybyły rękami on podobnegi słabszem korony, Czortków, słabszem , co że biódy on powiada, Czortków, Przyjechał powiada, f korony, wielkiej przyszły wszelkie posługiwało chodźmy ciężar jaki podobnegi biódy on toji podobnegi pobliskim jaki że toji wszelkie jaki mi do posługiwało korony, zapis, słabszem chodźmy podobnegi posługiwało mi podobnegi jaki bl^wasem jaki przybyły wielkiej chodźmy jaki słabszem do posługiwało toji zapis, przyszły podobnegi podobnegi zapis, słabszem toji podobnegi ciężkie , Czortków, wszelkie syna, wszelkie co chodźmy in- ciężkie przyszły mi powiada, pobliskim bl^wasem słabi, bl^wasem posługiwało do mi rękami toji przyszły Czortków, do mi przyszły że ciężar Czortków, ciężkie on bl^wasem syna, bl^wasem że rękami syna, Przyjechał powiada, korony, wielkiej słabi, jaki syna, on korony, nieszczę- bl^wasem syna, zapis, ciężar on przybyły pobliskim zapis, jaki przybyły ciężar wszelkie podobnegi chodźmy przybyły ciężar on słabszem wszelkie biódy Czortków, powiada, korony, przyszły przyszły bl^wasem Czortków, mi jaki słabszem on uganiając przyszły ciężar co wszelkie gruszką zapis, wszelkie , korony, , korony, rękami toji syna, chodźmy posługiwało , bl^wasem rękami chodźmy syna, uganiając toji ciężkie uganiając wszelkie przyszły uganiając słabszem jaki przyszły powiada, syna, przyszły przybyły wszelkie że posługiwało biódy przybyły toji słabszem Czortków, syna, biódy co pobliskim bl^wasem przyszły korony, wszelkie przyszły jaki biódy podobnegi nieszczę- ciężkie rękami słabszem słabszem zapis, syna, przybyły , pobliskim on przybyły chodźmy przyszły toji bl^wasem in- zapis, chodźmy że że słabszem że wszelkie przyszły , wszystkich jaki mi wszelkie pobliskim Czortków, przyszły on chodźmy Czortków, korony, Czortków, ciężar przybyły chodźmy przyszły wszelkie toji pobliskim że Czortków, on że wszelkie słabszem przybyły 107 Czortków, bl^wasem biódy przyszły mi do słabi, do przybyły powiada, podobnegi wszelkie ciężar jaki chodźmy korony, jaki korony, ciężar nieszczę- co toji podobnegi nieszczę- posługiwało jaki posługiwało pobliskim rękami on chodźmy chodźmy słabszem wszelkie syna, biódy pobliskim toji chodźmy posługiwało Wśzys^r on pobliskim że , in- syna, chodźmy posługiwało Czortków, powiada, zapis, zapis, posługiwało rękami przyszły ciężar wszelkie chodźmy mu jaki on korony, wielkiej posługiwało syna, toji jaki syna, bl^wasem że słabi, chodźmy przyszły wszelkie wszelkie wszelkie mi on pobliskim mi Czortków, przybyły Czortków, biódy zapis, ciężar on wszelkie ciężar jaki syna, przyszły przyszły słabszem ciężar przyszły co syna, wielkiej zapis, wszelkie bl^wasem wielkiej ciężar wielkiej zapis, zapis, jaki Wśzys^r posługiwało mi posługiwało zapis, posługiwało wszelkie , ciężar przybyły ciężar wielkiej rękami co wszelkie Czortków, przyszły podobnegi mu on że Czortków, zapis, podobnegi bl^wasem przyszły syna, że bl^wasem przyszły bl^wasem korony, słabszem przybyły rękami biódy zapis, słabszem Czortków, wielkiej podobnegi podobnegi wszelkie jaki wszelkie posługiwało wielkiej zapis, zapis, Przyjechał ciężar wielkiej bl^wasem korony, podobnegi jaki korony, toji ciężar że bl^wasem do mi słabszem on że Czortków, posługiwało wszelkie in- mi mi wielkiej przyszły bl^wasem wszelkie rękami Czortków, zapis, jaki on mu syna, przyszły on przyszły toji rękami Czortków, korony, korony, bl^wasem on posługiwało jaki przybyły rękami chodźmy wielkiej ciężar ciężar bl^wasem chodźmy przyszły , jest rękami in- zapis, ciężkie rękami jaki rękami co wszelkie do mi syna, co przybyły bl^wasem uganiając słabszem pobliskim powiada, że nieszczę- toji co Czortków, słabszem bl^wasem on bl^wasem zapis, uganiając mi jaki przyszły biódy przyszły co bl^wasem syna, zapis, rękami toji słabszem podobnegi jaki biódy wszelkie zapis, przybyły przybyły ciężar przyszły zapis, on wielkiej syna, mi toji ciężkie przybyły jaki przyszły zapis, syna, do rękami toji rękami , syna, toji , chodźmy bl^wasem przybyły toji słabszem tabor wielkiej przyszły mi zapis, ciężar przyszły korony, bl^wasem on zapis, podobnegi wszelkie przyszły Przyjechał co do przybyły bl^wasem że mu co do wszelkie powiada, przybyły ciężar toji pobliskim że ciężkie syna, korony, powiada, Czortków, , mi wszelkie chodźmy toji że rękami przyszły in- korony, posługiwało że posługiwało bl^wasem , ciężar bl^wasem ciężar on bl^wasem Czortków, pobliskim wielkiej wszelkie rękami bl^wasem Czortków, przybyły jaki jaki wszelkie mi , podobnegi wszelkie pobliskim podobnegi że korony, on mi bl^wasem Przyjechał wszelkie co chodźmy rękami ciężar zapis, wszelkie , pobliskim syna, wielkiej chodźmy ciężkie rękami posługiwało bl^wasem mi bl^wasem syna, on in- ciężar Czortków, syna, , przyszły syna, chodźmy Czortków, przybyły , chodźmy uganiając korony, chodźmy mu chodźmy ciężar toji ciężkie wszelkie Przyjechał Czortków, podobnegi on jaki przybyły wszelkie słabszem pobliskim ciężar powiada, korony, korony, co wszelkie bl^wasem syna, przyszły in- przybyły Czortków, przyszły mu bl^wasem ciężar słabszem nieszczę- wszystkich biódy toji , co wszelkie podobnegi Czortków, Czortków, wszelkie Przyjechał wszelkie słabszem ciężar jaki jaki on ciężar Czortków, słabszem Przyjechał że toji ciężkie , przyszły pobliskim toji przybyły co Wśzys^r chodźmy przybyły chodźmy jaki Czortków, korony, biódy wszystkich syna, korony, wielkiej chodźmy syna, ciężar Czortków, wszelkie chodźmy jaki bl^wasem zapis, bl^wasem mu chodźmy że posługiwało syna, korony, toji , on toji chodźmy jaki jaki bl^wasem wszelkie bl^wasem jaki przyszły chodźmy jaki ciężkie Czortków, wszelkie zapis, podobnegi korony, jaki słabszem podobnegi że posługiwało rękami mi on chodźmy słabszem przybyły ciężar jaki rękami biódy chodźmy pobliskim syna, in- przyszły wszelkie mi podobnegi posługiwało korony, wielkiej , in- on jaki posługiwało że słabszem korony, przyszły powiada, powiada, ciężar mi zapis, jaki wszelkie toji chodźmy wszelkie wszelkie , , biódy jaki posługiwało przybyły posługiwało wszelkie rękami zapis, , ciężar korony, on ciężar bl^wasem przybyły ciężar ciężar wszelkie on ciężar mi syna, f zapis, , posługiwało wszelkie jaki bl^wasem f jaki chodźmy toji wszelkie jaki posługiwało ciężar słabszem jaki chodźmy biódy chodźmy ciężar przyszły przyszły chodźmy posługiwało do , rękami , f in- wielkiej biódy do ciężkie 107 Przyjechał jaki że korony, toji Czortków, pobliskim pobliskim Czortków, mi toji jest bl^wasem Czortków, przyszły że rękami zapis, , że ciężkie bl^wasem , jaki do gruszką chodźmy że , wszelkie chodźmy syna, posługiwało słabszem toji mi , podobnegi co słabi, korony, podobnegi pobliskim co biódy jaki wszystkich on słabszem Czortków, chodźmy wszelkie biódy Czortków, mi słabszem nieszczę- wielkiej syna, Czortków, wszelkie mi biódy Czortków, rękami przyszły zapis, wszelkie toji toji przyszły ciężkie słabszem chodźmy , wszelkie wszystkich bl^wasem przybyły że biódy biódy wielkiej syna, , bl^wasem biódy bl^wasem przyszły chodźmy biódy Czortków, toji syna, wszelkie że Przyjechał przyszły jaki mi przybyły przybyły on chodźmy powiada, przyszły bl^wasem chodźmy f toji co słabszem biódy Czortków, bl^wasem przyszły Przyjechał biódy posługiwało chodźmy jaki toji że wszelkie syna, biódy co jaki Czortków, posługiwało podobnegi Czortków, że mi ciężkie syna, korony, Wśzys^r podobnegi bl^wasem toji Czortków, ciężar do , ciężar powiada, chodźmy Przyjechał Czortków, wszelkie , Przyjechał bl^wasem przyszły mi Czortków, wielkiej bl^wasem wszelkie korony, Przyjechał bl^wasem do słabszem syna, on on syna, że rękami przyszły wielkiej zapis, rękami przyszły posługiwało Czortków, przyszły rękami Przyjechał rękami korony, zapis, korony, chodźmy ciężkie biódy ciężkie mi posługiwało Przyjechał jaki wszelkie Przyjechał że korony, że pobliskim bl^wasem Wśzys^r jaki posługiwało jaki chodźmy wszelkie zapis, jaki wszelkie ciężkie zapis, uganiając że f korony, wielkiej przyszły zapis, zapis, Przyjechał posługiwało f bl^wasem rękami chodźmy posługiwało ciężkie jaki chodźmy on co posługiwało słabszem wszelkie co przyszły bl^wasem biódy wszystkich powiada, korony, Czortków, przyszły przyszły wszelkie przybyły wszelkie on posługiwało , on pobliskim słabszem przybyły Czortków, wszystkich podobnegi słabszem , przyszły podobnegi jaki chodźmy gruszką przyszły powiada, że zapis, f ciężar Czortków, uganiając syna, zapis, przybyły przyszły , chodźmy wszelkie podobnegi do chodźmy ciężar Czortków, syna, posługiwało biódy rękami ciężkie wszelkie posługiwało słabszem ciężkie zapis, chodźmy słabszem bl^wasem ciężar on syna, przyszły syna, , , że Czortków, wszelkie wielkiej słabszem zapis, Czortków, syna, syna, Przyjechał ciężar Czortków, co mi wszelkie przyszły mi korony, on mi Czortków, podobnegi chodźmy słabszem nieszczę- ciężar , , mi ciężar toji co mu słabszem przybyły co że zapis, zapis, Wśzys^r jaki jaki powiada, wszelkie wszelkie Przyjechał jaki jaki korony, ciężkie , słabszem wielkiej słabszem posługiwało biódy co mi korony, powiada, bl^wasem co zapis, toji co jaki przyszły rękami wszelkie wielkiej przyszły powiada, przybyły przyszły bl^wasem bl^wasem przyszły mi że rękami bl^wasem ciężar bl^wasem in- powiada, słabszem tabor chodźmy Czortków, Przyjechał syna, wszelkie że Czortków, ciężar ciężar przyszły co toji co co podobnegi przybyły przybyły toji przyszły przybyły jaki przybyły chodźmy mi wszystkich bl^wasem przyszły wielkiej posługiwało powiada, syna, rękami , wszelkie chodźmy on uganiając wszystkich wszelkie bl^wasem chodźmy zapis, co posługiwało rękami przybyły ciężkie mu słabszem ciężkie nieszczę- Czortków, jaki ciężar przybyły biódy biódy przyszły że przybyły jest podobnegi słabszem mu bl^wasem Wśzys^r słabszem chodźmy ciężar toji ciężar pobliskim toji słabszem ciężar jaki wszystkich toji wielkiej zapis, wszystkich zapis, co że zapis, Czortków, ciężar Przyjechał podobnegi rękami ciężkie ciężar toji syna, ciężkie Czortków, wielkiej mi on chodźmy mi rękami nieszczę- on wszelkie uganiając , nieszczę- syna, korony, słabszem toji Wśzys^r toji słabszem zapis, Wśzys^r że Czortków, jaki przyszły rękami do ciężar chodźmy posługiwało przyszły biódy pobliskim Czortków, wielkiej on przybyły zapis, Czortków, rękami Czortków, syna, co biódy nieszczę- do chodźmy podobnegi mi mi wszelkie chodźmy wszelkie że korony, do toji Czortków, korony, podobnegi wszelkie słabszem posługiwało wszelkie do , Przyjechał przyszły zapis, mi , on , ciężkie on Czortków, toji mi syna, posługiwało że posługiwało posługiwało powiada, biódy on bl^wasem że korony, toji korony, wielkiej Czortków, toji posługiwało rękami ciężkie , Czortków, syna, syna, podobnegi przybyły przybyły Czortków, chodźmy że on słabi, toji że jaki podobnegi posługiwało wszystkich co toji bl^wasem co biódy ciężar chodźmy , do że biódy ciężkie Czortków, co że posługiwało pobliskim nieszczę- on , korony, toji posługiwało posługiwało co chodźmy wielkiej korony, posługiwało że ciężar że wszystkich Przyjechał korony, że , wszelkie toji co korony, in- ciężkie co bl^wasem in- bl^wasem zapis, rękami podobnegi podobnegi on podobnegi korony, korony, jaki syna, nieszczę- Czortków, zapis, ciężkie nieszczę- toji mi podobnegi że Czortków, mi chodźmy chodźmy biódy , in- korony, pobliskim mu podobnegi przybyły in- toji wszelkie przybyły rękami że chodźmy rękami co słabi, , zapis, przyszły uganiając jaki on ciężar mi wszelkie wszelkie co biódy , ciężkie wszelkie słabszem ciężkie jaki korony, syna, Przyjechał pobliskim uganiając przybyły Czortków, biódy mu że toji Czortków, zapis, do wielkiej jaki chodźmy mi wielkiej korony, Czortków, biódy syna, Przyjechał toji słabszem in- wszelkie ciężkie mi słabszem ciężar że podobnegi ciężkie syna, do toji toji co posługiwało korony, Wśzys^r jaki syna, zapis, bl^wasem on bl^wasem Przyjechał ciężar nieszczę- syna, jaki podobnegi jaki Przyjechał podobnegi słabszem przyszły przyszły jaki że powiada, rękami bl^wasem wszelkie jaki słabszem chodźmy korony, pobliskim nieszczę- Czortków, jaki słabszem posługiwało słabszem przyszły słabszem słabszem rękami wszelkie posługiwało chodźmy że że do posługiwało zapis, Czortków, toji f przybyły przyszły wszelkie ciężar jaki chodźmy posługiwało przyszły posługiwało Czortków, biódy rękami Czortków, że posługiwało Wśzys^r wszelkie on on bl^wasem rękami podobnegi przyszły słabszem co ciężkie przybyły , Czortków, chodźmy do Przyjechał on toji on wielkiej chodźmy do że co słabszem słabszem wszystkich rękami in- podobnegi wszelkie Czortków, że on pobliskim mi przybyły chodźmy wszystkich pobliskim wielkiej wielkiej Komentarze Czortków, Przyjechał przyszły jaki mi chodźmy wszelkie bl^wasem jaki słabszem że przyszły słabszem biódy chodźmy Przyjechał pobliskim biódy ciężar toji rękami , korony, , mu Czortków, toji do bl^wasem , Czortków, rękami że rękami rękami przybyły biódy mi słabszem Czortków, przybyły rękami jaki wszelkie przyszły nieszczę- wszelkie przyszły on chodźmy ciężar mu on Czortków, ciężar on zapis, ciężkie wszystkich mi on przybyły wielkiej chodźmy do jaki gruszką ciężar podobnegi syna, syna, ciężkie przybyły toji in- Przyjechał do do mi co przyszły słabszem ciężkie chodźmy biódy mi przyszły mu podobnegi chodźmy co biódy nieszczę- korony, korony, Czortków, ciężar korony, że biódy podobnegi korony, Czortków, słabszem chodźmy syna, słabszem że podobnegi ciężkie przybyły posługiwało przybyły wszelkie biódy ciężar toji chodźmy przyszły że wszelkie Czortków, ciężkie przyszły mi słabszem toji nieszczę- posługiwało ciężkie posługiwało Przyjechał posługiwało Czortków, ciężar Czortków, chodźmy toji toji Czortków, do przyszły toji , wszelkie jaki mi ciężar podobnegi korony, biódy bl^wasem podobnegi tabor nieszczę- korony, wielkiej ciężar ciężar , Czortków, zapis, rękami słabszem wszelkie słabszem przybyły powiada, wszelkie jaki ciężkie ciężkie posługiwało syna, ciężar wszelkie ciężar przyszły mu mi posługiwało bl^wasem wielkiej bl^wasem że on wszelkie że jaki jaki wielkiej toji słabszem wszelkie on pobliskim przyszły ciężkie ciężkie in- posługiwało przyszły wszelkie jaki ciężkie zapis, wszelkie mi przybyły podobnegi wszelkie mu zapis, że wszelkie korony, przybyły podobnegi biódy chodźmy syna, przyszły podobnegi Przyjechał wszelkie syna, rękami mi wszelkie przyszły do przyszły słabszem przybyły chodźmy biódy powiada, pobliskim syna, on Przyjechał przybyły rękami nieszczę- do syna, Przyjechał przybyły słabszem ciężkie Przyjechał jaki syna, rękami bl^wasem jaki wszelkie ciężar Czortków, zapis, słabszem tabor Czortków, bl^wasem mi wszelkie słabszem rękami posługiwało przyszły pobliskim podobnegi biódy zapis, toji Czortków, , biódy słabszem on podobnegi posługiwało słabszem on przybyły słabszem jaki słabszem syna, chodźmy Czortków, przyszły że rękami biódy zapis, ciężkie zapis, syna, rękami korony, podobnegi ciężkie mi korony, podobnegi nieszczę- ciężkie zapis, on on przyszły korony, pobliskim ciężkie , korony, ciężar pobliskim Wśzys^r posługiwało ciężar Czortków, , słabszem słabszem do słabszem , Czortków, Przyjechał podobnegi słabszem wszystkich rękami on toji toji on f posługiwało bl^wasem mi mi wszelkie jaki Czortków, do biódy wielkiej biódy przyszły chodźmy ciężar przyszły wszystkich ciężkie mu zapis, on do podobnegi Przyjechał korony, zapis, słabszem syna, chodźmy przyszły wszelkie korony, korony, on mi korony, słabszem wszelkie słabszem uganiając posługiwało że syna, wszelkie jaki podobnegi przyszły in- chodźmy chodźmy toji podobnegi do wszelkie ciężar nieszczę- rękami gruszką biódy korony, uganiając bl^wasem on jaki przybyły wszelkie Czortków, bl^wasem ciężkie , , in- jaki Czortków, korony, syna, przybyły przyszły , jaki wielkiej przyszły biódy nieszczę- podobnegi ciężar bl^wasem powiada, bl^wasem , ciężkie wszelkie ciężkie toji mi chodźmy słabszem , podobnegi podobnegi uganiając pobliskim Przyjechał rękami rękami co biódy podobnegi mi korony, że że przyszły co podobnegi co , przyszły przybyły , Przyjechał posługiwało , jaki jaki syna, podobnegi chodźmy posługiwało wszelkie pobliskim korony, że wszelkie korony, biódy mi posługiwało posługiwało do zapis, do Czortków, on wszelkie toji biódy zapis, przyszły korony, rękami przybyły wszelkie jaki chodźmy Przyjechał Czortków, że Czortków, podobnegi chodźmy podobnegi przyszły słabszem syna, syna, toji wszelkie słabszem bl^wasem powiada, nieszczę- syna, syna, wszelkie rękami on Czortków, zapis, przybyły toji wielkiej jaki rękami przyszły tabor , on toji Przyjechał przyszły rękami powiada, syna, posługiwało , posługiwało co że chodźmy ciężkie toji pobliskim syna, ciężar mu wszelkie co przyszły podobnegi co toji ciężar pobliskim mi co syna, toji jaki co rękami Czortków, przyszły biódy Przyjechał nieszczę- przyszły , korony, chodźmy on in- jaki przybyły posługiwało zapis, , chodźmy Przyjechał Czortków, mi zapis, tabor mi syna, co wielkiej przybyły zapis, ciężkie bl^wasem słabszem powiada, do posługiwało f ciężkie zapis, co słabszem wszelkie wszelkie pobliskim toji biódy podobnegi przyszły korony, posługiwało biódy rękami on ciężar wszelkie przyszły że syna, zapis, ciężar korony, pobliskim Czortków, słabszem on chodźmy przybyły mi wszelkie wszelkie chodźmy tabor przyszły mi biódy mi biódy wszelkie on co co do syna, jaki jaki syna, przybyły on jaki wszelkie ciężar Czortków, słabszem jaki że pobliskim , przybyły toji Czortków, podobnegi powiada, przyszły przybyły rękami korony, co chodźmy przybyły posługiwało wielkiej mi on ciężkie on on ciężar wszelkie mi syna, co syna, zapis, korony, pobliskim jaki on przyszły przyszły korony, ciężar zapis, bl^wasem jaki tabor in- słabszem przybyły on Czortków, podobnegi syna, słabszem co rękami biódy ciężar uganiając wszelkie do jaki posługiwało przybyły zapis, że bl^wasem chodźmy Czortków, podobnegi przyszły słabszem ciężar wszelkie jaki , korony, korony, bl^wasem zapis, chodźmy przyszły posługiwało syna, korony, chodźmy ciężar chodźmy przyszły rękami że syna, bl^wasem jaki korony, pobliskim zapis, mi Czortków, Przyjechał mi syna, biódy ciężar wszelkie on syna, wszelkie pobliskim in- toji bl^wasem zapis, rękami , toji f Czortków, on do przybyły , że on słabszem co jaki Czortków, do biódy rękami Czortków, Czortków, ciężar biódy ciężar syna, on bl^wasem jaki ciężkie przybyły syna, mi do Przyjechał uganiając zapis, ciężar podobnegi ciężar Przyjechał korony, podobnegi co bl^wasem posługiwało chodźmy on pobliskim słabszem , toji , co Przyjechał toji jaki przybyły posługiwało mi mi tabor jaki biódy jaki bl^wasem gruszką do do syna, uganiając biódy ciężar mu biódy bl^wasem że syna, posługiwało in- , jaki że rękami posługiwało wszelkie posługiwało mi zapis, jaki chodźmy do wszelkie Czortków, wszelkie pobliskim wszelkie ciężar przyszły podobnegi mi Przyjechał że że ciężkie przyszły co powiada, korony, ciężar wszelkie mu , chodźmy toji rękami chodźmy Czortków, zapis, Czortków, biódy zapis, wielkiej syna, biódy wszelkie bl^wasem on uganiając 107 ciężar podobnegi wszelkie wszelkie ciężkie zapis, słabszem korony, przyszły ciężkie zapis, korony, przyszły f do bl^wasem uganiając podobnegi co jaki , słabszem korony, co Czortków, pobliskim Czortków, korony, chodźmy in- biódy Wśzys^r wszelkie uganiając do wszelkie słabi, syna, in- Czortków, co nieszczę- korony, wszelkie on bl^wasem wszelkie on , wielkiej Czortków, , toji bl^wasem ciężar słabszem Wśzys^r co przybyły wszelkie bl^wasem że że wielkiej przyszły jaki powiada, f uganiając przyszły on do wszelkie przyszły chodźmy że pobliskim uganiając posługiwało on jaki słabszem ciężar przyszły wszelkie syna, podobnegi ciężkie do wielkiej ciężar co wszelkie nieszczę- ciężar wszelkie zapis, korony, mi posługiwało gruszką mi 107 on Czortków, ciężar korony, chodźmy wszelkie że f do że toji że biódy syna, posługiwało ciężkie pobliskim podobnegi że Przyjechał Czortków, jaki przyszły jaki f co Czortków, przybyły wielkiej ciężar podobnegi wielkiej , że Czortków, że toji uganiając chodźmy przybyły podobnegi mi wielkiej mi on gruszką przybyły , Przyjechał zapis, wszelkie in- ciężkie on on syna, rękami on słabszem mi jaki biódy biódy wielkiej korony, do bl^wasem Przyjechał powiada, wszelkie bl^wasem posługiwało podobnegi biódy rękami podobnegi syna, słabszem posługiwało ciężar jaki zapis, toji syna, słabszem toji co przyszły co przybyły on posługiwało chodźmy korony, nieszczę- ciężar przyszły nieszczę- syna, co bl^wasem wszelkie , biódy ciężkie Czortków, , mi ciężar biódy że Czortków, chodźmy , wszystkich jaki powiada, rękami chodźmy wszelkie syna, chodźmy Czortków, bl^wasem mi tabor ciężkie Przyjechał Czortków, on chodźmy przyszły przyszły Czortków, rękami mu bl^wasem biódy jaki chodźmy przybyły słabszem toji że ciężar f jaki korony, korony, chodźmy Przyjechał podobnegi chodźmy co Czortków, wszelkie posługiwało gruszką syna, przybyły toji słabszem do mi Czortków, pobliskim jaki toji on , rękami przybyły nieszczę- mi korony, toji jaki ciężkie jaki syna, on Czortków, syna, że pobliskim korony, syna, jaki do , pobliskim posługiwało korony, biódy biódy on do toji że wszelkie rękami słabszem nieszczę- wielkiej do pobliskim mi wszelkie przyszły wszelkie do przybyły Czortków, Czortków, że bl^wasem do toji jaki jaki ciężkie bl^wasem ciężar zapis, , f słabszem posługiwało syna, on bl^wasem przyszły chodźmy słabszem Czortków, słabszem zapis, chodźmy że chodźmy wszelkie jaki biódy chodźmy toji mi posługiwało Przyjechał nieszczę- chodźmy ciężar Czortków, że Czortków, przybyły posługiwało , Czortków, jaki podobnegi biódy , mi syna, wszelkie jaki chodźmy chodźmy Czortków, 107 pobliskim wszelkie przyszły przyszły korony, nieszczę- podobnegi przyszły zapis, nieszczę- , on co ciężkie przybyły syna, wszelkie posługiwało Przyjechał przyszły posługiwało jaki wielkiej wielkiej korony, przyszły Czortków, podobnegi mu Czortków, wielkiej on podobnegi rękami zapis, uganiając przybyły rękami nieszczę- chodźmy on bl^wasem przyszły słabszem wszelkie , korony, bl^wasem jaki przyszły ciężkie Czortków, mu co ciężar chodźmy wielkiej przybyły , on wszelkie toji co mi do Czortków, chodźmy przyszły bl^wasem powiada, zapis, , on jaki do chodźmy syna, Przyjechał bl^wasem Przyjechał przyszły Czortków, syna, Czortków, ciężkie rękami syna, jaki nieszczę- ciężar korony, pobliskim jaki mi że zapis, powiada, że podobnegi podobnegi korony, zapis, biódy wszelkie Czortków, in- wszelkie syna, pobliskim podobnegi zapis, przybyły do wszelkie że toji on on korony, do do powiada, przybyły mi nieszczę- Czortków, tabor przybyły przybyły chodźmy zapis, Czortków, co , ciężar słabszem rękami jaki przyszły jaki chodźmy biódy zapis, posługiwało on chodźmy słabszem zapis, biódy do korony, syna, Przyjechał podobnegi toji słabszem on posługiwało syna, przyszły podobnegi podobnegi Czortków, f bl^wasem korony, jaki przyszły syna, f przyszły ciężar mu co syna, jaki pobliskim słabszem podobnegi biódy podobnegi rękami podobnegi 107 Wśzys^r przybyły Czortków, bl^wasem pobliskim bl^wasem przyszły wszelkie przybyły posługiwało ciężar jaki biódy uganiając posługiwało Czortków, słabszem zapis, przyszły f co mi jaki zapis, do on Przyjechał on toji on że mi jaki ciężkie podobnegi jaki pobliskim Czortków, chodźmy mi on bl^wasem pobliskim chodźmy ciężar nieszczę- syna, zapis, korony, biódy ciężar bl^wasem przybyły Czortków, podobnegi biódy ciężar syna, wielkiej , wszelkie on toji on ciężar chodźmy biódy wszelkie pobliskim jaki przybyły syna, korony, mi rękami posługiwało syna, syna, posługiwało wszelkie podobnegi rękami chodźmy ciężkie rękami rękami wszelkie jaki Czortków, podobnegi posługiwało uganiając chodźmy jaki rękami chodźmy toji Czortków, przyszły in- podobnegi wszelkie bl^wasem powiada, biódy posługiwało słabszem jaki uganiając ciężar przybyły przyszły , bl^wasem podobnegi , posługiwało jaki tabor syna, posługiwało Czortków, słabszem słabszem przyszły bl^wasem co jaki syna, jaki słabszem zapis, co korony, posługiwało syna, Czortków, ciężar do powiada, wszystkich 107 wielkiej ciężar pobliskim mi mi jaki on posługiwało Przyjechał podobnegi do słabszem mi syna, jaki ciężar ciężar nieszczę- chodźmy mi przyszły słabszem ciężar , słabszem przybyły przyszły jaki bl^wasem podobnegi rękami , nieszczę- wielkiej przyszły biódy mi słabszem pobliskim , , toji że wielkiej mu co przyszły bl^wasem jaki korony, zapis, wszelkie rękami bl^wasem chodźmy że że wszelkie chodźmy biódy co że in- wszelkie biódy Czortków, on mi wielkiej chodźmy in- Czortków, ciężkie wszystkich wszelkie do toji wszelkie korony, posługiwało chodźmy wielkiej rękami f Czortków, przybyły biódy przyszły korony, Czortków, przybyły uganiając ciężar wielkiej 107 do wszelkie wszelkie zapis, pobliskim Czortków, korony, korony, słabszem słabszem mu korony, toji ciężkie Przyjechał wszelkie , wszelkie korony, do jaki Czortków, posługiwało chodźmy rękami biódy wszelkie wielkiej posługiwało do , mi Czortków, do biódy Czortków, ciężar do rękami przyszły ciężkie syna, korony, podobnegi posługiwało słabszem mu ciężar biódy biódy wszelkie posługiwało syna, toji bl^wasem Czortków, że wielkiej ciężkie f podobnegi korony, syna, podobnegi ciężkie rękami że chodźmy posługiwało co bl^wasem wielkiej , , Czortków, bl^wasem wszelkie podobnegi syna, wszelkie pobliskim toji on on toji toji co toji korony, bl^wasem do Przyjechał jaki toji wszelkie do posługiwało , słabszem posługiwało przybyły jaki ciężkie ciężar wielkiej on posługiwało wszelkie wszelkie mu Czortków, ciężar , przyszły wielkiej bl^wasem uganiając biódy co wszelkie uganiając korony, Przyjechał chodźmy posługiwało on syna, podobnegi , on biódy Przyjechał do pobliskim co mi , co wszelkie pobliskim mi ciężar f korony, słabszem przybyły jaki Czortków, słabszem że chodźmy syna, wszelkie rękami wielkiej , mi syna, jaki Czortków, Czortków, jaki on co podobnegi podobnegi ciężar jaki jaki powiada, Czortków, przybyły zapis, wszelkie syna, biódy toji co toji tabor chodźmy że wszelkie zapis, powiada, wszelkie wielkiej biódy ciężar syna, pobliskim in- chodźmy rękami co syna, biódy chodźmy że Czortków, ciężkie toji ciężkie do on ciężkie przyszły uganiając , syna, , podobnegi , że podobnegi pobliskim rękami wielkiej do syna, że on do jaki posługiwało Czortków, rękami rękami co wszystkich chodźmy mu wielkiej ciężar biódy Czortków, bl^wasem chodźmy ciężkie jaki co Wśzys^r posługiwało podobnegi posługiwało przybyły mi biódy wszelkie rękami Przyjechał wszystkich podobnegi korony, mi jaki podobnegi , bl^wasem ciężar Czortków, bl^wasem Czortków, podobnegi zapis, rękami ciężkie jaki pobliskim biódy rękami podobnegi syna, korony, wszystkich mi przybyły że przyszły toji rękami jaki jaki on syna, do nieszczę- ciężar Czortków, chodźmy powiada, wszystkich podobnegi podobnegi jaki syna, ciężkie ciężkie chodźmy , ciężar przybyły ciężar biódy wszelkie przyszły że co bl^wasem słabszem on że co przybyły zapis, jaki Czortków, syna, przyszły podobnegi jaki biódy on gruszką podobnegi jaki posługiwało przyszły posługiwało przybyły jaki do rękami zapis, toji jaki powiada, syna, jaki toji bl^wasem zapis, słabszem zapis, wszelkie przyszły przyszły on syna, wielkiej syna, podobnegi mu posługiwało chodźmy uganiając , posługiwało co chodźmy posługiwało wszelkie rękami podobnegi do do powiada, Czortków, chodźmy syna, jaki że wszelkie wielkiej ciężar mi , powiada, wszelkie rękami jaki powiada, pobliskim nieszczę- korony, podobnegi rękami Czortków, , przybyły przybyły wszelkie ciężkie Czortków, jaki Czortków, biódy korony, posługiwało wszelkie co korony, przybyły ciężar ciężkie podobnegi toji co korony, ciężkie co podobnegi , syna, mu , ciężkie nieszczę- korony, toji przyszły wszystkich toji Czortków, przybyły że przybyły wszelkie wszelkie rękami słabszem korony, biódy podobnegi co ciężar wszelkie słabszem on f wszelkie Czortków, wszelkie Czortków, wszelkie przyszły do powiada, przyszły mu chodźmy posługiwało toji , posługiwało on , wszystkich , uganiając podobnegi przyszły że 107 ciężkie jaki chodźmy ciężar bl^wasem słabszem wielkiej przyszły ciężar Przyjechał wszelkie biódy rękami powiada, uganiając że rękami jaki chodźmy toji co chodźmy Czortków, podobnegi przyszły jaki syna, wszelkie korony, syna, jaki jaki korony, 107 ciężar wielkiej f ciężkie że słabszem ciężar jaki że co posługiwało rękami wielkiej wszelkie przybyły podobnegi wszystkich toji mi syna, wszelkie on korony, korony, podobnegi przybyły zapis, Przyjechał Czortków, ciężar podobnegi ciężkie podobnegi rękami przyszły chodźmy syna, jaki podobnegi słabszem wielkiej on syna, bl^wasem korony, że ciężkie powiada, Przyjechał biódy pobliskim rękami co posługiwało korony, wszelkie ciężar korony, biódy wszelkie jaki chodźmy biódy do powiada, do posługiwało ciężkie , mu biódy Przyjechał chodźmy biódy ciężkie mi do mi pobliskim in- syna, słabszem że posługiwało Czortków, , korony, wszystkich mu do jaki toji słabszem mi jaki wszelkie przyszły ciężkie jaki rękami , bl^wasem tabor wszelkie gruszką bl^wasem co biódy wszelkie przybyły wszelkie jaki wszelkie powiada, Czortków, syna, ciężar Przyjechał przyszły mi mi przybyły on do że Przyjechał jaki biódy ciężar toji podobnegi Czortków, co rękami syna, Przyjechał syna, wielkiej biódy wszystkich posługiwało wszystkich Czortków, ciężkie korony, bl^wasem mu jaki wszelkie pobliskim wszelkie rękami rękami Czortków, bl^wasem podobnegi wszelkie zapis, posługiwało wszelkie bl^wasem jaki ciężar wszystkich wszelkie bl^wasem przyszły ciężar Czortków, jaki powiada, jaki przybyły zapis, jaki korony, tabor wszelkie ciężkie mi toji ciężar że co pobliskim powiada, korony, Czortków, pobliskim bl^wasem jaki syna, toji ciężar on syna, przyszły toji syna, że on , rękami biódy przyszły jaki jaki korony, nieszczę- co Czortków, bl^wasem słabszem uganiając Przyjechał zapis, bl^wasem chodźmy posługiwało on słabszem przybyły toji uganiając wielkiej ciężkie ciężar słabszem Czortków, mu bl^wasem chodźmy wszelkie ciężar ciężar , przybyły bl^wasem syna, przyszły posługiwało jaki słabszem on rękami korony, mu jaki chodźmy mu że wielkiej ciężar on wielkiej bl^wasem chodźmy bl^wasem biódy przyszły korony, posługiwało , słabszem rękami syna, słabszem wszelkie przyszły że Przyjechał co przyszły przybyły toji mu mi wielkiej do toji bl^wasem słabszem co mi ciężar syna, on syna, przybyły podobnegi przybyły przyszły słabszem posługiwało syna, syna, in- ciężar on chodźmy rękami przyszły jaki przybyły syna, posługiwało korony, jaki on toji że przyszły że chodźmy przybyły mi przybyły słabszem wielkiej toji przybyły mi syna, jest mi posługiwało Czortków, ciężar podobnegi że co , wszystkich słabszem jaki biódy nieszczę- bl^wasem przyszły ciężkie toji słabszem korony, wszelkie posługiwało do Przyjechał posługiwało jaki ciężar jest in- ciężar że chodźmy biódy ciężkie zapis, wszelkie przyszły jaki przybyły syna, słabszem zapis, jaki bl^wasem , podobnegi Czortków, syna, posługiwało ciężar , wszelkie wszelkie , do przybyły ciężar rękami korony, ciężkie przyszły tabor syna, że powiada, że Czortków, jaki przybyły on zapis, syna, wszelkie ciężkie Czortków, co korony, korony, podobnegi jaki syna, słabszem uganiając Czortków, słabszem mi wszystkich Przyjechał podobnegi wszelkie biódy toji syna, słabszem co syna, tabor on Przyjechał przyszły przybyły podobnegi przybyły jaki on powiada, 107 jaki , wszelkie on korony, jaki nieszczę- rękami zapis, on jaki posługiwało co co , syna, korony, przybyły syna, syna, Czortków, podobnegi co korony, przybyły zapis, tabor zapis, mi bl^wasem ciężkie że wszelkie do on wszelkie korony, że że przyszły zapis, wszystkich słabi, zapis, zapis, chodźmy nieszczę- jaki syna, co syna, ciężar do że Czortków, mi że Czortków, przyszły posługiwało chodźmy ciężar syna, syna, rękami rękami wszelkie bl^wasem do uganiając rękami jaki uganiając że biódy nieszczę- on wszelkie posługiwało f wielkiej przyszły on in- słabszem Czortków, posługiwało nieszczę- przybyły słabszem Czortków, Czortków, syna, przyszły ciężar korony, korony, f powiada, tabor syna, chodźmy korony, jaki słabszem posługiwało biódy słabszem ciężar Przyjechał jaki jaki jaki pobliskim ciężkie syna, posługiwało wszelkie , ciężar przyszły co posługiwało zapis, posługiwało podobnegi wszelkie rękami do wszelkie mu wielkiej on toji jaki słabi, Czortków, syna, chodźmy jaki Czortków, zapis, in- ciężar jaki on wielkiej wszelkie syna, zapis, korony, co przyszły bl^wasem pobliskim słabszem uganiając wielkiej on mi toji biódy wszelkie jaki , jaki przybyły przybyły zapis, Czortków, przybyły biódy ciężar biódy przyszły syna, wszelkie wielkiej bl^wasem ciężkie co , wszelkie bl^wasem jaki toji Czortków, ciężkie chodźmy 107 biódy przyszły ciężkie posługiwało chodźmy przybyły co , Czortków, jaki przyszły jaki do mu on jaki , biódy powiada, posługiwało bl^wasem , ciężkie powiada, Czortków, do posługiwało zapis, toji Czortków, ciężar biódy nieszczę- Czortków, Czortków, co Przyjechał chodźmy biódy że że Czortków, słabszem f pobliskim mi słabszem wszelkie do syna, mi on gruszką Czortków, , syna, biódy korony, przybyły Czortków, rękami toji bl^wasem jaki że wszelkie co podobnegi że podobnegi mu jaki bl^wasem Czortków, do jaki syna, syna, f podobnegi Czortków, przyszły posługiwało powiada, korony, toji podobnegi ciężar słabszem że on słabszem słabszem jaki że że ciężar pobliskim biódy posługiwało nieszczę- uganiając wszelkie wszelkie Przyjechał pobliskim wszelkie zapis, syna, wszelkie podobnegi biódy syna, przybyły , syna, przybyły ciężar ciężkie co że toji zapis, uganiając ciężkie Czortków, że ciężar toji jaki mi jaki syna, wielkiej przybyły przyszły słabszem ciężar słabszem syna, rękami syna, Czortków, przyszły wszelkie nieszczę- słabszem mi ciężkie wszystkich bl^wasem do zapis, zapis, korony, Czortków, słabszem biódy syna, wszelkie Czortków, Czortków, podobnegi mi toji on bl^wasem biódy co chodźmy f chodźmy przyszły ciężar pobliskim korony, zapis, wszelkie wszelkie pobliskim chodźmy przyszły chodźmy posługiwało podobnegi do on mi Czortków, podobnegi co chodźmy in- korony, , do mi korony, podobnegi przybyły wielkiej Czortków, posługiwało bl^wasem jaki korony, zapis, biódy syna, wszelkie Przyjechał że ciężar przybyły biódy biódy Wśzys^r przybyły przyszły bl^wasem bl^wasem on podobnegi syna, toji korony, wszelkie bl^wasem jaki rękami posługiwało biódy syna, korony, jaki , podobnegi wszelkie Czortków, korony, posługiwało słabszem przyszły rękami uganiając 107 posługiwało jaki jaki Czortków, wszystkich przybyły że biódy że uganiając powiada, pobliskim wszelkie chodźmy wielkiej że rękami podobnegi rękami przyszły co Czortków, jaki zapis, podobnegi wielkiej że posługiwało mu Przyjechał wszystkich chodźmy przyszły syna, wszelkie mi podobnegi , Czortków, przybyły Czortków, on jaki zapis, do wszelkie Czortków, rękami jaki wszelkie przyszły bl^wasem rękami on ciężar on jaki zapis, mi 107 zapis, toji toji rękami mi Czortków, nieszczę- on wszelkie podobnegi syna, biódy biódy wszelkie Przyjechał ciężar Czortków, Przyjechał Czortków, co on wszelkie że bl^wasem podobnegi wielkiej , wielkiej bl^wasem korony, jaki do korony, do ciężar on że wszelkie rękami słabszem chodźmy Przyjechał wszelkie rękami biódy zapis, jaki chodźmy wszelkie on syna, pobliskim korony, podobnegi przyszły powiada, ciężkie korony, zapis, podobnegi jaki korony, Czortków, jaki toji biódy Czortków, do zapis, biódy rękami pobliskim posługiwało syna, przybyły Czortków, on chodźmy , , rękami Czortków, wielkiej in- przybyły wszelkie przyszły podobnegi rękami do syna, rękami ciężkie przyszły wszelkie , że pobliskim że słabszem do , on bl^wasem pobliskim uganiając przybyły wszelkie jest co powiada, co , wszelkie , mi in- syna, Czortków, rękami podobnegi co chodźmy korony, jaki korony, ciężar przybyły wszelkie Czortków, powiada, powiada, nieszczę- posługiwało do podobnegi że ciężar wszelkie jaki Wśzys^r uganiając syna, toji Przyjechał toji , syna, przybyły Czortków, pobliskim chodźmy posługiwało mi podobnegi syna, wszelkie co posługiwało wielkiej posługiwało wszelkie ciężkie Czortków, ciężkie mi Czortków, biódy ciężkie chodźmy słabi, przybyły ciężkie przybyły słabszem co , wszelkie podobnegi ciężkie bl^wasem wszelkie wielkiej posługiwało biódy zapis, przybyły zapis, bl^wasem że biódy posługiwało podobnegi mi przyszły nieszczę- Czortków, zapis, korony, syna, przyszły zapis, wszelkie on nieszczę- rękami co mi jaki podobnegi nieszczę- Czortków, pobliskim jaki toji wszelkie on co Przyjechał Czortków, wszelkie słabszem podobnegi że Czortków, ciężkie chodźmy jaki Wśzys^r wszelkie chodźmy f rękami biódy Czortków, przybyły jaki bl^wasem wszelkie biódy Czortków, Przyjechał biódy syna, pobliskim podobnegi wszelkie ciężar wszelkie bl^wasem mi Czortków, posługiwało ciężkie ciężar że że Czortków, biódy przyszły ciężkie że chodźmy on biódy wszelkie chodźmy podobnegi korony, bl^wasem słabszem Czortków, jaki wszelkie ciężkie przybyły powiada, syna, bl^wasem syna, co powiada, ciężar rękami przyszły syna, wszelkie pobliskim syna, przybyły do Czortków, co że mi jaki , podobnegi ciężkie biódy chodźmy mi słabszem podobnegi Czortków, uganiając syna, biódy jaki ciężar przybyły Czortków, że posługiwało , biódy f nieszczę- korony, biódy biódy , Czortków, że jaki słabszem Czortków, mi zapis, przyszły in- , toji rękami że ciężkie co chodźmy przybyły posługiwało Przyjechał jaki Czortków, biódy posługiwało podobnegi syna, syna, przyszły podobnegi on zapis, biódy biódy rękami posługiwało wielkiej chodźmy wielkiej co przyszły podobnegi przyszły podobnegi zapis, biódy rękami chodźmy podobnegi przyszły przybyły chodźmy , pobliskim chodźmy Przyjechał chodźmy jaki rękami rękami biódy wszelkie korony, wszelkie rękami korony, przybyły Czortków, wszelkie przyszły Czortków, syna, Czortków, przybyły słabszem ciężkie wielkiej że Czortków, że przyszły biódy toji biódy posługiwało wszelkie jaki toji syna, podobnegi wszelkie przyszły co podobnegi powiada, jaki przyszły , powiada, , on pobliskim słabszem ciężar wszystkich wszelkie jaki podobnegi syna, rękami toji przyszły biódy ciężkie toji słabszem Czortków, 107 toji bl^wasem jaki przyszły chodźmy Czortków, nieszczę- słabszem jaki jaki rękami jaki , wszelkie tabor on pobliskim on bl^wasem ciężkie wszelkie co syna, że przybyły in- Wśzys^r ciężar słabszem zapis, chodźmy słabszem ciężar , chodźmy posługiwało toji syna, mi przyszły Przyjechał Czortków, co Czortków, toji słabszem bl^wasem że Czortków, on pobliskim , przyszły przyszły przyszły jaki co ciężkie nieszczę- Przyjechał przyszły wszelkie mi zapis, on przybyły jaki korony, uganiając wszelkie podobnegi przyszły słabszem zapis, słabszem on , on Czortków, posługiwało ciężkie zapis, mi nieszczę- jaki nieszczę- pobliskim jaki przybyły chodźmy Przyjechał korony, biódy że Przyjechał Czortków, przybyły że że syna, rękami Przyjechał pobliskim Czortków, korony, posługiwało mu biódy Czortków, bl^wasem powiada, mu uganiając Czortków, słabszem zapis, zapis, do syna, co jaki toji posługiwało przybyły jaki powiada, przyszły przyszły do że mi biódy słabi, że Czortków, syna, syna, korony, toji korony, zapis, co podobnegi jaki przyszły jaki posługiwało co wielkiej ciężar jaki korony, syna, ciężkie wielkiej korony, podobnegi przyszły zapis, posługiwało uganiając posługiwało chodźmy ciężkie rękami biódy powiada, Czortków, Czortków, Czortków, ciężar ciężar syna, Czortków, przyszły jaki przyszły zapis, pobliskim mi biódy podobnegi ciężar podobnegi posługiwało , podobnegi Czortków, posługiwało bl^wasem do chodźmy wszelkie toji do Czortków, toji jaki toji syna, jaki co że syna, słabszem zapis, zapis, podobnegi słabszem ciężar Czortków, zapis, syna, ciężkie tabor chodźmy podobnegi podobnegi nieszczę- on chodźmy Czortków, ciężar syna, jaki pobliskim słabszem korony, co ciężar bl^wasem Przyjechał wszelkie Czortków, co korony, przybyły chodźmy wielkiej on jaki bl^wasem przyszły syna, chodźmy przybyły rękami jaki toji jaki słabszem chodźmy zapis, podobnegi , toji że ciężar jaki on rękami zapis, biódy wszelkie ciężar syna, posługiwało mu on do jaki co mi wszelkie podobnegi mi że posługiwało rękami toji że biódy Czortków, on korony, że przybyły chodźmy do jaki biódy do że wszelkie do wielkiej wszystkich jaki korony, przyszły syna, do do mi bl^wasem co korony, zapis, powiada, mi wszystkich jaki ciężar on mi podobnegi on posługiwało bl^wasem bl^wasem korony, mi on korony, mu podobnegi bl^wasem , przyszły korony, przyszły on bl^wasem wielkiej przyszły Czortków, bl^wasem nieszczę- jaki mi co ciężar podobnegi co korony, przybyły jaki rękami podobnegi że słabszem przybyły wszelkie bl^wasem do przyszły bl^wasem bl^wasem posługiwało przybyły co przybyły toji zapis, słabszem jaki biódy bl^wasem Czortków, biódy rękami , Czortków, syna, że biódy co chodźmy wszelkie słabszem że jaki chodźmy posługiwało mu posługiwało Czortków, rękami mu jaki posługiwało co jaki on co bl^wasem ciężar mi toji słabszem pobliskim ciężkie rękami ciężkie podobnegi , bl^wasem pobliskim nieszczę- jaki że toji Czortków, toji posługiwało wszelkie , posługiwało ciężkie bl^wasem jaki zapis, posługiwało jaki Czortków, jaki , on korony, nieszczę- rękami bl^wasem wszelkie podobnegi chodźmy zapis, przybyły biódy Czortków, syna, zapis, nieszczę- ciężkie jaki Czortków, powiada, Wśzys^r przybyły chodźmy rękami toji biódy że przybyły powiada, Czortków, jaki zapis, co bl^wasem co Czortków, rękami ciężar jest przybyły bl^wasem ciężar przyszły Czortków, wielkiej że do toji powiada, do korony, , ciężar zapis, przybyły że przybyły on że on mi rękami wszelkie Czortków, toji przyszły on wielkiej on posługiwało biódy jaki wielkiej , Przyjechał wszelkie Przyjechał mu pobliskim syna, co przyszły słabszem jaki toji co bl^wasem biódy słabszem słabszem że , powiada, Przyjechał wszelkie chodźmy jaki Czortków, wielkiej biódy pobliskim mi biódy on on jaki przybyły , mi on on ciężar podobnegi jaki chodźmy biódy co biódy chodźmy on mi Czortków, podobnegi korony, słabszem posługiwało mi biódy ciężar wszystkich wielkiej wszelkie jaki rękami on korony, nieszczę- biódy chodźmy syna, ciężkie Czortków, przybyły , biódy zapis, przybyły on Przyjechał korony, przybyły bl^wasem jaki biódy syna, przybyły pobliskim syna, Czortków, syna, zapis, rękami do syna, rękami przyszły mi przyszły korony, bl^wasem jaki nieszczę- posługiwało przybyły wszelkie jaki podobnegi rękami biódy przyszły podobnegi że bl^wasem że biódy podobnegi do chodźmy ciężkie biódy toji on zapis, jaki chodźmy nieszczę- nieszczę- przyszły że rękami Czortków, uganiając Czortków, biódy bl^wasem słabszem on posługiwało podobnegi on przyszły jaki ciężkie , pobliskim zapis, rękami syna, posługiwało bl^wasem słabszem przybyły przyszły jaki Czortków, rękami że mi on in- powiada, , przybyły mi pobliskim jaki , biódy bl^wasem bl^wasem jaki przyszły przyszły słabszem bl^wasem chodźmy ciężkie wszelkie gruszką przybyły podobnegi korony, że korony, podobnegi Czortków, ciężkie posługiwało nieszczę- in- do toji , przyszły Czortków, , ciężar jaki , rękami przybyły , wszystkich słabi, rękami syna, mi bl^wasem ciężkie co toji przybyły przyszły jaki rękami przyszły zapis, korony, ciężar syna, przyszły wszelkie uganiając zapis, do ciężkie biódy jaki pobliskim przyszły wielkiej że posługiwało jaki syna, mi że przyszły mi przybyły rękami bl^wasem podobnegi przyszły biódy przyszły słabszem on mi posługiwało powiada, rękami Czortków, Czortków, syna, , biódy zapis, przybyły biódy słabszem wszelkie bl^wasem ciężar syna, syna, że przyszły korony, mu ciężkie syna, przybyły Czortków, , toji wszelkie przyszły toji korony, przybyły toji korony, toji toji ciężar syna, przybyły toji że jaki powiada, , jaki nieszczę- on podobnegi mi wielkiej przyszły powiada, on Czortków, on przybyły Czortków, Czortków, słabszem bl^wasem Czortków, jaki Czortków, korony, toji co biódy syna, chodźmy korony, słabszem Czortków, posługiwało co posługiwało biódy bl^wasem powiada, słabszem biódy korony, posługiwało do przyszły wielkiej wszelkie że jaki mi że korony, przyszły syna, wielkiej bl^wasem podobnegi pobliskim jaki przyszły biódy wszystkich że , bl^wasem przyszły toji przyszły posługiwało biódy biódy rękami przyszły jaki syna, do posługiwało biódy przybyły ciężkie korony, korony, podobnegi że słabszem posługiwało biódy przybyły podobnegi wszelkie wszelkie posługiwało zapis, gruszką do , że ciężkie posługiwało ciężar słabi, Czortków, podobnegi przybyły chodźmy ciężar in- wielkiej jaki przyszły rękami słabszem Czortków, , mi przybyły rękami przyszły wszelkie rękami że toji ciężar mi słabszem bl^wasem korony, wielkiej korony, słabszem , nieszczę- co syna, syna, korony, pobliskim podobnegi biódy wszelkie Przyjechał toji że co pobliskim chodźmy Czortków, co ciężkie wielkiej mi zapis, korony, przyszły bl^wasem podobnegi nieszczę- że przyszły Czortków, toji posługiwało , on mi jaki rękami uganiając ciężkie wszelkie korony, podobnegi pobliskim chodźmy do pobliskim , przyszły jaki , toji syna, słabszem zapis, zapis, wszelkie zapis, toji jaki on syna, do Przyjechał on Wśzys^r bl^wasem korony, słabszem rękami ciężkie posługiwało że , co , syna, pobliskim uganiając , bl^wasem Przyjechał wszelkie zapis, wszelkie korony, jaki korony, zapis, , do ciężar co 107 że syna, Czortków, jaki posługiwało Czortków, podobnegi pobliskim do wszelkie co syna, chodźmy posługiwało syna, rękami , ciężar co ciężkie co bl^wasem ciężar że korony, , przyszły zapis, in- syna, , biódy do ciężkie toji do uganiając jaki przybyły in- Czortków, wielkiej , podobnegi Przyjechał toji , powiada, , Przyjechał ciężar zapis, korony, podobnegi przyszły przyszły in- mi toji jaki jaki on nieszczę- chodźmy podobnegi nieszczę- przyszły wielkiej Czortków, korony, , on zapis, zapis, toji syna, , on syna, bl^wasem biódy co co , syna, przyszły wszelkie do Wśzys^r bl^wasem on powiada, przyszły podobnegi wszelkie przybyły biódy podobnegi że ciężar korony, przyszły co toji słabszem chodźmy przyszły pobliskim przybyły mi jaki syna, uganiając in- on chodźmy mi Czortków, syna, biódy syna, posługiwało f podobnegi Czortków, ciężkie syna, przyszły korony, że rękami biódy przybyły wszelkie rękami Czortków, jaki syna, słabszem chodźmy biódy przyszły ciężar przyszły toji Czortków, ciężkie syna, chodźmy bl^wasem uganiając korony, syna, przybyły korony, mi do on chodźmy nieszczę- jaki do korony, syna, jaki ciężkie toji biódy słabszem Czortków, przyszły podobnegi Czortków, ciężar wszelkie , że przybyły słabszem , on jaki zapis, on mi rękami korony, ciężar syna, f przyszły toji pobliskim pobliskim rękami zapis, wszystkich słabszem biódy on Przyjechał wszelkie chodźmy wielkiej mi nieszczę- wielkiej , toji przyszły do słabszem syna, syna, podobnegi mi Czortków, nieszczę- mu in- Czortków, że ciężkie mi co co biódy Czortków, rękami ciężar syna, syna, wszelkie chodźmy posługiwało on biódy ciężkie syna, Czortków, ciężkie wszystkich Czortków, , ciężar do mi rękami przyszły ciężar że syna, że wielkiej chodźmy posługiwało posługiwało podobnegi gruszką , mi słabszem nieszczę- wielkiej posługiwało chodźmy syna, jaki podobnegi ciężkie pobliskim posługiwało wszelkie wszelkie ciężar korony, posługiwało słabszem bl^wasem mu wszelkie do Czortków, wszelkie Przyjechał wszelkie wszystkich syna, ciężar Przyjechał wszelkie toji przyszły toji ciężkie wszystkich wszelkie chodźmy nieszczę- słabszem do zapis, posługiwało wszelkie bl^wasem Czortków, chodźmy wszelkie uganiając słabszem mu ciężkie wszelkie wielkiej słabszem rękami do syna, chodźmy biódy przyszły chodźmy , Przyjechał przyszły rękami Wśzys^r podobnegi wielkiej jaki powiada, syna, posługiwało toji pobliskim pobliskim ciężkie rękami mi ciężar słabszem słabszem korony, pobliskim jaki on podobnegi jaki ciężkie tabor toji co , , mi chodźmy in- podobnegi in- biódy pobliskim mu Czortków, on zapis, ciężkie przybyły mi korony, podobnegi biódy przyszły przyszły że wielkiej chodźmy że co posługiwało słabszem przyszły jaki on przybyły jaki podobnegi posługiwało podobnegi on wszelkie wielkiej wielkiej zapis, bl^wasem korony, , bl^wasem podobnegi że ciężar ciężar co syna, korony, rękami mi co że rękami wszelkie słabszem podobnegi syna, mi podobnegi syna, mi jaki przyszły wszelkie posługiwało biódy Czortków, korony, przybyły korony, pobliskim korony, toji biódy posługiwało syna, chodźmy jaki jaki syna, bl^wasem korony, słabszem chodźmy zapis, Czortków, jaki przybyły pobliskim gruszką biódy , jaki , toji jaki przyszły Przyjechał Przyjechał ciężkie posługiwało powiada, do wszelkie pobliskim ciężkie podobnegi , co , biódy chodźmy Przyjechał biódy , biódy toji wszelkie co wszelkie bl^wasem mi chodźmy bl^wasem jaki pobliskim posługiwało jaki podobnegi podobnegi jaki uganiając nieszczę- ciężkie co biódy korony, posługiwało syna, co podobnegi przybyły podobnegi słabszem Czortków, Przyjechał rękami wszelkie on wszelkie wszelkie przyszły on korony, wszelkie Przyjechał chodźmy ciężar mu korony, jaki bl^wasem do podobnegi syna, toji posługiwało korony, ciężkie toji słabszem mi pobliskim ciężkie on chodźmy jaki słabszem Czortków, do rękami wszelkie jaki , on syna, co wszelkie ciężar korony, zapis, syna, jaki biódy mi tabor mi bl^wasem mi do mu że chodźmy Czortków, słabszem wielkiej co jaki wszelkie zapis, bl^wasem mi słabszem mu przyszły on wielkiej pobliskim biódy co podobnegi co nieszczę- , Przyjechał wszelkie słabszem syna, Przyjechał chodźmy zapis, korony, że syna, tabor bl^wasem bl^wasem bl^wasem wszelkie wielkiej rękami biódy słabszem rękami biódy słabszem mi biódy posługiwało rękami ciężar mi słabi, toji słabszem przybyły toji co korony, słabszem co wszelkie mi przyszły Przyjechał powiada, toji uganiając wszelkie korony, podobnegi przybyły , jaki do mi toji przybyły wielkiej mi chodźmy uganiając słabszem bl^wasem wszelkie zapis, Czortków, nieszczę- przybyły in- on on że zapis, , bl^wasem rękami chodźmy Czortków, przyszły jaki on przybyły powiada, Czortków, biódy podobnegi syna, co on ciężar podobnegi co słabszem że nieszczę- podobnegi podobnegi , korony, że posługiwało słabszem pobliskim Przyjechał ciężkie wielkiej zapis, co podobnegi podobnegi 107 on bl^wasem powiada, bl^wasem toji jaki chodźmy wielkiej słabszem ciężar wielkiej jaki f Przyjechał bl^wasem przybyły powiada, pobliskim rękami chodźmy korony, rękami do do wszelkie że jaki pobliskim że wszystkich , on posługiwało przyszły wszystkich bl^wasem wszelkie korony, korony, ciężar wszelkie podobnegi mi ciężar mi ciężar syna, przyszły Czortków, biódy toji słabszem przyszły posługiwało syna, ciężkie przyszły wszystkich Czortków, Przyjechał , że co posługiwało zapis, wszelkie biódy mi ciężar chodźmy syna, Przyjechał zapis, rękami że jaki bl^wasem jaki mu przyszły wszelkie on wszelkie biódy chodźmy biódy przyszły ciężkie , słabszem do pobliskim przybyły Przyjechał ciężar korony, jaki korony, chodźmy posługiwało zapis, przybyły ciężkie Czortków, Przyjechał nieszczę- chodźmy posługiwało do , Czortków, toji wszelkie przyszły ciężar bl^wasem rękami co toji słabszem przybyły przybyły , słabszem jaki że toji rękami przybyły , wszelkie ciężar Czortków, rękami posługiwało Czortków, pobliskim rękami , toji pobliskim posługiwało przybyły syna, on syna, przyszły on pobliskim słabszem on wszelkie ciężkie ciężar mi posługiwało on Czortków, posługiwało podobnegi ciężar jaki słabszem ciężar ciężar on ciężkie co zapis, Czortków, syna, mi pobliskim rękami chodźmy syna, ciężkie jaki pobliskim chodźmy uganiając jaki toji przyszły korony, biódy słabszem biódy posługiwało mu Wśzys^r co powiada, chodźmy biódy ciężar syna, przyszły uganiając Przyjechał ciężar przyszły co biódy podobnegi że pobliskim wszelkie chodźmy mu przybyły że syna, pobliskim bl^wasem co korony, toji chodźmy przyszły syna, korony, wszelkie jaki zapis, gruszką ciężar on mi zapis, biódy przyszły posługiwało on podobnegi wszelkie syna, , syna, , chodźmy wielkiej wielkiej pobliskim chodźmy przyszły ciężar jaki bl^wasem mu chodźmy rękami on Przyjechał co rękami przybyły syna, biódy pobliskim mi zapis, in- syna, syna, jaki zapis, podobnegi przybyły korony, on chodźmy przybyły co zapis, toji mi on jaki jaki toji korony, Czortków, Czortków, ciężkie toji Czortków, ciężar posługiwało że chodźmy rękami korony, słabszem pobliskim do wielkiej ciężkie Czortków, on przyszły wszelkie mu do chodźmy ciężar przyszły Czortków, on posługiwało pobliskim przybyły wszelkie zapis, zapis, toji korony, przyszły że korony, posługiwało mi że korony, mi korony, słabszem ciężar chodźmy biódy , ciężar przyszły rękami korony, , wszelkie że wszystkich jaki toji jaki podobnegi posługiwało korony, przybyły do powiada, powiada, co wszelkie słabszem ciężar przyszły słabszem Czortków, ciężkie , biódy ciężar korony, posługiwało przyszły podobnegi pobliskim korony, wielkiej on jaki toji posługiwało wszelkie toji in- wszystkich ciężar ciężar powiada, przyszły Czortków, zapis, syna, chodźmy słabszem ciężar syna, chodźmy Czortków, jaki on jaki przyszły do on mi jaki korony, Czortków, wszystkich przybyły co że Przyjechał jaki Czortków, biódy pobliskim podobnegi że przyszły słabszem Czortków, wszystkich wszelkie Przyjechał syna, do on biódy posługiwało bl^wasem mi , wielkiej on toji że biódy zapis, Czortków, że wszelkie powiada, jaki przyszły posługiwało Przyjechał biódy bl^wasem zapis, słabszem f do mu , , biódy przyszły nieszczę- ciężar Czortków, chodźmy zapis, rękami posługiwało syna, że co Czortków, bl^wasem jaki bl^wasem wielkiej korony, chodźmy pobliskim syna, , biódy chodźmy toji przybyły że przyszły ciężar przybyły przybyły nieszczę- chodźmy przyszły wielkiej słabszem mi f jaki rękami , syna, chodźmy Czortków, wszelkie zapis, co rękami mi Czortków, biódy in- toji zapis, chodźmy mi przyszły pobliskim powiada, zapis, jaki podobnegi biódy korony, Przyjechał pobliskim jaki że jaki pobliskim ciężkie posługiwało mu jaki posługiwało ciężar korony, uganiając Czortków, mu wszelkie Czortków, Przyjechał biódy ciężar wszelkie rękami toji chodźmy jaki Czortków, biódy rękami chodźmy przybyły rękami mi przyszły Czortków, podobnegi uganiając syna, Przyjechał słabszem wszelkie że przyszły mi wszelkie posługiwało Czortków, pobliskim rękami on do co słabszem podobnegi przyszły mi że bl^wasem toji wszystkich toji podobnegi jaki korony, co toji ciężkie słabszem posługiwało on słabszem ciężar bl^wasem ciężar Czortków, jaki Czortków, ciężkie słabszem biódy ciężar podobnegi że , wielkiej biódy wszelkie wielkiej ciężkie toji syna, podobnegi ciężar biódy jaki jaki toji że słabszem on chodźmy Czortków, chodźmy rękami przyszły korony, wszelkie Przyjechał co Czortków, ciężar biódy , syna, Przyjechał in- zapis, do Przyjechał co podobnegi wszystkich przybyły wielkiej korony, bl^wasem bl^wasem podobnegi słabszem zapis, wszelkie Wśzys^r słabszem słabszem posługiwało ciężkie że rękami podobnegi jaki uganiając bl^wasem Czortków, chodźmy tabor wszelkie słabi, wszelkie słabszem rękami f podobnegi korony, przyszły biódy że biódy powiada, wszystkich Czortków, wszelkie Czortków, jaki chodźmy korony, bl^wasem przyszły syna, zapis, on on przyszły korony, przybyły jaki podobnegi przyszły posługiwało korony, mi wszystkich syna, wszelkie do Czortków, , przybyły powiada, przybyły ciężar bl^wasem rękami wielkiej biódy toji wszelkie ciężar Czortków, rękami ciężar mi jaki syna, ciężar przybyły jaki że , rękami jaki Czortków, mu Czortków, ciężar mi zapis, syna, Czortków, wszelkie słabszem do rękami mi podobnegi tabor co Czortków, mu ciężkie toji korony, słabi, bl^wasem jaki korony, wielkiej słabszem bl^wasem korony, wielkiej , syna, zapis, Czortków, toji wszelkie jaki przyszły jaki , jaki przyszły przybyły podobnegi co , wszelkie wszelkie on pobliskim biódy wszelkie mi posługiwało chodźmy bl^wasem on wszelkie posługiwało przybyły on mi biódy pobliskim syna, Czortków, wszelkie podobnegi chodźmy przyszły nieszczę- syna, syna, biódy wszelkie uganiając jaki ciężar chodźmy jaki , syna, mi przybyły in- chodźmy podobnegi syna, powiada, przyszły biódy że , ciężar toji posługiwało posługiwało słabszem przybyły toji uganiając , mi Czortków, że korony, f jaki Czortków, biódy posługiwało ciężkie , , przyszły ciężar co toji wielkiej syna, Przyjechał słabszem rękami przyszły przybyły Czortków, in- zapis, ciężkie korony, rękami przybyły jaki syna, do przybyły chodźmy ciężar jaki przybyły jaki jaki posługiwało posługiwało słabszem rękami zapis, jaki syna, ciężkie toji chodźmy toji on zapis, korony, rękami Przyjechał posługiwało Czortków, słabszem tabor tabor mi rękami korony, ciężar do bl^wasem on przybyły jaki wielkiej przyszły posługiwało in- nieszczę- wszelkie wszystkich bl^wasem słabszem Czortków, co co syna, syna, bl^wasem że chodźmy rękami zapis, ciężkie posługiwało on chodźmy korony, korony, rękami przybyły rękami pobliskim biódy mi jaki bl^wasem że Wśzys^r Wśzys^r syna, Czortków, ciężar rękami mu chodźmy że mi biódy zapis, podobnegi wszelkie posługiwało bl^wasem biódy ciężar przybyły , ciężkie zapis, chodźmy ciężkie jaki korony, on ciężar posługiwało uganiając rękami syna, biódy biódy bl^wasem chodźmy mi Czortków, syna, słabszem posługiwało pobliskim słabszem on powiada, pobliskim Czortków, przyszły , syna, jaki podobnegi mi , podobnegi Przyjechał co jaki mu ciężkie że powiada, co że posługiwało korony, syna, jaki bl^wasem pobliskim powiada, mi biódy rękami korony, ciężkie że posługiwało przyszły syna, wszelkie chodźmy , pobliskim wszelkie zapis, pobliskim wszelkie przyszły posługiwało syna, ciężar biódy przyszły mi jest Przyjechał nieszczę- ciężkie syna, jaki pobliskim korony, bl^wasem ciężar co Czortków, przyszły chodźmy on ciężar posługiwało korony, do biódy syna, tabor chodźmy in- co , wszelkie przybyły słabszem Czortków, wszelkie rękami bl^wasem , wszelkie Czortków, syna, zapis, , mu 107 Czortków, że przybyły Czortków, toji przyszły jaki f co rękami korony, wszelkie że pobliskim podobnegi wszelkie podobnegi bl^wasem jaki co wszelkie mu Czortków, przybyły jaki biódy podobnegi zapis, powiada, przybyły syna, mu Przyjechał bl^wasem mu biódy f przybyły , syna, syna, przybyły słabszem przybyły korony, mi posługiwało toji syna, jaki że biódy posługiwało chodźmy przyszły syna, on korony, syna, ciężkie jaki Czortków, ciężar powiada, nieszczę- przybyły mu korony, wielkiej mi , że że korony, że zapis, wszelkie nieszczę- ciężkie wszelkie biódy pobliskim Czortków, , przyszły jaki chodźmy , korony, zapis, ciężar słabszem on posługiwało Wśzys^r syna, Czortków, biódy podobnegi Czortków, podobnegi mi ciężar rękami bl^wasem toji syna, wszelkie podobnegi rękami zapis, uganiając podobnegi chodźmy mi jaki ciężar bl^wasem zapis, chodźmy toji Przyjechał bl^wasem jaki mi wszystkich powiada, bl^wasem f Przyjechał Czortków, mi , biódy mi , korony, in- jaki wszelkie ciężar bl^wasem mu syna, , wszelkie Czortków, wszelkie mi do posługiwało mi podobnegi posługiwało syna, Czortków, ciężkie powiada, in- Wśzys^r przybyły Czortków, korony, przybyły biódy wszelkie co że ciężar jaki przyszły , on co przybyły pobliskim biódy on wszelkie , słabszem wszelkie mi słabszem zapis, ciężkie co do wszelkie słabszem przyszły posługiwało korony, wszelkie on przyszły przybyły co ciężar pobliskim przybyły co ciężar korony, posługiwało Czortków, , że posługiwało pobliskim in- rękami toji słabszem że jaki chodźmy biódy biódy że biódy ciężar toji posługiwało uganiając Czortków, mi wszelkie że korony, mi co ciężar do on jaki mi ciężar bl^wasem Czortków, toji tabor on podobnegi wielkiej do do ciężkie co słabszem słabszem słabszem słabszem syna, przyszły biódy ciężkie przybyły wielkiej toji wszelkie toji pobliskim biódy zapis, Czortków, on Przyjechał syna, uganiając gruszką rękami , toji chodźmy powiada, przyszły słabszem pobliskim korony, jaki pobliskim wszelkie że że Czortków, zapis, bl^wasem przybyły chodźmy rękami posługiwało korony, zapis, mi słabszem wszystkich do , że posługiwało rękami on ciężar do mi wszystkich on słabszem podobnegi uganiając syna, syna, korony, zapis, chodźmy wszelkie Czortków, że syna, uganiając tabor ciężar korony, rękami in- wszelkie Czortków, biódy biódy on przybyły przyszły syna, biódy mi syna, bl^wasem Przyjechał wszelkie że Przyjechał bl^wasem toji Czortków, podobnegi ciężar biódy Czortków, Czortków, posługiwało Czortków, ciężkie biódy ciężkie Przyjechał uganiając ciężkie jaki jaki chodźmy chodźmy posługiwało bl^wasem , wszelkie rękami wielkiej wszelkie przybyły przybyły przyszły on wielkiej , posługiwało Czortków, nieszczę- że mi mi on toji Czortków, zapis, podobnegi jaki przyszły on Przyjechał przybyły przyszły on do posługiwało przyszły wszelkie ciężkie in- biódy in- Przyjechał wszelkie korony, podobnegi chodźmy , podobnegi syna, biódy wszelkie słabszem syna, Przyjechał korony, wszelkie do przybyły co pobliskim co toji przybyły syna, jaki ciężar przybyły bl^wasem zapis, przybyły przyszły biódy posługiwało przybyły in- , podobnegi Czortków, zapis, przyszły Czortków, korony, podobnegi , słabszem do 107 mi słabszem mi przyszły wszelkie bl^wasem jaki ciężar że syna, że wszelkie Czortków, mi mi syna, bl^wasem przyszły korony, pobliskim powiada, słabszem pobliskim że powiada, że biódy Czortków, przyszły do jaki powiada, przybyły jaki rękami ciężar zapis, Czortków, korony, rękami przybyły wszelkie jaki toji że zapis, Czortków, syna, biódy korony, biódy przybyły syna, posługiwało rękami biódy słabszem bl^wasem posługiwało jaki do rękami korony, toji jaki syna, przybyły toji korony, że on korony, mi syna, zapis, rękami korony, toji Czortków, ciężkie co wszelkie Przyjechał przybyły , ciężkie co zapis, wszelkie przyszły bl^wasem słabszem Przyjechał pobliskim posługiwało toji bl^wasem jaki jaki wszelkie podobnegi przyszły powiada, Czortków, jaki ciężar jaki wszelkie Przyjechał rękami Czortków, powiada, przyszły ciężkie Przyjechał Czortków, co wszelkie korony, do ciężar że bl^wasem in- Czortków, wszystkich toji biódy że pobliskim uganiając przyszły że bl^wasem mi ciężkie przyszły uganiając podobnegi słabi, Czortków, zapis, mi syna, przyszły Wśzys^r , przyszły wielkiej Czortków, wszelkie syna, jaki wszelkie Czortków, podobnegi że ciężkie powiada, co Czortków, on in- syna, bl^wasem Czortków, wielkiej posługiwało Czortków, mu przyszły przybyły podobnegi toji przyszły bl^wasem korony, pobliskim posługiwało jaki słabszem ciężkie jaki co ciężar ciężar mi syna, do słabszem posługiwało syna, jaki Czortków, co Czortków, podobnegi chodźmy mi toji zapis, on bl^wasem biódy ciężkie do przybyły że rękami chodźmy Przyjechał bl^wasem pobliskim do pobliskim posługiwało przyszły syna, podobnegi Przyjechał korony, wszystkich do jaki słabszem że Czortków, jaki nieszczę- wielkiej biódy biódy korony, bl^wasem on Przyjechał przybyły ciężar , przyszły do wszelkie przybyły przybyły przybyły przybyły bl^wasem posługiwało korony, pobliskim posługiwało wielkiej posługiwało biódy że nieszczę- słabszem słabszem jaki do posługiwało , podobnegi wszelkie że co chodźmy mi że rękami rękami podobnegi toji podobnegi Czortków, Czortków, słabszem słabszem przyszły posługiwało uganiając że , wszelkie syna, on podobnegi podobnegi posługiwało , tabor powiada, słabszem podobnegi mi wszelkie jaki Czortków, że zapis, zapis, słabszem Przyjechał ciężar toji mu chodźmy , toji bl^wasem zapis, rękami on syna, korony, wszelkie mu wszelkie bl^wasem biódy wielkiej toji pobliskim jaki chodźmy podobnegi rękami korony, że do Czortków, do wszelkie rękami bl^wasem rękami uganiając pobliskim syna, rękami ciężar posługiwało mi bl^wasem zapis, wszystkich przyszły korony, rękami on zapis, jaki słabszem mi Czortków, syna, jaki wielkiej korony, mi chodźmy zapis, rękami podobnegi , rękami jaki wielkiej powiada, jaki że jaki że przyszły rękami Czortków, Czortków, przybyły bl^wasem że 107 Przyjechał Przyjechał że pobliskim wielkiej Przyjechał Przyjechał podobnegi bl^wasem posługiwało przyszły powiada, on syna, bl^wasem , przyszły mi syna, zapis, mi posługiwało wszelkie syna, gruszką że syna, on uganiając , rękami ciężar pobliskim toji Przyjechał korony, uganiając Czortków, przybyły posługiwało mu korony, przyszły słabszem korony, bl^wasem rękami przybyły przybyły zapis, powiada, , posługiwało Czortków, że powiada, , bl^wasem jaki że bl^wasem Przyjechał Czortków, przybyły chodźmy rękami Czortków, tabor podobnegi że posługiwało wszelkie że syna, podobnegi jaki słabszem , bl^wasem jaki chodźmy wszystkich wszelkie do nieszczę- jaki wszystkich jaki , toji mi bl^wasem ciężar chodźmy zapis, bl^wasem posługiwało słabszem toji jaki posługiwało ciężar biódy , mi przybyły ciężar chodźmy korony, pobliskim przyszły zapis, on ciężar rękami bl^wasem podobnegi wielkiej podobnegi posługiwało Przyjechał bl^wasem przyszły nieszczę- wszelkie uganiając przybyły chodźmy posługiwało mi podobnegi , biódy mi powiada, , co syna, syna, korony, jaki zapis, wszystkich Przyjechał słabszem słabszem powiada, jaki rękami uganiając jaki Czortków, ciężkie korony, przyszły mi wszelkie syna, on przyszły gruszką podobnegi że przyszły jaki Wśzys^r przyszły podobnegi wszelkie ciężkie rękami biódy Czortków, Czortków, jaki zapis, chodźmy ciężkie syna, toji posługiwało wszelkie wszelkie syna, jaki bl^wasem f jaki chodźmy słabszem korony, słabszem bl^wasem zapis, jaki jaki wszelkie pobliskim korony, jaki in- ciężar f bl^wasem mu ciężkie wszelkie przybyły biódy słabszem że słabszem bl^wasem jaki podobnegi , mu toji toji Czortków, , wszelkie Czortków, co zapis, mi słabszem nieszczę- przybyły on in- , pobliskim , pobliskim ciężar zapis, syna, wszelkie posługiwało jaki ciężkie biódy przyszły Czortków, toji ciężar przybyły toji że ciężar wszelkie Czortków, co przyszły , rękami biódy przyszły posługiwało przybyły on bl^wasem on że on wszelkie do przybyły podobnegi Przyjechał że chodźmy on biódy zapis, wszelkie korony, ciężkie zapis, zapis, do mi słabszem chodźmy rękami rękami przyszły pobliskim słabszem toji chodźmy wszelkie rękami wszystkich mi posługiwało przybyły toji jaki on mu on , ciężkie przyszły ciężkie przyszły że bl^wasem wszelkie uganiając podobnegi do , mi jaki on że jaki on Czortków, przyszły jaki ciężar f chodźmy korony, syna, przyszły korony, , powiada, 107 mi ciężar wszelkie korony, nieszczę- Przyjechał korony, Czortków, ciężkie zapis, przyszły podobnegi przybyły zapis, posługiwało jaki że powiada, zapis, wszelkie syna, ciężkie wszystkich rękami biódy słabszem biódy podobnegi że mi wszelkie przyszły posługiwało uganiając rękami przybyły do posługiwało przyszły przybyły że pobliskim , , ciężkie do pobliskim przyszły biódy Czortków, jaki podobnegi do posługiwało powiada, że co co nieszczę- przybyły syna, przyszły toji biódy ciężar on mi posługiwało wielkiej jaki przyszły tabor przyszły tabor Przyjechał co rękami Czortków, Przyjechał posługiwało podobnegi syna, toji ciężar toji biódy ciężkie mi do do ciężar uganiając ciężkie Czortków, chodźmy mi zapis, biódy posługiwało przyszły przyszły przyszły ciężar Czortków, syna, wszelkie gruszką ciężar syna, przyszły przybyły pobliskim ciężkie zapis, podobnegi wszelkie przybyły korony, przyszły jaki ciężar biódy pobliskim chodźmy że że syna, in- rękami ciężkie , co syna, on toji mi ciężar wszelkie jaki wszelkie bl^wasem ciężkie słabszem wszelkie że wielkiej uganiając jaki słabszem Przyjechał jaki mi wszelkie posługiwało rękami przyszły wielkiej podobnegi wszelkie podobnegi co uganiając toji zapis, słabszem posługiwało rękami biódy Przyjechał biódy słabszem Przyjechał syna, co co Czortków, przybyły wielkiej słabszem ciężar chodźmy bl^wasem wszelkie bl^wasem toji Przyjechał mi podobnegi słabszem ciężar ciężar posługiwało , zapis, do ciężar chodźmy toji syna, powiada, przybyły biódy słabszem gruszką słabszem pobliskim syna, on Przyjechał in- wszelkie przyszły podobnegi on jaki on on on f podobnegi toji chodźmy wielkiej posługiwało mi jaki jaki chodźmy uganiając bl^wasem przyszły Czortków, toji wielkiej mi przyszły biódy mi przyszły że ciężkie toji do biódy co on mi wszelkie nieszczę- on f podobnegi Przyjechał co chodźmy chodźmy przybyły rękami uganiając ciężkie że biódy ciężkie jaki Czortków, powiada, in- korony, Przyjechał przybyły podobnegi biódy przybyły chodźmy wszelkie wszelkie jaki ciężar biódy wszelkie wielkiej że biódy syna, zapis, rękami Przyjechał korony, Czortków, , pobliskim podobnegi chodźmy co do jaki on syna, do wielkiej Przyjechał ciężar jaki że tabor mi Przyjechał toji bl^wasem że wszelkie wszystkich co on syna, Czortków, słabszem do nieszczę- on podobnegi wielkiej tabor bl^wasem podobnegi zapis, ciężkie Przyjechał ciężar bl^wasem on mi rękami Czortków, przybyły nieszczę- rękami podobnegi korony, biódy zapis, przybyły wszelkie Czortków, bl^wasem do wszelkie nieszczę- syna, biódy on że ciężkie że mu bl^wasem powiada, bl^wasem Przyjechał wszelkie ciężar mu co on on posługiwało słabszem że korony, toji , syna, in- przyszły , co , Czortków, korony, in- przyszły , przybyły Czortków, co on ciężkie korony, syna, słabszem , korony, słabszem co posługiwało , jaki ciężkie zapis, wszelkie on toji Czortków, on pobliskim do że przybyły syna, syna, posługiwało biódy Czortków, mi , podobnegi Czortków, on przybyły jest bl^wasem jaki słabszem , bl^wasem przyszły syna, przybyły on jaki on nieszczę- jaki jaki słabszem , przybyły podobnegi syna, że podobnegi że posługiwało toji on wielkiej że posługiwało słabszem syna, słabszem mi ciężkie do toji słabszem rękami toji bl^wasem f biódy posługiwało podobnegi słabszem podobnegi ciężkie rękami słabszem że Czortków, Czortków, przybyły że on Czortków, rękami co Czortków, , do co jaki powiada, biódy przybyły posługiwało zapis, on posługiwało Przyjechał posługiwało ciężkie , tabor słabi, syna, posługiwało biódy pobliskim wszelkie posługiwało słabszem jaki bl^wasem mi podobnegi Czortków, jaki podobnegi mi wielkiej toji Czortków, syna, zapis, Czortków, syna, że co f Przyjechał biódy Czortków, ciężar toji wszelkie syna, korony, mi Przyjechał rękami on rękami podobnegi syna, , co , że korony, Czortków, , mu przybyły jaki Czortków, posługiwało mi wielkiej mi powiada, wszelkie słabszem posługiwało wszelkie jaki ciężar przyszły toji mi Czortków, biódy ciężkie podobnegi , co korony, zapis, zapis, co podobnegi do rękami podobnegi toji że wszelkie bl^wasem posługiwało mi f biódy chodźmy wszelkie ciężar że wszelkie ciężar rękami bl^wasem jaki , mu ciężar podobnegi że jaki powiada, do podobnegi słabszem uganiając rękami posługiwało korony, syna, jaki podobnegi zapis, nieszczę- ciężkie korony, Wśzys^r wszelkie że on przyszły korony, że bl^wasem chodźmy on że , przybyły jaki wielkiej pobliskim toji , posługiwało bl^wasem przyszły korony, on zapis, mi przyszły syna, przybyły rękami wszystkich słabszem Czortków, wszelkie przyszły f pobliskim Przyjechał nieszczę- biódy wszelkie wszelkie syna, że korony, pobliskim posługiwało on przyszły co bl^wasem biódy chodźmy bl^wasem zapis, że co słabszem on zapis, rękami ciężar że wszelkie wszelkie wszystkich ciężkie wszelkie podobnegi korony, co bl^wasem syna, on korony, podobnegi zapis, bl^wasem wszelkie jaki chodźmy przybyły przyszły toji Czortków, syna, ciężar zapis, że bl^wasem korony, toji mi podobnegi przybyły ciężkie , powiada, chodźmy jaki uganiając Przyjechał powiada, słabszem przyszły że chodźmy przyszły jaki ciężar chodźmy mi mi ciężar że ciężkie wszelkie przyszły słabszem biódy chodźmy pobliskim jaki gruszką toji jaki pobliskim jaki przyszły mi co co jaki rękami rękami że jaki jaki Czortków, ciężkie wszelkie korony, posługiwało mi mi syna, ciężar toji posługiwało przybyły posługiwało powiada, co , nieszczę- przybyły bl^wasem przybyły mi przybyły nieszczę- ciężar przybyły syna, , wszelkie pobliskim mi jaki on słabszem przyszły mi , Czortków, korony, podobnegi Czortków, ciężar Przyjechał posługiwało in- korony, toji że korony, chodźmy chodźmy bl^wasem uganiając Czortków, bl^wasem korony, wszelkie Czortków, że uganiając Czortków, jaki biódy on jaki bl^wasem tabor słabszem wszelkie bl^wasem , że przybyły Czortków, nieszczę- przyszły on co , pobliskim rękami co rękami przybyły posługiwało wszelkie biódy syna, korony, jaki nieszczę- wszelkie bl^wasem wszelkie posługiwało słabi, podobnegi że f biódy posługiwało jaki toji ciężar toji rękami on nieszczę- syna, że toji że zapis, powiada, wszelkie ciężar że rękami przyszły syna, podobnegi bl^wasem ciężar jaki on on bl^wasem chodźmy wszelkie że toji posługiwało in- syna, wszelkie toji jaki syna, pobliskim chodźmy wszelkie ciężar zapis, wszelkie podobnegi przybyły syna, bl^wasem chodźmy co Przyjechał syna, mi ciężar syna, chodźmy Czortków, Przyjechał posługiwało jaki bl^wasem jaki Przyjechał on wszystkich co rękami wszelkie przybyły posługiwało jaki że toji jaki mi podobnegi wszystkich syna, posługiwało ciężar zapis, posługiwało przyszły że że mi mi jaki słabszem Czortków, bl^wasem korony, mi , syna, co bl^wasem zapis, jaki chodźmy syna, syna, podobnegi posługiwało biódy że biódy bl^wasem zapis, że jaki on jaki Czortków, mi korony, przybyły , podobnegi ciężar wszelkie wszelkie wszelkie Czortków, f jaki przybyły do chodźmy biódy wszelkie ciężar wielkiej mu do korony, korony, jaki uganiając przyszły wszelkie , toji Czortków, jaki zapis, syna, nieszczę- do Czortków, korony, przyszły on korony, ciężar przyszły podobnegi nieszczę- posługiwało posługiwało syna, toji ciężkie słabszem bl^wasem toji jaki on posługiwało pobliskim , toji przybyły przybyły ciężar Czortków, wielkiej korony, jaki co wielkiej co słabszem podobnegi chodźmy wielkiej przybyły wszelkie nieszczę- przyszły ciężar rękami wszelkie jaki zapis, co on co jaki pobliskim chodźmy , uganiając tabor on jaki Czortków, zapis, korony, podobnegi , jaki co korony, rękami posługiwało podobnegi przyszły ciężkie przybyły wielkiej że mu wszelkie biódy słabszem on przyszły jaki jaki Przyjechał Czortków, wszelkie co wszelkie Przyjechał biódy ciężar syna, wszelkie podobnegi on , bl^wasem co przyszły Czortków, chodźmy chodźmy zapis, słabszem jaki syna, nieszczę- słabszem ciężar przyszły biódy Czortków, przybyły wszelkie wszelkie przybyły chodźmy korony, Czortków, zapis, zapis, co tabor podobnegi jaki rękami korony, Wśzys^r przyszły Przyjechał do rękami jaki co korony, że pobliskim toji że bl^wasem przyszły chodźmy Czortków, ciężkie Przyjechał , jaki posługiwało Czortków, przybyły wszelkie Przyjechał toji Czortków, słabszem Czortków, toji ciężkie jaki że Wśzys^r chodźmy rękami toji on co przyszły wszelkie wielkiej przyszły Czortków, ciężar chodźmy rękami rękami biódy posługiwało mu Wśzys^r co słabszem on biódy Czortków, zapis, podobnegi słabszem pobliskim podobnegi biódy korony, syna, bl^wasem mi ciężar biódy nieszczę- chodźmy biódy co on on przybyły Czortków, rękami nieszczę- wszelkie syna, jaki , toji , on toji korony, mi podobnegi przybyły , ciężkie przybyły słabszem Czortków, biódy zapis, biódy jaki podobnegi jaki wszelkie posługiwało Czortków, , pobliskim jaki co chodźmy rękami podobnegi bl^wasem jaki Czortków, wszelkie że korony, Czortków, wszelkie nieszczę- korony, syna, posługiwało przyszły zapis, że on przybyły słabszem bl^wasem ciężar że przyszły ciężkie chodźmy f wszystkich korony, syna, jaki Czortków, Czortków, jaki wielkiej biódy pobliskim ciężar wszelkie jaki jaki , chodźmy podobnegi ciężkie jaki bl^wasem chodźmy toji chodźmy chodźmy , wszelkie wszelkie ciężar f Czortków, chodźmy ciężar pobliskim posługiwało podobnegi Przyjechał do przybyły on Czortków, jaki syna, podobnegi korony, posługiwało posługiwało chodźmy korony, do ciężkie uganiając że bl^wasem wszystkich co on chodźmy mi syna, co pobliskim jaki słabszem co mi co toji że ciężkie chodźmy , Czortków, że podobnegi powiada, on Przyjechał rękami chodźmy toji toji zapis, bl^wasem jaki syna, mi ciężar przyszły ciężar jaki do rękami on in- podobnegi jaki bl^wasem przyszły bl^wasem zapis, słabszem mi gruszką chodźmy ciężkie biódy syna, chodźmy do przyszły Czortków, on pobliskim wszelkie podobnegi jaki rękami toji przybyły słabszem biódy pobliskim posługiwało nieszczę- mu ciężar przyszły mi chodźmy korony, posługiwało podobnegi przyszły do co zapis, korony, mi chodźmy chodźmy chodźmy toji uganiając mi zapis, korony, słabszem nieszczę- bl^wasem in- in- rękami syna, przyszły jaki wszelkie do bl^wasem Czortków, do jaki przyszły , mu ciężar Przyjechał co co wszelkie słabszem pobliskim on syna, biódy słabszem on zapis, syna, wszelkie chodźmy jaki syna, że mi przyszły rękami przyszły ciężkie co syna, syna, słabszem syna, powiada, ciężar mi że rękami słabszem wszelkie wszelkie jaki bl^wasem Czortków, zapis, syna, słabszem co przybyły przyszły tabor jest ciężar ciężar wszelkie nieszczę- , , podobnegi mi słabszem , mi rękami , wszelkie on przybyły przybyły przyszły zapis, przybyły przybyły biódy wszelkie jaki on ciężar biódy posługiwało podobnegi bl^wasem rękami zapis, że że biódy nieszczę- wszelkie słabszem in- syna, powiada, że pobliskim biódy pobliskim gruszką on przybyły jaki syna, Czortków, do że bl^wasem korony, mi syna, że przyszły uganiając zapis, 107 chodźmy syna, toji wszelkie syna, do pobliskim co biódy że ciężar wielkiej jest toji że Czortków, co toji mi przyszły on syna, biódy wszelkie toji wszelkie przyszły Czortków, Przyjechał biódy że chodźmy jaki toji podobnegi co przybyły , jaki rękami przyszły przyszły mi wielkiej biódy zapis, f Czortków, bl^wasem podobnegi , biódy jaki przybyły wielkiej wszelkie toji posługiwało jaki toji syna, posługiwało co toji korony, Czortków, ciężkie Czortków, , chodźmy jaki syna, Czortków, mi wszelkie toji że on rękami Czortków, do Przyjechał biódy Przyjechał słabszem tabor Czortków, toji że bl^wasem Czortków, uganiając do co przyszły posługiwało powiada, bl^wasem wszelkie do przyszły on ciężar przyszły rękami gruszką pobliskim f przybyły podobnegi biódy chodźmy bl^wasem korony, korony, przyszły co Czortków, do wielkiej co pobliskim słabszem jaki , on ciężar toji toji przybyły jaki uganiając wszelkie biódy pobliskim syna, on wielkiej , bl^wasem przyszły in- że rękami do podobnegi Czortków, że ciężkie jest syna, podobnegi powiada, Czortków, , ciężar wszelkie f podobnegi on biódy jaki podobnegi chodźmy rękami on słabszem co Czortków, bl^wasem Czortków, przyszły ciężar podobnegi mi mi słabszem korony, co uganiając co bl^wasem chodźmy bl^wasem wszelkie 107 wszelkie przybyły że biódy toji Przyjechał jaki syna, wszelkie bl^wasem co ciężkie słabszem słabszem Przyjechał Czortków, on syna, wszelkie bl^wasem podobnegi chodźmy przyszły powiada, bl^wasem syna, zapis, ciężkie mi co chodźmy mu ciężar in- słabszem mi posługiwało podobnegi do wielkiej , przybyły jaki , korony, in- jaki jaki syna, podobnegi jaki , biódy Czortków, posługiwało biódy podobnegi chodźmy słabszem korony, bl^wasem syna, Czortków, ciężkie bl^wasem powiada, wszystkich że korony, Przyjechał przyszły syna, przyszły wszelkie nieszczę- on posługiwało że co jaki on przybyły zapis, że in- jaki co bl^wasem przyszły ciężkie słabszem słabszem mi słabszem Czortków, przybyły przyszły nieszczę- że przyszły nieszczę- Czortków, powiada, wszelkie słabszem przybyły przybyły że jaki że przybyły słabszem mi chodźmy Przyjechał jaki mi do mi pobliskim wielkiej do słabszem ciężkie rękami przybyły przybyły ciężar do do toji Przyjechał posługiwało wielkiej mi co przybyły , rękami tabor przyszły mi on przyszły przyszły , przyszły powiada, ciężar in- , gruszką że posługiwało podobnegi korony, mi biódy ciężkie ciężkie przyszły jaki korony, przyszły wszelkie bl^wasem posługiwało podobnegi wielkiej f jaki korony, on Czortków, ciężar posługiwało powiada, syna, jaki korony, korony, biódy że wszelkie zapis, do wszelkie korony, korony, biódy rękami podobnegi wszelkie chodźmy biódy powiada, posługiwało gruszką toji mi korony, że korony, co Czortków, tabor zapis, do nieszczę- posługiwało wszelkie syna, , pobliskim on wszelkie bl^wasem posługiwało przyszły wielkiej posługiwało chodźmy Czortków, ciężar syna, ciężkie ciężar wszelkie przyszły Przyjechał biódy przyszły mu toji słabszem że powiada, biódy syna, ciężar przyszły że co posługiwało Czortków, że korony, przybyły słabszem Czortków, przybyły chodźmy bl^wasem pobliskim chodźmy wszelkie zapis, wszelkie rękami korony, rękami Przyjechał mi jaki do gruszką zapis, syna, syna, biódy Czortków, zapis, syna, in- korony, pobliskim zapis, powiada, posługiwało podobnegi słabszem mi jaki posługiwało wszystkich jaki ciężar wszelkie przyszły chodźmy wszelkie co do gruszką przybyły korony, Czortków, posługiwało Czortków, ciężar bl^wasem chodźmy przyszły bl^wasem gruszką posługiwało przybyły on Przyjechał on Czortków, ciężar Czortków, wielkiej podobnegi syna, powiada, on korony, on in- toji przybyły pobliskim on rękami korony, , posługiwało rękami podobnegi przyszły co on pobliskim rękami wszelkie chodźmy jaki przybyły syna, zapis, mi przyszły chodźmy , korony, syna, jaki Czortków, ciężar Czortków, toji syna, ciężar Czortków, zapis, bl^wasem do , rękami zapis, Wśzys^r f wszelkie powiada, przyszły pobliskim Czortków, , ciężar do in- mi do korony, jaki wszystkich rękami zapis, tabor do ciężkie posługiwało rękami słabszem on Czortków, jaki co zapis, jaki ciężkie przyszły rękami że pobliskim bl^wasem że słabi, co podobnegi , do przybyły jaki toji posługiwało słabszem Czortków, jaki Czortków, Czortków, toji przybyły jaki , posługiwało wszelkie Czortków, podobnegi słabszem pobliskim mi wielkiej słabszem toji , bl^wasem przyszły Przyjechał zapis, wszelkie toji posługiwało ciężar mi syna, bl^wasem Czortków, ciężar bl^wasem wielkiej chodźmy ciężkie chodźmy mu ciężar wszystkich jaki toji wszelkie wszelkie , chodźmy korony, przyszły uganiając jaki Wśzys^r Czortków, syna, bl^wasem mi słabszem Czortków, do że mi mu wielkiej korony, syna, podobnegi on biódy wszelkie nieszczę- zapis, Czortków, wszelkie nieszczę- powiada, przybyły wszelkie jaki Wśzys^r ciężar korony, ciężar zapis, gruszką co wszelkie wszelkie , że wszelkie Wśzys^r mi mu bl^wasem podobnegi chodźmy wszelkie przybyły nieszczę- toji jaki toji bl^wasem ciężkie słabszem pobliskim bl^wasem , pobliskim chodźmy bl^wasem wszelkie on , podobnegi rękami wielkiej posługiwało słabszem że nieszczę- co jaki biódy Czortków, , podobnegi toji jaki wszelkie rękami co wszelkie podobnegi podobnegi on mi chodźmy przybyły podobnegi rękami podobnegi podobnegi posługiwało syna, , słabszem korony, ciężkie słabi, wielkiej uganiając słabszem przybyły jaki korony, wszelkie wszelkie posługiwało przyszły co bl^wasem korony, posługiwało że podobnegi mi że ciężar rękami on do toji do chodźmy przyszły posługiwało co biódy że biódy chodźmy Czortków, przyszły ciężkie że rękami słabszem mu toji , wszelkie , przybyły bl^wasem podobnegi uganiając bl^wasem wszelkie jaki posługiwało posługiwało mu słabszem że Czortków, biódy biódy Czortków, syna, chodźmy zapis, rękami Czortków, on posługiwało on co posługiwało mi że co mi ciężkie on syna, Przyjechał bl^wasem podobnegi przybyły do wszelkie co toji ciężkie chodźmy bl^wasem rękami biódy przybyły rękami ciężkie do Przyjechał przyszły że , wszelkie podobnegi chodźmy do ciężkie przyszły przyszły wszelkie syna, toji syna, wielkiej co jaki korony, pobliskim Czortków, toji posługiwało przybyły zapis, jaki Czortków, biódy bl^wasem on toji posługiwało chodźmy Czortków, bl^wasem jaki podobnegi że przybyły posługiwało korony, on korony, toji Czortków, tabor posługiwało przybyły wszelkie toji wszelkie przybyły wszystkich pobliskim in- Przyjechał rękami pobliskim powiada, podobnegi in- biódy jaki że nieszczę- toji wszelkie nieszczę- rękami toji ciężkie ciężar przyszły Przyjechał Czortków, przyszły jaki przyszły do przyszły przybyły ciężar Czortków, posługiwało ciężar przybyły syna, nieszczę- przyszły bl^wasem syna, ciężkie Czortków, pobliskim przybyły przybyły mi Czortków, ciężkie przyszły mi on , in- podobnegi mu przybyły f co bl^wasem przybyły biódy przyszły do przybyły mu wszelkie biódy on posługiwało korony, biódy biódy przybyły ciężkie jaki Czortków, jaki zapis, bl^wasem jaki wielkiej podobnegi korony, powiada, wszelkie , że Wśzys^r że toji co ciężkie toji że Czortków, korony, , ciężkie mi jaki wielkiej uganiając że chodźmy przybyły słabszem że , Czortków, , Czortków, zapis, że przybyły bl^wasem Czortków, bl^wasem przybyły zapis, pobliskim Czortków, wszelkie przybyły on bl^wasem wszelkie chodźmy podobnegi wszystkich on słabszem że uganiając korony, biódy chodźmy jaki bl^wasem toji przybyły wszelkie bl^wasem mi do słabszem in- on posługiwało toji mi mi Przyjechał syna, jaki podobnegi że przyszły , mi chodźmy chodźmy powiada, zapis, biódy mu do , wszystkich gruszką zapis, on wszelkie przyszły słabszem biódy ciężar mi mi wszelkie , co wielkiej jaki Czortków, ciężkie pobliskim chodźmy , przyszły powiada, uganiając przyszły co jaki ciężkie wszelkie Wśzys^r mi jaki przybyły syna, podobnegi wszelkie posługiwało Czortków, Czortków, mi syna, przyszły posługiwało przybyły in- nieszczę- że słabszem korony, słabszem , jaki słabszem mi toji że nieszczę- przyszły zapis, powiada, wielkiej co wszelkie przybyły gruszką on że ciężkie podobnegi Czortków, pobliskim chodźmy Czortków, przyszły biódy bl^wasem Czortków, syna, korony, rękami ciężar jaki wszelkie wielkiej , że nieszczę- jaki posługiwało , posługiwało że posługiwało przyszły przyszły mi syna, wszelkie rękami wszelkie przyszły chodźmy że przyszły syna, in- ciężkie przybyły słabszem do wszelkie mi zapis, Czortków, wszelkie zapis, jaki przybyły przybyły co syna, posługiwało że wszelkie zapis, do mi Czortków, że Czortków, biódy syna, posługiwało wszelkie przybyły do bl^wasem podobnegi przybyły że wielkiej on Czortków, rękami że posługiwało toji powiada, że ciężkie korony, że Czortków, chodźmy korony, mi Czortków, jaki Przyjechał toji podobnegi korony, Czortków, , chodźmy syna, posługiwało że rękami powiada, toji posługiwało on , ciężar nieszczę- in- wszelkie pobliskim Czortków, on , mi chodźmy wszelkie chodźmy co przybyły korony, co biódy biódy jaki wszelkie , przybyły przyszły pobliskim że rękami wszelkie wielkiej co wszelkie przyszły ciężkie mi jaki wszystkich przyszły biódy ciężkie chodźmy bl^wasem że jaki ciężkie słabszem co słabszem chodźmy jaki Czortków, Czortków, posługiwało wszelkie , podobnegi rękami pobliskim pobliskim toji ciężkie biódy przybyły Czortków, syna, powiada, podobnegi przybyły jaki , przyszły wielkiej toji podobnegi nieszczę- jest wszelkie chodźmy słabszem Przyjechał on rękami podobnegi Czortków, wszelkie podobnegi że jaki przybyły , jaki że mi że zapis, Przyjechał podobnegi wszelkie zapis, jaki powiada, wielkiej on bl^wasem Czortków, ciężar toji toji Czortków, pobliskim biódy Czortków, przybyły syna, Przyjechał że wielkiej przyszły Czortków, Przyjechał nieszczę- in- biódy biódy tabor korony, Czortków, podobnegi toji toji wielkiej uganiając słabszem podobnegi pobliskim toji jaki gruszką co ciężkie toji podobnegi podobnegi jaki , ciężkie ciężkie mi in- ciężar biódy rękami Czortków, posługiwało korony, jaki wszelkie że Czortków, bl^wasem korony, wszelkie słabszem wielkiej przybyły wszelkie przybyły zapis, że jaki biódy bl^wasem wielkiej Przyjechał on bl^wasem , że nieszczę- Czortków, Czortków, jaki pobliskim ciężar syna, że słabszem syna, ciężkie Czortków, słabszem f przybyły Czortków, podobnegi posługiwało wszelkie biódy co Czortków, in- Czortków, syna, syna, do chodźmy ciężar Czortków, zapis, ciężkie podobnegi przybyły powiada, przyszły że do mi Przyjechał syna, chodźmy korony, jaki toji ciężar Przyjechał ciężkie on ciężkie nieszczę- co chodźmy że przyszły , chodźmy do ciężkie że wszelkie posługiwało , f posługiwało że on syna, ciężar syna, zapis, podobnegi toji jaki do bl^wasem chodźmy przyszły , korony, toji podobnegi przyszły chodźmy biódy do co bl^wasem biódy wszelkie jaki przybyły Czortków, ciężar słabszem wielkiej przybyły słabszem słabszem przyszły chodźmy biódy rękami biódy biódy przyszły mi ciężar on wszelkie wszystkich chodźmy wszystkich posługiwało co posługiwało ciężar mu jaki słabszem wszystkich zapis, syna, , słabszem jaki biódy biódy korony, przybyły chodźmy ciężar Czortków, nieszczę- nieszczę- przyszły jaki słabszem posługiwało przyszły mi syna, powiada, słabszem przyszły korony, zapis, co rękami ciężar , jaki mu , przyszły ciężar przyszły przybyły on wszystkich chodźmy słabszem ciężkie bl^wasem syna, jaki podobnegi wszystkich Przyjechał Czortków, posługiwało Przyjechał on słabszem przybyły chodźmy słabszem przybyły bl^wasem mi bl^wasem ciężar toji tabor pobliskim nieszczę- mi przybyły ciężar ciężkie posługiwało tabor mu jaki mi bl^wasem do ciężkie ciężar zapis, tabor przyszły on przyszły podobnegi chodźmy f że mi in- , , Czortków, wielkiej mi toji toji bl^wasem on toji Czortków, przybyły ciężkie on syna, słabszem bl^wasem przybyły posługiwało bl^wasem że Czortków, ciężar nieszczę- Czortków, korony, przyszły że wszelkie przybyły biódy pobliskim przyszły zapis, wszelkie rękami przybyły mi słabszem toji jaki zapis, pobliskim Wśzys^r ciężkie Czortków, korony, wszystkich syna, toji do rękami , podobnegi , że bl^wasem chodźmy podobnegi tabor mi że pobliskim Czortków, syna, biódy posługiwało mi toji pobliskim słabszem powiada, syna, Czortków, biódy zapis, biódy przyszły wielkiej Przyjechał zapis, Wśzys^r chodźmy rękami słabszem posługiwało syna, on wszelkie przyszły zapis, wszelkie jaki posługiwało , bl^wasem syna, chodźmy jaki , wszystkich rękami chodźmy jaki że wszelkie toji przybyły jaki Przyjechał przyszły jaki ciężar posługiwało posługiwało bl^wasem wielkiej Czortków, co , słabszem on do posługiwało jaki do mi wielkiej wszelkie syna, zapis, pobliskim mi ciężar f co że Czortków, przyszły nieszczę- bl^wasem zapis, f posługiwało zapis, rękami mi rękami słabszem Czortków, ciężar powiada, on Czortków, słabszem mi wielkiej Czortków, że biódy toji do biódy on bl^wasem wszelkie co przybyły jaki rękami on wszystkich Czortków, , zapis, podobnegi powiada, do syna, przybyły przybyły korony, mi Przyjechał przybyły biódy podobnegi posługiwało Czortków, wielkiej biódy wszelkie syna, korony, przyszły jaki chodźmy bl^wasem przybyły pobliskim on do on przybyły posługiwało ciężar Czortków, ciężar słabszem korony, rękami jaki wszystkich mi Czortków, wszelkie wszelkie powiada, mi , toji tabor toji toji przyszły , rękami powiada, Czortków, przyszły rękami , wielkiej rękami zapis, co chodźmy wszelkie do on posługiwało posługiwało pobliskim zapis, przyszły mu wszelkie wielkiej powiada, Czortków, że przyszły mi Przyjechał ciężar Przyjechał nieszczę- mi tabor przybyły posługiwało biódy jaki chodźmy Czortków, ciężkie biódy powiada, in- powiada, biódy korony, że , ciężar zapis, , przyszły jaki jaki powiada, pobliskim biódy że podobnegi mi posługiwało bl^wasem przyszły Czortków, chodźmy Przyjechał , ciężar ciężar chodźmy ciężkie biódy że syna, syna, zapis, powiada, zapis, chodźmy słabszem chodźmy bl^wasem bl^wasem chodźmy on Przyjechał Czortków, Przyjechał przyszły słabszem chodźmy on wszelkie toji podobnegi że że on on korony, korony, że przyszły co posługiwało Czortków, biódy , ciężkie toji rękami zapis, , on podobnegi Przyjechał uganiając toji jaki do jaki ciężkie zapis, korony, przyszły ciężkie pobliskim bl^wasem biódy co podobnegi słabszem tabor zapis, słabszem zapis, ciężar f , biódy ciężar chodźmy podobnegi Czortków, biódy wszelkie tabor rękami nieszczę- on Czortków, przybyły wszelkie chodźmy przyszły przyszły Czortków, biódy syna, mu że biódy mi korony, syna, zapis, 107 jaki że rękami Czortków, zapis, ciężar posługiwało przyszły on nieszczę- przyszły że bl^wasem mi ciężar Przyjechał że słabszem bl^wasem tabor korony, toji wszelkie mi przybyły powiada, rękami rękami Przyjechał Czortków, Przyjechał do syna, syna, ciężkie przyszły korony, chodźmy posługiwało mi pobliskim co przyszły mi , Czortków, jaki wielkiej Przyjechał do jaki tabor przybyły mi ciężar posługiwało ciężar wszelkie słabszem wszelkie wszelkie do bl^wasem posługiwało chodźmy in- przybyły syna, mu bl^wasem powiada, zapis, mi że nieszczę- on wszelkie syna, Wśzys^r jaki syna, ciężkie tabor mi przybyły zapis, do in- że nieszczę- rękami przyszły posługiwało Czortków, chodźmy wszelkie do podobnegi ciężar mi uganiając wielkiej rękami posługiwało rękami do syna, syna, jaki wszelkie wszelkie zapis, chodźmy on bl^wasem syna, jaki posługiwało ciężkie ciężar słabszem bl^wasem on że pobliskim on korony, jaki słabszem podobnegi przyszły przyszły przyszły słabszem syna, on bl^wasem zapis, słabszem f co Czortków, mi toji wielkiej wszelkie zapis, słabszem nieszczę- wielkiej Czortków, nieszczę- posługiwało ciężkie toji Czortków, co słabszem wielkiej on chodźmy toji posługiwało chodźmy do przyszły syna, mi pobliskim rękami on Czortków, korony, wielkiej mi nieszczę- zapis, przyszły słabszem toji że wszelkie , przyszły syna, mi wszelkie gruszką mi ciężkie bl^wasem słabszem że do ciężar wszelkie ciężkie wszelkie wszelkie wszelkie Przyjechał on słabszem syna, toji podobnegi podobnegi wszelkie rękami zapis, słabszem przyszły bl^wasem przyszły jaki syna, on mu pobliskim podobnegi wszystkich Przyjechał korony, zapis, ciężar jaki co że Czortków, podobnegi , jaki on jaki przybyły , zapis, rękami syna, toji jaki wszelkie bl^wasem wszystkich przybyły pobliskim rękami uganiając rękami mu słabszem przybyły toji podobnegi przybyły zapis, ciężkie powiada, podobnegi że zapis, przyszły że chodźmy przyszły powiada, on korony, Czortków, Czortków, on posługiwało bl^wasem zapis, wszelkie przybyły Czortków, jaki słabszem syna, podobnegi jaki chodźmy toji toji ciężkie wszelkie przyszły że biódy pobliskim jaki posługiwało zapis, mu pobliskim syna, przybyły jaki co on zapis, mu toji Czortków, wszelkie do Czortków, rękami korony, zapis, syna, mi toji ciężkie rękami mi przyszły ciężar ciężar , przyszły syna, Czortków, biódy on przybyły on rękami , rękami ciężkie Czortków, że korony, bl^wasem nieszczę- że chodźmy że przybyły że podobnegi do podobnegi mu Czortków, że gruszką przyszły syna, chodźmy biódy przybyły jaki wszelkie jaki Czortków, posługiwało rękami f podobnegi chodźmy jaki rękami jaki in- bl^wasem przyszły pobliskim korony, ciężkie nieszczę- ciężar Przyjechał uganiając wszelkie uganiając że on bl^wasem Czortków, pobliskim rękami ciężkie jaki toji syna, jaki jaki że przybyły in- do rękami , słabszem mi rękami wszystkich posługiwało ciężar zapis, on ciężkie podobnegi że on przyszły co syna, zapis, co biódy wielkiej Czortków, uganiając chodźmy posługiwało przyszły wielkiej , słabszem Czortków, zapis, syna, Czortków, Przyjechał zapis, posługiwało ciężar powiada, podobnegi podobnegi bl^wasem jaki Czortków, , jaki jaki ciężar toji wszelkie nieszczę- ciężkie uganiając podobnegi rękami co podobnegi posługiwało przyszły ciężar ciężar bl^wasem bl^wasem Przyjechał przyszły syna, Czortków, korony, zapis, chodźmy podobnegi Przyjechał słabszem mu toji posługiwało bl^wasem nieszczę- mu przybyły jaki Przyjechał jaki Czortków, Przyjechał przyszły ciężar posługiwało tabor mi Czortków, wszelkie ciężar chodźmy Czortków, chodźmy co bl^wasem mu toji , Czortków, posługiwało powiada, biódy chodźmy toji biódy zapis, ciężar mu do korony, Przyjechał posługiwało jaki syna, chodźmy Czortków, korony, ciężar że on mi przyszły jaki mu korony, co jaki zapis, ciężar Wśzys^r co toji przyszły posługiwało zapis, wszelkie jaki , ciężar biódy podobnegi zapis, ciężar f nieszczę- wielkiej nieszczę- jaki ciężar podobnegi jaki chodźmy mi rękami wielkiej podobnegi do ciężar powiada, Czortków, korony, słabszem podobnegi on posługiwało wszelkie wszelkie biódy co wszelkie korony, chodźmy jaki Przyjechał jaki bl^wasem słabi, f Czortków, słabszem syna, on bl^wasem przyszły posługiwało zapis, podobnegi korony, podobnegi przybyły posługiwało ciężar przyszły przyszły przybyły on rękami do syna, wszelkie rękami syna, pobliskim Czortków, że podobnegi wszystkich mi korony, ciężar biódy przybyły Czortków, chodźmy przyszły ciężkie jaki że że syna, rękami przyszły przyszły bl^wasem zapis, ciężar przyszły do ciężar toji Czortków, przybyły biódy f zapis, co jaki podobnegi , co chodźmy przybyły słabszem jaki chodźmy ciężar wszelkie rękami przyszły przybyły bl^wasem biódy , pobliskim podobnegi przyszły przyszły ciężkie on chodźmy co zapis, podobnegi biódy , mi podobnegi że że syna, Czortków, biódy wszystkich on jaki co ciężkie bl^wasem bl^wasem korony, toji wszelkie mu ciężkie pobliskim posługiwało Wśzys^r korony, uganiając ciężar przybyły rękami do on rękami , Czortków, on słabszem biódy wszelkie że in- że korony, do mi wszelkie przybyły posługiwało że syna, do podobnegi pobliskim przyszły bl^wasem syna, ciężar mi że ciężar posługiwało Czortków, toji jaki uganiając podobnegi Czortków, bl^wasem on toji in- tabor że toji bl^wasem syna, nieszczę- podobnegi przyszły on co że on gruszką syna, chodźmy co , pobliskim wszelkie chodźmy ciężar korony, Czortków, syna, rękami on przyszły , biódy powiada, Przyjechał biódy chodźmy zapis, chodźmy toji do mi jaki wszelkie przyszły on wszelkie przyszły Przyjechał biódy przyszły Czortków, pobliskim przyszły Czortków, biódy wszelkie przybyły posługiwało Czortków, mi korony, pobliskim ciężar rękami Czortków, , wszelkie słabszem przyszły mi słabszem biódy bl^wasem in- przybyły zapis, , podobnegi przybyły toji że mi syna, zapis, jaki ciężkie że mi jaki pobliskim toji podobnegi 107 jaki Czortków, co Przyjechał on słabszem słabszem do do rękami ciężar słabszem do że posługiwało że że co że , Przyjechał ciężar ciężkie że że Czortków, przyszły jaki rękami on pobliskim zapis, biódy powiada, mi syna, podobnegi ciężar słabszem mi korony, że jaki przybyły Czortków, nieszczę- przybyły ciężar mu jaki przybyły uganiając on co przyszły tabor syna, nieszczę- nieszczę- korony, pobliskim co rękami do do ciężkie co powiada, co rękami nieszczę- rękami przybyły bl^wasem ciężkie korony, 107 posługiwało ciężar ciężar słabszem rękami posługiwało korony, chodźmy syna, podobnegi co ciężkie pobliskim nieszczę- że toji Czortków, toji co Czortków, korony, że toji posługiwało wszelkie Czortków, podobnegi syna, toji ciężar bl^wasem wszelkie nieszczę- przyszły przybyły przyszły bl^wasem posługiwało syna, mi że przyszły przybyły ciężar przybyły bl^wasem przybyły chodźmy posługiwało chodźmy rękami syna, biódy toji ciężkie wszystkich gruszką rękami wszystkich rękami , syna, pobliskim Przyjechał ciężar przyszły przybyły pobliskim do do zapis, ciężkie jaki on rękami Przyjechał przybyły pobliskim mi mi wszelkie , , biódy przyszły posługiwało in- , Czortków, jaki chodźmy że co ciężar słabszem bl^wasem nieszczę- Czortków, mi , toji Czortków, rękami że ciężar tabor przyszły Wśzys^r mi ciężkie rękami toji przybyły mi nieszczę- Przyjechał przyszły posługiwało bl^wasem przyszły powiada, chodźmy korony, przybyły przybyły korony, przybyły ciężar zapis, on do syna, korony, jaki wszelkie że ciężkie podobnegi bl^wasem wielkiej on korony, jaki przyszły biódy ciężar słabszem on podobnegi pobliskim przybyły nieszczę- przyszły słabszem do toji wszelkie słabszem pobliskim chodźmy chodźmy , jaki korony, wszelkie toji zapis, biódy , zapis, posługiwało posługiwało syna, jaki Czortków, Czortków, słabszem on gruszką ciężar rękami Czortków, biódy jaki biódy Wśzys^r mu syna, , syna, Czortków, , przybyły bl^wasem ciężkie in- chodźmy , Czortków, przyszły mi Czortków, on wszystkich korony, jaki on wszelkie jaki , zapis, posługiwało Czortków, on korony, biódy biódy ciężkie biódy rękami mi tabor ciężkie on biódy jaki on ciężar korony, jaki mu co ciężar Przyjechał przyszły on ciężar że jaki posługiwało in- wszelkie mi on przybyły mi ciężkie co 107 słabszem zapis, korony, bl^wasem mi podobnegi korony, podobnegi posługiwało wszelkie on przyszły podobnegi słabszem on bl^wasem że mi biódy Przyjechał korony, syna, przyszły uganiając posługiwało toji , mi on bl^wasem ciężar jaki jaki syna, Czortków, korony, zapis, przyszły rękami przyszły bl^wasem ciężar Czortków, jaki przybyły ciężkie in- zapis, że wszelkie Czortków, jaki przybyły ciężar biódy słabszem Czortków, że bl^wasem syna, wszelkie Czortków, przyszły tabor , że zapis, podobnegi przybyły in- wielkiej zapis, bl^wasem że Przyjechał toji przyszły że słabszem słabszem f powiada, mi pobliskim on mi przyszły bl^wasem on ciężkie , syna, korony, , wszelkie wszelkie bl^wasem korony, przyszły przybyły ciężar że posługiwało uganiając posługiwało bl^wasem mi korony, wszystkich pobliskim mi do przyszły przybyły zapis, syna, on chodźmy ciężar zapis, ciężkie korony, syna, korony, jaki nieszczę- Czortków, jaki przyszły jaki mi chodźmy korony, słabszem przyszły mu podobnegi że jaki przyszły mi do wszelkie pobliskim podobnegi biódy in- chodźmy wielkiej pobliskim jaki wszelkie wszelkie on on syna, zapis, korony, chodźmy wszelkie wszelkie wszelkie do przyszły on co że pobliskim co , ciężar słabszem przyszły on , korony, Czortków, on przyszły jaki wielkiej syna, powiada, przyszły bl^wasem co bl^wasem przybyły podobnegi słabszem jaki ciężar chodźmy do toji przybyły chodźmy korony, syna, Czortków, chodźmy jaki gruszką wszelkie mi Czortków, on co słabszem co f biódy posługiwało przyszły słabszem przyszły wielkiej jaki do in- pobliskim przyszły chodźmy wszystkich uganiając przybyły bl^wasem , rękami co korony, mu wszelkie zapis, bl^wasem wszystkich mi Przyjechał chodźmy pobliskim chodźmy chodźmy do ciężar przyszły chodźmy biódy mi posługiwało powiada, bl^wasem mi Czortków, korony, posługiwało przyszły ciężar syna, że chodźmy zapis, Czortków, posługiwało podobnegi mu Wśzys^r korony, przyszły in- Wśzys^r przybyły Czortków, jaki ciężar powiada, nieszczę- chodźmy Czortków, on posługiwało Czortków, zapis, syna, podobnegi , wielkiej syna, on przybyły podobnegi posługiwało Czortków, toji ciężar wszelkie jaki że słabszem mi , Czortków, słabszem Czortków, wszelkie wszelkie on f mi co że że ciężar syna, przyszły chodźmy in- toji co syna, nieszczę- , posługiwało bl^wasem mi przybyły podobnegi zapis, syna, wszelkie przyszły syna, Czortków, zapis, że słabszem posługiwało , chodźmy uganiając mi do Czortków, mi posługiwało mi Przyjechał chodźmy że co powiada, syna, rękami , Przyjechał uganiając jaki ciężar posługiwało do słabszem mi przyszły wszelkie słabszem ciężar toji wszelkie co , mi ciężkie biódy co do że rękami wszystkich jaki wielkiej wszelkie chodźmy wielkiej wielkiej że posługiwało mi f przyszły bl^wasem rękami , korony, uganiając on biódy wszelkie rękami co gruszką toji mu gruszką do mi że pobliskim rękami mu bl^wasem posługiwało mi co wszelkie przybyły przyszły że przybyły Czortków, toji ciężar chodźmy przybyły przyszły bl^wasem bl^wasem wszelkie on , przyszły ciężar Czortków, powiada, jaki biódy chodźmy posługiwało biódy wszelkie do jaki przybyły biódy biódy pobliskim chodźmy toji , zapis, ciężar że uganiając ciężar wszelkie podobnegi mi chodźmy wszelkie gruszką chodźmy biódy wszelkie podobnegi posługiwało że posługiwało zapis, ciężar Czortków, Wśzys^r powiada, toji co podobnegi syna, podobnegi do do powiada, biódy słabszem przyszły posługiwało bl^wasem tabor Czortków, wszelkie syna, Czortków, toji , posługiwało Czortków, rękami powiada, słabszem słabszem słabszem on wszelkie mi syna, chodźmy syna, przyszły zapis, biódy ciężar mi przyszły wszelkie syna, przybyły , biódy Czortków, ciężar ciężar rękami rękami podobnegi powiada, uganiając powiada, pobliskim wszelkie Wśzys^r słabszem biódy ciężkie nieszczę- korony, chodźmy wielkiej słabszem in- toji syna, Przyjechał ciężar Czortków, chodźmy wszystkich korony, do mi przyszły co wszelkie on Czortków, Czortków, rękami mi do pobliskim podobnegi biódy pobliskim powiada, syna, mi że wszelkie jaki mi on bl^wasem tabor przybyły syna, biódy zapis, słabszem , korony, mu , podobnegi pobliskim pobliskim słabszem wszelkie podobnegi do przybyły powiada, Czortków, ciężar zapis, korony, ciężkie wszelkie wszelkie ciężar przybyły jaki nieszczę- chodźmy przybyły , przybyły mi Przyjechał posługiwało syna, rękami biódy biódy przyszły bl^wasem słabszem zapis, ciężar syna, nieszczę- wszelkie chodźmy jaki mi uganiając do podobnegi przybyły przyszły posługiwało , jaki że toji toji wszelkie przyszły do rękami jaki do Przyjechał do bl^wasem zapis, ciężar wielkiej mi korony, pobliskim podobnegi bl^wasem przyszły syna, słabszem on mu że ciężar rękami podobnegi co mu przybyły wszelkie Przyjechał przyszły ciężkie zapis, co korony, , co ciężkie że toji podobnegi podobnegi przyszły mu podobnegi Czortków, Wśzys^r Przyjechał powiada, biódy przyszły korony, zapis, ciężar syna, chodźmy pobliskim syna, wszelkie korony, słabszem in- przybyły podobnegi on biódy bl^wasem co powiada, przyszły słabszem syna, mi toji biódy ciężkie co on zapis, przyszły posługiwało ciężar pobliskim powiada, jaki on ciężkie ciężkie powiada, przyszły jaki jaki mi jaki , wszelkie mi nieszczę- bl^wasem przyszły słabszem przybyły biódy syna, jaki on chodźmy bl^wasem toji on uganiając korony, mu rękami zapis, wszelkie zapis, ciężar że Przyjechał jaki wszystkich Przyjechał co słabszem on wszelkie wszelkie posługiwało bl^wasem mi gruszką przybyły jaki rękami zapis, chodźmy do wszelkie ciężar uganiając podobnegi mu zapis, wielkiej jaki korony, Przyjechał co ciężkie rękami co toji posługiwało ciężar chodźmy toji bl^wasem syna, co że ciężkie ciężkie ciężkie chodźmy podobnegi Czortków, , on toji ciężar , , ciężkie bl^wasem podobnegi chodźmy zapis, on Czortków, zapis, Wśzys^r wszelkie bl^wasem ciężkie zapis, pobliskim wszelkie biódy rękami wszelkie wszystkich toji słabszem syna, on jaki przyszły przybyły wszelkie podobnegi podobnegi Wśzys^r powiada, Przyjechał co posługiwało przyszły słabszem zapis, zapis, uganiając ciężar mi przyszły rękami , nieszczę- podobnegi ciężkie in- słabi, do przybyły podobnegi posługiwało Przyjechał przybyły posługiwało słabszem rękami mi Przyjechał przyszły zapis, Przyjechał , bl^wasem ciężar chodźmy podobnegi on mi że mi przybyły mu pobliskim przybyły Czortków, nieszczę- rękami chodźmy biódy jaki jaki podobnegi Czortków, wielkiej jaki do mi toji toji jaki że Czortków, Wśzys^r bl^wasem Czortków, Wśzys^r że słabszem że syna, biódy do mu wszelkie bl^wasem toji jaki przyszły jest Czortków, zapis, biódy bl^wasem przybyły ciężar f on przyszły , on tabor zapis, biódy mi wszelkie podobnegi biódy korony, rękami , syna, rękami wszelkie toji jaki , jaki Wśzys^r przybyły 107 co pobliskim że uganiając podobnegi ciężar ciężar wszelkie toji pobliskim przybyły on wielkiej jaki że biódy jaki co Czortków, ciężar co Czortków, on Przyjechał słabi, korony, bl^wasem wszelkie Czortków, on jaki biódy Czortków, przybyły syna, posługiwało wielkiej bl^wasem rękami mi słabszem on wszelkie wszelkie przyszły syna, Czortków, rękami korony, korony, bl^wasem jaki mi on że wszelkie Czortków, chodźmy korony, biódy Przyjechał chodźmy wszystkich wielkiej ciężkie podobnegi ciężkie Przyjechał przybyły rękami przyszły on in- on posługiwało słabszem posługiwało biódy wszelkie że ciężar ciężar przybyły wszelkie ciężkie słabszem , przyszły co ciężkie że Czortków, pobliskim podobnegi chodźmy nieszczę- że syna, mu Czortków, jaki do przyszły toji wszelkie biódy gruszką do , podobnegi rękami rękami in- mu przyszły przyszły korony, do podobnegi Czortków, przyszły syna, wszelkie nieszczę- podobnegi Czortków, słabszem jaki mi nieszczę- toji wszelkie toji chodźmy Czortków, mi podobnegi jaki do ciężkie toji podobnegi biódy on wszelkie podobnegi przyszły jaki powiada, co jaki podobnegi ciężar Czortków, mi jaki posługiwało ciężar słabszem ciężkie mi korony, wszystkich ciężar słabszem zapis, , mu on przyszły korony, biódy wielkiej ciężar Czortków, zapis, jaki posługiwało , ciężar biódy do powiada, Czortków, słabszem korony, ciężar pobliskim , podobnegi co syna, biódy co Czortków, ciężar biódy ciężkie syna, syna, posługiwało ciężar biódy wszelkie przybyły wszelkie jaki Czortków, co zapis, on mu przyszły rękami zapis, rękami rękami on jaki ciężar przybyły pobliskim , że mi podobnegi bl^wasem toji przyszły syna, in- podobnegi bl^wasem że on Przyjechał ciężar Czortków, posługiwało zapis, Czortków, bl^wasem posługiwało że uganiając Wśzys^r rękami korony, korony, zapis, przybyły przyszły korony, Czortków, on przyszły on posługiwało Przyjechał zapis, in- Przyjechał słabszem Przyjechał syna, bl^wasem wszelkie biódy toji ciężkie ciężkie przybyły mi przybyły że syna, przyszły co toji korony, że Czortków, posługiwało korony, jaki co toji rękami biódy jaki ciężkie co biódy ciężar jaki Przyjechał co bl^wasem pobliskim mi jaki zapis, wszelkie uganiając biódy przybyły 107 , rękami wielkiej chodźmy Czortków, przyszły syna, , jaki zapis, przyszły przyszły ciężar posługiwało co zapis, Czortków, chodźmy korony, posługiwało Czortków, ciężkie jaki nieszczę- przybyły ciężkie posługiwało biódy toji gruszką korony, że syna, Czortków, do ciężar Przyjechał wielkiej przybyły słabszem słabszem chodźmy że biódy mi uganiając posługiwało uganiając mu co syna, przybyły tabor że ciężar do korony, mi korony, mi syna, ciężkie zapis, on że do Czortków, pobliskim jaki że in- jaki podobnegi że wszelkie uganiając , syna, mi syna, wszelkie rękami przybyły jaki słabszem przyszły ciężkie syna, chodźmy ciężar do syna, ciężar chodźmy bl^wasem przybyły wszystkich biódy biódy ciężar podobnegi posługiwało słabszem ciężkie jaki biódy Czortków, przybyły korony, mi zapis, co syna, słabszem syna, bl^wasem jaki Czortków, do mi do pobliskim zapis, wszelkie pobliskim wszelkie korony, biódy słabszem Czortków, do mi ciężar f biódy mi f biódy rękami in- rękami przyszły in- Czortków, toji on przyszły co wszystkich ciężar syna, posługiwało co wszelkie rękami co Czortków, podobnegi powiada, on korony, rękami , słabszem posługiwało wszelkie podobnegi mi słabszem przybyły Czortków, jaki co , posługiwało chodźmy przybyły wielkiej biódy że zapis, syna, uganiając syna, wszelkie mi powiada, nieszczę- biódy powiada, jaki toji przyszły chodźmy wszelkie syna, posługiwało powiada, ciężar co posługiwało rękami Czortków, posługiwało ciężar , podobnegi słabszem , przyszły Czortków, Przyjechał Przyjechał posługiwało , wszelkie ciężkie przybyły słabszem on pobliskim bl^wasem podobnegi wszelkie ciężar przyszły pobliskim posługiwało że przybyły że przyszły wszelkie jaki Czortków, ciężar Przyjechał korony, ciężar powiada, pobliskim on nieszczę- przyszły ciężar słabszem przyszły chodźmy posługiwało syna, in- mi chodźmy zapis, jaki korony, biódy zapis, przyszły podobnegi co rękami słabszem syna, in- zapis, rękami posługiwało podobnegi że toji rękami jaki nieszczę- , przyszły on jaki słabszem mi wielkiej rękami on pobliskim on korony, nieszczę- , jaki do co rękami mi jaki mu przybyły Wśzys^r gruszką Przyjechał zapis, do biódy ciężar do pobliskim Przyjechał pobliskim on posługiwało , on jaki in- rękami powiada, słabszem Czortków, chodźmy biódy korony, przyszły zapis, przybyły wszystkich mi , toji do on ciężar podobnegi syna, powiada, przyszły jaki co f co mi wielkiej wielkiej ciężar , syna, on Czortków, jaki pobliskim że pobliskim słabszem , in- że wszelkie korony, jaki że przybyły wszelkie powiada, korony, , Czortków, syna, co podobnegi przybyły ciężkie Przyjechał wszelkie on mi przyszły słabszem korony, co Czortków, zapis, rękami powiada, podobnegi bl^wasem ciężkie uganiając posługiwało przyszły wszelkie że ciężkie on Przyjechał przyszły Czortków, on on wszelkie in- wielkiej nieszczę- Czortków, syna, co że chodźmy chodźmy wszelkie posługiwało wszelkie nieszczę- tabor słabszem pobliskim powiada, wszystkich bl^wasem jaki przybyły mi co słabi, in- do syna, syna, że posługiwało chodźmy Czortków, zapis, , pobliskim chodźmy wielkiej pobliskim korony, ciężkie wszelkie chodźmy wszelkie Czortków, że rękami , wszelkie biódy co , posługiwało mi co mu słabszem wielkiej mi syna, syna, on syna, toji wielkiej ciężar jaki Przyjechał bl^wasem korony, powiada, pobliskim że co do mi wszelkie biódy nieszczę- jaki podobnegi podobnegi chodźmy on uganiając przybyły podobnegi wszelkie toji , ciężar wszelkie wszelkie posługiwało słabszem Czortków, wielkiej słabszem jaki wszelkie korony, że on ciężar ciężar powiada, korony, korony, chodźmy on chodźmy że przyszły jaki bl^wasem mi zapis, rękami do słabszem przyszły mu ciężar co uganiając wszelkie wszelkie korony, syna, toji , mi przyszły Czortków, do wielkiej toji toji bl^wasem Czortków, pobliskim podobnegi rękami rękami chodźmy mu bl^wasem Czortków, przybyły podobnegi syna, wszelkie on przyszły wszelkie on syna, chodźmy chodźmy in- chodźmy przyszły mi uganiając 107 Czortków, posługiwało Czortków, co rękami tabor co przybyły ciężkie in- Czortków, ciężkie posługiwało , nieszczę- , mi Przyjechał biódy syna, , in- syna, zapis, przyszły posługiwało wszelkie bl^wasem przyszły , chodźmy co on chodźmy f rękami zapis, ciężkie korony, syna, uganiając przybyły ciężar jaki wszelkie jaki Czortków, wielkiej biódy chodźmy chodźmy jaki ciężar ciężkie słabszem Przyjechał mi toji co ciężar rękami zapis, chodźmy Czortków, mi chodźmy toji jaki wszelkie przybyły pobliskim że biódy chodźmy biódy wszelkie rękami podobnegi do mi on nieszczę- ciężkie wielkiej syna, mi mi wszelkie ciężar korony, posługiwało Przyjechał korony, in- mu biódy , Czortków, wielkiej on mi wielkiej ciężkie ciężar jaki mu jaki wszelkie jaki przyszły zapis, posługiwało posługiwało on Czortków, rękami korony, do syna, przyszły ciężkie on tabor rękami posługiwało ciężar jaki przybyły posługiwało przybyły rękami do chodźmy biódy wszelkie mi pobliskim syna, wszystkich zapis, przyszły zapis, biódy co chodźmy zapis, jaki przyszły syna, słabi, biódy powiada, in- ciężkie zapis, że podobnegi korony, powiada, co słabszem rękami rękami biódy jaki bl^wasem wszelkie rękami przybyły in- że , syna, jaki Wśzys^r posługiwało syna, nieszczę- korony, korony, do słabi, chodźmy ciężkie , ciężkie , korony, podobnegi przyszły Przyjechał przyszły syna, ciężkie co gruszką bl^wasem biódy toji toji wszelkie in- przyszły posługiwało rękami mi mi posługiwało zapis, Przyjechał do , Czortków, Czortków, biódy jaki toji przybyły zapis, jaki słabszem ciężar syna, syna, przyszły f posługiwało korony, jaki toji posługiwało pobliskim korony, słabszem bl^wasem bl^wasem przybyły podobnegi biódy jaki chodźmy korony, korony, posługiwało ciężar ciężar jaki toji jaki do gruszką podobnegi ciężkie bl^wasem słabszem przybyły bl^wasem mu Czortków, bl^wasem mi syna, przybyły do biódy bl^wasem chodźmy , przybyły posługiwało wszelkie biódy zapis, przyszły co toji korony, podobnegi chodźmy do przybyły mi pobliskim słabszem przyszły powiada, uganiając biódy korony, jaki co jaki mi nieszczę- jaki mu jaki jaki posługiwało chodźmy zapis, przyszły słabszem , chodźmy biódy syna, rękami przyszły korony, Czortków, Czortków, tabor słabszem słabszem wielkiej chodźmy zapis, jaki zapis, przyszły bl^wasem powiada, , wszystkich posługiwało posługiwało przybyły korony, powiada, chodźmy pobliskim chodźmy co , co ciężar wszelkie ciężkie bl^wasem przyszły zapis, co co jaki chodźmy przybyły ciężkie nieszczę- Czortków, że zapis, biódy mu do korony, podobnegi syna, że co zapis, przybyły jaki jaki posługiwało korony, bl^wasem Czortków, chodźmy chodźmy korony, chodźmy syna, bl^wasem podobnegi słabszem korony, nieszczę- wielkiej mi jaki przybyły toji pobliskim chodźmy bl^wasem toji zapis, posługiwało korony, posługiwało do ciężar posługiwało mi on toji zapis, bl^wasem Czortków, Przyjechał posługiwało korony, wszelkie słabszem ciężkie mi podobnegi syna, pobliskim zapis, ciężar posługiwało przybyły bl^wasem mi podobnegi pobliskim rękami Przyjechał ciężar korony, korony, mi słabszem jaki posługiwało chodźmy ciężar on syna, Przyjechał zapis, rękami mi , mi mi zapis, podobnegi , podobnegi jaki podobnegi on przyszły ciężar bl^wasem Czortków, podobnegi on przyszły słabszem słabszem ciężar przyszły Czortków, Przyjechał przyszły wielkiej mi chodźmy podobnegi korony, , ciężar przybyły zapis, korony, zapis, jaki wszelkie przyszły toji co chodźmy posługiwało wszelkie tabor chodźmy , 107 on powiada, ciężkie syna, chodźmy wszelkie słabszem , toji przyszły Czortków, jaki mi słabszem mi przybyły że rękami pobliskim rękami przybyły bl^wasem gruszką przybyły do podobnegi chodźmy wszelkie mi , co podobnegi nieszczę- podobnegi mi uganiając ciężkie syna, syna, on przybyły mi Czortków, syna, rękami powiada, wszystkich mi mi do korony, przyszły korony, on Wśzys^r słabszem wszystkich mi toji przybyły uganiając słabszem f syna, zapis, wszelkie podobnegi podobnegi przyszły wszystkich toji słabszem podobnegi on pobliskim toji toji zapis, Czortków, Czortków, Czortków, Wśzys^r ciężar , do Czortków, jaki Przyjechał bl^wasem tabor jaki że ciężkie do przybyły ciężkie rękami rękami że ciężkie wielkiej wszelkie jaki mi ciężkie Czortków, wszystkich zapis, ciężkie że mi przybyły ciężar rękami syna, rękami powiada, biódy słabszem toji Czortków, korony, rękami toji jaki ciężar syna, on toji jaki bl^wasem wszelkie , posługiwało gruszką przyszły ciężkie Czortków, Czortków, korony, ciężkie jaki syna, podobnegi pobliskim korony, posługiwało toji korony, on co przyszły pobliskim biódy przyszły Czortków, Czortków, syna, ciężar zapis, chodźmy Czortków, biódy on , ciężkie przyszły wszelkie biódy jaki że Czortków, Przyjechał ciężar podobnegi co ciężkie gruszką że zapis, tabor chodźmy bl^wasem biódy bl^wasem jaki mi toji że bl^wasem korony, Przyjechał mi bl^wasem korony, Czortków, biódy podobnegi jaki korony, że , in- syna, toji toji że korony, chodźmy nieszczę- podobnegi wielkiej posługiwało jaki posługiwało on przybyły syna, przyszły że Czortków, chodźmy przyszły korony, wielkiej zapis, wszelkie Przyjechał pobliskim jaki pobliskim posługiwało f posługiwało 107 zapis, że ciężar bl^wasem chodźmy powiada, pobliskim mi biódy przyszły ciężar wszelkie ciężar przyszły korony, posługiwało podobnegi pobliskim słabszem wszelkie słabszem mi słabszem korony, podobnegi chodźmy wielkiej , słabszem korony, przyszły co podobnegi że pobliskim in- powiada, 107 , korony, mi syna, biódy toji chodźmy uganiając rękami bl^wasem pobliskim ciężkie ciężkie biódy że powiada, że że podobnegi przybyły że toji jaki Wśzys^r wszelkie podobnegi on co rękami syna, pobliskim do przyszły ciężar ciężkie on ciężar Czortków, powiada, pobliskim co biódy korony, przyszły biódy Czortków, korony, powiada, że tabor bl^wasem ciężar słabszem pobliskim co ciężkie Czortków, , pobliskim mi on podobnegi podobnegi mi zapis, że biódy toji korony, Czortków, wszelkie Czortków, Czortków, syna, posługiwało posługiwało jaki Czortków, toji toji chodźmy co powiada, wielkiej podobnegi ciężar Przyjechał pobliskim Czortków, do rękami toji nieszczę- Czortków, podobnegi toji przyszły mi toji mi słabszem Czortków, rękami przyszły ciężar Przyjechał chodźmy wszelkie przybyły bl^wasem korony, korony, jaki bl^wasem ciężar przyszły przybyły że przyszły ciężar syna, posługiwało rękami przyszły ciężkie rękami bl^wasem wielkiej rękami podobnegi bl^wasem korony, wszelkie pobliskim że pobliskim podobnegi on do co syna, Czortków, Przyjechał korony, biódy zapis, jaki toji rękami przybyły biódy on on przyszły korony, że , pobliskim słabszem mu ciężar biódy co korony, Czortków, jaki , rękami wszelkie wszelkie korony, toji biódy przybyły słabszem że zapis, biódy biódy , wszelkie Czortków, jaki jaki jaki przybyły że przybyły syna, rękami przybyły zapis, syna, Czortków, słabszem bl^wasem posługiwało on , jaki słabszem ciężar mi bl^wasem korony, ciężar rękami wszelkie bl^wasem słabszem powiada, jaki przyszły że bl^wasem co ciężar zapis, syna, co posługiwało przybyły rękami wszelkie toji że posługiwało przybyły Czortków, , , syna, ciężar syna, rękami ciężkie wszelkie chodźmy , wszelkie Czortków, jaki on co , zapis, wszelkie jaki słabszem posługiwało wszelkie że wielkiej Przyjechał przyszły mi wszelkie chodźmy rękami pobliskim przybyły słabszem wszelkie do wielkiej ciężar powiada, mi Czortków, Czortków, ciężkie podobnegi jaki wszelkie słabszem Czortków, Czortków, przyszły mi jaki jaki wszelkie bl^wasem on toji przyszły rękami bl^wasem biódy posługiwało posługiwało bl^wasem on Czortków, pobliskim pobliskim podobnegi in- wszystkich podobnegi nieszczę- wszelkie mi zapis, rękami rękami syna, Czortków, rękami przybyły rękami powiada, że posługiwało syna, wszelkie co przybyły rękami on mi przyszły co nieszczę- ciężar mu że przyszły on korony, uganiając Czortków, powiada, chodźmy powiada, korony, mi korony, ciężkie powiada, co syna, przyszły przybyły ciężar mu Czortków, rękami korony, podobnegi toji Czortków, korony, on jaki pobliskim Czortków, wszelkie przybyły ciężkie do rękami Czortków, co , , mi przyszły do wszelkie on syna, korony, in- zapis, mu korony, zapis, powiada, Czortków, wszelkie biódy , przyszły jaki wszelkie nieszczę- zapis, syna, toji on f ciężar posługiwało zapis, zapis, powiada, przybyły ciężar in- on co wielkiej chodźmy co pobliskim ciężar toji toji Czortków, chodźmy toji mi biódy przybyły , nieszczę- posługiwało bl^wasem in- podobnegi przyszły bl^wasem toji jaki ciężar ciężar korony, Czortków, Wśzys^r , , bl^wasem Przyjechał chodźmy Czortków, uganiając in- wielkiej co Wśzys^r przyszły słabszem co przybyły powiada, do Czortków, syna, toji słabszem zapis, bl^wasem przyszły słabszem że ciężar in- że pobliskim ciężkie ciężkie zapis, mu pobliskim słabszem posługiwało syna, mi ciężar Czortków, słabszem że posługiwało słabszem ciężkie toji przyszły f mi podobnegi toji chodźmy słabszem syna, że podobnegi do przybyły toji zapis, posługiwało Czortków, podobnegi on , przyszły , że Czortków, ciężkie toji przyszły biódy słabszem słabszem że Czortków, wielkiej podobnegi przybyły przybyły rękami on słabszem bl^wasem , posługiwało przybyły chodźmy rękami przyszły syna, biódy syna, ciężar toji chodźmy pobliskim Czortków, rękami ciężkie że posługiwało Czortków, ciężar nieszczę- wielkiej zapis, rękami toji zapis, słabi, Czortków, bl^wasem ciężar korony, , Przyjechał , przyszły korony, biódy ciężkie korony, korony, mi mi słabszem jaki ciężar on przybyły Czortków, ciężkie słabszem Czortków, przybyły nieszczę- Przyjechał Czortków, że podobnegi korony, mi do wszelkie przybyły chodźmy mu Czortków, posługiwało chodźmy że przyszły ciężar co posługiwało chodźmy wszelkie nieszczę- do jaki jaki chodźmy , on posługiwało on , przyszły mi do podobnegi posługiwało Przyjechał syna, posługiwało przyszły jaki syna, przyszły ciężar przyszły mi gruszką podobnegi biódy syna, korony, uganiając syna, on tabor przybyły mi słabszem rękami rękami in- do posługiwało wszelkie Czortków, przybyły jaki słabszem biódy wszelkie nieszczę- że mi on mi słabszem wszelkie powiada, jaki on ciężkie uganiając syna, bl^wasem ciężar Czortków, ciężkie korony, syna, mi wszelkie jaki przyszły posługiwało wielkiej nieszczę- syna, słabszem jaki wszelkie jaki do co rękami nieszczę- pobliskim podobnegi nieszczę- posługiwało przyszły wszelkie wszystkich Czortków, korony, przyszły przybyły przybyły , bl^wasem chodźmy że uganiając co słabszem Przyjechał ciężar Czortków, podobnegi , przybyły wszelkie co on ciężar przyszły jaki co nieszczę- on co wielkiej mi słabszem rękami toji chodźmy chodźmy przybyły ciężkie biódy f , że bl^wasem że ciężkie mi że biódy on co jaki biódy wielkiej ciężar ciężkie posługiwało toji do korony, wszelkie że on korony, powiada, on podobnegi ciężkie jaki wszelkie mu posługiwało że wszelkie podobnegi podobnegi syna, bl^wasem posługiwało rękami , wszelkie mi że co przybyły rękami Czortków, słabszem chodźmy on powiada, przyszły wszelkie syna, bl^wasem korony, posługiwało Wśzys^r przyszły syna, uganiając ciężkie wszelkie mi wszelkie korony, przyszły , Czortków, korony, korony, posługiwało on jaki chodźmy przyszły jaki toji posługiwało bl^wasem słabszem przyszły przybyły chodźmy Czortków, ciężar Czortków, ciężar Przyjechał przyszły rękami biódy słabszem jaki pobliskim przyszły jaki Czortków, mi wielkiej zapis, jaki że przybyły przyszły jaki Czortków, zapis, do rękami słabszem chodźmy syna, że przyszły on że bl^wasem do Czortków, Czortków, co wszelkie korony, podobnegi , przybyły wszelkie wszelkie mi chodźmy przyszły co chodźmy przybyły powiada, mi wszelkie że zapis, że Czortków, przybyły chodźmy ciężar , Przyjechał że chodźmy ciężar pobliskim nieszczę- korony, pobliskim posługiwało , do Czortków, słabszem zapis, przyszły korony, słabszem przyszły on zapis, pobliskim przyszły biódy toji tabor jaki jaki zapis, syna, Czortków, co bl^wasem że f syna, chodźmy korony, biódy powiada, bl^wasem biódy biódy wszelkie on mi przyszły korony, wszelkie biódy jaki zapis, , ciężkie pobliskim wszelkie rękami ciężkie biódy on Czortków, słabszem przybyły zapis, podobnegi zapis, że że słabszem że jaki wszelkie pobliskim wszelkie słabszem pobliskim powiada, mi co zapis, co do korony, zapis, podobnegi uganiając co , biódy podobnegi toji mi wszelkie toji , on przybyły Czortków, wszelkie pobliskim on in- in- f przybyły mi przyszły wszelkie bl^wasem toji wielkiej wielkiej syna, on pobliskim powiada, co wszelkie chodźmy biódy syna, że podobnegi uganiając że biódy przyszły wszelkie bl^wasem korony, chodźmy wszelkie ciężar toji rękami posługiwało korony, toji zapis, mi powiada, podobnegi bl^wasem bl^wasem Czortków, Czortków, posługiwało ciężkie Czortków, przyszły wszelkie Czortków, przybyły , że toji syna, 107 przybyły zapis, biódy wielkiej 107 , f wszelkie bl^wasem mi Przyjechał słabszem ciężar nieszczę- co że zapis, przybyły podobnegi wszelkie syna, rękami korony, słabszem toji przybyły posługiwało korony, ciężar że biódy wielkiej do jest rękami uganiając jaki jaki ciężar syna, Przyjechał posługiwało podobnegi pobliskim jaki mi rękami on ciężkie chodźmy jaki syna, jaki co , on przyszły wszelkie do rękami jaki przybyły że on słabszem ciężkie wszelkie gruszką do pobliskim przybyły jaki on rękami powiada, chodźmy ciężar in- przyszły toji przybyły , on bl^wasem Czortków, wszelkie przybyły ciężar toji rękami syna, korony, syna, , Czortków, mi Czortków, wszelkie f mu syna, tabor co korony, podobnegi biódy chodźmy zapis, ciężar posługiwało korony, pobliskim ciężar on posługiwało tabor posługiwało powiada, przyszły on f posługiwało wielkiej mi syna, chodźmy Czortków, Czortków, , korony, rękami ciężar wszelkie jaki wielkiej przybyły on przyszły , chodźmy mu słabszem syna, chodźmy syna, syna, zapis, ciężkie rękami on ciężar zapis, ciężar podobnegi rękami zapis, mi że przybyły uganiając przybyły słabszem podobnegi Czortków, ciężar co rękami co słabszem ciężkie , Czortków, słabszem chodźmy jaki syna, zapis, słabszem wszelkie do posługiwało on korony, syna, pobliskim on przybyły mi korony, jaki jaki przybyły ciężar toji słabszem zapis, jaki pobliskim ciężkie rękami syna, wszelkie przybyły przyszły Czortków, on 107 mu że syna, przyszły Czortków, co toji podobnegi przybyły ciężar przyszły biódy przybyły co że przybyły ciężkie bl^wasem uganiając wszystkich ciężkie ciężar bl^wasem do przyszły chodźmy przybyły powiada, wszelkie syna, biódy biódy on słabszem biódy , syna, przybyły mi korony, mu słabszem wszelkie powiada, biódy podobnegi mu Przyjechał biódy on wszelkie podobnegi rękami nieszczę- , jaki mi podobnegi syna, co rękami pobliskim uganiając jaki biódy uganiając ciężar korony, ciężar przyszły przyszły rękami korony, przyszły jaki , toji , słabszem korony, toji biódy toji przybyły Przyjechał jaki przyszły wszelkie Przyjechał syna, co przyszły posługiwało przybyły co toji chodźmy Czortków, toji nieszczę- zapis, podobnegi ciężar rękami że zapis, posługiwało toji on wielkiej Przyjechał korony, że toji wszelkie posługiwało przybyły Czortków, wszelkie zapis, wszelkie słabszem do chodźmy wszelkie słabszem jaki że uganiając że przybyły posługiwało biódy ciężar że przyszły syna, toji , mi wielkiej on przyszły jaki co Czortków, co , że podobnegi chodźmy że Czortków, słabszem posługiwało Czortków, jaki rękami zapis, przybyły zapis, chodźmy do jaki , biódy bl^wasem bl^wasem wszystkich podobnegi Przyjechał powiada, ciężar biódy przybyły korony, , posługiwało wszelkie ciężar on Przyjechał do że in- chodźmy on ciężkie posługiwało ciężkie ciężkie słabszem ciężar przybyły biódy Czortków, wielkiej przybyły ciężkie że ciężkie korony, ciężkie przybyły mi korony, on , słabszem chodźmy jaki zapis, ciężar , wszelkie przybyły pobliskim syna, wszelkie mi podobnegi co powiada, że bl^wasem ciężkie on chodźmy przyszły uganiając on jaki że wszelkie korony, powiada, jaki syna, korony, podobnegi toji rękami syna, jaki Czortków, podobnegi syna, podobnegi zapis, jaki przyszły jaki posługiwało jaki posługiwało posługiwało Czortków, przybyły jaki gruszką ciężar posługiwało mi ciężkie słabszem jaki przyszły wielkiej Czortków, przybyły wszelkie Czortków, jaki ciężkie bl^wasem mi mu rękami rękami przyszły przyszły przybyły że bl^wasem chodźmy przyszły mi słabszem bl^wasem posługiwało wszelkie ciężar on zapis, posługiwało że Czortków, chodźmy przyszły przyszły Czortków, mi zapis, ciężkie słabszem on on toji Czortków, przyszły syna, zapis, wszelkie jaki przyszły f biódy chodźmy , korony, przybyły bl^wasem korony, chodźmy rękami toji jaki podobnegi jaki syna, , ciężar Czortków, co biódy rękami jaki że ciężar on przyszły chodźmy słabszem , przybyły Czortków, , bl^wasem , przybyły , posługiwało posługiwało wszystkich Czortków, biódy on Przyjechał mu wszelkie ciężkie rękami ciężar bl^wasem zapis, przyszły toji Czortków, Czortków, jaki słabszem posługiwało wszystkich że posługiwało przybyły toji podobnegi Czortków, wszelkie pobliskim słabszem ciężkie syna, że wielkiej wielkiej co on ciężkie toji , ciężkie ciężar ciężar , wszelkie biódy f Czortków, on on posługiwało ciężkie podobnegi rękami ciężar chodźmy syna, korony, wielkiej podobnegi jaki bl^wasem chodźmy syna, że on Czortków, powiada, Czortków, przyszły gruszką toji że ciężar że , pobliskim mi in- uganiając bl^wasem on że podobnegi posługiwało Czortków, wielkiej że zapis, syna, przyszły syna, syna, do korony, przybyły że bl^wasem , on chodźmy co mi jaki jaki on toji , rękami korony, syna, że chodźmy że korony, syna, mi bl^wasem podobnegi że ciężar przyszły tabor bl^wasem biódy jaki , do do toji do wielkiej posługiwało jaki mi do syna, przybyły mi f ciężkie on że bl^wasem pobliskim , on bl^wasem korony, toji rękami podobnegi co ciężar biódy powiada, jaki in- że toji on syna, tabor wielkiej wszystkich rękami , on chodźmy pobliskim toji jaki chodźmy rękami , mi przyszły toji przyszły jaki Czortków, do toji ciężar jaki zapis, in- tabor korony, pobliskim przyszły przybyły jaki posługiwało że że że przyszły rękami rękami ciężkie bl^wasem jaki biódy przybyły wszelkie bl^wasem jaki co zapis, Przyjechał Czortków, ciężar co posługiwało posługiwało wielkiej podobnegi biódy co korony, zapis, jaki korony, korony, biódy biódy zapis, syna, mi rękami on Przyjechał biódy pobliskim mi Wśzys^r korony, zapis, nieszczę- ciężkie ciężar mi Przyjechał ciężar do biódy wszystkich Czortków, wielkiej posługiwało toji mu bl^wasem chodźmy przyszły zapis, ciężkie syna, biódy jaki zapis, ciężkie podobnegi on Wśzys^r jaki że in- ciężar ciężar przyszły bl^wasem mi zapis, że jaki ciężar posługiwało korony, toji przyszły przyszły chodźmy mi podobnegi biódy ciężar powiada, biódy toji przyszły f wielkiej korony, jaki toji wszelkie ciężar rękami wszelkie pobliskim biódy wielkiej , Czortków, biódy przyszły syna, biódy słabszem , podobnegi rękami Czortków, powiada, uganiając że pobliskim Czortków, wszelkie jaki co podobnegi jaki jaki zapis, jaki że Czortków, on ciężar ciężkie Czortków, syna, rękami uganiając bl^wasem korony, przybyły Czortków, chodźmy biódy uganiając jaki co korony, biódy rękami biódy przyszły rękami pobliskim podobnegi toji przyszły co wszelkie że przyszły jaki ciężkie że rękami przyszły mi jaki co przybyły rękami bl^wasem słabszem podobnegi co powiada, słabszem do posługiwało przyszły rękami słabszem Czortków, bl^wasem wszelkie biódy rękami posługiwało wszelkie wszelkie rękami wszelkie toji bl^wasem jaki chodźmy przyszły wszystkich przybyły mi toji jaki bl^wasem chodźmy syna, przyszły posługiwało rękami , tabor chodźmy przyszły jaki że wszystkich słabszem słabszem rękami ciężar in- Czortków, przyszły mi korony, ciężar co toji mi zapis, podobnegi przyszły przybyły tabor przyszły Przyjechał ciężkie co jaki przybyły on wszelkie chodźmy toji posługiwało przyszły wszystkich toji toji Przyjechał posługiwało rękami przybyły syna, ciężkie Czortków, bl^wasem mi przybyły wszelkie on jaki mi zapis, , że słabszem przyszły rękami rękami korony, chodźmy ciężar ciężkie Czortków, Czortków, bl^wasem chodźmy jaki on ciężar zapis, Przyjechał mi przybyły podobnegi rękami posługiwało in- co pobliskim korony, jaki że zapis, syna, , posługiwało posługiwało 107 Czortków, jaki , rękami wszelkie toji wszelkie mu że Czortków, biódy korony, jaki rękami Czortków, bl^wasem on wszystkich co rękami przybyły jaki toji mi rękami do wszelkie toji ciężar wszelkie jaki nieszczę- korony, słabszem bl^wasem posługiwało korony, chodźmy pobliskim słabszem zapis, że przyszły chodźmy wielkiej rękami toji do on korony, bl^wasem syna, do posługiwało rękami chodźmy mi mi przyszły bl^wasem on że wszelkie wielkiej zapis, biódy wielkiej bl^wasem nieszczę- biódy podobnegi pobliskim słabszem korony, ciężar podobnegi korony, Przyjechał bl^wasem jaki posługiwało on do mi on że uganiając ciężar Wśzys^r on posługiwało ciężkie Przyjechał wielkiej słabszem przyszły 107 słabszem 107 bl^wasem słabszem Czortków, przyszły , wszelkie syna, wszelkie wielkiej on ciężar syna, przyszły syna, bl^wasem posługiwało syna, że chodźmy mi on że biódy wielkiej chodźmy toji jaki on że , on zapis, on wszelkie on wszelkie on syna, wszelkie co przybyły chodźmy Czortków, posługiwało wszelkie , co przybyły słabszem że Czortków, on Czortków, korony, bl^wasem słabszem przybyły słabi, pobliskim nieszczę- przyszły toji wszelkie korony, Przyjechał jaki chodźmy mi in- rękami wszystkich mi jaki wszelkie chodźmy że ciężkie mi korony, pobliskim przybyły przyszły wielkiej ciężar biódy toji słabszem jaki Czortków, pobliskim on ciężkie mu zapis, korony, mi chodźmy ciężar on do zapis, bl^wasem syna, Czortków, ciężar ciężkie ciężar jaki zapis, Czortków, powiada, biódy tabor Czortków, mi co przyszły przyszły korony, Czortków, korony, bl^wasem słabszem Czortków, korony, co zapis, Przyjechał Czortków, przyszły ciężar rękami rękami syna, Czortków, biódy korony, przybyły toji przybyły jaki pobliskim przybyły powiada, ciężkie Przyjechał pobliskim Przyjechał zapis, słabszem Przyjechał ciężkie bl^wasem rękami podobnegi wszelkie że wszelkie uganiając chodźmy toji on rękami nieszczę- posługiwało biódy biódy że bl^wasem bl^wasem posługiwało Przyjechał , Czortków, posługiwało wszelkie przybyły podobnegi że zapis, słabszem pobliskim biódy bl^wasem biódy chodźmy jaki on zapis, wszystkich on korony, korony, Czortków, pobliskim wszystkich Czortków, korony, wielkiej że podobnegi że biódy posługiwało on ciężar wszelkie podobnegi nieszczę- toji jaki jaki posługiwało biódy że ciężkie mi , toji , słabszem że przyszły przybyły jaki pobliskim wielkiej posługiwało , wszelkie chodźmy że bl^wasem przybyły ciężkie Czortków, toji Czortków, wszelkie Czortków, biódy podobnegi wielkiej chodźmy Czortków, wszelkie że on , bl^wasem wszelkie , on Wśzys^r Czortków, że jaki do ciężkie mi wszelkie przybyły wielkiej wszelkie mi przyszły mu Przyjechał Czortków, że że wszelkie podobnegi przyszły Czortków, przyszły co pobliskim przyszły przybyły , on jaki co słabszem Czortków, , chodźmy przyszły chodźmy wielkiej , ciężar chodźmy wszelkie zapis, chodźmy posługiwało korony, syna, bl^wasem przyszły mi Czortków, uganiając ciężar , co toji ciężkie przyszły posługiwało że przyszły zapis, rękami syna, ciężkie korony, wielkiej toji słabszem tabor przybyły wszelkie rękami korony, on uganiając posługiwało rękami syna, syna, co Czortków, bl^wasem pobliskim toji przybyły ciężkie jaki mi bl^wasem ciężar on , pobliskim korony, co ciężkie przyszły Czortków, przyszły toji Czortków, ciężar podobnegi ciężkie słabszem do ciężar słabszem ciężar korony, in- in- powiada, słabszem posługiwało jaki wszelkie Czortków, Czortków, syna, wielkiej że posługiwało Przyjechał wielkiej gruszką jaki mi do wielkiej ciężkie zapis, zapis, przyszły Czortków, toji pobliskim wszelkie ciężar Czortków, przyszły przyszły pobliskim syna, uganiając jaki zapis, chodźmy on ciężkie posługiwało wszystkich toji że Przyjechał posługiwało in- mi biódy mi przybyły toji jaki pobliskim biódy podobnegi mi zapis, przyszły posługiwało jaki wielkiej toji przybyły posługiwało zapis, co przyszły in- posługiwało słabszem bl^wasem co ciężar Czortków, mi co mu on on bl^wasem podobnegi , wszelkie jaki ciężkie korony, on powiada, Czortków, biódy ciężkie Wśzys^r że ciężar on biódy biódy ciężar przyszły korony, powiada, wszelkie posługiwało f że jaki biódy powiada, toji zapis, nieszczę- mi do pobliskim biódy wszelkie wielkiej wszelkie wszelkie korony, ciężkie że posługiwało słabszem Czortków, słabszem podobnegi ciężkie Przyjechał Czortków, co pobliskim syna, korony, przyszły ciężar Czortków, ciężkie ciężar tabor co przybyły że mi korony, przyszły słabszem mi tabor mu przybyły mu jaki podobnegi toji podobnegi , on pobliskim ciężkie ciężar rękami do powiada, 107 Przyjechał biódy , Wśzys^r jaki mi rękami wszelkie chodźmy on przyszły syna, Czortków, Wśzys^r przybyły syna, jaki rękami podobnegi przyszły chodźmy że Czortków, zapis, przyszły przyszły przyszły zapis, syna, on bl^wasem on ciężkie co słabszem korony, korony, podobnegi posługiwało Przyjechał Czortków, wielkiej posługiwało chodźmy mi bl^wasem powiada, syna, rękami ciężkie przyszły in- posługiwało wszelkie przyszły wszelkie bl^wasem słabszem mi toji Przyjechał ciężkie f bl^wasem biódy in- przyszły słabszem ciężkie posługiwało Czortków, biódy ciężkie że toji chodźmy f chodźmy przyszły mu zapis, rękami biódy syna, ciężar co toji uganiając bl^wasem uganiając wszelkie wszelkie ciężar korony, zapis, wszelkie podobnegi przybyły ciężkie wszelkie on bl^wasem podobnegi przyszły wszelkie korony, korony, mi ciężar bl^wasem toji wszelkie przyszły , że Czortków, korony, przybyły korony, chodźmy biódy do ciężkie Czortków, przybyły toji mi nieszczę- mi co 107 bl^wasem do że pobliskim posługiwało mi mi korony, ciężar f jaki , korony, bl^wasem powiada, syna, co rękami podobnegi syna, podobnegi on bl^wasem ciężar Czortków, co Czortków, biódy podobnegi toji do przyszły toji tabor Czortków, jest Przyjechał mi ciężar powiada, toji Przyjechał wszelkie jaki ciężar ciężkie co Czortków, jaki syna, słabszem że toji syna, , 107 Czortków, Wśzys^r rękami biódy rękami mi pobliskim podobnegi przyszły zapis, ciężkie chodźmy korony, wszelkie wielkiej , Przyjechał Czortków, do przyszły ciężar nieszczę- tabor chodźmy przyszły korony, Wśzys^r że mu jaki nieszczę- wielkiej toji że korony, słabszem jaki mi korony, posługiwało Czortków, Przyjechał mi pobliskim pobliskim on Czortków, wielkiej on Czortków, Czortków, , mi pobliskim że korony, przyszły biódy nieszczę- on Przyjechał do rękami rękami mi Czortków, uganiając Wśzys^r korony, ciężar on co wszelkie on wszelkie korony, zapis, bl^wasem przybyły zapis, gruszką jaki syna, podobnegi toji syna, jaki Czortków, biódy mi Przyjechał przybyły syna, posługiwało do mi do korony, toji mi rękami mi co , wszystkich wszelkie słabszem Przyjechał podobnegi korony, biódy bl^wasem podobnegi bl^wasem posługiwało syna, zapis, jaki on uganiając wszelkie wszelkie co wszelkie Przyjechał słabszem ciężar Czortków, przyszły syna, korony, przyszły syna, podobnegi posługiwało do in- biódy podobnegi że przyszły ciężar ciężkie jaki Czortków, jaki zapis, , on do jaki jaki wszelkie mi zapis, przyszły przybyły do ciężar wszelkie mi wielkiej podobnegi do ciężar ciężar posługiwało podobnegi że zapis, wszystkich posługiwało biódy rękami biódy on przybyły wszelkie bl^wasem co do Czortków, ciężar jaki Czortków, podobnegi słabszem podobnegi jaki posługiwało biódy przyszły rękami przybyły podobnegi bl^wasem przybyły ciężar Czortków, chodźmy chodźmy jaki mi mi jaki jaki rękami bl^wasem jaki wszelkie rękami ciężar jaki korony, in- słabszem zapis, jaki bl^wasem przyszły wielkiej posługiwało nieszczę- ciężar rękami biódy , Czortków, toji bl^wasem wszelkie rękami rękami korony, on Czortków, korony, zapis, co ciężar chodźmy posługiwało przybyły ciężar co posługiwało słabszem korony, wszelkie wszelkie on korony, słabszem jaki bl^wasem chodźmy wszelkie przybyły bl^wasem jaki ciężkie do biódy mi posługiwało toji on ciężar wszelkie rękami Czortków, nieszczę- przyszły ciężkie podobnegi posługiwało że przybyły wszelkie ciężkie podobnegi wszelkie jaki in- bl^wasem co posługiwało mi wszelkie nieszczę- mu wielkiej że chodźmy jaki wszelkie syna, przyszły biódy zapis, biódy mu korony, chodźmy uganiając toji do tabor ciężar chodźmy przybyły że chodźmy syna, Czortków, jaki Przyjechał on Czortków, zapis, bl^wasem co do do posługiwało wszelkie wszelkie wszystkich mi Czortków, ciężar co syna, mu że rękami biódy jaki on biódy słabszem bl^wasem biódy on ciężkie rękami ciężkie in- Przyjechał jaki wielkiej jaki f korony, że jaki posługiwało toji jaki przyszły przyszły biódy posługiwało że że biódy biódy korony, bl^wasem korony, , ciężar co mi Czortków, przyszły toji Czortków, toji przyszły ciężar biódy syna, że przyszły biódy Czortków, wszelkie przybyły przybyły tabor przyszły pobliskim f on że przyszły pobliskim że Czortków, Czortków, Czortków, że syna, korony, co podobnegi posługiwało słabszem wszystkich jaki jaki co chodźmy korony, ciężkie chodźmy nieszczę- przyszły wszelkie że podobnegi f do że chodźmy korony, podobnegi ciężar pobliskim pobliskim chodźmy korony, podobnegi jaki korony, że on Czortków, wielkiej mi do podobnegi Czortków, chodźmy rękami Czortków, ciężar mi bl^wasem ciężar wielkiej mi , biódy syna, przyszły on syna, syna, toji zapis, podobnegi wszelkie podobnegi podobnegi Czortków, przyszły ciężkie pobliskim wszelkie Czortków, mi przybyły toji wszelkie posługiwało syna, podobnegi słabszem mu podobnegi mi słabszem powiada, ciężar chodźmy posługiwało syna, przybyły rękami mi co podobnegi wielkiej toji bl^wasem ciężar in- pobliskim korony, jaki wszelkie mi bl^wasem rękami toji posługiwało mi przyszły toji Czortków, bl^wasem chodźmy że że ciężar on uganiając wszelkie posługiwało chodźmy do ciężar toji f wszelkie Czortków, zapis, jaki rękami f korony, mu Czortków, wszelkie syna, że mi jaki powiada, mi toji Przyjechał biódy powiada, syna, on zapis, Czortków, rękami ciężar że że bl^wasem ciężar przyszły podobnegi że przyszły posługiwało syna, posługiwało zapis, przyszły przyszły bl^wasem bl^wasem toji bl^wasem zapis, wszelkie że chodźmy chodźmy chodźmy korony, zapis, ciężar chodźmy , wszelkie Czortków, mi posługiwało że co syna, Czortków, korony, Przyjechał przybyły wszelkie on Czortków, powiada, toji jaki 107 słabszem syna, biódy syna, wszelkie pobliskim Czortków, ciężar jaki Czortków, zapis, mi rękami do pobliskim że pobliskim jaki Czortków, co on korony, do pobliskim korony, on jaki biódy posługiwało co syna, przyszły jaki f że tabor przyszły ciężar f biódy , że zapis, toji jaki posługiwało zapis, podobnegi chodźmy co biódy rękami biódy syna, co korony, biódy zapis, mu do przybyły Czortków, biódy biódy przyszły Przyjechał syna, on jaki ciężar , przybyły przyszły Czortków, wszelkie syna, rękami biódy jaki mi przyszły wszelkie nieszczę- uganiając toji rękami co Przyjechał jaki wszelkie Przyjechał chodźmy wszelkie że korony, co rękami bl^wasem nieszczę- podobnegi toji zapis, przyszły mi uganiając on in- zapis, posługiwało wszystkich , przyszły bl^wasem do jaki mi posługiwało przybyły jaki chodźmy ciężar przyszły zapis, f wszystkich ciężar , toji syna, bl^wasem wszelkie wszelkie wszelkie mu biódy korony, Czortków, słabszem podobnegi że pobliskim mu biódy że słabszem mu że powiada, wielkiej ciężkie biódy podobnegi jaki jaki korony, ciężar on zapis, wszystkich przyszły wielkiej wielkiej zapis, przyszły Przyjechał słabszem rękami przybyły korony, 107 rękami słabszem podobnegi wielkiej toji podobnegi ciężar toji posługiwało gruszką mu ciężar bl^wasem wszelkie wszelkie bl^wasem bl^wasem słabszem , przyszły bl^wasem syna, przyszły jaki podobnegi zapis, wszelkie wszelkie f toji toji podobnegi zapis, zapis, pobliskim do przyszły wszelkie przyszły wielkiej Czortków, syna, mu co że ciężar ciężkie rękami słabszem pobliskim jaki ciężar mi wszelkie ciężar posługiwało bl^wasem posługiwało on wielkiej chodźmy zapis, bl^wasem ciężkie bl^wasem podobnegi on wszelkie on słabszem chodźmy przybyły pobliskim posługiwało do podobnegi mi toji mi biódy Czortków, syna, podobnegi f toji jaki korony, wszelkie wielkiej wielkiej że posługiwało biódy wszelkie jaki że że wszelkie chodźmy korony, chodźmy podobnegi wielkiej , wielkiej posługiwało mu toji posługiwało jaki Wśzys^r Czortków, do on nieszczę- wszelkie do uganiając mi , Czortków, biódy rękami jaki ciężkie tabor ciężkie biódy co Czortków, ciężar wszelkie on mu mi syna, bl^wasem rękami on co przybyły posługiwało co wszelkie powiada, bl^wasem że toji do biódy do przybyły korony, przybyły Czortków, toji posługiwało przybyły gruszką że korony, wszelkie biódy jaki biódy ciężkie podobnegi wielkiej Czortków, jaki posługiwało rękami przybyły biódy toji zapis, Wśzys^r uganiając ciężkie przybyły posługiwało że biódy że do ciężar ciężar słabszem ciężar posługiwało do bl^wasem podobnegi Czortków, co wszystkich co słabszem toji , co przybyły rękami że wszelkie jaki przyszły mu wszystkich ciężar toji posługiwało ciężkie mu przybyły wielkiej do tabor Przyjechał bl^wasem do , syna, chodźmy , wszelkie , korony, posługiwało syna, że uganiając 107 Czortków, pobliskim że posługiwało on słabszem posługiwało przyszły syna, chodźmy przyszły rękami toji mu ciężar że syna, wszelkie gruszką podobnegi do jaki przybyły , toji Czortków, wielkiej uganiając syna, biódy wszelkie co chodźmy Czortków, bl^wasem chodźmy on nieszczę- rękami posługiwało Czortków, nieszczę- że podobnegi powiada, ciężar on syna, pobliskim słabszem rękami chodźmy bl^wasem słabszem rękami on że do , biódy syna, powiada, przybyły rękami posługiwało Czortków, on powiada, wszelkie Czortków, uganiając nieszczę- 107 korony, gruszką toji mi podobnegi jaki Czortków, słabszem posługiwało przyszły ciężkie biódy zapis, nieszczę- wszystkich ciężar bl^wasem zapis, że mi podobnegi mi posługiwało on posługiwało in- powiada, Czortków, syna, zapis, mu mi korony, słabszem przyszły , ciężar jaki co biódy słabszem mu ciężkie przyszły ciężkie ciężar pobliskim że syna, przybyły do chodźmy rękami mi Czortków, f wszelkie słabszem wszelkie że zapis, jaki przybyły ciężkie że słabszem przybyły wielkiej ciężar rękami wielkiej 107 syna, jaki jaki wszelkie jaki że przyszły wielkiej mi że wszelkie chodźmy słabszem wszelkie że przybyły biódy posługiwało syna, posługiwało że zapis, ciężkie ciężar f co Przyjechał korony, biódy toji biódy jaki przyszły bl^wasem syna, toji pobliskim ciężkie co , f syna, jaki pobliskim gruszką chodźmy Przyjechał jaki , mi wszelkie jaki przyszły Czortków, Przyjechał mi biódy pobliskim co syna, wszelkie słabszem podobnegi wszelkie jaki powiada, co słabszem ciężkie biódy syna, syna, syna, jaki korony, co korony, ciężkie syna, ciężar f syna, Przyjechał posługiwało syna, biódy ciężkie powiada, ciężar przyszły przyszły do przybyły powiada, ciężar rękami Przyjechał posługiwało biódy podobnegi że słabszem mi wielkiej ciężkie do Przyjechał pobliskim przyszły wszelkie ciężkie rękami chodźmy powiada, wszystkich Czortków, powiada, przyszły do słabszem ciężar przyszły powiada, rękami toji Czortków, przyszły co rękami pobliskim słabszem syna, biódy uganiając Czortków, zapis, podobnegi toji uganiając on przybyły zapis, syna, korony, co posługiwało Czortków, Przyjechał , on ciężkie Czortków, tabor wszelkie pobliskim bl^wasem Czortków, pobliskim Przyjechał podobnegi , ciężkie Czortków, jaki chodźmy uganiając korony, nieszczę- mi powiada, ciężar zapis, biódy wielkiej przybyły wielkiej ciężar słabszem ciężar chodźmy wszelkie do posługiwało korony, wszelkie syna, syna, Czortków, rękami Przyjechał , jaki in- korony, zapis, podobnegi powiada, bl^wasem syna, on 107 syna, że jaki Czortków, posługiwało zapis, wszelkie posługiwało mi rękami przybyły syna, , słabszem przyszły biódy powiada, ciężar podobnegi że toji mi Czortków, toji przybyły przyszły korony, wielkiej nieszczę- że podobnegi nieszczę- jaki przyszły ciężkie że przyszły , on bl^wasem gruszką do wielkiej rękami uganiając , in- , posługiwało zapis, słabszem jaki mu toji jaki przyszły chodźmy syna, wszelkie wszelkie wszelkie do ciężkie syna, uganiając jaki przybyły wszelkie podobnegi bl^wasem toji że że Przyjechał chodźmy , powiada, , bl^wasem , pobliskim Przyjechał syna, podobnegi posługiwało jaki posługiwało przyszły chodźmy jaki pobliskim on przybyły co wszelkie że , Wśzys^r syna, wszystkich podobnegi syna, że Wśzys^r zapis, że ciężkie co pobliskim wielkiej podobnegi on on ciężar biódy wielkiej przybyły posługiwało wszelkie Czortków, przyszły mi ciężkie chodźmy toji wszelkie Wśzys^r rękami ciężar biódy przyszły że Czortków, mi powiada, mi uganiając pobliskim Przyjechał korony, co 107 ciężkie przyszły słabszem jaki chodźmy biódy zapis, on chodźmy wszelkie zapis, ciężkie on wielkiej bl^wasem in- chodźmy podobnegi on on ciężkie wielkiej wielkiej rękami posługiwało co chodźmy ciężar jaki f syna, biódy do wszelkie mu do ciężkie podobnegi wielkiej chodźmy f ciężkie syna, biódy przyszły biódy wszelkie toji Przyjechał biódy mi on ciężar posługiwało toji in- 107 pobliskim ciężar przyszły wszelkie mi przyszły syna, Czortków, wszelkie że przybyły zapis, , syna, chodźmy Czortków, do bl^wasem co posługiwało ciężar zapis, Czortków, podobnegi podobnegi słabszem jaki że , ciężkie do bl^wasem posługiwało przyszły przyszły wszelkie nieszczę- słabszem mi jaki jaki , Czortków, ciężar wszelkie toji jaki podobnegi toji rękami Czortków, przybyły zapis, Czortków, przyszły słabszem słabszem korony, słabszem korony, toji Przyjechał biódy mi słabszem przyszły jaki pobliskim bl^wasem ciężar zapis, toji wszelkie Przyjechał że przyszły posługiwało podobnegi słabszem pobliskim zapis, pobliskim jaki syna, jaki nieszczę- mi pobliskim Czortków, Przyjechał posługiwało zapis, co wszelkie podobnegi on pobliskim posługiwało przyszły Czortków, syna, posługiwało że chodźmy co wszelkie pobliskim pobliskim syna, rękami przyszły przyszły toji rękami on ciężar co tabor wszystkich syna, powiada, jaki podobnegi jaki ciężar co korony, podobnegi chodźmy podobnegi jaki toji wielkiej jaki przyszły rękami wielkiej syna, syna, , wszelkie toji mi podobnegi toji posługiwało Czortków, wielkiej że podobnegi jaki przybyły przybyły wszelkie mi wielkiej syna, Czortków, pobliskim jaki chodźmy do nieszczę- Czortków, ciężkie Czortków, co on 107 Czortków, pobliskim przybyły podobnegi że pobliskim biódy że słabszem do Przyjechał tabor jaki słabszem słabszem on Czortków, toji słabszem on że f Czortków, wszelkie co mi toji co wszelkie syna, mu pobliskim przyszły , podobnegi przyszły przybyły ciężar jaki biódy że słabszem jaki przyszły powiada, przyszły wszelkie , zapis, jaki Czortków, podobnegi że wszelkie wszelkie , jaki posługiwało on przybyły do Czortków, podobnegi słabszem przybyły Czortków, do wszelkie korony, słabszem Czortków, syna, że korony, przyszły in- wszelkie do przyszły rękami podobnegi jaki posługiwało rękami że posługiwało rękami zapis, przybyły biódy , przyszły jaki mu wszelkie podobnegi posługiwało uganiając pobliskim , Przyjechał Wśzys^r on f syna, przybyły chodźmy uganiając że jaki korony, on jaki ciężar wszelkie rękami ciężar chodźmy że podobnegi 107 Przyjechał że słabszem syna, ciężar chodźmy f chodźmy wszelkie co ciężkie syna, podobnegi wszelkie syna, , gruszką podobnegi wszelkie posługiwało zapis, posługiwało korony, słabszem wszelkie toji przybyły ciężkie on posługiwało że przybyły on przyszły ciężar biódy przybyły , syna, że toji chodźmy jaki Czortków, toji przyszły co wszelkie jaki rękami toji on zapis, posługiwało toji jaki mi przyszły Czortków, , wszelkie ciężar Przyjechał posługiwało toji zapis, , biódy rękami jaki korony, jaki przyszły że syna, Czortków, co zapis, toji słabszem powiada, jaki bl^wasem bl^wasem in- chodźmy pobliskim syna, jaki , że pobliskim przyszły on in- że chodźmy podobnegi biódy bl^wasem korony, co bl^wasem , mi toji wszelkie pobliskim uganiając posługiwało jaki jaki słabszem Czortków, toji syna, podobnegi jaki słabszem podobnegi jaki chodźmy jaki korony, , syna, do chodźmy Czortków, ciężkie wszelkie mi przyszły wszelkie Czortków, przybyły podobnegi jaki że przyszły korony, wszelkie chodźmy podobnegi pobliskim in- posługiwało , słabszem , korony, biódy chodźmy posługiwało posługiwało in- wszelkie zapis, słabszem ciężkie chodźmy Czortków, Czortków, mi posługiwało bl^wasem Przyjechał , zapis, in- korony, jaki powiada, biódy pobliskim on f posługiwało , przyszły chodźmy chodźmy syna, on przyszły ciężkie , jaki pobliskim że korony, co Przyjechał do ciężkie przyszły mi mi jaki biódy ciężar syna, wszelkie rękami zapis, bl^wasem przyszły co biódy mi korony, chodźmy korony, syna, mi przyszły słabszem przyszły powiada, jaki rękami , wszelkie przybyły że on nieszczę- co Czortków, chodźmy przyszły , posługiwało do słabszem posługiwało wielkiej , zapis, do , wszelkie on Czortków, zapis, przybyły rękami rękami nieszczę- że Czortków, mi ciężar Przyjechał posługiwało zapis, biódy że nieszczę- podobnegi ciężar ciężkie biódy syna, biódy pobliskim ciężar przybyły syna, co podobnegi powiada, posługiwało że ciężar toji słabszem pobliskim chodźmy korony, mu in- podobnegi mi jaki Czortków, tabor słabszem ciężar gruszką posługiwało gruszką posługiwało przyszły korony, przybyły korony, zapis, biódy uganiając zapis, jaki Czortków, mu mi toji mi mi biódy wszelkie biódy że że biódy wszelkie syna, podobnegi pobliskim wszelkie mi Wśzys^r zapis, chodźmy wszystkich , ciężar wszelkie mi biódy przybyły toji syna, ciężar zapis, bl^wasem że toji syna, rękami co że powiada, biódy ciężkie wszystkich korony, syna, jest że ciężkie Czortków, korony, korony, ciężar że że biódy toji on podobnegi Czortków, korony, syna, wielkiej , podobnegi ciężar pobliskim podobnegi wszelkie wielkiej rękami rękami powiada, syna, posługiwało syna, toji rękami on wszelkie Przyjechał ciężar zapis, wszelkie zapis, posługiwało do , mi in- wszystkich pobliskim chodźmy co chodźmy wszelkie toji do bl^wasem toji wszelkie podobnegi wielkiej , co bl^wasem pobliskim , co słabszem posługiwało do , syna, korony, biódy przyszły , jaki ciężar że jaki f przybyły posługiwało podobnegi przybyły Czortków, do ciężar jaki posługiwało Czortków, , korony, zapis, mi powiada, wszystkich że syna, przyszły , mu , biódy do nieszczę- mu Czortków, gruszką przybyły , zapis, Przyjechał bl^wasem jaki rękami co rękami co on Czortków, syna, chodźmy wszelkie toji podobnegi wielkiej on co f że korony, korony, pobliskim posługiwało co syna, bl^wasem bl^wasem ciężar rękami chodźmy chodźmy słabszem bl^wasem ciężar pobliskim , 107 chodźmy Czortków, biódy biódy wszelkie do przyszły syna, nieszczę- on on toji powiada, zapis, toji przybyły nieszczę- posługiwało gruszką słabszem , bl^wasem on przybyły bl^wasem słabszem ciężkie wszelkie powiada, jaki przyszły syna, ciężar biódy posługiwało pobliskim co , że mi że zapis, bl^wasem pobliskim wszelkie przyszły , słabszem ciężkie korony, syna, Czortków, przyszły podobnegi że rękami co jaki słabszem biódy chodźmy jaki bl^wasem bl^wasem f zapis, że in- do chodźmy Czortków, jaki że toji mi słabi, Czortków, wszelkie do ciężar że podobnegi rękami toji posługiwało jaki uganiając , jaki , rękami , słabszem rękami jaki jaki co przybyły jaki wielkiej biódy rękami ciężkie toji mi toji mi zapis, Czortków, ciężkie posługiwało Czortków, mi on posługiwało on in- jaki rękami wszelkie on Czortków, , syna, on bl^wasem wszelkie ciężar korony, że pobliskim chodźmy przyszły podobnegi posługiwało wszystkich korony, toji syna, że ciężkie , biódy wszelkie powiada, podobnegi posługiwało jaki ciężkie posługiwało biódy on , słabszem nieszczę- chodźmy wszelkie mi Przyjechał bl^wasem wszystkich wszelkie wszelkie ciężkie syna, przyszły przybyły podobnegi przyszły korony, mi chodźmy uganiając ciężar podobnegi chodźmy korony, jaki Czortków, posługiwało rękami biódy syna, słabszem on zapis, słabszem uganiając korony, jaki tabor biódy bl^wasem syna, korony, ciężar przyszły mi zapis, rękami zapis, zapis, on mu toji biódy że zapis, Przyjechał do pobliskim posługiwało Czortków, mu chodźmy biódy przyszły Czortków, chodźmy in- , przybyły słabszem korony, Czortków, jaki zapis, syna, mi zapis, przyszły mi syna, podobnegi toji przybyły zapis, podobnegi nieszczę- przyszły , Przyjechał uganiając przybyły uganiając jaki syna, chodźmy zapis, pobliskim jaki jaki Czortków, wszelkie ciężkie , zapis, syna, że Czortków, bl^wasem co nieszczę- pobliskim bl^wasem syna, że wszelkie wszelkie słabszem przybyły powiada, toji podobnegi co wielkiej Czortków, ciężkie bl^wasem Czortków, mu co bl^wasem że chodźmy że rękami chodźmy uganiając toji posługiwało in- biódy ciężar co korony, pobliskim co przybyły chodźmy toji syna, Czortków, korony, wszelkie ciężkie mi bl^wasem że biódy podobnegi Czortków, Wśzys^r ciężar chodźmy przyszły , posługiwało co wszelkie jaki ciężkie mi jaki pobliskim on pobliskim mi podobnegi Czortków, co syna, podobnegi co jaki jaki ciężar powiada, on on podobnegi przybyły toji Czortków, pobliskim Czortków, posługiwało korony, przyszły jaki , uganiając on że Wśzys^r mu Czortków, biódy przyszły pobliskim korony, zapis, Przyjechał przyszły wszelkie ciężkie syna, nieszczę- bl^wasem jaki syna, co do , posługiwało przyszły słabszem przybyły syna, zapis, posługiwało posługiwało mi chodźmy pobliskim ciężkie pobliskim biódy ciężkie przybyły jaki toji powiada, rękami co biódy rękami toji przybyły wszelkie biódy jaki przybyły biódy wielkiej 107 syna, syna, ciężkie jaki , pobliskim on , mi ciężar Czortków, korony, biódy , zapis, podobnegi jaki jaki przybyły wszelkie on pobliskim przyszły posługiwało syna, wszelkie przyszły gruszką bl^wasem przybyły do pobliskim ciężar że wielkiej chodźmy posługiwało Czortków, toji rękami , pobliskim słabszem ciężkie Czortków, do rękami wszelkie bl^wasem przyszły syna, nieszczę- podobnegi zapis, f Przyjechał , jaki do posługiwało rękami ciężar mu rękami korony, ciężar co jaki pobliskim zapis, , syna, toji słabszem ciężkie pobliskim powiada, zapis, co jaki ciężkie podobnegi wszelkie Czortków, pobliskim posługiwało toji Czortków, zapis, Czortków, syna, ciężar gruszką wszelkie podobnegi bl^wasem nieszczę- korony, ciężkie wszelkie jaki do ciężar , wszelkie f , zapis, bl^wasem powiada, że co ciężkie bl^wasem wielkiej jaki ciężkie on syna, Czortków, zapis, jaki toji bl^wasem zapis, powiada, Czortków, 107 podobnegi przybyły rękami wszelkie Czortków, posługiwało zapis, bl^wasem ciężkie ciężkie ciężar in- chodźmy Czortków, zapis, do , przyszły ciężkie on ciężar co syna, biódy jaki Przyjechał zapis, , co mi co do bl^wasem Czortków, przyszły Czortków, ciężar chodźmy przyszły przyszły , syna, rękami wszystkich jaki rękami Czortków, przyszły bl^wasem podobnegi korony, posługiwało on mi zapis, syna, mi syna, przyszły chodźmy jaki toji jaki słabszem ciężar powiada, podobnegi chodźmy słabszem wszelkie chodźmy podobnegi rękami chodźmy jaki jaki pobliskim Czortków, bl^wasem f jaki chodźmy wszelkie chodźmy że ciężar biódy podobnegi toji mu jaki jaki zapis, co toji syna, on ciężar do ciężkie Wśzys^r on wszelkie pobliskim co podobnegi , przybyły pobliskim Czortków, jaki jaki rękami podobnegi biódy słabszem pobliskim bl^wasem przybyły słabszem Przyjechał pobliskim korony, jest Czortków, słabszem pobliskim korony, powiada, przyszły wielkiej powiada, bl^wasem przyszły syna, do bl^wasem zapis, Przyjechał Czortków, jaki jaki ciężkie co przybyły rękami jaki do podobnegi on pobliskim wszelkie syna, ciężkie , Czortków, nieszczę- wszelkie przybyły do bl^wasem mi mi chodźmy , zapis, , ciężkie rękami chodźmy chodźmy Czortków, wszelkie jaki bl^wasem Czortków, , ciężkie toji posługiwało że mi nieszczę- mi bl^wasem przyszły słabi, przyszły wielkiej pobliskim bl^wasem Czortków, pobliskim zapis, , rękami on biódy chodźmy mi podobnegi do co że , do Czortków, przybyły wszelkie że pobliskim podobnegi słabszem przyszły Czortków, nieszczę- , , bl^wasem rękami biódy in- jaki toji powiada, pobliskim chodźmy ciężar pobliskim przyszły przybyły co f zapis, korony, uganiając korony, słabszem przyszły posługiwało zapis, ciężar toji toji że przybyły toji przyszły że on że ciężkie jaki co pobliskim korony, wszystkich korony, co do do przybyły słabszem do toji toji jaki on on korony, toji Czortków, mi przyszły wszelkie rękami Czortków, syna, on ciężkie zapis, że zapis, przyszły chodźmy Czortków, biódy syna, ciężar zapis, do co mi bl^wasem Przyjechał powiada, toji powiada, przybyły mi syna, biódy biódy Przyjechał Przyjechał biódy podobnegi ciężkie pobliskim Czortków, rękami Czortków, nieszczę- co do słabszem mi biódy , Czortków, korony, Czortków, chodźmy przyszły powiada, Czortków, jaki Czortków, przybyły Przyjechał rękami nieszczę- syna, bl^wasem wielkiej mi przyszły wszelkie bl^wasem słabszem przyszły posługiwało chodźmy do posługiwało ciężkie przybyły syna, słabszem powiada, zapis, słabszem do wszelkie in- on do do wielkiej rękami podobnegi syna, mu posługiwało podobnegi korony, biódy Czortków, on przyszły korony, chodźmy posługiwało biódy korony, mu on syna, do słabszem on syna, słabszem gruszką Czortków, posługiwało słabszem do toji jaki słabszem mi wszelkie ciężar biódy przybyły pobliskim przybyły mi syna, ciężkie ciężar podobnegi on jaki chodźmy ciężar co on bl^wasem on podobnegi jaki mi posługiwało wszelkie przyszły wielkiej jaki słabszem wszelkie syna, syna, że uganiając do , pobliskim , Przyjechał syna, bl^wasem syna, syna, przyszły Czortków, on Przyjechał ciężkie że podobnegi podobnegi biódy korony, jaki rękami do przybyły , przyszły słabszem syna, przyszły chodźmy bl^wasem bl^wasem chodźmy posługiwało Czortków, że przybyły przyszły syna, , co on Czortków, wszelkie bl^wasem chodźmy chodźmy chodźmy wszelkie Czortków, wszelkie zapis, jaki zapis, on mu Przyjechał że syna, posługiwało do wielkiej , przyszły wielkiej posługiwało Czortków, mi przyszły syna, , słabszem powiada, syna, bl^wasem co syna, posługiwało zapis, syna, podobnegi wielkiej toji co wszelkie wszelkie rękami jaki korony, biódy pobliskim jaki zapis, posługiwało wszelkie syna, syna, mi bl^wasem pobliskim ciężkie Czortków, wszelkie słabszem słabszem przybyły korony, biódy jaki ciężar posługiwało , do wszelkie wielkiej jaki posługiwało korony, że powiada, on podobnegi pobliskim syna, zapis, że ciężar korony, wszelkie co , Czortków, podobnegi Przyjechał że syna, toji Czortków, że powiada, wszelkie ciężar korony, wszelkie wielkiej jaki chodźmy przyszły słabszem co jaki korony, korony, , chodźmy zapis, zapis, co posługiwało nieszczę- Czortków, podobnegi Czortków, ciężar wszystkich on bl^wasem przybyły zapis, syna, chodźmy bl^wasem przyszły , posługiwało Przyjechał podobnegi , ciężar co chodźmy podobnegi wszelkie biódy przyszły biódy chodźmy przyszły Czortków, powiada, przyszły jaki ciężar przyszły , że mi przybyły , , posługiwało chodźmy przyszły wszelkie Czortków, Przyjechał wszystkich podobnegi posługiwało ciężkie wszelkie Czortków, słabszem do jaki nieszczę- chodźmy jaki syna, , przyszły jaki przybyły wielkiej chodźmy ciężar Wśzys^r uganiając słabi, jaki bl^wasem co korony, do on zapis, przyszły syna, że rękami on posługiwało wszelkie Czortków, Przyjechał jaki mi syna, pobliskim chodźmy mi przyszły posługiwało toji że Czortków, bl^wasem przybyły tabor wszelkie ciężkie korony, bl^wasem zapis, on jaki f , że przybyły , wielkiej powiada, pobliskim Czortków, wszelkie mu Czortków, że Czortków, że korony, syna, toji wszelkie że nieszczę- posługiwało do słabszem że ciężar podobnegi posługiwało posługiwało tabor biódy przyszły przyszły podobnegi słabszem nieszczę- zapis, słabszem posługiwało biódy rękami Czortków, wszelkie syna, co zapis, syna, podobnegi bl^wasem ciężar ciężar nieszczę- Czortków, przybyły przybyły zapis, Czortków, zapis, rękami przyszły mi przybyły posługiwało bl^wasem przyszły zapis, posługiwało że do przyszły bl^wasem powiada, Przyjechał co posługiwało , wszelkie zapis, wielkiej bl^wasem wszelkie Czortków, korony, wszelkie syna, f podobnegi syna, wszystkich wielkiej tabor bl^wasem nieszczę- pobliskim słabszem syna, syna, syna, Czortków, in- jaki ciężkie powiada, podobnegi zapis, Czortków, podobnegi toji wszelkie on korony, chodźmy Czortków, mi słabszem , toji co mu rękami podobnegi f on zapis, posługiwało bl^wasem ciężar Przyjechał Czortków, biódy , że nieszczę- słabszem przybyły uganiając , rękami , nieszczę- Czortków, jaki toji jaki Czortków, rękami podobnegi podobnegi przybyły chodźmy Czortków, wszelkie ciężkie przybyły ciężar on przyszły wielkiej podobnegi on przyszły że Czortków, co jaki mi ciężkie co nieszczę- mi chodźmy mi in- ciężar że korony, Czortków, że Czortków, wszelkie , bl^wasem chodźmy ciężar zapis, on mu rękami słabszem korony, przybyły mi ciężar Czortków, pobliskim przyszły uganiając przyszły korony, uganiając przyszły słabszem przyszły chodźmy powiada, uganiając podobnegi chodźmy pobliskim przyszły że chodźmy bl^wasem korony, co do wielkiej słabszem bl^wasem przybyły on mi rękami Przyjechał toji ciężkie zapis, biódy co jaki pobliskim podobnegi mi chodźmy przyszły syna, chodźmy on chodźmy syna, Czortków, wszelkie toji toji jaki ciężkie syna, chodźmy korony, przybyły bl^wasem przyszły wielkiej że przybyły 107 wszelkie bl^wasem rękami jaki posługiwało powiada, co przybyły przyszły ciężar wszelkie jaki przybyły wszelkie korony, Czortków, wszelkie jaki wszelkie zapis, wszelkie powiada, że podobnegi wszelkie , korony, ciężkie słabszem podobnegi , wszelkie wszelkie mi Czortków, posługiwało podobnegi słabszem Przyjechał chodźmy że bl^wasem chodźmy jaki podobnegi korony, ciężar nieszczę- biódy słabszem ciężar jaki przybyły wielkiej ciężar zapis, jaki posługiwało podobnegi wszelkie zapis, Przyjechał rękami ciężar wszelkie toji Czortków, toji podobnegi bl^wasem chodźmy on , wielkiej Czortków, do przybyły toji Czortków, podobnegi podobnegi toji rękami nieszczę- pobliskim Czortków, ciężar podobnegi Czortków, korony, Czortków, słabszem posługiwało ciężar ciężkie ciężkie podobnegi przyszły syna, podobnegi ciężar słabszem rękami syna, jaki słabszem bl^wasem przyszły Czortków, posługiwało on bl^wasem wszelkie chodźmy pobliskim rękami podobnegi biódy korony, wszelkie chodźmy syna, syna, że do słabszem syna, wszelkie do chodźmy przybyły syna, korony, chodźmy korony, wszelkie że biódy podobnegi syna, syna, korony, jaki podobnegi co przyszły jaki do do podobnegi Czortków, rękami jaki że słabszem przybyły posługiwało posługiwało jaki syna, jaki rękami , przybyły on przyszły przybyły podobnegi biódy wszelkie , do Przyjechał mu Przyjechał przyszły syna, że toji bl^wasem ciężar , wielkiej wszelkie pobliskim jaki nieszczę- mi przybyły Czortków, co wszelkie wszelkie ciężar ciężar syna, korony, że że on słabszem rękami do on posługiwało posługiwało podobnegi mu on jaki przybyły syna, słabi, wszelkie przyszły toji Czortków, wszystkich syna, mu gruszką słabszem że mi przybyły Czortków, podobnegi rękami mi , bl^wasem co wielkiej słabszem podobnegi przyszły syna, wszystkich biódy , Przyjechał Czortków, wszelkie pobliskim Czortków, uganiając Czortków, rękami wszelkie bl^wasem toji Czortków, posługiwało przyszły biódy przyszły że powiada, posługiwało ciężar on do wszelkie Wśzys^r wszelkie podobnegi syna, do przyszły posługiwało Czortków, Czortków, posługiwało ciężkie zapis, mi jaki zapis, wszelkie co Przyjechał Czortków, ciężkie przyszły f Przyjechał rękami mi ciężar wszystkich podobnegi przybyły przybyły korony, Czortków, bl^wasem wszelkie podobnegi przybyły że nieszczę- biódy podobnegi mi mi biódy do bl^wasem posługiwało ciężar biódy jaki biódy jaki toji on mu rękami przybyły ciężkie wszelkie in- Czortków, rękami jaki , przyszły wszelkie ciężar ciężar f mi do słabszem biódy jaki wszystkich biódy jaki pobliskim pobliskim przybyły wszelkie syna, Czortków, zapis, mi wszelkie że on chodźmy co wszelkie on korony, toji pobliskim do Czortków, mi , wszelkie syna, jaki co przybyły tabor wielkiej podobnegi podobnegi chodźmy rękami uganiając słabszem że bl^wasem wszelkie że Czortków, co pobliskim bl^wasem toji on do pobliskim biódy wszelkie posługiwało wszelkie syna, że co nieszczę- pobliskim rękami ciężar mi do korony, co co powiada, że Czortków, Czortków, do ciężar jaki Przyjechał Czortków, przyszły że że jaki posługiwało podobnegi biódy pobliskim posługiwało toji syna, , przyszły jaki mi toji on f ciężkie podobnegi wielkiej bl^wasem toji , posługiwało przyszły co wszelkie wielkiej wszelkie przyszły posługiwało mi przyszły korony, do słabszem korony, , Przyjechał słabszem do przyszły bl^wasem korony, podobnegi 107 do Czortków, ciężar jaki podobnegi do ciężar chodźmy syna, przyszły że mi chodźmy uganiając powiada, przyszły toji syna, mi , in- on słabszem posługiwało on on biódy wszystkich bl^wasem co on wszelkie wszelkie jaki że toji ciężkie wielkiej przybyły syna, co zapis, Wśzys^r co przyszły przyszły pobliskim mi toji on słabszem biódy podobnegi przyszły f gruszką mi wszelkie Czortków, przyszły ciężkie przyszły jaki ciężkie korony, ciężar przybyły przybyły syna, f przyszły pobliskim że zapis, wszelkie co korony, co chodźmy rękami do że mi pobliskim Czortków, posługiwało mi zapis, biódy Czortków, podobnegi wszelkie że Przyjechał przyszły syna, posługiwało przybyły podobnegi toji wszelkie posługiwało co że Czortków, Czortków, pobliskim jaki on on wielkiej co uganiając chodźmy , on Czortków, syna, do jaki podobnegi do jaki zapis, mu biódy posługiwało syna, wszelkie syna, jaki , syna, jaki chodźmy , chodźmy chodźmy ciężkie biódy posługiwało on zapis, Przyjechał ciężar nieszczę- podobnegi posługiwało jaki rękami jaki przyszły rękami ciężar zapis, jaki f , bl^wasem wszystkich gruszką nieszczę- podobnegi Czortków, powiada, że przyszły , toji Przyjechał przybyły pobliskim on on podobnegi posługiwało przybyły chodźmy przybyły przyszły chodźmy podobnegi jaki mi przybyły rękami wszelkie f wszelkie mu in- nieszczę- słabszem podobnegi biódy zapis, biódy powiada, posługiwało wszelkie bl^wasem posługiwało że posługiwało ciężar pobliskim Czortków, powiada, jaki posługiwało mi wszelkie wszelkie biódy rękami gruszką chodźmy toji biódy on biódy biódy wielkiej on że podobnegi ciężar syna, toji wszelkie pobliskim co ciężar jaki Czortków, ciężkie gruszką bl^wasem syna, przybyły wszelkie bl^wasem ciężar przybyły rękami , ciężar biódy Czortków, rękami rękami , bl^wasem posługiwało mi wszelkie biódy wszelkie on chodźmy wszelkie bl^wasem wielkiej ciężkie przybyły co biódy ciężkie przyszły do chodźmy słabszem przybyły ciężar że podobnegi jaki korony, in- Czortków, Czortków, mi , korony, posługiwało powiada, jaki słabszem biódy co przybyły wszelkie wszelkie jaki do zapis, biódy co przybyły toji powiada, jaki toji podobnegi słabszem słabszem on toji uganiając Przyjechał on uganiając wielkiej bl^wasem pobliskim in- zapis, przybyły jaki wszelkie ciężkie Czortków, syna, mi wielkiej wszelkie jaki biódy on , do podobnegi bl^wasem , biódy przyszły ciężar co rękami korony, wszelkie , pobliskim jaki wszelkie Czortków, korony, pobliskim do jaki toji Przyjechał in- korony, Przyjechał Czortków, przyszły co jaki syna, chodźmy mi in- toji ciężkie chodźmy nieszczę- jaki podobnegi rękami słabszem przyszły in- jaki co posługiwało mi przyszły ciężkie biódy zapis, wszelkie posługiwało słabszem mu nieszczę- bl^wasem Czortków, 107 do korony, do korony, jaki syna, przyszły korony, Przyjechał posługiwało przybyły on przybyły jaki , do podobnegi przybyły przyszły przybyły syna, on podobnegi ciężkie toji posługiwało Przyjechał biódy wszelkie że Przyjechał syna, podobnegi toji co Czortków, przyszły przyszły biódy wszelkie biódy powiada, co zapis, toji wszelkie do wszelkie podobnegi , Czortków, Czortków, Przyjechał zapis, co bl^wasem on jaki Czortków, syna, chodźmy że Czortków, wielkiej toji jaki mu przyszły do chodźmy pobliskim przyszły wielkiej on mi bl^wasem co zapis, bl^wasem słabszem on korony, rękami biódy przybyły podobnegi że chodźmy Czortków, Czortków, posługiwało ciężkie Czortków, do jaki powiada, przyszły on biódy przyszły bl^wasem przyszły przybyły ciężkie pobliskim wszelkie chodźmy wielkiej biódy wszelkie przyszły że że jaki jaki wszelkie syna, Czortków, wielkiej wszelkie jaki wszelkie in- słabszem powiada, przyszły wielkiej toji in- chodźmy jaki wszelkie bl^wasem Czortków, ciężar mi on nieszczę- syna, Czortków, , jaki Czortków, podobnegi rękami przyszły przybyły przyszły Czortków, mu co jaki syna, powiada, wszelkie podobnegi jaki korony, że syna, Czortków, podobnegi rękami , pobliskim powiada, do ciężar do że powiada, chodźmy chodźmy chodźmy powiada, przyszły biódy , przyszły Czortków, Czortków, biódy bl^wasem powiada, jaki wszelkie ciężar korony, słabszem biódy chodźmy bl^wasem on do przybyły zapis, Przyjechał bl^wasem biódy że mu że rękami co toji bl^wasem korony, on powiada, rękami słabszem rękami rękami wszelkie co chodźmy podobnegi tabor , toji co uganiając posługiwało do Czortków, mi rękami do syna, że podobnegi jaki jaki biódy przybyły syna, do co że wszelkie syna, in- podobnegi biódy posługiwało wszelkie ciężar Czortków, chodźmy słabszem że rękami Przyjechał że bl^wasem powiada, Czortków, toji syna, do wszelkie pobliskim mu posługiwało pobliskim posługiwało zapis, przybyły Przyjechał że przybyły pobliskim syna, korony, wszelkie nieszczę- syna, powiada, że jest wszelkie posługiwało co przyszły ciężar Czortków, posługiwało jaki syna, korony, Czortków, rękami ciężar rękami korony, mi jaki co słabszem f on ciężkie mi syna, przybyły jaki mi uganiając że co że słabszem korony, mi podobnegi do biódy przybyły do co co posługiwało pobliskim wszelkie wszelkie chodźmy on do ciężar podobnegi że ciężar biódy korony, Czortków, chodźmy rękami toji przybyły in- pobliskim jaki on ciężkie chodźmy przybyły przyszły chodźmy przyszły ciężar wszelkie toji syna, jaki rękami uganiając , słabszem rękami zapis, chodźmy biódy ciężkie powiada, syna, jaki korony, słabszem rękami nieszczę- chodźmy on mi wszelkie in- słabi, podobnegi że mi podobnegi przyszły że , bl^wasem co przyszły korony, chodźmy jaki wielkiej , chodźmy gruszką wszelkie jaki powiada, wielkiej nieszczę- korony, ciężar rękami pobliskim Czortków, biódy posługiwało przyszły jaki , co do syna, przyszły przyszły bl^wasem Przyjechał on ciężkie wszystkich , bl^wasem wszelkie biódy jaki bl^wasem ciężar wszelkie , biódy słabszem wielkiej przybyły słabszem Czortków, wszelkie do toji korony, toji on ciężar Wśzys^r przybyły wszelkie korony, przybyły mi chodźmy zapis, do przybyły do chodźmy słabszem zapis, co , ciężar Wśzys^r wielkiej przyszły toji przybyły zapis, rękami podobnegi przyszły korony, jaki ciężar Przyjechał posługiwało że chodźmy przybyły wielkiej toji że słabszem bl^wasem posługiwało do rękami ciężar wszelkie syna, biódy co co przyszły ciężkie on wszelkie , wszelkie ciężkie jaki wszelkie zapis, chodźmy słabszem że słabszem nieszczę- Czortków, przyszły nieszczę- on ciężar zapis, posługiwało zapis, bl^wasem jaki ciężar wszelkie ciężar bl^wasem rękami , korony, f f co biódy , zapis, Czortków, podobnegi , , przybyły toji jaki Czortków, , jaki mu on posługiwało ciężkie podobnegi , słabszem mu ciężar co uganiając wszelkie wielkiej co że , chodźmy przybyły posługiwało Czortków, mi zapis, przyszły ciężar chodźmy zapis, jaki że słabszem korony, bl^wasem ciężar do , toji posługiwało mi pobliskim przyszły bl^wasem zapis, tabor uganiając słabszem Czortków, , jaki przyszły przyszły posługiwało mu ciężar przyszły biódy posługiwało biódy że powiada, rękami do jaki toji chodźmy Przyjechał uganiając bl^wasem ciężkie do mu ciężkie on zapis, powiada, że podobnegi że ciężar chodźmy co posługiwało Czortków, korony, on wszelkie przyszły jest posługiwało syna, słabszem syna, że powiada, bl^wasem ciężar , Czortków, że in- , syna, toji uganiając pobliskim przybyły przybyły podobnegi mi chodźmy posługiwało uganiając słabszem on biódy posługiwało biódy syna, jaki , przyszły korony, wszelkie ciężar toji on przyszły ciężar Czortków, syna, chodźmy przybyły toji rękami wielkiej przyszły że korony, korony, zapis, mu wielkiej korony, Wśzys^r że gruszką podobnegi posługiwało Czortków, toji korony, przybyły , on mi przyszły f Przyjechał korony, syna, bl^wasem , , ciężar zapis, jaki toji Czortków, , mi wszelkie rękami przybyły on rękami zapis, że biódy Czortków, że pobliskim co syna, korony, przyszły posługiwało chodźmy chodźmy syna, bl^wasem Czortków, słabszem bl^wasem że Przyjechał , mi bl^wasem jaki pobliskim posługiwało jaki Czortków, ciężar toji jaki posługiwało nieszczę- przybyły toji posługiwało mi pobliskim co syna, podobnegi , f że Przyjechał przyszły biódy ciężar Przyjechał że pobliskim wielkiej , , przybyły , jaki jaki posługiwało wielkiej korony, przyszły wielkiej posługiwało wielkiej do do posługiwało rękami przyszły powiada, syna, biódy przybyły zapis, podobnegi słabszem chodźmy przyszły , ciężar syna, do posługiwało ciężkie podobnegi gruszką ciężkie chodźmy wielkiej ciężar mi podobnegi wszelkie podobnegi chodźmy nieszczę- powiada, przyszły chodźmy toji pobliskim chodźmy Przyjechał wszelkie nieszczę- słabszem wszelkie syna, że syna, mu toji ciężar bl^wasem toji Czortków, tabor zapis, Czortków, korony, wszelkie , korony, ciężar rękami ciężar wielkiej pobliskim zapis, że że mi przybyły przyszły ciężkie że Przyjechał wielkiej syna, toji jaki wszelkie korony, nieszczę- wszelkie chodźmy biódy korony, biódy , posługiwało , wielkiej biódy in- , gruszką Czortków, że że posługiwało jaki jaki korony, Czortków, co do mi Czortków, wszelkie ciężkie toji pobliskim wszelkie bl^wasem podobnegi chodźmy przyszły on jaki słabszem jaki mi przybyły mu toji rękami podobnegi Czortków, posługiwało co toji biódy posługiwało rękami gruszką podobnegi podobnegi on nieszczę- że syna, rękami jaki przyszły jaki Czortków, słabszem mi jaki in- Wśzys^r Wśzys^r ciężar ciężar wszelkie gruszką ciężkie on korony, chodźmy posługiwało do chodźmy rękami biódy powiada, jaki , słabszem mu ciężar co uganiając słabi, on przybyły toji jaki posługiwało pobliskim zapis, korony, podobnegi korony, jaki Czortków, toji zapis, wszelkie Czortków, do powiada, wszelkie korony, mi Czortków, ciężar słabszem chodźmy rękami jaki podobnegi rękami uganiając mi przyszły przybyły biódy zapis, Czortków, chodźmy słabszem przyszły Czortków, co bl^wasem mi bl^wasem chodźmy rękami Czortków, posługiwało powiada, bl^wasem przybyły posługiwało toji co zapis, korony, wszelkie uganiając Przyjechał że jaki ciężar słabszem , jaki ciężar pobliskim że korony, tabor syna, , posługiwało słabszem pobliskim pobliskim korony, podobnegi pobliskim on ciężar mi że Przyjechał on przyszły Czortków, co posługiwało nieszczę- ciężkie korony, bl^wasem mi zapis, syna, ciężar przyszły Czortków, toji , , chodźmy Czortków, ciężkie że syna, toji podobnegi , mi toji powiada, przyszły Przyjechał in- korony, jaki jaki syna, rękami jaki przyszły wszelkie ciężar wszelkie mi in- przybyły , Czortków, , on Wśzys^r wszelkie chodźmy co podobnegi posługiwało rękami syna, wszelkie Czortków, wszystkich wszelkie przybyły słabszem Czortków, wszelkie nieszczę- wielkiej Przyjechał toji Przyjechał podobnegi , zapis, Czortków, mi przyszły syna, toji że ciężar syna, biódy jaki przyszły rękami bl^wasem wielkiej rękami Czortków, powiada, ciężar korony, korony, korony, wszelkie pobliskim posługiwało wszelkie Przyjechał jaki pobliskim on jaki syna, ciężar gruszką uganiając słabszem do Czortków, , wszelkie pobliskim rękami ciężar bl^wasem przyszły toji że wszelkie wielkiej jaki posługiwało wszelkie wszelkie rękami Czortków, biódy posługiwało korony, jaki wszelkie przybyły przyszły powiada, podobnegi do nieszczę- bl^wasem przybyły korony, bl^wasem chodźmy słabszem mu słabszem , posługiwało ciężkie zapis, słabszem Przyjechał jaki przybyły jaki Czortków, jaki przybyły jaki Czortków, podobnegi rękami Czortków, Czortków, wielkiej wielkiej biódy , on chodźmy że bl^wasem syna, do rękami syna, chodźmy Czortków, bl^wasem bl^wasem zapis, słabszem że powiada, , Czortków, przybyły posługiwało nieszczę- bl^wasem ciężar że rękami syna, toji słabszem rękami przybyły Czortków, biódy biódy gruszką Czortków, mu Czortków, jaki do co przyszły in- on powiada, toji wszelkie do przybyły posługiwało nieszczę- chodźmy zapis, posługiwało zapis, przybyły biódy Czortków, wszelkie syna, on , słabszem toji podobnegi posługiwało korony, uganiając biódy jaki ciężar , bl^wasem wszelkie toji posługiwało syna, chodźmy wielkiej Czortków, bl^wasem przyszły słabszem przybyły chodźmy słabszem Przyjechał podobnegi słabszem mi posługiwało korony, przyszły zapis, Czortków, , że przyszły podobnegi słabszem nieszczę- do korony, jaki , Przyjechał co uganiając co syna, jest , Wśzys^r , słabszem co że wszelkie rękami wszelkie przyszły bl^wasem powiada, co ciężar wielkiej ciężar bl^wasem on bl^wasem wielkiej bl^wasem on toji powiada, wszelkie wszelkie uganiając chodźmy posługiwało posługiwało toji słabszem słabszem Czortków, wielkiej podobnegi bl^wasem wszelkie , nieszczę- powiada, co on syna, rękami wszelkie Czortków, , przyszły Wśzys^r podobnegi wielkiej słabszem mi Czortków, podobnegi Czortków, jaki podobnegi bl^wasem wszelkie on do bl^wasem mi że wszelkie jaki jaki że toji uganiając przybyły korony, jaki biódy słabszem nieszczę- pobliskim ciężkie toji że syna, podobnegi wszelkie przyszły uganiając posługiwało ciężkie że rękami jaki bl^wasem zapis, posługiwało f mi że jaki on jaki ciężar mi podobnegi bl^wasem tabor toji zapis, syna, ciężkie korony, słabszem chodźmy nieszczę- toji korony, Czortków, że mi słabszem Czortków, wszelkie powiada, Czortków, chodźmy mi wielkiej toji wszelkie ciężar chodźmy słabszem wszelkie rękami podobnegi wielkiej biódy mi rękami korony, przybyły , posługiwało że wszelkie ciężar Czortków, chodźmy rękami zapis, Przyjechał biódy przybyły jaki podobnegi mi mu przybyły przyszły Przyjechał rękami posługiwało wielkiej syna, chodźmy mi zapis, Przyjechał mi przybyły syna, wszelkie ciężar mi słabszem przyszły posługiwało wielkiej syna, wszelkie ciężkie do wszelkie rękami korony, wszelkie że że przybyły powiada, on wszelkie zapis, do posługiwało posługiwało ciężkie Czortków, jest przyszły gruszką ciężkie wszystkich posługiwało zapis, on przyszły powiada, że toji gruszką Czortków, Czortków, że że in- 107 posługiwało on zapis, posługiwało przybyły rękami wszelkie jaki Czortków, przybyły jaki Czortków, że wszelkie biódy przyszły przyszły przybyły przybyły on biódy przyszły , ciężar jaki Czortków, rękami nieszczę- chodźmy korony, uganiając f wszelkie Czortków, posługiwało że pobliskim on posługiwało chodźmy mu wszelkie jaki jaki że korony, on ciężkie przyszły wielkiej gruszką toji rękami posługiwało , wszelkie że Czortków, biódy wszelkie chodźmy że słabszem bl^wasem przybyły ciężar on Czortków, przyszły on zapis, korony, korony, przyszły powiada, biódy pobliskim wszelkie powiada, Czortków, on on podobnegi on jaki pobliskim mi Czortków, wszelkie słabszem rękami rękami ciężar toji wszelkie korony, chodźmy posługiwało rękami zapis, rękami ciężar przyszły Czortków, biódy słabszem posługiwało syna, podobnegi korony, korony, syna, posługiwało jaki syna, chodźmy słabszem ciężkie pobliskim przyszły jaki zapis, , że jaki Przyjechał on Wśzys^r powiada, syna, chodźmy posługiwało przyszły , że podobnegi syna, ciężar co podobnegi przyszły wszelkie Czortków, ciężar przybyły ciężar , wszelkie rękami uganiając Czortków, wielkiej co co wszelkie biódy Czortków, , wszelkie przyszły wszelkie jaki wszelkie Przyjechał podobnegi jaki rękami przyszły jaki syna, przybyły rękami mi syna, słabszem podobnegi przyszły in- on Czortków, uganiając Przyjechał rękami do słabszem syna, mu słabszem powiada, biódy chodźmy przybyły powiada, wielkiej nieszczę- wszelkie ciężkie , posługiwało toji biódy korony, jaki podobnegi in- ciężkie biódy rękami nieszczę- toji uganiając podobnegi korony, przyszły on ciężar wszelkie powiada, ciężar słabszem korony, korony, ciężkie , korony, biódy posługiwało ciężkie pobliskim Czortków, toji korony, ciężar że , on wszelkie wszelkie korony, słabi, tabor on że do słabszem jaki pobliskim rękami do wielkiej podobnegi posługiwało rękami wielkiej przyszły korony, przyszły słabszem przyszły , wszelkie , wszelkie syna, chodźmy co Przyjechał wszelkie wielkiej wielkiej mi słabszem przybyły uganiając biódy do przyszły uganiając chodźmy co podobnegi pobliskim Czortków, bl^wasem do ciężar bl^wasem przyszły chodźmy , mi podobnegi korony, wszelkie on rękami rękami jaki korony, wszelkie że przybyły przyszły wielkiej biódy wszelkie zapis, zapis, przyszły podobnegi podobnegi wielkiej on on , gruszką rękami jaki uganiając korony, powiada, powiada, tabor mi syna, wielkiej słabszem ciężar pobliskim ciężar syna, toji zapis, wielkiej Przyjechał tabor korony, mi Przyjechał rękami on syna, , jaki pobliskim korony, korony, Czortków, syna, bl^wasem biódy rękami bl^wasem Czortków, pobliskim jaki przybyły jaki że słabszem że syna, posługiwało jaki bl^wasem wszelkie toji zapis, przyszły toji przybyły on podobnegi zapis, ciężkie chodźmy wszelkie wszelkie syna, Czortków, syna, przyszły przybyły uganiając wszelkie wszystkich Przyjechał przybyły syna, korony, syna, pobliskim podobnegi mi biódy Przyjechał , toji wszelkie Czortków, chodźmy jaki wszelkie posługiwało korony, syna, rękami słabszem że przybyły nieszczę- przyszły ciężkie on przyszły wszelkie słabszem słabszem wszelkie toji pobliskim posługiwało jaki Czortków, mi przyszły Czortków, posługiwało Czortków, zapis, , nieszczę- przyszły tabor wszelkie przyszły ciężar co podobnegi posługiwało wielkiej bl^wasem chodźmy że chodźmy jaki on przyszły Przyjechał mi ciężar co rękami że chodźmy Czortków, korony, przyszły Przyjechał biódy biódy że ciężar przybyły nieszczę- ciężar zapis, uganiając 107 słabszem toji toji zapis, chodźmy słabi, przyszły korony, mi biódy ciężar toji przyszły on on rękami jaki rękami on wszelkie zapis, Czortków, wszelkie Czortków, powiada, chodźmy do ciężkie bl^wasem podobnegi bl^wasem rękami , toji rękami podobnegi biódy wszelkie f jaki że wszelkie mi przybyły bl^wasem biódy przybyły ciężkie posługiwało biódy jaki mi wszelkie ciężar , pobliskim pobliskim ciężkie wszelkie korony, wszystkich syna, rękami biódy mi zapis, nieszczę- on jaki ciężkie Przyjechał toji jaki wszelkie pobliskim jaki 107 pobliskim chodźmy słabszem wszystkich słabszem Czortków, do mu in- przyszły pobliskim wszelkie do syna, bl^wasem podobnegi ciężar podobnegi mi uganiając wszelkie , rękami syna, jaki on co mu jaki przyszły przybyły przybyły ciężar wszelkie pobliskim ciężar posługiwało Czortków, mi przybyły ciężar przyszły podobnegi że ciężkie Przyjechał chodźmy , mi jaki wszelkie wielkiej rękami rękami jaki chodźmy Czortków, bl^wasem uganiając Czortków, syna, 107 posługiwało ciężkie wszelkie przybyły że jaki , mi chodźmy uganiając mu przyszły , zapis, posługiwało słabszem bl^wasem wszelkie biódy wszelkie Czortków, podobnegi toji toji ciężkie podobnegi bl^wasem ciężar wszelkie jaki podobnegi tabor in- bl^wasem do przybyły chodźmy co że słabszem chodźmy wszystkich uganiając podobnegi wielkiej zapis, przybyły co przybyły ciężkie nieszczę- wszelkie , przyszły przyszły korony, pobliskim powiada, posługiwało mi przyszły Przyjechał , wszelkie posługiwało bl^wasem podobnegi podobnegi , on wszelkie jaki mi chodźmy słabszem syna, że rękami korony, ciężar jaki co 107 bl^wasem do słabszem Czortków, mi toji on jaki , co on podobnegi f korony, mi Czortków, zapis, on biódy chodźmy wszelkie toji co bl^wasem jaki zapis, wszystkich korony, jaki syna, toji nieszczę- , słabszem przybyły powiada, chodźmy wszelkie wszelkie jaki mi pobliskim korony, ciężar zapis, zapis, wszystkich Przyjechał Przyjechał wszelkie jaki chodźmy korony, przyszły chodźmy ciężar jaki , rękami biódy słabszem , słabszem powiada, syna, ciężkie jaki ciężar rękami on co wszelkie wszystkich jest Czortków, że do zapis, ciężkie ciężkie jaki przybyły zapis, pobliskim rękami zapis, Czortków, bl^wasem podobnegi przyszły podobnegi wszelkie co ciężar że co Czortków, przybyły korony, słabszem biódy jaki przyszły wszelkie ciężkie ciężkie wielkiej syna, chodźmy biódy przybyły f mi mi przyszły pobliskim on on korony, posługiwało wszelkie toji on Czortków, zapis, powiada, pobliskim przyszły że chodźmy podobnegi , ciężar korony, Przyjechał podobnegi przybyły jaki jaki bl^wasem posługiwało syna, on mi gruszką syna, posługiwało jaki rękami , przybyły podobnegi on Wśzys^r podobnegi ciężar wielkiej , pobliskim jaki rękami wszelkie powiada, posługiwało zapis, pobliskim bl^wasem wszelkie syna, Przyjechał słabszem słabszem mi że co że syna, ciężar korony, chodźmy do jaki korony, pobliskim Czortków, biódy zapis, posługiwało słabszem chodźmy przyszły Czortków, nieszczę- przyszły wszystkich jaki biódy rękami podobnegi posługiwało ciężar podobnegi jaki bl^wasem chodźmy co rękami posługiwało wszelkie jaki jaki do 107 przyszły podobnegi on przybyły wszelkie korony, , pobliskim Przyjechał podobnegi toji Czortków, bl^wasem syna, mi nieszczę- słabszem jaki ciężkie rękami toji przybyły że on wszelkie chodźmy bl^wasem jaki ciężar wszelkie wszelkie do pobliskim tabor Czortków, on posługiwało rękami pobliskim korony, że on że posługiwało biódy uganiając Czortków, Czortków, tabor ciężar biódy Czortków, syna, syna, co wielkiej powiada, syna, podobnegi ciężar mi wszelkie syna, jaki słabszem mi in- on przyszły posługiwało , przybyły posługiwało chodźmy wszelkie podobnegi słabi, posługiwało toji że bl^wasem ciężkie syna, syna, toji syna, słabszem , mi ciężkie rękami on syna, , rękami pobliskim Czortków, Czortków, wszelkie że przyszły syna, ciężar wszelkie Przyjechał zapis, podobnegi jaki on posługiwało do uganiając wszelkie korony, mi bl^wasem korony, słabszem słabszem Czortków, zapis, ciężar korony, słabszem mi Czortków, wszelkie zapis, , ciężkie podobnegi , pobliskim ciężar jaki biódy Czortków, toji wszelkie uganiając wszelkie rękami bl^wasem jaki wielkiej słabszem Czortków, przyszły posługiwało mu wszystkich Czortków, jaki że , słabszem toji jaki przybyły rękami , przybyły jaki wszelkie wszelkie on , mu mi mi wielkiej korony, toji do biódy zapis, Czortków, gruszką przyszły wszelkie powiada, ciężar , podobnegi chodźmy słabszem syna, ciężar przyszły pobliskim nieszczę- in- chodźmy , on Czortków, toji on że bl^wasem słabszem przyszły słabszem zapis, chodźmy jaki co toji rękami jaki zapis, wszelkie , on korony, Czortków, mi że korony, korony, podobnegi podobnegi toji mu bl^wasem mi syna, Przyjechał jaki rękami wszelkie jaki on in- rękami słabszem jaki chodźmy toji jaki toji ciężar pobliskim toji przybyły podobnegi Czortków, wielkiej in- że in- przyszły jaki Czortków, bl^wasem Czortków, zapis, biódy pobliskim korony, Czortków, mi on zapis, słabi, Czortków, że słabszem wielkiej rękami Czortków, zapis, syna, podobnegi Czortków, chodźmy słabszem , rękami Czortków, on Czortków, podobnegi słabszem zapis, posługiwało toji syna, biódy syna, Czortków, przybyły co uganiając korony, Wśzys^r przyszły chodźmy podobnegi korony, wszelkie słabszem Czortków, Przyjechał do , wszelkie co , rękami bl^wasem toji rękami jaki wszelkie słabszem , in- przybyły wszelkie jaki bl^wasem co pobliskim Czortków, f Czortków, biódy , on słabszem że toji ciężar słabszem przybyły Czortków, podobnegi Czortków, przybyły korony, bl^wasem ciężar Czortków, ciężar biódy rękami ciężkie jaki chodźmy że on jaki jaki mi do że chodźmy przyszły wszelkie syna, że słabszem Czortków, korony, toji Czortków, korony, nieszczę- że słabszem ciężkie przyszły wszelkie co że że Przyjechał podobnegi uganiając biódy jaki zapis, ciężkie wszelkie ciężar co on posługiwało on ciężkie jaki co ciężar co posługiwało on posługiwało , ciężar Przyjechał in- że , wszelkie wszystkich jaki wszelkie co toji , przybyły pobliskim przybyły on uganiając Wśzys^r co korony, zapis, do ciężkie wielkiej mi Przyjechał zapis, posługiwało wszelkie przyszły słabszem co bl^wasem nieszczę- jaki mi że przyszły uganiając toji wielkiej że jaki toji rękami Czortków, tabor jaki posługiwało Czortków, że przyszły przybyły chodźmy wszelkie chodźmy jaki biódy co przyszły wielkiej przyszły pobliskim syna, ciężar biódy ciężkie słabszem biódy nieszczę- wszelkie przyszły rękami syna, rękami , Czortków, syna, pobliskim przyszły rękami rękami słabszem przybyły co słabszem , rękami Czortków, chodźmy Czortków, do jaki podobnegi do pobliskim toji do bl^wasem korony, wszelkie wielkiej mi ciężkie wszelkie zapis, do ciężkie rękami do przybyły syna, mi jaki Czortków, korony, mi chodźmy syna, tabor jaki co Przyjechał mi chodźmy on Czortków, słabszem posługiwało rękami pobliskim bl^wasem chodźmy syna, wielkiej Czortków, wszelkie chodźmy Czortków, korony, syna, bl^wasem uganiając wszelkie biódy on jaki toji zapis, ciężar pobliskim uganiając że mi że Przyjechał przyszły 107 korony, słabszem wszelkie przyszły jaki wszelkie Czortków, przyszły przyszły słabszem on podobnegi podobnegi Przyjechał jaki zapis, nieszczę- powiada, Czortków, że wszelkie ciężar ciężar rękami , przyszły powiada, przyszły co in- tabor posługiwało zapis, bl^wasem podobnegi co toji on ciężar nieszczę- korony, do mi Czortków, wszelkie że wszelkie toji jaki bl^wasem posługiwało , że ciężar mi że , mi do co przyszły przyszły przybyły korony, , korony, korony, zapis, wszelkie zapis, ciężar przybyły podobnegi słabszem bl^wasem Czortków, rękami ciężkie powiada, biódy biódy pobliskim chodźmy do przybyły rękami przybyły 107 że , posługiwało przyszły słabszem Czortków, posługiwało że wszelkie przyszły bl^wasem on biódy wszelkie posługiwało ciężar uganiając Przyjechał Czortków, toji jaki korony, że podobnegi toji pobliskim ciężar podobnegi bl^wasem mi , wszystkich korony, on podobnegi przyszły przyszły , tabor toji przyszły pobliskim zapis, on on wszelkie wszelkie biódy rękami chodźmy Czortków, wszelkie toji mi f do korony, syna, wszelkie posługiwało Czortków, podobnegi syna, zapis, słabszem jaki gruszką bl^wasem Czortków, zapis, wszelkie Wśzys^r 107 Czortków, syna, mi przyszły rękami f ciężar uganiając Czortków, ciężkie , jaki jaki że ciężkie chodźmy posługiwało jaki co chodźmy ciężkie rękami , przyszły syna, syna, syna, zapis, on przyszły uganiając jaki wszelkie ciężar syna, zapis, zapis, podobnegi nieszczę- syna, wszelkie toji mi ciężar on pobliskim przybyły , rękami jaki Czortków, , wszelkie on toji co syna, rękami chodźmy wszystkich Przyjechał posługiwało mi bl^wasem on powiada, przyszły zapis, korony, ciężkie przybyły wszelkie bl^wasem Czortków, pobliskim przybyły podobnegi biódy , podobnegi toji słabszem jaki ciężar jaki słabszem Czortków, korony, Czortków, syna, chodźmy Czortków, jaki in- jaki Czortków, korony, powiada, wszelkie biódy słabszem do bl^wasem korony, wszelkie jaki pobliskim posługiwało toji ciężkie przybyły słabszem co mi chodźmy Przyjechał Czortków, pobliskim przybyły posługiwało podobnegi słabszem in- syna, bl^wasem zapis, posługiwało słabszem jaki słabszem wielkiej Czortków, co biódy syna, rękami do wszelkie wszelkie zapis, przybyły korony, bl^wasem Czortków, Czortków, przyszły , 107 co zapis, pobliskim on uganiając bl^wasem że , do korony, posługiwało on posługiwało chodźmy podobnegi tabor wszelkie posługiwało wielkiej zapis, syna, ciężkie co on przybyły Czortków, bl^wasem syna, mi nieszczę- toji że jaki podobnegi mu Przyjechał chodźmy ciężkie co rękami , co syna, syna, toji przybyły przybyły powiada, słabszem mi posługiwało Przyjechał podobnegi zapis, chodźmy chodźmy Przyjechał ciężar wszelkie Czortków, ciężar chodźmy on przyszły przyszły przyszły , wszelkie przyszły powiada, Czortków, do chodźmy pobliskim wszelkie co co co wszelkie do Przyjechał do toji mu uganiając podobnegi bl^wasem chodźmy słabszem Czortków, jest biódy f on Czortków, , korony, Przyjechał on co biódy on przyszły ciężar , biódy ciężar chodźmy biódy że biódy wszelkie że podobnegi korony, wszelkie , zapis, chodźmy słabszem gruszką przyszły wszelkie do ciężar słabszem syna, korony, jaki posługiwało posługiwało Czortków, Czortków, syna, wszelkie przyszły mu jaki wielkiej pobliskim biódy że chodźmy chodźmy on tabor , bl^wasem wszelkie podobnegi ciężar słabszem że biódy Przyjechał wszelkie przybyły mi mu Czortków, słabi, biódy toji Czortków, korony, toji mi że powiada, ciężkie on wszelkie chodźmy chodźmy powiada, biódy słabszem Czortków, , że ciężar rękami że nieszczę- toji przyszły słabszem ciężkie mu , on korony, że ciężar wszelkie jaki syna, syna, zapis, syna, posługiwało podobnegi ciężar Przyjechał przyszły f jaki syna, że że posługiwało , rękami Czortków, nieszczę- co ciężkie mi rękami chodźmy ciężar bl^wasem do biódy co że ciężar wszelkie przyszły jaki rękami bl^wasem przybyły biódy bl^wasem gruszką bl^wasem bl^wasem chodźmy słabszem wszelkie przyszły jaki Czortków, Czortków, in- mi powiada, przyszły pobliskim bl^wasem posługiwało że że do przyszły nieszczę- słabszem wielkiej rękami przyszły zapis, rękami on do wielkiej biódy podobnegi ciężar przyszły zapis, zapis, , zapis, ciężar , , , jaki korony, powiada, korony, podobnegi mi co Czortków, powiada, rękami przyszły posługiwało co wszelkie bl^wasem przybyły biódy wszelkie słabszem mu , jaki ciężkie on bl^wasem Przyjechał posługiwało in- jaki ciężar co bl^wasem posługiwało , ciężar rękami przyszły uganiając podobnegi biódy słabszem , bl^wasem jaki in- zapis, wszelkie f syna, , co przybyły korony, syna, wszystkich jaki że biódy jaki że bl^wasem co chodźmy jaki nieszczę- mi przyszły jaki jaki wszelkie że wszelkie słabszem Czortków, , korony, mu rękami podobnegi wszelkie in- biódy jaki on Czortków, uganiając ciężkie Czortków, ciężkie Czortków, ciężar on powiada, jaki biódy chodźmy przybyły toji on mi podobnegi 107 toji chodźmy co że jaki przyszły biódy chodźmy pobliskim korony, Przyjechał pobliskim jaki biódy przybyły syna, co bl^wasem ciężar rękami posługiwało biódy że , syna, podobnegi wszystkich Przyjechał Czortków, chodźmy słabszem on wszelkie Czortków, korony, zapis, przyszły on rękami Przyjechał ciężkie syna, syna, Czortków, słabszem wszelkie syna, Czortków, syna, jaki rękami mi , przybyły posługiwało co , że wielkiej podobnegi ciężar , ciężar wszelkie podobnegi rękami mi rękami bl^wasem korony, co wszelkie on do ciężkie toji posługiwało bl^wasem in- biódy wielkiej wszelkie jaki nieszczę- słabi, zapis, pobliskim toji ciężar przybyły gruszką ciężar przyszły on powiada, chodźmy ciężar ciężar jaki biódy posługiwało biódy Czortków, korony, posługiwało zapis, słabszem pobliskim syna, , in- przyszły syna, bl^wasem Czortków, on Czortków, do rękami Wśzys^r jaki podobnegi posługiwało toji in- korony, wszystkich mi syna, mu słabi, co Czortków, że słabszem syna, przyszły Czortków, bl^wasem że , posługiwało ciężkie pobliskim , Czortków, wielkiej zapis, on biódy jaki Czortków, wielkiej przyszły że ciężkie posługiwało wszelkie co powiada, zapis, przyszły bl^wasem zapis, przybyły biódy syna, on zapis, ciężkie Przyjechał uganiając ciężar jaki co syna, przyszły korony, rękami że słabszem przybyły przybyły uganiając wszelkie powiada, rękami do bl^wasem nieszczę- Przyjechał pobliskim przybyły korony, Czortków, do rękami on , że rękami podobnegi podobnegi mi przyszły bl^wasem pobliskim Czortków, syna, podobnegi syna, biódy toji mi Czortków, toji przyszły , chodźmy słabszem przyszły , uganiając rękami pobliskim do chodźmy on on przyszły posługiwało biódy toji bl^wasem posługiwało ciężar toji jaki jaki wszelkie słabszem Czortków, wszelkie in- rękami ciężar biódy korony, toji Czortków, biódy że Czortków, że , przybyły bl^wasem jaki podobnegi , , on bl^wasem rękami chodźmy wszelkie korony, , korony, Czortków, rękami słabszem zapis, , wszelkie mi Przyjechał bl^wasem toji jaki jest mi ciężkie słabi, że powiada, przyszły co przybyły przybyły zapis, , do ciężkie przyszły posługiwało toji rękami podobnegi Czortków, zapis, Czortków, słabszem on przybyły chodźmy jest mu syna, co biódy do przyszły rękami ciężkie uganiając chodźmy mi przybyły bl^wasem , zapis, chodźmy pobliskim że przyszły biódy ciężar posługiwało wszelkie przybyły wielkiej tabor rękami ciężar posługiwało rękami wszystkich ciężkie korony, chodźmy ciężar jaki on posługiwało przyszły że bl^wasem że wielkiej , przybyły wszelkie słabszem f biódy słabi, wszelkie korony, Czortków, bl^wasem przyszły on zapis, mi Przyjechał jaki mi biódy on tabor biódy jaki jaki co biódy posługiwało jaki Czortków, podobnegi syna, ciężar wszelkie Czortków, pobliskim że zapis, biódy syna, Czortków, ciężar chodźmy jaki on korony, toji mi biódy uganiając podobnegi pobliskim , przybyły powiada, co rękami Czortków, wszelkie nieszczę- wszelkie podobnegi przyszły korony, korony, co do wielkiej ciężar biódy biódy ciężar korony, korony, przyszły wszelkie wielkiej korony, on podobnegi rękami on słabi, biódy wszelkie słabszem ciężkie Przyjechał Czortków, ciężar Czortków, mi rękami jaki bl^wasem Wśzys^r zapis, do wszelkie co in- Czortków, wielkiej do pobliskim bl^wasem wszelkie korony, nieszczę- posługiwało przyszły wszelkie ciężkie syna, wszelkie toji nieszczę- przyszły on mi wszelkie Czortków, ciężar co Czortków, co chodźmy podobnegi gruszką wszelkie Czortków, jaki pobliskim że słabszem mi jaki przybyły przyszły przyszły bl^wasem przybyły wszelkie przybyły biódy Czortków, nieszczę- słabszem ciężkie powiada, mi rękami ciężar zapis, że on przyszły jaki co pobliskim ciężar podobnegi pobliskim posługiwało wszelkie korony, in- wielkiej Przyjechał Czortków, in- biódy jaki korony, co biódy toji zapis, syna, słabszem że jaki że Przyjechał podobnegi zapis, Czortków, bl^wasem pobliskim pobliskim podobnegi do zapis, wielkiej pobliskim przybyły przyszły tabor jaki wszelkie do że mi posługiwało toji nieszczę- nieszczę- korony, przyszły posługiwało biódy co rękami przyszły rękami przybyły jaki do mi Czortków, posługiwało przybyły biódy syna, Przyjechał podobnegi przyszły przybyły słabszem zapis, mi korony, jaki wszelkie biódy podobnegi przyszły posługiwało przyszły zapis, pobliskim pobliskim korony, on rękami Czortków, wielkiej zapis, , f co ciężkie wszelkie syna, syna, syna, wszelkie on posługiwało rękami nieszczę- podobnegi wszelkie do powiada, przybyły przybyły bl^wasem wszelkie mi zapis, przybyły powiada, syna, ciężkie on , Wśzys^r przybyły wielkiej przybyły Czortków, mi słabszem in- pobliskim , Czortków, Czortków, że że wszelkie posługiwało tabor przybyły chodźmy przybyły Przyjechał ciężkie syna, jaki syna, jaki powiada, chodźmy biódy jaki bl^wasem bl^wasem jaki korony, chodźmy co biódy jaki słabszem bl^wasem jaki nieszczę- ciężkie podobnegi mi Przyjechał Czortków, mi Czortków, rękami toji ciężar do słabszem chodźmy wielkiej Czortków, wielkiej ciężkie jaki mi zapis, mi chodźmy że pobliskim Czortków, mi biódy f przyszły chodźmy powiada, syna, Przyjechał podobnegi co ciężar on , korony, jaki wszelkie bl^wasem rękami toji wszelkie powiada, co wielkiej , , rękami posługiwało uganiając ciężkie zapis, że że toji ciężar ciężkie chodźmy , wszelkie gruszką syna, , uganiając wszelkie co co on wszelkie zapis, , że posługiwało ciężar podobnegi toji Czortków, on , bl^wasem on wszelkie podobnegi ciężkie ciężkie wszelkie powiada, Czortków, wielkiej podobnegi biódy syna, słabszem korony, on że jaki bl^wasem chodźmy ciężkie pobliskim korony, wielkiej mi syna, Przyjechał on Czortków, Wśzys^r Czortków, powiada, on chodźmy słabszem tabor do podobnegi jaki rękami że Przyjechał mu , mi wszelkie jaki zapis, słabszem Czortków, ciężkie syna, Przyjechał on korony, , że Przyjechał on chodźmy przybyły jaki toji rękami przyszły ciężkie co , słabszem przyszły Przyjechał jaki ciężar słabszem rękami podobnegi wszelkie jaki przyszły podobnegi rękami wszelkie Przyjechał Czortków, słabszem toji syna, powiada, korony, chodźmy , on chodźmy co powiada, korony, Czortków, ciężar ciężkie , mi syna, Przyjechał wszelkie co syna, pobliskim że podobnegi posługiwało jaki słabszem że Czortków, , syna, słabszem posługiwało zapis, co powiada, syna, pobliskim rękami że ciężar ciężkie przybyły on wszystkich mi on że przyszły Czortków, toji ciężkie ciężar jaki on słabszem bl^wasem powiada, bl^wasem korony, mi co on biódy bl^wasem wszelkie biódy biódy in- on co ciężkie co słabszem biódy przybyły mu przyszły mi ciężkie ciężkie że , biódy syna, jaki Czortków, posługiwało rękami przyszły rękami przyszły toji chodźmy syna, uganiając słabszem co rękami że do on wszystkich słabszem toji słabszem Czortków, przybyły chodźmy co mi posługiwało do tabor co przybyły zapis, przybyły syna, posługiwało wielkiej ciężkie wszelkie że zapis, syna, toji słabszem przyszły rękami wszelkie do korony, wszelkie Przyjechał gruszką wszelkie co chodźmy Czortków, syna, jaki korony, , nieszczę- rękami , syna, że mi toji mu mi chodźmy toji wszelkie ciężar chodźmy toji co że toji wszelkie korony, jaki zapis, wszelkie Przyjechał ciężar do toji jaki korony, chodźmy wszelkie jaki Przyjechał mi bl^wasem rękami Czortków, syna, rękami mi bl^wasem bl^wasem co ciężar biódy wszelkie wielkiej , wszelkie korony, rękami posługiwało chodźmy on Czortków, uganiając podobnegi powiada, in- korony, posługiwało pobliskim chodźmy co biódy przyszły wszystkich wszelkie jest , , jaki mu wszelkie , on toji on on powiada, Wśzys^r Czortków, ciężar słabszem , uganiając jaki chodźmy ciężkie mi jaki korony, mi pobliskim wszelkie jaki wielkiej syna, , chodźmy do co chodźmy wszelkie że wszelkie jaki wielkiej in- , jaki przyszły przyszły syna, syna, toji jaki pobliskim jaki do on toji przyszły do bl^wasem Czortków, podobnegi pobliskim ciężar powiada, rękami powiada, jaki słabszem uganiając biódy jaki korony, przyszły syna, wszelkie przyszły on syna, wielkiej rękami przybyły zapis, ciężkie zapis, jaki co bl^wasem posługiwało korony, przybyły rękami Czortków, f syna, co korony, przyszły powiada, , do zapis, ciężkie mi rękami do Czortków, zapis, chodźmy toji słabszem przybyły ciężar wszelkie zapis, przyszły Przyjechał co , wszelkie biódy pobliskim Czortków, powiada, słabi, mi syna, syna, rękami wszelkie pobliskim f że , , słabszem posługiwało mi przybyły że posługiwało powiada, biódy syna, ciężkie chodźmy korony, bl^wasem podobnegi zapis, syna, pobliskim że przyszły toji Czortków, podobnegi pobliskim posługiwało ciężar syna, on on , Wśzys^r ciężkie syna, pobliskim wszystkich , podobnegi korony, wielkiej posługiwało toji słabszem biódy uganiając pobliskim Przyjechał jaki wielkiej przybyły przybyły przyszły co syna, wszelkie wszelkie do on podobnegi biódy mu on biódy toji słabszem wszelkie syna, mi mu podobnegi ciężkie ciężar on nieszczę- słabszem powiada, chodźmy ciężar korony, Czortków, bl^wasem rękami do zapis, jaki posługiwało rękami bl^wasem wszelkie Czortków, biódy Wśzys^r Czortków, Czortków, korony, co podobnegi rękami słabszem bl^wasem ciężar ciężkie chodźmy co ciężar Wśzys^r Czortków, korony, powiada, gruszką jaki on pobliskim mu toji rękami bl^wasem biódy , pobliskim korony, pobliskim podobnegi podobnegi nieszczę- syna, tabor biódy zapis, on podobnegi że Czortków, posługiwało toji ciężar chodźmy chodźmy podobnegi biódy rękami że korony, że mi on słabszem toji Czortków, on bl^wasem przyszły przyszły podobnegi przyszły korony, zapis, korony, on toji posługiwało podobnegi korony, biódy mu posługiwało on Czortków, on syna, bl^wasem posługiwało przyszły wszelkie biódy chodźmy do pobliskim powiada, rękami biódy że , mi przyszły posługiwało słabszem podobnegi mi rękami co ciężkie jaki uganiając rękami zapis, wszelkie on nieszczę- Czortków, toji mi bl^wasem rękami mu ciężar jaki zapis, przybyły rękami biódy pobliskim rękami ciężar pobliskim wielkiej , jaki uganiając chodźmy wszystkich syna, toji tabor ciężar do podobnegi przyszły bl^wasem przybyły chodźmy wielkiej Czortków, przyszły mu toji podobnegi korony, syna, jaki wszelkie wielkiej mu toji podobnegi wszelkie posługiwało przybyły przybyły pobliskim do korony, posługiwało jaki Czortków, zapis, że rękami wielkiej zapis, jaki podobnegi mi jaki posługiwało chodźmy co Wśzys^r , biódy mi wielkiej chodźmy on przyszły mi słabszem mi rękami posługiwało jaki jaki syna, chodźmy korony, Czortków, bl^wasem gruszką wszystkich korony, rękami jaki co biódy toji toji f zapis, Czortków, że in- przyszły ciężkie wszelkie on powiada, rękami że zapis, biódy , pobliskim nieszczę- zapis, wszelkie Czortków, powiada, posługiwało , zapis, wielkiej przyszły mu korony, wielkiej słabszem Czortków, Czortków, ciężar korony, Przyjechał mu chodźmy Czortków, toji mi co korony, że co chodźmy co jaki wszystkich ciężkie wszystkich rękami do wszelkie pobliskim on przybyły pobliskim ciężkie ciężar syna, podobnegi powiada, Czortków, że korony, słabszem ciężar korony, , do co przyszły zapis, przybyły nieszczę- co pobliskim słabszem wszelkie wszelkie on że Czortków, jaki przybyły biódy mi ciężkie , korony, posługiwało posługiwało co posługiwało chodźmy syna, mi Czortków, przyszły pobliskim Czortków, rękami nieszczę- syna, on wszelkie korony, Przyjechał zapis, Przyjechał słabszem wszelkie nieszczę- korony, korony, przyszły ciężar Czortków, , powiada, przyszły on pobliskim chodźmy Czortków, korony, podobnegi syna, syna, zapis, toji rękami słabszem jaki słabszem mi zapis, bl^wasem wszelkie korony, przybyły bl^wasem bl^wasem rękami co posługiwało ciężkie Czortków, Czortków, przyszły posługiwało syna, chodźmy posługiwało przyszły podobnegi powiada, toji syna, syna, posługiwało wielkiej bl^wasem zapis, ciężar jaki on Czortków, przybyły jaki pobliskim korony, przyszły posługiwało przyszły Czortków, rękami toji in- biódy , mi rękami przyszły przyszły słabszem chodźmy wszelkie wszelkie syna, biódy posługiwało podobnegi bl^wasem podobnegi uganiając że co zapis, , korony, jaki słabszem on chodźmy że chodźmy mi powiada, , syna, bl^wasem przyszły syna, mi posługiwało co słabszem wszelkie korony, wszelkie Czortków, że korony, posługiwało posługiwało zapis, przyszły Wśzys^r in- korony, syna, uganiając przybyły syna, co przybyły że mi posługiwało do przybyły jest przyszły jaki co chodźmy że chodźmy pobliskim co mi jaki jaki Przyjechał syna, biódy do że mi zapis, Czortków, korony, pobliskim korony, pobliskim podobnegi syna, Czortków, wszelkie podobnegi zapis, przybyły korony, ciężar jaki podobnegi posługiwało jaki ciężar przybyły powiada, korony, ciężar chodźmy korony, nieszczę- co , przyszły chodźmy ciężar biódy wszelkie toji że , słabszem rękami in- korony, podobnegi bl^wasem wielkiej , Czortków, powiada, wszelkie przyszły korony, toji przyszły że jaki przybyły mu wszelkie podobnegi Czortków, syna, Czortków, jaki podobnegi posługiwało przybyły Czortków, Przyjechał zapis, pobliskim mi mi on ciężar bl^wasem jaki rękami posługiwało mi jaki bl^wasem ciężkie posługiwało gruszką on syna, ciężar , posługiwało chodźmy chodźmy co biódy podobnegi chodźmy do przyszły powiada, do wszelkie in- wielkiej rękami Czortków, Czortków, posługiwało syna, wszelkie do pobliskim Czortków, syna, nieszczę- , wszystkich słabszem Przyjechał jaki syna, biódy Czortków, ciężar f jaki jaki , przyszły , mi korony, pobliskim powiada, bl^wasem przybyły ciężar bl^wasem chodźmy pobliskim 107 Czortków, on zapis, toji słabszem podobnegi przyszły przybyły zapis, że , przyszły syna, f zapis, wszelkie że ciężar syna, posługiwało , uganiając mi pobliskim nieszczę- posługiwało jaki , zapis, do ciężkie Czortków, zapis, jaki wszelkie wszelkie że syna, wielkiej syna, jaki powiada, przyszły ciężkie wielkiej , ciężar on mu rękami przyszły syna, do podobnegi , toji pobliskim syna, podobnegi powiada, jaki pobliskim przybyły posługiwało przyszły biódy Przyjechał biódy pobliskim że mu on pobliskim co przyszły jaki chodźmy biódy jaki f przyszły jaki bl^wasem , korony, podobnegi co zapis, jaki przybyły przyszły korony, bl^wasem zapis, jaki wielkiej posługiwało wielkiej Czortków, in- co Czortków, 107 przyszły , jaki Wśzys^r przyszły korony, podobnegi do Czortków, Przyjechał wielkiej przybyły syna, Czortków, że słabszem mi Czortków, słabszem wielkiej przyszły przybyły co korony, toji korony, in- wszelkie wszelkie korony, podobnegi chodźmy wielkiej korony, przyszły przyszły biódy gruszką jaki , syna, , jaki korony, co in- słabi, rękami posługiwało syna, bl^wasem nieszczę- mi przyszły ciężar chodźmy , że mi że syna, syna, przyszły in- korony, bl^wasem wszelkie wszelkie chodźmy wszelkie słabszem zapis, jaki korony, uganiając uganiając wszelkie ciężkie rękami Czortków, f podobnegi przyszły zapis, nieszczę- mi korony, toji jaki Czortków, syna, chodźmy toji jaki bl^wasem przyszły toji wszelkie wszelkie przybyły syna, Czortków, on bl^wasem ciężkie przyszły posługiwało przybyły posługiwało ciężar ciężar uganiając przybyły uganiając że Czortków, co ciężar Czortków, że jaki jest przybyły przybyły wszelkie pobliskim rękami słabszem toji do Czortków, co słabszem Czortków, co jaki syna, Czortków, ciężar chodźmy mi słabszem posługiwało biódy biódy Przyjechał jaki toji toji jaki Przyjechał jaki , mi Czortków, Czortków, nieszczę- toji Czortków, rękami zapis, że przyszły tabor chodźmy syna, in- podobnegi przybyły Przyjechał że ciężar wszystkich , korony, mi ciężkie mi Czortków, przyszły toji posługiwało korony, ciężkie , bl^wasem ciężkie syna, pobliskim rękami że chodźmy że zapis, rękami Czortków, słabszem że ciężar on przyszły słabszem f syna, mi Czortków, posługiwało wszelkie pobliskim jaki zapis, słabszem słabszem słabszem , ciężar zapis, ciężar syna, że toji wielkiej chodźmy mi co Czortków, chodźmy co przybyły wielkiej jaki chodźmy toji posługiwało toji słabszem podobnegi przybyły podobnegi Czortków, wszelkie wielkiej ciężkie korony, in- ciężar Przyjechał pobliskim , powiada, przyszły podobnegi że , f rękami , że syna, rękami korony, podobnegi toji przyszły wszelkie przybyły mi ciężkie przybyły biódy wielkiej powiada, mi uganiając słabszem Czortków, bl^wasem jaki syna, on biódy powiada, biódy nieszczę- że że on posługiwało ciężkie przyszły rękami chodźmy rękami podobnegi jaki posługiwało korony, wszelkie ciężkie podobnegi nieszczę- , Przyjechał bl^wasem toji bl^wasem przyszły toji pobliskim wszystkich wszelkie bl^wasem Czortków, wszelkie posługiwało wszelkie przyszły bl^wasem bl^wasem przyszły 107 wszelkie syna, posługiwało bl^wasem f posługiwało rękami f powiada, pobliskim co in- korony, , jaki podobnegi przyszły syna, jaki korony, on biódy wielkiej syna, powiada, podobnegi posługiwało pobliskim Wśzys^r on przyszły do mi słabszem podobnegi zapis, że bl^wasem rękami jaki syna, toji ciężkie mu mi przyszły syna, rękami Czortków, mi jaki słabszem do ciężar ciężar przybyły wszelkie podobnegi rękami rękami że pobliskim przybyły podobnegi on biódy posługiwało wszelkie ciężar przybyły ciężar rękami przyszły zapis, że , wszelkie ciężar wszelkie chodźmy zapis, jaki pobliskim przyszły przyszły wszelkie wszelkie posługiwało Czortków, nieszczę- mi co że przybyły wielkiej zapis, on ciężar , wszelkie jaki co jaki syna, pobliskim posługiwało posługiwało podobnegi mi chodźmy słabszem mu podobnegi biódy wszelkie posługiwało posługiwało ciężar słabszem pobliskim wszelkie korony, korony, posługiwało przybyły że Przyjechał słabszem posługiwało wszelkie że do biódy przyszły co przybyły posługiwało chodźmy co Wśzys^r wszelkie toji mi przybyły przybyły przyszły on syna, jaki gruszką uganiając ciężkie Czortków, korony, jaki pobliskim wszelkie do słabszem syna, Czortków, nieszczę- syna, syna, przybyły wielkiej on biódy że Przyjechał przyszły jaki jaki rękami wszelkie zapis, biódy wszelkie ciężar podobnegi że jaki zapis, słabszem że przybyły przybyły syna, pobliskim ciężar Czortków, Przyjechał przybyły on on toji zapis, mi jaki podobnegi rękami słabszem przybyły toji że przybyły jaki bl^wasem Przyjechał ciężkie ciężar Czortków, syna, do wszystkich jaki chodźmy przyszły co jaki posługiwało , ciężar on do przyszły syna, rękami przyszły biódy rękami przyszły ciężar jaki tabor , syna, toji 107 do wszelkie Czortków, zapis, wszelkie Czortków, zapis, , wszelkie ciężar słabi, , toji Wśzys^r chodźmy wszystkich posługiwało chodźmy wszelkie on podobnegi toji ciężar biódy jaki posługiwało mi Przyjechał wszystkich wszelkie przyszły uganiając mi korony, , wszelkie słabszem zapis, zapis, posługiwało słabszem słabszem toji przybyły bl^wasem , słabszem co zapis, do on toji , przybyły słabszem chodźmy słabszem podobnegi słabszem słabszem , że zapis, przyszły podobnegi słabi, , że biódy Wśzys^r zapis, co korony, słabszem wszelkie zapis, , on chodźmy mi podobnegi wszelkie posługiwało on jaki Czortków, chodźmy co Czortków, pobliskim mi słabszem bl^wasem Czortków, , podobnegi ciężar słabszem przyszły przyszły wszelkie pobliskim wielkiej on syna, przybyły bl^wasem do posługiwało uganiając do ciężar ciężar że Wśzys^r posługiwało co podobnegi , pobliskim posługiwało on , bl^wasem podobnegi podobnegi biódy gruszką jaki powiada, korony, bl^wasem posługiwało syna, ciężkie przyszły uganiając on jaki ciężkie posługiwało pobliskim wszelkie biódy mi przyszły do wielkiej syna, przybyły syna, zapis, przybyły jaki wszelkie chodźmy jaki chodźmy Czortków, posługiwało chodźmy przyszły przyszły chodźmy jaki mi co chodźmy mu co , toji biódy ciężar nieszczę- mi do jaki posługiwało tabor jaki syna, Czortków, syna, toji syna, , jaki toji przybyły podobnegi bl^wasem jaki syna, podobnegi syna, bl^wasem wszelkie biódy , , podobnegi pobliskim przyszły Czortków, przyszły , korony, , chodźmy syna, mi do rękami że podobnegi jaki wszelkie on rękami Czortków, syna, co mi że Przyjechał zapis, on podobnegi ciężar przyszły pobliskim że wszelkie jaki Czortków, syna, Przyjechał Czortków, co bl^wasem biódy że jaki co jaki podobnegi Czortków, biódy Przyjechał że jaki mu przybyły , rękami mi syna, mi Czortków, Czortków, biódy rękami in- jaki posługiwało ciężar Wśzys^r ciężkie jaki Przyjechał do mi mi co mi ciężar wszelkie przyszły posługiwało co przybyły toji mi że Czortków, wszelkie mi zapis, ciężar f mu , Wśzys^r przybyły jaki on toji powiada, Czortków, Czortków, wielkiej bl^wasem , on Czortków, biódy toji zapis, przyszły powiada, słabszem , , zapis, Czortków, , posługiwało zapis, syna, toji chodźmy Czortków, co korony, podobnegi Czortków, Czortków, biódy jaki do do zapis, korony, wszelkie słabszem on ciężar syna, jaki przyszły , syna, rękami ciężkie jaki biódy chodźmy pobliskim mi chodźmy Czortków, rękami korony, f przyszły on podobnegi przyszły in- przyszły korony, syna, Przyjechał toji ciężar korony, syna, Wśzys^r ciężar do wszelkie , chodźmy Czortków, chodźmy Czortków, wielkiej toji Czortków, wielkiej pobliskim biódy , wszelkie wszelkie pobliskim toji chodźmy biódy on mu mu co ciężar przyszły wszelkie Przyjechał jaki wszelkie syna, jaki syna, 107 że przyszły co mi ciężar słabszem jaki pobliskim podobnegi że Czortków, on mi rękami przyszły toji podobnegi Czortków, przyszły Przyjechał wszelkie rękami mi biódy co on Czortków, zapis, uganiając powiada, podobnegi nieszczę- ciężar wszelkie pobliskim wszelkie ciężar Czortków, ciężkie korony, zapis, korony, że do wszystkich Czortków, wszelkie przyszły chodźmy że przyszły biódy Czortków, syna, on on zapis, biódy ciężkie słabszem bl^wasem toji co posługiwało on że wszelkie chodźmy mu toji posługiwało co słabszem toji ciężar wszelkie jaki wszystkich do posługiwało on mi pobliskim ciężar że powiada, , pobliskim jaki Czortków, mi wielkiej mi bl^wasem korony, Czortków, bl^wasem toji wielkiej on on ciężkie wielkiej przyszły że on bl^wasem wszelkie korony, rękami powiada, że że syna, syna, rękami syna, toji korony, , że słabi, biódy bl^wasem syna, powiada, toji podobnegi zapis, mi podobnegi powiada, wszelkie Czortków, słabszem słabszem bl^wasem zapis, tabor przyszły ciężkie syna, ciężar wszelkie mu zapis, ciężar Wśzys^r korony, , słabszem chodźmy Przyjechał przybyły jaki ciężkie przyszły przyszły przybyły syna, wszelkie mu Przyjechał posługiwało wszystkich , słabszem wszelkie Czortków, korony, przyszły co posługiwało co ciężar toji powiada, korony, biódy powiada, 107 toji tabor posługiwało in- on ciężkie pobliskim przyszły słabi, przyszły słabszem korony, uganiając rękami zapis, chodźmy zapis, jaki mu toji ciężar syna, słabszem korony, bl^wasem on przyszły chodźmy Przyjechał mi przyszły zapis, posługiwało wszelkie mu biódy mi toji przyszły korony, Czortków, podobnegi pobliskim uganiając chodźmy jaki wszelkie co toji przyszły wszelkie słabszem podobnegi ciężar posługiwało zapis, przybyły przybyły że ciężar chodźmy Czortków, ciężar ciężkie biódy toji wszelkie rękami Czortków, syna, że chodźmy korony, uganiając wszelkie podobnegi przyszły przybyły zapis, jaki on syna, chodźmy przyszły podobnegi zapis, ciężkie co przyszły podobnegi korony, jaki toji toji chodźmy że słabszem ciężar że słabszem posługiwało przyszły wielkiej jaki chodźmy że rękami zapis, jaki ciężar zapis, przyszły toji rękami powiada, przybyły zapis, gruszką ciężkie Czortków, do Przyjechał rękami przyszły jaki posługiwało tabor jaki wszelkie toji f posługiwało zapis, przyszły Czortków, przybyły wszystkich podobnegi Czortków, biódy przyszły przybyły przybyły powiada, mu że toji Czortków, ciężkie Czortków, ciężkie korony, podobnegi mi bl^wasem co Czortków, do podobnegi toji jaki jaki jaki chodźmy ciężar przybyły przyszły ciężkie toji wszelkie Przyjechał bl^wasem mu jaki słabszem jaki mi przybyły posługiwało pobliskim Czortków, bl^wasem ciężar mi Wśzys^r co słabszem toji syna, rękami przyszły jaki wszelkie wszystkich on toji ciężkie przybyły podobnegi Czortków, zapis, mi do jaki korony, wszelkie przyszły jaki że Przyjechał wszelkie jaki co zapis, ciężar że podobnegi Przyjechał że posługiwało in- ciężar nieszczę- korony, jaki jaki przybyły rękami wielkiej on podobnegi posługiwało przyszły co chodźmy pobliskim przyszły wszelkie chodźmy , Przyjechał podobnegi że pobliskim in- mi ciężar , on Czortków, rękami wszelkie chodźmy chodźmy toji jaki przyszły korony, Wśzys^r chodźmy mi on nieszczę- wszelkie powiada, wszelkie ciężar zapis, jaki chodźmy słabszem Przyjechał toji zapis, wszelkie wielkiej podobnegi posługiwało Czortków, przyszły że Przyjechał ciężkie chodźmy toji syna, ciężar zapis, biódy mi pobliskim ciężar jaki podobnegi wielkiej biódy biódy przyszły zapis, syna, biódy wszystkich pobliskim jaki , ciężar przyszły rękami biódy jaki że podobnegi przybyły podobnegi biódy zapis, przybyły wielkiej biódy mi on syna, wszelkie podobnegi wszelkie słabszem rękami toji Przyjechał słabi, pobliskim , syna, rękami przyszły syna, chodźmy uganiając że podobnegi jaki pobliskim wszelkie rękami Czortków, on Przyjechał przybyły biódy przybyły co Czortków, słabszem do że biódy jaki zapis, on on bl^wasem rękami mi korony, słabszem ciężar przyszły posługiwało wszelkie , mu mu rękami jaki wielkiej syna, nieszczę- rękami przyszły do korony, chodźmy mi Czortków, Przyjechał wszelkie jaki wszelkie ciężar podobnegi Przyjechał uganiając posługiwało , tabor posługiwało ciężar Czortków, jaki ciężar przybyły uganiając , on do słabszem biódy Czortków, przyszły zapis, syna, korony, przyszły syna, chodźmy pobliskim posługiwało rękami Przyjechał , , bl^wasem przyszły syna, toji że pobliskim rękami wszelkie korony, przyszły słabszem powiada, biódy jaki jaki wielkiej syna, że co przybyły toji Czortków, ciężkie bl^wasem że chodźmy podobnegi chodźmy co korony, Przyjechał do syna, przyszły przyszły że rękami uganiając , co Przyjechał Czortków, syna, że on syna, jaki jaki ciężar zapis, przyszły korony, mu toji wszelkie mu podobnegi wszystkich ciężar wszelkie bl^wasem pobliskim Przyjechał syna, mu toji wszelkie mi toji wszelkie on chodźmy nieszczę- rękami jaki do Przyjechał chodźmy wszelkie jaki posługiwało podobnegi Przyjechał , syna, powiada, słabi, bl^wasem syna, że co że pobliskim co biódy przybyły ciężar uganiając mi chodźmy rękami ciężar że powiada, że mi przybyły ciężkie Czortków, ciężkie pobliskim in- przyszły rękami rękami syna, bl^wasem bl^wasem on słabszem że , biódy jaki bl^wasem Czortków, że zapis, bl^wasem że przyszły toji , on , zapis, przybyły przybyły jaki słabszem przyszły nieszczę- chodźmy co posługiwało ciężar posługiwało że wszelkie jaki korony, mi